• Tartalom

2/2011. (I. 31.) BM utasítás

2/2011. (I. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás módosításáról1

2011.02.01.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) 1. melléklet 1. § (2) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A minisztérium alapadatai a következők:)

t) szakfeladata:
842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés
842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása
842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
841315 Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása
841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység”

2. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 4. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter mint a minisztérium vezetője különösen)

k) jóváhagyja az illetékes vezetők javaslatára az önálló belügyi szervek szervezeti és működési szabályzatait, melyek a Személyügyi Főosztály útján – annak véleményezését követően – kerülnek felterjesztésre,”

(2) Az SzMSz 1. melléklet 4. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(A miniszter mint a minisztérium vezetője különösen)

r) kijelöli a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004. április 29-i 2004/80/EK Tanácsi Irányelv 16. cikke szerinti központi kapcsolattartó pontot.”

3. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 15. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár)

f) ellátja a Külső Határok Alap Tárcaközi Egyeztető Fórum, valamint az Európai Menekültügyi Alap, az Európai Integrációs Alap és az Európai Visszatérési Alap közös Monitoring Bizottságának elnöki feladatait,”

(2) Az SzMSz 1. melléklet 15. § (3) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében)

m) dönt a Külső Határok Alappal, az Európai Menekültügyi Alappal, az Európai Integrációs Alappal és az Európai Visszatérési Alappal kapcsolatos pályázati eljárás során előterjesztett kifogások elutasításának jóváhagyásáról.”

4. § Az SzMSz 1. melléklete a következő 35/A. §-sal egészül ki:

35/A. § A miniszter kabinetfőnöke a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza a határátkelőhelyen előterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezéssel kapcsolatos döntéseket.”

5. § Az SzMSz 1. melléklet 38. § x) pontjának xj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza)

xj) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárásban a személy- és vagyonvédelmi területeken, valamint a kriminalisztikai területen az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegéről szóló szakhatósági állásfoglalást,”

6. § Az SzMSz 1. melléklet 44. § y) pontjának yc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében)

yc) a tárca feladatkörébe tartozó európai uniós, más nemzetközi szervezet, valamint harmadik országgal kapcsolatos kiemelt ügyekben tárcaközi koordinációt végez, különösen a határátkelőhelyek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok terén, az Európai Unió által folytatott terrorizmus elleni harcból adódó tárcák közötti feladatok terén, kiemelt figyelemmel a más tárcák főfelelősségébe tartozó feladatok belügyi területet érintő vonatkozásaira az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása és a légiközlekedés-védelem kapcsán.”

7. § Az SzMSz 1. melléklet 80. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az interpellációra, kérdésre, azonnali kérdésre, napirend előtti és utáni felszólalásokra adandó válasz, valamint az önálló és módosító indítványokkal kapcsolatos kormányzati álláspont tervezete elkészítésének rendje
80. § A miniszterhez intézett napirend előtti és utáni felszólalásra, interpellációra, azonnali kérdésre, szóbeli kérdésre és írásbeli kérdésre adandó válasz, valamint a bizottsági és képviselői önálló és módosító indítványokkal kapcsolatos kormányzati álláspont tervezetének elkészítéséről a Parlamenti Főosztály vezetője a következők szerint gondoskodik:
a) a napirenden kívüli felszólalást és az azonnali kérdést a választervezet elkészítése céljából, valamint a bizottsági vagy képviselői önálló vagy módosító indítványt az azzal kapcsolatos kormányzati álláspont tervezetének elkészítése céljából, annak kézhezvétele után
aa) megküldi a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárnak,
ab) indokoltság esetén közvetlenül is megküldi a tárgykör szerint hatáskörrel rendelkező önálló belügyi szerv (szervek) intézkedésre jogosult kapcsolattartójának, valamint
ac) tájékoztatásul megküldi a közigazgatási államtitkár, önkormányzati ügykört érintően az önkormányzati államtitkár titkárságának és kabinetfőnökének,
b) az interpellációt és a szóbeli kérdést, annak kézhezvétele után, a választervezet elkészítése céljából megküldi a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárnak, a közigazgatási államtitkár, önkormányzati ügykört érintően az önkormányzati államtitkár titkárságának és kabinetfőnökének egyidejű tájékoztatása mellett,
c) a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár által kijelölt szervezeti egység – szükség szerint a tárgykör szerint hatáskörrel rendelkező önálló belügyi szerv (szervek) véleményének beszerzése után – összeállítja a választervezetet a Parlamenti Főosztály vezetője által megjelölt határidőre, előírt terjedelemben, indokolt esetben meghatározott tartalmi követelménnyel, amelyet elektronikusan – a hivatali egységek papíralapon is – megküld a Parlamenti Főosztály vezetőjének,
d) amennyiben a választervezet önkormányzati ügykört érint, a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár kéri az önkormányzati államtitkár ellenjegyzését,
e) írásbeli kérdés esetén a b)–d) pontokban rögzített eljáráson felül a Parlamenti Főosztály vezetője gondoskodik a választervezet miniszteri titkárság vezetője általi ellenjegyzéséről,
f) a Parlamenti Főosztály vezetője a választervezet elhangzásáig vagy kiküldéséig jogosult közvetlenül az érintett hivatali egységtől, valamint a tárgykör szerint hatáskörrel rendelkező önálló belügyi szervtől (szervektől) információt, adatot kérni, a választervezettel kapcsolatban intézkedést kezdeményezni.”

8. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A minisztériumok (kormányhivatalok) előterjesztés- és jogszabálytervezeteinek véleményezése során az egységes hivatali álláspont érvényesülése érdekében a beérkező tervezeteket a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár elektronikusan megküldi a feladatkörében érintett helyettes államtitkárnak, a nem helyettes államtitkár irányítása alatt álló szervezeti egység vezetőjének, valamint az önálló belügyi szerv vezetőjének. A szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár a tervezetet kivételes esetben közvetlenül is megküldheti a feladatkörében érintett szervezeti egység vezetőjének, a tevékenységét irányító helyettes államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett.”

(2) Az SzMSz 1. melléklet 81. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés szerinti véleményező az észrevételeit a számára megadott határidőn belül megküldi a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárnak.”

9. § Az SzMSz 1. melléklet 82. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tervezet pénzügyi tartalmi megalapozottságáért az előkészítésért felelős szervezeti egység, a más jogszabályokkal való rendszertani összhangjáért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfeleléséért a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár viseli a felelősséget.”

10. § Az SzMSz 1. melléklet 84. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter e Szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kiadja a következő szabályzatokat:)

i) gazdálkodási és számviteli szabályzatok:
ia) a számviteli politika, amelynek részét képezi a számlatükör, a számlarend, a leltározási szabályzat, az értékelési szabályzat, az önköltség-számítási szabályzat, valamint a pénz- és értékkezelési szabályzat,
ib) a kötelezettségvállalás, az utalványozás és a szakmai teljesítésigazolás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjének szabályzata,
ic) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási, előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási rendjéről szóló szabályzat és a fejezeti kezelésű előirányzatok számviteli politikája,
id) a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat,
ie) a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata,
if) a reprezentációs költségkeretek mértékéről és azok felhasználásáról szóló szabályzat, valamint
ig) a belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések esetén követendő eljárás rendjéről szóló szabályzat,”

12. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.0.0.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.0.0.1. Miniszteri Kabinet
1. A Miniszteri Kabinet a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, melynek élén a miniszteri kabinetfőnök áll.
2. A Miniszteri Kabinet
a) végzi – az Információs Hivatal kivételével – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által folytatott nemzetbiztonsági ellenőrzések elrendelésére, határidejének meghosszabbítására, megszüntetésére, a szakvélemények ellenjegyzésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a kezdeményező szervezetekkel,
b) közreműködik a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó önálló belügyi szervek miniszteri irányításából fakadó koordinációs feladatok végrehajtásában.
3. A Sajtó Osztály egy munkatársa közvetlenül támogatja az önkormányzati államtitkár munkáját.”

(2) Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.0.0.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság
1. A Miniszteri Titkárság a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, melynek élén titkárságvezető (osztályvezető) áll.”

(3) Az SzMSz 1. melléklet 2. függeléke a 2.0.0.1.1. pontot követően az alábbi 2.0.0.1.2. és 2.0.0.1.3. ponttal egészül ki:

„2.0.0.1.2. Védelmi Koordinációs Osztály
1. A Védelmi Koordinációs Osztály a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető-helyettes áll.
2. A Védelmi Koordinációs Osztály a Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) működéséhez kapcsolódó feladatkörében
a) a KKB elnökének döntése szerint előkészíti a KKB üléseit, gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, nyilvántartja a KKB elnöke által meghatározott személyek munkaidő alatti, illetve munkaidőn túli tartózkodási helyét és gondoskodik riasztásukról,
b) elkészíti a KKB éves feladattervének tervezetét,
c) összeállítja és jóváhagyásra előkészíti az ország egészét érintő hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatok éves tervét,
d) összeállítja a KKB feladatai végrehajtásáról szóló tájékoztatókat, beszámolókat,
e) ellátja a kritikus infrastruktúra védelmével összefüggő, KKB-ra háruló feladatok végrehajtásának koordinálását,
f) részt vesz a KKB szervezetével és működésével összefüggő jogi szabályozás és kormányzati döntések előkészítésében,
g) összeállítja a KKB elnökének a Kormány részére szóló éves beszámolóját,
h) a KKB elnökét tájékoztatja a jogszabályokban és feladattervekben előírt határidős feladatok végrehajtásának helyzetéről,
i) a KKB elnökének döntése szerint veszélyhelyzet idején ellátja a KKB készenléti szolgálatát.
3. A Védelmi Koordinációs Osztály a Nemzeti Helyzetértékelő Központ (a továbbiakban: NHK) működtetésével kapcsolatos feladatkörében
a) közreműködik a tárca feladat- és hatáskörébe utalt, a védelmi igazgatással összefüggő értesítési, tájékoztatási, berendelési és készültségbe helyezési feladatok kidolgozásában,
b) a miniszter megbízásából végzi a polgári válságkezelési, a katasztrófavédelmi és a kritikus infrastruktúra védelmi feladatok kormányzati koordinációjával összefüggő feladatokat,
c) részt vesz – az NHK-ba berendelt állomány részleges vagy teljes alkalmazása esetén – a katasztrófa- és válsághelyzet kezeléséhez szükséges információk elemzésében, értékelésében, javaslatok és előterjesztések kidolgozásában,
d) közreműködik az NHK-ba kijelölt szakértők (KKB Operatív Törzs, polgári válságkezelő csoport) felkészítésében,
e) gondoskodik az NHK általános készenlétének biztosításáról, az Informatikai Főosztály bevonásával.
4. A Védelmi Koordinációs Osztály a védelmi igazgatással kapcsolatos feladatai ellátása során
a) részt vesz a védelmi igazgatás rendszerére és működtetésére vonatkozó koncepciók kialakításában,
b) részt vesz a Honvédelmi Tanács Hivatala, valamint a minisztériumi Operatív Törzs működési feltételeinek megteremtésében,
c) kezdeményezi és koordinálja a minisztérium felelősségi körébe tartozó, minősített időszaki rendkívüli intézkedéseket tartalmazó jogszabálytervezeteknek a Szabályozási Főosztály közreműködésével történő kidolgozását és napra készen tartását,
d) koordinálja és ellenőrzi a minisztérium hivatali szervezetei (hivatali egységei), a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a rendészeti szakközépiskolák minősített időszaki felkészülését, továbbá szakmai felügyeletet gyakorol a honvédelmi felkészítés terén e szervek tevékenysége felett,
e) közreműködik a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok költségei elkülönített tervezésében,
f) a miniszter döntése szerint gondoskodik a minisztérium vezetői állománya minősített időszaki feladatokra történő felkészítéséről, közreműködik a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok elnökei felkészítésében,
g) részt vesz a polgári védelem feladatával, szervezetével, működésével, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kötelezettségével összefüggő jogi szabályozás és kormányzati döntések előkészítésében,
h) kijelölés alapján ellátja a minisztérium képviseletét tárcaközi bizottságokban,
i) közreműködik a hazai és nemzetközi védelmi igazgatási rendszergyakorlatok tervezésében, részt vesz azok végrehajtásában,
j) ellátja a miniszter katasztrófavédelemmel összefüggő felügyeleti jogköréből adódó, megyei (fővárosi) védelmi bizottságokat érintő feladatokat,
k) részt vesz a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggő tárcaszintű feladatok ellátásában,
l) közreműködik a Rendőrtiszti Főiskolán, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban, a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központban, valamint a rendészeti szakközépiskolában folyó katasztrófavédelmi, válságkezelési oktatás, képzés és továbbképzés minősített időszaki feladatokat is tartalmazó irányai kidolgozásában, koordinálja a minisztérium hivatali egységei, a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a rendészeti szakközépiskolák környezetvédelemmel és kármentesítéssel kapcsolatos feladatai végrehajtását, és a Műszaki Főosztály bevonásával működteti az ezzel összefüggő központi nyilvántartási rendszert,
m) a pénzügyi feladatokat ellátó hivatali egység közreműködésével végzi a honvédelmi, katasztrófavédelmi és gazdasági felkészülés központi kiadásai címen jóváhagyott költségvetési támogatás felhasználásának tervezését, az ezzel összefüggő szerződés-előkészítési feladatokat, szakmai állásfoglalást ad a költségvetési támogatás felhasználásáról,
n) részt vesz a védelmi igazgatási célú infokommunikációs rendszer (Marathon Terra) fejlesztésében, üzemeltetésében,
o) végzi a katasztrófák elleni védekezéshez szükséges központi rendeltetésű állami tartalékkészletek beszerzését, nyilvántartását, ellenőrzését,
p) szervezi és végzi a NATO Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerével összefüggő, minisztériumra háruló feladatokat,
q) koordinálja a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos tudományos kutatásokat, véleményezi, felügyeli a védelmi felkészítéssel összefüggő képzések szakmai tartalmát.
2.0.0.1.3. Hitelesítő Hatóság
1. A Hitelesítő Hatóság a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő hivatali egység.
2. A Hitelesítő Hatóság ellátja a 2007–2013. közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelet 5. §-ában meghatározott feladatokat.”

13. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.0.0.2. pontja a következő 3. t)–3. v) alpontokkal egészül ki:

(A Személyügyi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)

t) ellátja a miniszteri hatáskörbe tartozó elismerések adományozásával, a köztársasági elnöki és miniszterelnöki kitüntetésekkel, elismerésekkel kapcsolatos döntés-előkészítési, és a döntés-végrehajtási feladatokat,
u) ellátja a miniszteri hatáskörbe tartozó szociális és kegyeleti ellátással kapcsolatos feladatokat, kezeli a miniszteri elismerési és szociális keretet, az elismerési és protokoll anyag készletet,
v) közreműködik a minisztérium rendezvényeinek, értekezleteinek megszervezésében, illetve szervezi minisztérium központi ünnepségeit.”

14. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.0.0.2. pontja a következő 5. g) alponttal egészül ki:

(A Személyügyi Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben)

g) a vonatkozó jogszabályok alapján kiadja, bevonja és nyilvántartja a közterület-felügyelők igazolványait és szolgálati jelvényeit, gondoskodik azok beszerzéséről és a leszámlázásáról az érintett önkormányzat felé.”

15. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.0.0.2. pontjának 6. z) és 6. aa) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Személyügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)

z) kapcsolatot tart és együttműködik az emberi jogi és kisebbségi jogvédő civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel, valamint a kisebbségi önkormányzatokkal.
aa) közreműködik a munkáltató és a szakszervezet (szakszervezetek) közötti érdekegyeztetéssel kapcsolatos folyamatokban, ellátja a Belügyi Érdekegyeztető Tanács és a tárcaközi (szektorális) érdekegyeztető fórum titkársági feladatait,”

16. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.0.0.2. pontja a következő 7. alponttal egészül ki:

„7. A Személyügyi Főosztály vezetője egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza a 3. o) alpont szerinti hatósági ügyekben hozott döntéseket, valamint egyéb iratokat.”

17. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függeléke 2.1.1.2. pontjának 2. c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben)

c) – a polgári hírszerzési tevékenység kivételével – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok jogállásáról és működéséről,”

18. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függeléke 2.1.1.2. pontja a következő 4. f) ponttal egészül ki:

(A Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)

f) előkészíti az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárásban a személy- és vagyonvédelmi területeken, valamint a kriminalisztikai területen az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegéről szóló szakhatósági állásfoglalást.”

19. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függeléke 2.1.1.2. pontjának 6. d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)

d) véleményezi a honvédelemért felelős miniszter által előkészített jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,”

20. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.1.1.2. pontja a következő 6. p) alponttal egészül ki:

(A Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)

p) szakirányítást gyakorol a megyei (fővárosi) áldozatsegítő szolgálatok fölött.”

21. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függeléke 2.1.2.2. pontjának 5. h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben)

h) a Magyar Államkincstárral együttműködve gondoskodik a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról,”

22. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.1.3.2. pontja a következő 4. f) alponttal egészül ki:

(A Támogatás-koordinációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)

f) részt vesz a TÁMOP – 5.6.1. konstrukció végrehajtásához kapcsolódó szakmai feladatok ellátásában.”

23. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.1.3.3. pontjának 3. a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Európai Együttműködési Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)

a) koordinálja a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó önálló belügyi szervek európai uniós együttműködési tevékenységét”

24. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.1.3.3. pontja a következő 5. l)–5. m) alponttal egészül ki:

(Az Európai Együttműködési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)

l) ellátja a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
m) ellátja az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében szereplő, az európai kritikus infrastruktúrák védelmével foglalkozó (ECIP) kapcsolattartó pont feladatát.”

25. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függelékének 2.1.3.4. pontja 6. a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzetközi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)

a) a jóváhagyott irányelvek alapján elvégzi a hivatali egységek, továbbá az önálló belügyi szervek vezetőinek és helyetteseinek éves kiutazási és fogadási terveinek összesítését, majd a minisztérium, valamint a felügyelt szervek vezetőinek és helyetteseinek összesített kiutazási és fogadási tervét felterjeszti az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárhoz,”

26. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függeléke 2.1.4.3. pontjának 4. f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Területrendezési és Településügyi Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)

f) a Területrendezési és Településügyi Főosztály vezetője kiadmányozza
– az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kialakított másodfokú szakhatósági állásfoglalást,
– a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kialakított másodfokú szakhatósági állásfoglalást,
– a villamosenergia-ipari építésügyi eljárásban a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kialakított másodfokú szakhatósági állásfoglalást.”

27. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függeléke 2.1.4.4. pontjának 4. f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Építésügyi Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)

f) az Építésügyi Főosztály vezetője a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében
– kiadja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárás során hozott döntést,
– kiadja a másodfokú építésügyi hatóságokkal szemben előterjesztett kizárási, összeférhetetlenségi kérelmek alapján hozott döntéseket,
– ellátja a külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos másodfokú építésügyi hatósági és szakhatósági tevékenységet,
– elbírálja a kormányhivatal mint másodfokú építésügyi hatóság által első fokon hozott határozatok, valamint önállóan fellebbezhető végzések ellen benyújtott fellebbezéseket,
– elbírálja a másodfokú építésügyi hatóságokkal szemben előterjesztett kizárási, összeférhetetlenségi kérelmeket,
– elbírálja az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságok által hozott határozatok és önállóan fellebbezhető végzések ellen benyújtott fellebbezéseket,
– megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket,
– ellátja a szakmai vizsgaelnökök megbízását, a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli vizsgatevékenysége vizsgafeladatainak kiadását, kidolgoztatja az OKJ struktúrájának megfelelő szakmai és vizsgakövetelmény-rendszerhez illeszkedő szakmai tantárgyak tankönyveit és egyéb tanulmányi segédleteit és a szakmai vizsgarészek vizsgafeladatainak (szóbeli, írásbeli és gyakorlati) vizsgatételeit, értékelési útmutatóit.”

28. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függeléke 2.1.4.4. pontja a következő 6. al) alponttal egészül ki

(Az Építésügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)

al) kidolgoztatja szakterületét érintő szakképesítések tekintetében a szakmai és vizsgakövetelmény-rendszerhez illeszkedő szakmai tantárgyak tankönyveit, tanulmányi segédleteit,”

29. § Az SzMSz 1. melléklet 2. függeléke 2.2.0.2. pontja a következő 3. d)–3. f) alponttal egészül ki:

(A Parlamenti Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)

d) intézkedik a minisztérium feladatkörébe tartozó bizottsági és képviselői önálló indítványokkal kapcsolatban a Kormány képviseletének ellátása érdekében,
e) tájékoztatást ad az Országgyűlés működésével kapcsolatos kérdésekről, gondoskodik az Országgyűlés munkája során keletkező irományoknak a vezetők, illetve az érintett munkatársak részére történő, szükség szerinti megküldéséről,
f) koordinálja a belügyminiszter által az Országgyűléshez benyújtott, valamint feladatköréhez tartozó törvényjavaslatok és országgyűlési határozati javaslatok tekintetében a kormányzati szándékok érvényesítését.”

31. § Az SzMSz 1. melléklet 3. függeléke táblázatának „2. Miniszter” sorának helyébe a következő sor lép:

2. Miniszter

2.0.0.1. Miniszteri Kabinet (Kabinetfőnök)

65

 

2.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

 

 

2.0.0.1.2. Védelmi Koordinációs Osztály

 

 

2.0.0.1.3. Titkársági Osztály

 

 

2.0.0.1.4. Rendészeti Koordinációs Osztály

 

 

2.0.0.1.5. Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály

 

 

2.0.0.1.6. Sajtó Osztály

 

 

2.0.0.1.7. Hitelesítő Hatóság

 

 

 

 

 

2.0.0.2. Személyügyi Főosztály

 

 

2.0.0.2.1. Személyügyi Osztály

 

 

2.0.0.2.2. Szervezetfejlesztési Osztály

 

 

2.0.0.2.3. Elismerési és Protokoll Osztály

 

 

2.0.0.2.4. Civilkapcsolati Osztály (Panasziroda)

 

 

2.0.0.2.5. Oktatási és Képzési Osztály

 

 

2.0.0.2.6. Egészségügyi Koordinációs Osztály

 

 

2.0.0.3. Ellenőrzési Főosztály

 

 

2.0.0.3.1. Belső Ellenőrzési Osztály

 

 

2.0.0.3.2. Elemző és Értékelő Osztály

 

32. § Az SzMSz 1. melléklet 3. függeléke táblázatának „2.3. Önkormányzati államtitkár : Létszám (fő)” mezőjének helyébe a következő mező lép:

 

Létszám (fő)

2.3. Önkormányzati államtitkár

59

33. § Az SzMSz 1. melléklet 3. függeléke táblázatának „2.1.1. Szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár : Létszám (fő)” mezőjének helyébe a következő mező lép:

 

Létszám (fő)

2.1.1. Szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár

53

34. § Az SzMSz 1. melléklet 3. függeléke táblázatának „2.1.2. Gazdasági és informatikai helyettes államtitkár : Létszám (fő)” mezőjének helyébe a következő mező lép:

 

Létszám (fő)

2.1.2. Gazdasági és informatikai helyettes államtitkár

55

a) 1. § (1) bekezdésében az „államigazgatási szerv, amely – gazdálkodását tekintve – önállóan működő és gazdálkodó, közhatalmi” szövegrész helyébe a „költségvetési szerv, amely – gazdálkodási jogköre alapján – önállóan működő és gazdálkodó”,

b) 1. § (2) bekezdésé i) pontjában a „Kormány” szövegrész helyébe az „a Magyar Köztársaság Országgyűlése”, p) pontjában az „10023002-01483305-00000000” szövegrész helyébe az „10032000-01483305-00000000”, s) pontjában a „szakágazata” szövegrész helyébe az „államháztartási szakágazati besorolás”,

c) 4. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés b) pontjában az „állami irányítás egyéb jogi eszközeinek” szövegrész helyébe az „állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek”,

d) 4. § (2) bekezdés b) és g) pontjában, 15. § (1) bekezdés a) pontjában, 2. függelék 2.1.1.2. pont 3. d) alpontjában, 2. függelék 2.1.3.3. pont 2. a) alpontjában az „az állami irányítás egyéb jogi eszközei” szövegrész helyébe az „a közjogi szervezetszabályozó eszközök”,

e) 14. § (1) bekezdés c) pontjában, 38. § (1) bekezdés j) pontjában az „állami irányítás egyéb jogi eszközeiben” szövegrész helyébe az „állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben,”,

f) 14. § (1) bekezdés f) pontjában, 38. § (1) bekezdés m) pontjában, 2. függelék 2.1.1.2. pont 2. p) és 3. b) alpontjában, 2. függelék 2.1.1.3. pont 7. b) alpontjában, 2. függelék 2.3.1.2. pont 2. a) alpontjában az „állami irányítás egyéb jogi eszközei” szövegrész helyébe a „közjogi szervezetszabályozó eszközök”,

g) 37. § (3) bekezdés e) pontjában az „állami irányítás egyéb jogi eszközei” szövegrész helyébe az „állami irányítás egyéb jogi eszközei, a közjogi szervezetszabályozó eszközök,”,

h) 38. § (1) bekezdés b) pontjában az „az állami irányítás miniszter által kiadott jogi eszközeinek” szövegrész helyébe az „a miniszter által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközök”,

i) 38. § (1) bekezdés g) pontjában a „vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközének” szövegrész helyébe az „ , az állami irányítás egyéb jogi eszközének vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz”,

j) 56. § c) pontjában, 61. § a) pontjában az „az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek” szövegrész helyébe az „a közjogi szervezetszabályozó eszközök”,

k) 70. § (2) bekezdés c) pontjában az „az állami irányítás egyéb jogi eszközét” szövegrész helyébe az „a közjogi szervezetszabályozó eszközt”,

l) 77. § (6) bekezdésében az „ülés napján reggel 8 óráig” szövegrész helyébe az „ülést megelőző munkanap 16 óráig”,

m) 2. függelék 2.1.1.2. pont 2. q) alpontjában az „az állami irányítás egyéb jogi eszközeit” szövegrész helyébe az „a közjogi szervezetszabályozó eszközöket”,

n) 2. függelék 2.1.1.2. pontjának 6. m) alpontjában a „vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze” szövegrész helyébe az „az állami irányítás egyéb jogi eszköze vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz”,

o) 2. függelék 2.1.1.3. pontjának 2. a) alpontjában, 2. függeléke 2.1.2.4. pontjának 2. a) alpontjában, az „az állami irányítás egyéb jogi eszköze” szövegrész helyébe az „a közjogi szervezetszabályozó eszköz”,

p) 2. függelék 2.1.1.4. pontjának 2. a) alpontjában az „állami irányítás egyéb jogi eszköze” szövegrész helyébe az „állami irányítás egyéb jogi eszköze és közjogi szervezetszabályozó eszköz”,

q) 2. függelék 2.1.1.4. pontjának 2. k) alpontjában a „vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze” szövegrész helyébe az „ , állami irányítás egyéb jogi eszköze vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz”,

r) 2. függelék 2.1.3.3. pontjának 5. a) alpontjában az „állami irányítás egyéb jogi eszközeinek” szövegrész helyébe az „állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a közjogi szervezetszabályozó eszközök”,

s) 2. függelék 2.1.4.3. pontjának 6. e) alpontjában a „közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok”

szöveg lép.

37. § (1) Hatályát veszti az SzMSz

c) 1. melléklet 27. § (1) bekezdésében a „ , valamint a katasztrófavédelmi” szövegrész,

e) 1. melléklet 47. § (1) bekezdés k) pontja és m) pontjának mh) alpontja,

h) 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.2. pont 2. a) alpontjának az „a többi hivatali egység ügyrendjeinek és” szövegrésze, valamint 3. k), 3. p) és 6. ad) alpontja,

i) 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.3. pont 4. e) és 7. d) alpontja,

k) 1. melléklet 2. függelék 2.1.4.4. pont 2. b) alpontjában az „ , azok végrehajtási rendeleteit” szövegrész,

m) 1. melléklet 3. függelék a „2.3.1. Önkormányzati helyettes államtitkár : Szervezeti egység” mezőben a „2.3.1.5. Védelmi Koordinációs Főosztály” szövegrész,

n) 1. melléklet 4. függelékében a „B) Önálló belügyi szervek” táblázat 12. sora,

o) 1. melléklet 8. függelék táblázatának első sora.

(2) Hatályát veszti az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2009. (VII. 10.) IRM utasítás módosításáról szóló 12/2009. (XI. 13.) IRM utasítás.

38. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Az SzMSz ezen utasítás 4. §-ával megállapított 1. melléklet 35/A. §-a 2011. április 5-én lép hatályba.

(3) Ez az utasítás 2011. április 6-án hatályát veszti.

1. függelék a 2/2011. (I. 31.) BM utasításhoz

2. függelék a 2/2011. (I. 31.) BM utasításhoz

A jogszabály-előkészítő tevékenység rendje
Szabályozási javaslat
1. A Kormány munkatervében, illetve a minisztérium munkaprogramjában szereplő, valamint a helyettes államtitkárok által meghatározott jelentősebb jogszabálytervezetek előkészítéséhez szabályozási javaslat (koncepció) készül, melynek összeállításáról a feladatköre szerint felelős szervezeti egység gondoskodik. A szabályozási javaslat elkészítésében a szakmailag felelős szervezeti egység felkérésére a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály, a Szabályozási Főosztály, a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály és a Személyügyi Főosztály feladatkörének megfelelően közreműködik.
2. A szabályozási javaslat tartalmazza:
a) az elérendő közpolitikai célt, a jogi szabályozás szakmai, közgazdasági indokait, a tervezett szabályozás hatályosulásának, illetve elmaradásának következményeit,
b) a szabályozással befolyásolni tervezett szabályozási terület, társadalmi jelenség rövid leírását,
c) a célhoz rendelt szabályozási, intézkedési megoldást, ennek indokait, költségkihatását, szükség szerint a cél megvalósulásához szükséges nem jogalkotási jellegű kormányzati lépéseket.
3. Törvényi szintű szabályozás esetén a 2. pontban meghatározottakon túl be kell mutatni a szabályozás rövid történeti előzményeit, az adott területen a jogérvényesülés tapasztalatait, az Európai Unió jogához, valamint az Európa Tanács egyezményeihez és ajánlásaihoz való illeszkedés főbb jellemzőit, a végrehajtás szervezeti, személyi feltételeit, a végrehajtáshoz szükséges időt és a végrehajtás ütemezését.
4. Ha a szabályozási javaslatot a Kormány ügyrendje szerint a Kormánynak előzetesen be kell mutatni, a belső és a közigazgatási egyeztetés, valamint a benyújtás szabályait a szabályozási javaslatra nézve is alkalmazni kell.
5. Szabályozási javaslat, jogszabálytervezet, törvényjavaslat elkészítésére a feladatkörükben érintett minisztériumok (központi államigazgatási szervek), a minisztérium hivatali szervezetei, az önálló szervek, valamint tudományos intézetek felkérésével – a miniszter döntésének megfelelően – törvényelőkészítő, jogszabály-előkészítő bizottság szervezhető.
A tervezet előkészítése
6. A szakmailag felelős helyettes államtitkár vagy államtitkár által elfogadott szabályozási javaslat alapján a szakmailag felelős szervezeti egység elkészíti a jogszabálytervezetet vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz szakmai tervezetét és a hozzá tartozó indokolást vagy előterjesztést (a továbbiakban: tervezet).
7. A tervezet előkészítése során:
a) a szakmailag felelős helyettes államtitkár vagy államtitkár felelős a tervezet szakmai tartalmának meghatározásáért,
b) az érintett szervek, egységek által a tervezetekhez készített költség-haszon elemzést a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály ellenőrzi, és közreműködik a közös álláspont kialakításában; indokolt esetben kiegészítésre visszaadja azt az érintetteknek,
c) a tervezet tárgyának megfelelően a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály vagy a Szabályozási Főosztály végzi a tervezet előírások szerinti szerkesztését, gondoskodik a Kormány ügyrendjében foglaltak és a jogalkotási eljárás szabályainak megtartásáról és a jogrendszeri illeszkedésről, az Európai Unió normarendszerének való megfelelésről, az alkotmányos követelmények, a nemzetközi jog által elismert jogelvek érvényesítéséről, ellenőrzi az elfogadott javaslatok érvényesítését,
d) a Parlamenti Főosztály vezetője – a parlamenti államtitkár irányításával – szervezi a parlamenti pártokkal történő, szükség szerint felmerülő egyeztetést, előkészíti a törvényjavaslat országgyűlési tárgyalását,
e) a szakmailag felelős szervezeti egység vezetője és a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály vagy a Szabályozási Főosztály vezetője gondoskodnak arról, hogy a tervezetek az érdekelt társadalmi szervezetekkel egyeztetésre kerüljenek,
f) a Sajtó Osztály szükség esetén elkészíti a tervezet kommunikációjára vonatkozó javaslatot.
8. A tervezetnek a belső és a közigazgatási egyeztetését a szakmailag felelős helyettes államtitkár vagy államtitkár megkeresése alapján és szakmai közreműködésével a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár végzi. Más minisztériummal közös előterjesztés, miniszteri együttes rendelet, vagy más miniszterrel egyetértésben kiadott rendelet előkészítése során a társminisztériumokkal – a szakfőosztály bevonásával – a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár tartja a kapcsolatot.
9. A belső egyeztetésben részt vesznek a helyettes államtitkárok és azok a szervezeti egységek, melyek feladatkörük alapján a tervezetben szakmailag érintettek. A tervezettel kapcsolatos véleményadásra ésszerű határidőt kell biztosítani. A beérkezett véleményeket a szakmailag felelős szervezeti egység a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztállyal vagy a Szabályozási Főosztállyal együttműködve feldolgozza és beépíti. Amennyiben a tervezettel kapcsolatos véleménykülönbségek miatt ez indokolt, munkaértekezleten kell rendezni a nézetkülönbségeket, ennek sikertelensége esetén a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály vagy a Szabályozási Főosztály felső szintű vezetői döntést kér.
10. A belső egyeztetés lefolytatását követően a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányirodát irányító helyettes államtitkárától kéri a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátásának engedélyezését, kivéve a közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezetét. Miután a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányirodát irányító helyettes államtitkára a közigazgatási egyeztetésre bocsáthatónak találta, a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár a tervezetet közigazgatási egyeztetésre küldi.
11. A Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály vagy a Szabályozási Főosztály megkeresése alapján a Sajtó Osztály gondoskodik róla, hogy a közigazgatási egyeztetéssel egy időben az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 9. §-ának megfelelően a tervezet megtekinthető és véleményezhető legyen a minisztérium honlapján. Az észrevételekről és az el nem fogadott javaslatok elutasításának indokairól készített összefoglalót a honlapon közzé kell tenni.
12. A közigazgatási egyeztetésre biztosított határidő esetében, valamint a beérkezett észrevételek feldolgozására, egyeztetésére és érvényesítésére a belső egyeztetésre vonatkozó rendelkezések irányadók. Amennyiben a tervezettel kapcsolatos véleménykülönbségek miatt ez indokolt, a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály vagy a Szabályozási Főosztály vezetője javaslatára a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár egyeztető megbeszélést hív össze az érintett tárcák, valamint más véleményező szervek részvételével.
13. A végleges tervezetet a közigazgatási, a parlamenti, és ha a tervezet előkészítéséért szakmailag az önkormányzati államtitkár felelős, az önkormányzati államtitkár egyetértésével a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály vagy a Szabályozási Főosztály által készített rövid felterjesztő feljegyzéssel a szabályozási és koordinációs szakállamtitkár felterjeszti a miniszter számára.
14. Miután a miniszter aláírásával ellátta a tervezetet, a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár közjogi szervezetszabályozó eszköz esetében gondoskodik a közzétételről, miniszteri rendelet esetében a kihirdetésről, kormány-előterjesztés esetében pedig a megküldi a Kormányirodának annak érdekében, hogy a közigazgatási államtitkári értekezlet az előterjesztést napirendjére vegye és megtárgyalja.
Koordináció
15. A jogalkotási hatáskörrel felruházott más szervek által készített tervezetekkel (a továbbiakban: tárcatervezet) kapcsolatos minisztériumi vélemény kiadmányozására a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében a megkereső személyétől függően a közigazgatási államtitkár vagy a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár jogosult. A tárcavélemény tervezetének előkészítése a tárcatervezet tárgya szerint a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály vagy a Szabályozási Főosztály feladata.
16. A Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály vagy a Szabályozási Főosztály az észrevételek alapján összeállítja a minisztérium álláspontját összegező tárcavélemény-tervezetet. A véglegesített tárcavélemény-tervezetet a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárhoz továbbítja kiadmányozás vagy a közigazgatási államtitkárhoz történő továbbítás céljából.”
1

Az utasítás a 38. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. április 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére