• Tartalom

2011. évi CCIII. törvény

2011. évi CCIII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról1

2023.05.26.

Az Országgyűlés

– alapozva Magyarország népképviseleten alapuló törvényhozási hagyományaira;

– garantálva, hogy hazánkban a közhatalom forrása a nép, amely hatalmát elsősorban választott képviselői útján, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson gyakorolja;

– biztosítva a választópolgárok jogát az általános és egyenlő választójoghoz, továbbá a közvetlen és titkos szavazáshoz;

– tekintettel arra, hogy a pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában;

– elismerve, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők, és Alaptörvényben biztosított joguk az Országgyűlés munkájában való részvétel;

– garantálva továbbá, hogy a határainkon kívül élő magyar állampolgárok a politikai közösség részesei;

az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény XXIII. cikk (1), (4) és (6) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján, a magyar országgyűlési képviselők választásának anyagi jogi szabályairól a következő törvényt alkotja.

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhely, lakóhellyel nem rendelkező állampolgár esetében a tartózkodási hely.

párt: a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján létrehozott és nyilvántartásba vett szervezet.

2. A választójog

2. § (1) A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul.

(2) Az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.

(3) Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

3. Az országgyűlési képviselők száma

3. § (1) Az országgyűlési képviselők száma százkilencvenkilenc.

(2) Százhat országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, kilencvenhárom országgyűlési képviselőt országos listán választanak.

4. Az egyéni választókerületek

4. § (1) Minden egyéni választókerületben egy országgyűlési képviselő választható.

(2) Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy

a)2 azok ne lépjék át a vármegyehatárokat, valamint a főváros határát,

b) azok összefüggő területet alkossanak,

c) a választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.

(3) A fővárosi kerület, valamint – ha a választásra jogosultak száma meghaladja az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak átlagos számát – a település két vagy több egyéni választókerületre osztható.

(4) Az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak országos számtani átlagától tizenöt százaléknál nagyobb mértékben – a földrajzi, nemzetiségi, történelmi, vallási és egyéb helyi sajátosságokat, valamint a népességmozgást is figyelembe véve – kizárólag a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak érvényesülése érdekében térhet el.

(5)3 A vármegyékben és a fővárosban az egyéni választókerületek számát az 1. számú melléklet, sorszámát, székhelyét és területi beosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt eltérés meghaladja a húsz százalékot, az Országgyűlés a 2. számú mellékletet módosítja. Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző év első napja és az országgyűlési képviselők általános választásának napja közötti időben – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – nem kerülhet sor a 2. számú melléklet módosítására.

(7) Helységnév, közterület-elnevezés, helyrajzi szám – és házszámváltozás esetében a 2. számú mellékletben szereplő választókerületek területi beosztása változatlan marad.

(8) A (4) és (6) bekezdésben foglalt eltérés mértékét az országgyűlési képviselők megelőző általános választásának napján választásra jogosultak számához viszonyítva kell megállapítani.

(9)4 Amikor az Országgyűlés a vármegyehatárok vagy a főváros határának megváltoztatásáról dönt, egyidejűleg gondoskodik az egyéni választókerületek határainak megváltoztatásáról.

5. Egyéni választókerületi jelölt állítása

5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt

a) párt jelöltjeként vagy

b) független jelöltként indulhat.

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

6. §5 Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

6. Országos lista állítása

7. § Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

8. § (1)6 Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban – legalább hetvenegy egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.

(2) Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján – ugyanazon pártok részvételével – közös pártlistát állíthat.

(3) Egy párt csak egy – önálló vagy közös – pártlista állításában vehet részt.

(4) Pártlistán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint az országos listán megszerezhető mandátumok száma.

9. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat.

(2) A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges.

(3) A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgár lehet jelölt.

(4) A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.

(5) Két vagy több országos nemzetiségi önkormányzat nem állíthat közös nemzetiségi listát.

10. § (1) Egy személy csak egy országos listán fogadhat el jelölést.

(2) Párt által egyéni választókerületben jelölt személy csak ugyanazon párt pártlistáján szerepelhet.

(3) Ha az országos listáról egy jelölt kiesik, helyére az országos listán soron következő jelölt lép.

7. A szavazás

11. § Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós.

12. § (1) A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) egy pártlistára szavazhat.

(2) A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.

(3) A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.

8. A választás eredményének a megállapítása

13. § Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

14. § (1) Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem érte el.

(2) A közös pártlista nem szerezhet mandátumot, ha a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább tíz százalékát, kettőnél több párt által állított közös pártlista esetében legalább tizenöt százalékát nem érte el.

(3) Nem szerezhet mandátumot az a nemzetiségi lista, amely a 16. § d) pontja szerint megállapított kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot (a továbbiakban: kedvezményes kvóta) nem érte el.

15. § (1) Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületben

a) a mandátumot nem szerző jelöltre leadott szavazat, valamint

b) a mandátumot szerző jelölt szavazataiból a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.

(2) Ha az egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő szavazatszámmal szerzi meg, töredékszavazatnak minősül az adott egyéni választókerületben minden egyéni választókerületi jelöltre leadott szavazat.

(3) Az önálló pártlista töredékszavazatainak a párt önálló egyéni választókerületi jelöltjeinek töredékszavazatai számítanak.

(4) A közös pártlista töredékszavazatainak a pártlista állításában részt vevőd'pártok közös – ugyanazon pártok részvételével állított – egyéni választókerületi jelöltjeinek töredékszavazatai számítanak.

16. § Az országos listáról megszerezhető mandátumokat a következő eljárás szerint kell kiosztani:

a) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult párt listás szavazatainak számához a 15. §-ban foglaltak alapján hozzá kell adni az adott párt töredékszavazatait (a továbbiakban: pártlistára jutó szavazatok száma),

b) a pártlistákra jutó szavazatok számát össze kell adni (a továbbiakban: összes pártlistás szavazat),

c) az összes pártlistás szavazatot és a nemzetiségi listákra leadott szavazatokat össze kell adni (a továbbiakban: összes országos listás szavazat),

d) az összes országos listás szavazatot el kell osztani kilencvenhárommal, és az eredményt tovább kell osztani néggyel; az így kapott hányados egész része a kedvezményes kvóta,

e) ha egy adott nemzetiségi listára jutó szavazatok száma nagyobb vagy egyenlő, mint a kedvezményes kvóta, az adott nemzetiségi lista kap egy kedvezményes mandátumot; egy nemzetiségi lista egy kedvezményes mandátumot kaphat; az országos listán megszerezhető mandátumok számát csökkenteni kell a kiosztott kedvezményes mandátumok számával,

f) az e) pontban leírt eljárás után megmaradt mandátumokat

fa) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult pártlisták között, és

fb) az olyan, kedvezményes mandátumot szerzett nemzetiségi listák között kell kiosztani, amely nemzetiségi listákra leadott szavazatok száma eléri a 14. § (1) bekezdésben meghatározott százaléknak megfelelő szavazatszámot,

g) az f) pont szerinti mandátumok kiosztása a következő eljárás szerint történik:

ga) össze kell állítani egy táblázatot, amelynek első sorát a pártlistákra jutó szavazatok száma, illetve a nemzetiségi listákra leadott – a kedvezményes kvótával csökkentett – szavazatok száma (a továbbiakban: szavazatok) képezik; minden pártlista, illetve nemzetiségi lista szavazatai alatt képezünk egy számoszlopot, amelynek első száma az adott lista szavazatainak a fele, a következő szám a harmada, a negyede stb.,

gb) a táblázat segítségével történik a mandátumok kiosztása: meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot; amelyik lista számoszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy mandátumot; ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot; amelyik lista oszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy mandátumot; ezt az eljárást folytatjuk, míg az összes mandátum kiosztásra nem kerül,

gc) Ha a táblázatban több lista alatt egyenlő számok vannak, és ezzel a szavazatszámmal mandátumhoz jutnának, de a megszerezhető mandátumok száma kevesebb, mint az azonos szavazatot elért listák száma, akkor a lista sorszáma szerinti sorrendben kell kiosztani a mandátumokat.

17. § (1) Az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek az országos listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg.

(2) Az egyéni választókerületben mandátumot szerző jelöltet az országos listáról törölni kell.

(3) Ha az országos listáról a jelölt kiesik, helyébe az országos listán soron következő jelölt lép.

(4) Ha az országos listán kevesebb jelölt van, mint a lista által megszerzett mandátumok száma, a ki nem osztott mandátum betöltetlen marad.

9. Nemzetiségi szószóló

18. § (1) A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben.

(2) A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt lesz.

10. A megüresedett mandátum betöltése

19. § (1) Az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha

a) a választáson nincs jelölt,

b) a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő szavazatszámmal szerzi meg,

c) a megválasztott egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik.

(2) Az időközi választást az országgyűlési képviselők megelőző általános választásán alkalmazott választókerületi beosztás szerint kell megtartani.

(3)7 Ha párt jelöltjeként indult egyéni választókerületi képviselő megbízatása szűnik meg és az időközi választás nem tűzhető ki, a mandátumot a párt − közös pártlista esetén az érintett pártok − által az országos listán szereplő jelöltek közül megnevezett jelölt, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

20. § (1) Az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

(2) Ha az országos listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad.

(3)8 A nemzetiségi szószóló megbízatásának megszűnése esetén szószóló az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt lesz. Ha az országos listán nincs több jelölt, az adott nemzetiséget az Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig nem képviseli nemzetiségi szószóló.

11. Záró rendelkezések

21. § Ez a törvény 2012. január 1. napján lép hatályba.

22. § E törvénynek a más jogszabályban alkalmazandó rövidítése: „Vjt.”.

23. §9 (1) E törvény rendelkezéseit – a 2. § (3) bekezdése és a 4. § (6) bekezdése kivételével – első alkalommal az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választásán kell alkalmazni.

(2)10 A 4. § (6) bekezdésében foglaltakat az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választását megelőzően úgy kell alkalmazni, hogy a 2. számú melléklet módosítására 2013. július 15-e és az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választásának napja közötti időben nem kerülhet sor.

24. § (1) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését követőďországgyűlési képviselők általános választásának kitűzéséig.

(2) Ha e törvény hatálybalépését követő országgyűlési képviselők általános választását megelőzően időközi választás kerül kitűzésre, – a 19. § (2) bekezdésére is tekintettel – az Országgyűlés törvényben határozza meg az időközi választáson alkalmazandó választókerületi beosztást.

(3) Az e törvény hatálybalépését követő országgyűlési képviselők általános választásának kitűzéséig csak annak van választójoga, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

25. § E törvény – ideértve a mellékleteit is – az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

26. §11

1. számú melléklet a 2011. évi CCIII. törvényhez12

Az egyéni választókerületek száma a vármegyékben és a fővárosban

Egyéni választókerületek száma

1.

Budapest

18

2.

Baranya

4

3.

Bács-Kiskun

6

4.

Békés

4

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

7

6.

Csongrád-Csanád

4

7.

Fejér

5

8.

Győr-Moson-Sopron

5

9.

Hajdú-Bihar

6

10.

Heves

3

11.

Jász-Nagykun-Szolnok

4

12.

Komárom-Esztergom

3

13.

Nógrád

2

14.

Pest

12

15.

Somogy

4

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

6

17.

Tolna

3

18.

Vas

3

19.

Veszprém

4

20.

Zala

3

Összesen

106

2. számú melléklet a 2011. évi CCIII. törvényhez13


Az egyéni választókerületek sorszáma, székhelye és területi beosztása

Budapest

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 01. OEVK
Székhelye: V. kerület
Területe:
1. Az I. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Csalogány utcán halad a Széna térig, a Széna tér délkeleti oldalán a Vérmező útig, ezen végig az Attila útig, innen a Krisztina körúton, majd az Alkotás utcán a Márvány utcáig, a Márvány utcán tovább a Győri útig, a Győri úton, majd az Avar utcán és az Alsóhegyi utcán a Somlói útig, ezen, majd a Mihály utcán a Gyula utcáig, a Gyula utcán a Számadó utcáig, majd a Számadó utcán a Szirtes útig, a Szirtes úton a Citadella csúcsáig és innen a Duna középvonalára vont merőleges vonalon a Duna közepéig, a középvonalon észak felé a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. Az V. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Margit hídon és a Jászai Mari téren át a Szent István körúton halad a Nyugati térig, majd a téren át ennek nyugati oldalán és a Bajcsy-Zsilinszky úton a Deák Ferenc térig, a Deák Ferenc téren át a Károly körúton a Kossuth Lajos utcáig, majd a Múzeum körúton át a Kálvin térig, a Kálvin tér nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, a Vámház körúton és ennek folytatásában a Fővám téren és a Szabadság hídon át a Duna középvonaláig, innen a Duna középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.
3. A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti oldalán az Üllői útig, az Üllői úton a József körútig, a József körút páratlan házszámozású oldalán haladva a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton a Múzeum körútig, ezen át a Kálvin téri kiindulási pontig körbezárt terület.
4. A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti, majd nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, a Vámház körút páratlan házszámozású oldalán a Fővám térig, és ennek folytatásában a Szabadsághíd dunai középvonaláig, erre merőlegesen a Duna középvonalát követve déli irányban a Dandár utca, valamint folytatásában a Dandár köz páros házszámozású oldalának Dunára merőleges elméleti meghosszabbításának metszéspontjáig, a Dandár köz, majd a Dandár utca és a Thaly Kálmán utca páros házszámozású oldalán az Üllői útig, az Üllői úton a kiindulási pontig körbezárt terület.

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 02. OEVK
Székhelye: XI. kerület
Területe:
A XI. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától merőlegesen halad a Citadella csúcsáig, a Szirtes útig, innen a Szirtes úton a Számadó utcáig, ezen a Gyula utcáig, a Gyula utcán, majd a Mihály utcán a Somlói útig, a Somlói úton és az Alsóhegy utcán az Avar utcáig, az Avar utcán a Hegyalja útig, a Hegyalja úton a Meredek utcáig, a Meredek utcán és a Fátra tér északkeleti oldalán végig halad vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton a Németvölgyi útig, innen a XII. kerület régi határvonalán a Németvölgyi úton, az Érdi úton, a Törökbálinti úton az Irhás árokig, az Irhás árokban a Kakukkhegyi útig, a Kakukkhegyi úton a Kakukkhegyi erdősorig, a Kakukkhegyi erdősoron tovább mindenütt a régi határvonalat követve Budaörs határáig, innen a Felső határúton a régi fővárosi határvonalon halad a budaörsi irányba haladó MÁV vasútvonalig, a MÁV vasútvonalon a Kelenföldi pályaudvarig, a Kelenföldi pályaudvartól az Etele tér északi oldalán halad az Etele út páratlan házszámozású oldalán a Tétényi útig, majd az Etele út középvonalán a Petzvál József utcáig, a Petzvál József utca páratlan házszámozású oldalán a Mérnök utcáig, a Mérnök utca páros házszámozású oldalán a Mohai útig, a Mohai út páratlan házszámozású oldalán a Sárbogárdi útig, majd a MÁV vasútvonal vonalán keleti irányban haladva (a Sárbogárdi és Dombóvári úttal párhuzamosan) a Déli összekötő vasúti híd és a Duna középvonalának metszéspontjáig, a Duna középvonalától északi irányba a kiindulási pontig körbezárt terület.

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 03. OEVK
Székhelye: XII. kerület
Területe:
1. A XII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Vérmező úttól a Várfok utcán halad, majd a Széll Kálmán tér délnyugati oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, a Szilágyi Erzsébet fasoron a Budakeszi útig, a Budakeszi úton a Szépjuhászné útig, tovább a Budakeszi úton mintegy 500 méterig, innen a határvonal északnyugat felé fordul merőlegesen az útra, és mintegy 120 méter után ismét megtörik enyhén észak felé és ebbe az irányba halad mintegy 1110 métert. Innen északi irányba fordul és éles szögben mintegy 70 méter után becsatlakozik a XII.–II. kerületek–Budakeszi hármas határpontba. Budakeszi határán halad tovább déli irányba mintegy 50 métert, itt ismét megtörik és délnyugati irányba halad mintegy 160 métert egy újabb töréspontig, majd enyhe töréssel délkeleti irányba halad mintegy 140 métert, itt ismét megtörik és déli irányba halad mintegy 900 métert az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetig (a továbbiakban: OORI). Innen több töréssel az OORI határán halad a Szanatórium útig, majd a Szanatórium úton halad a Budakeszi útig. A Budakeszi úttól a Budakeszi–Budapest határ mentén halad Budapest–Budakeszi–Budaörs hármas határpontjáig, innen a Budapest–Budaörs határon halad a XI. kerület–Budaörs–XII. kerület hármas határpontjáig, innen a főváros régi határvonalát követve, majd enyhe töréssel a Kakukkhegyi erdősorig a XI. kerület határáig. Tovább a kerületi határvonalon, a Kakukkhegyi erdősoron a Kakukkhegyi útig, tovább a Kakukkhegyi úton folytatódik az Irhás árokig, majd az Irhás árokban a Törökbálinti útig. Ezen, majd az Érdi úton a Németvölgyi útig, a Németvölgyi úton a Hegyalja útig, ezen a Meredek utcáig, a Meredek utcán vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton tovább a régi kerületi határvonalon az Avar utcáig, és ezen a Győri útig, a Győri úton a Márvány utcáig, ezen az Alkotás utcáig, az Alkotás utcán a Vérmező útig, a Vérmező úton a Várfok utcáig, a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától a Margit híd budai oldalán halad a Margit körúton (minden házszám) folyamatosan a Margit utcáig, a Margit utcától (minden házszám) az Apostol utcáig, az Apostol utca páros oldalán halad a Bolyai utcáig, a Bolyai utca páros házszámozású oldalán halad a Szemlőhegyi útig, a Szemlőhegyi út páratlan házszámozású oldalán halad déli irányba az Ady Endre útig, az Ady Endre út páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, a Bimbó utcán déli irányba a keleti oldalon halad az Aranka utcáig, az Aranka utca páratlan házszámozású oldalán a Marcibányi térig, a Marcibányi tér (teljes közterület) nyugati oldalán folyamatosan a Garas utca páratlan házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páros házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy Zsuzsanna út páratlan házszámozású oldalán a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páros házszámozású oldalán a Radnai utcáig, a Radnai utca páratlan házszámozású oldalán a Pasaréti útig, a Pasaréti út páros házszámozású oldalán halad a Júlia utcáig, a Júlia utca páratlan házszámozású oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, innen északnyugati irányban a Hűvösvölgyi út vonalán a Nagykovácsi útig, onnan a déli oldalon északnyugati irányban halad a Nagykovácsi úton a Feketefej utcáig, a Feketefej utca páros házszámozású oldalán a Budakeszi–XII.–II. kerületek közös határpontjáig, onnan a kerület déli határa a Budakeszi út, Szilágyi Erzsébet fasor, Széll Kálmán tér – a tér teljes területe a II. kerület része – és Várfok utca. Az I. és II. kerület határa a Vérmező utca, a Széna tér délkeleti széle a Csalogány utcáig, a Csalogány utca a Duna középvonaláig, a Duna középvonalától a kiindulási pontig körbezárt terület.

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 04. OEVK
Székhelye: II. kerület
Területe:
1. A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna budai ágának középvonalától halad a Szépvölgyi útig, a Szépvölgyi úton a Hármashatár-hegyi úti elágazásig, majd folytatódik a Hármashatár-hegyi úton az út végéig, innen a III. kerületi 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészletek határán halad – a Hármashatár-hegy csúcsát érintve – mintegy 2600 m hosszan északnyugati irányú egyenes vonalban Budapest és Pesthidegkút határáig. Ezt követően a kerülethatár egyben mintegy 3200 m hosszan Budapest és Solymár, mintegy 6000 m hosszan Budapest és Nagykovácsi, majd 500 m hosszan Budapest és Budakeszi határa a Budakeszi–XII.–II. kerületek közös határpontjáig, majd tovább halad a Feketefej páratlan házszámozású oldalán a Nagykovácsi útig, a Nagykovácsi úton halad délkeleti irányba a Hűvösvölgyi útig, Hűvösvölgyi út északi vonalán halad a Szilágyi Erzsébet fasoron a Júlia utcáig, a Júlia utca páros házszámozású oldalán a Pasaréti útig, a Pasaréti út páratlan házszámozású oldalán halad a Radnai utcáig, a Radnai utca páros házszámozású oldalán a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páratlan házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy Zsuzsanna út páros házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páratlan házszámozású oldalán a Garas utcáig, a Garas utca páros házszámozású oldalán folyamatosan a Marcibányi tér (közterület nélkül) nyugati oldalán az Aranka utcáig, az Aranka utca páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, onnan északi irányba a Bimbó utca nyugati oldalán haladva az Ady Endre útig, az Ady Endre út páratlan házszámozású oldalán a Szemlőhegyi útig, a Szemlőhegyi út páros házszámozású oldalán halad északi irányba a Bolyai utcáig, a Bolyai utca páratlan házszámozású oldalán az Apostol utcáig, az Apostol utca páratlan oldalán a Margit utcáig, a Margit utcán (házszám nélkül) át a Margit körút (házszám nélkül) vonalán halad a Margit hídon a Duna középvonaláig, onnan a Duna budai ágának középvonalán a kiinduló pontig körbezárt terület.
2. A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A régi békásmegyeri határ mentén halad az Ország úttól, az Ország út nyugati oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig, a Táncsics Mihály utca páros házszámozású északi oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca páros házszámozású nyugati oldalán déli irányba a Dózsa György utca torkolatáig, a Dózsa György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca déli oldalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, a Batthyány utca páros házszámozású (nyugati) oldala folytatásában a Rákóczi utca páratlan házszámozású (nyugati) oldalán a Határ útig, a Határ út északi oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páros házszámozású oldalán, majd folytatásában a Pomázi út páros házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páros házszámozású oldalán a Kiscelli utcáig, a Kiscelli utca páros házszámozású oldalán a Pacsirtamező utcáig, a Pacsirtamező utca páros házszámozású oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páros házszámozású vonalán a Duna budai ágának középvonaláig, majd a középvonaltól déli irányba a Szépvölgyi útig, a Szépvölgyi úttól a Hármashatár-hegyi útig, a Hármashatár-hegyi úttól a III. kerület 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészek határán haladva a Hármashatár-hegy csúcsáig, a Hármashatár-hegy csúcsától a főváros és Pesthidegkút régi közös határvonalán haladva a főváros és Pesthidegkút régi határának találkozási pontjáig, innen a régi békásmegyeri határ mentén haladva a Budapest–Üröm–Békásmegyer hármas határpontjáig, majd folytatásában a régi békásmegyeri határ mentén a kiindulási pontig körbezárt terület.

05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 05. OEVK
Székhelye: VII. kerület
Területe:
1. A VI. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úton a 28058 hrsz.-ú ingatlan keleti határpontjától a 28224/6 hrsz.-ú MÁV-terület északnyugati határvonalát követve halad a Bulcsú utcai aluljáró északnyugati bejárójáig, innen a Bulcsú utcán át a Lehel utcáig, a Lehel utcán a Ferdinánd híd és a Váci út találkozásáig, majd a Váci úton a Nyugati tér délkeleti oldalán a Bajcsy-Zsilinszky útig és ezen végig a Deák Ferenc térig, a tér északkeleti oldalán a Király utcáig, ezen végig a Lövölde térig, a téren és a Városligeti fasoron át a Dózsa György útig, a Dózsa György úton, később az aluljárón keresztül a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A VII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úttól a Városligeti fasoron, majd a Lövölde téren át halad a Király utcáig, a Király utcán végig a Károly körútig, a Károly körúton a Rákóczi útig, ezen a Baross térig, a Baross tér északnyugati oldalán, majd a Thököly úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Dózsa György útig – a Keleti pályaudvar területét a VIII. kerületnél hagyva –, majd ezen a Városligeti fasoron keresztül a kiindulási pontig körbezárt terület.

06. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 06. OEVK
Székhelye: VIII. kerület
Területe:
1. A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Hungária körúttól a Kerepesi úton a Dózsa György útig, a Dózsa György úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Thököly útig – a Keleti pályaudvar területét a kerületnél hagyva – és a Thököly úton a Baross térig, ezen át a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton a József körútig, a József körút páros házszámozású oldalán haladva az Üllői útig, az Üllői úton a Könyves Kálmán körútig, ezen tovább a Hungária körúton a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonala, valamint a Dandár köz és folytatásában a Dandár utca páratlan házszámozású oldalának Dunára merőleges elméleti meghosszabbításának metszéspontjától a Duna középvonalán haladva a soroksári Duna-ágig, a soroksági Duna-ág középvonalán Pesterzsébet régi határáig, innen a Határ úton át az Üllői útig, az Üllői úton a Thaly Kálmán utcáig, a Thaly Kálmán utca, majd Dandár utca és Dandár köz páratlan házszámozású oldalán végig haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.

07. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 07. OEVK
Székhelye: XIII. kerület
Területe:
A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Duna fő, majd budai ágának középvonalán halad a Margit hídig, innen a Jászai Mari téren át és a Szent István körúton a Nyugati térig, a Nyugati tér nyugati, majd délkeleti oldalán a Váci útig, a Váci úton a Ferdinánd hídig, innen a Lehel úton a Bulcsú utcáig, a Bulcsú utcán az aluljáró bejáratáig, majd a MÁV 28224 hrsz.-ú ingatlanának északnyugati határvonalát követve a Dózsa György útig, innen a Dózsa György utat keresztezve, a Vágány utcán a XIII. kerület régi határvonalát követve a Róbert Károly körútig, ezen, a Dévényi úton, a Szegedi úton, a Tatai úton át a Futár utcáig, a Futár utca páratlan házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páros házszámozású oldalán a Keszkenő utcáig, a Keszkenő utca páratlan házszámozású oldalán a Béke útig, a Béke út páros házszámozású oldalán, a Gyöngyösi útig, a Gyöngyösi út páratlan házszámozású oldalán a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér keleti, majd déli oldalán az épületek vonalán haladva, a Váci utat keresztezve a Meder utcáig, a Meder utca páros házszámozású oldalán haladva az utca végéig, az utca végétől a kiindulási pontig körbezárt terület.

08. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 08. OEVK
Székhelye: XIV. kerület
Területe:
A XIV. kerület választókerülethez tartozó részeinek határa: A Vágány utcától a Dózsa György úton halad a Kerepesi útig, innen a Kerepesi úton a rákospalotai körvasútig, a vasútvonal mentén a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán a Fischer István utcáig, a Fischer István utcán a Tihany utcáig, a Tihany utca középvonalán a Vezér utcáig, a Vezér utca középvonalán a Mirtusz utcáig, a Mirtusz utca páratlan oldalán az Álmos vezér útjáig, az Álmos vezér útja páros oldalán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán a Nagy Lajos király útjáig, a Nagy Lajos király útja páros oldalán a Mogyoródi útig, a Mogyoródi út páros oldalán a Csernyus utcáig, a Csernyus utca páros oldalán az Egressy útig, az Egressy út páros oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utca páros oldalán haladva a Szugló utcát keresztezve a Rákospatak utcáig, a Rákospatak utca páros oldalán a Csömöri útig, a Csömöri út páros oldalán a rákospalotai körvasútig, ezután a rákospalotai körvasút soron a MÁV Budapest–Vác vasútvonala és a MÁV körvasút sor elvi metszéspontjáig, innen a Madridi úton, majd a MÁV vonalon át a Kámfor utcáig, ezután a Tatai úton, a Szegedi úton, a Dévényi úton a Róbert Károly körútig, majd a Vágány utcán a Dózsa György útig, és onnan a kiindulási pontig körbezárt terület.

09. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 09. OEVK
Székhelye: X. kerület
Területe:
1. A X. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A VIII.–XIV.–X. kerületek hármas határpontjától indulva déli irányba a Hungária körúton, majd a Könyves Kálmán körúton halad az Üllői útig, ezen, egyúttal a X. kerület régi határvonalán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton a MÁV vasútvonal keresztezéséig, innen a vasútvonal déli oldalán halad, majd a 42296/5 hrsz.-ú és a 152654/1 hrsz.-ú ingatlanok közös határán a Gyömrői útig, innen a Gyömrői úton halad a Gyula utcáig, majd a Gyula utca keleti oldalán a Hangár utcáig, innen a Hangár utca kereszteződése után a Hangár utca páros házszámozású oldalán folytatódik a Harmat utcáig, a Harmat utca páratlan házszámozású oldalán folytatódik a Sibrik Miklós útig, a Sibrik Miklós út páros házszámozású oldalán a Maglódi útig, a Maglódi út páros házszámozású oldalán a Sírkert útig, a Sírkert út páros házszámozású oldalán a Kozma utcáig, a Kozma utca páratlan oldalán a Jászberényi útig, a Jászberényi út páratlan házszámozású oldalán az 526. sorig, majd a MÁV vasutat keresztezve a Határhalom utcán a X.–XVI.–XVII. kerületek hármas határpontjáig. Ettől a Pesti határút képzeletbeli meghosszabbításán, majd a Pesti határúton halad a Sárgarózsa utcáig, innen a Sárgarózsa utcán a Kerepesi útig, innen a Kerepesi úton a Hungária körútig, és onnan a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A XIX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Határ út és Ady Endre út kereszteződésétől kiindulva az Ady Endre út páros házszámozású oldalán haladva a MÁV vasútvonal kereszteződéséig, innen a vasútvonal keleti oldalán a Liszt Ferenc és a Kártoló utak nyugati határán a Malomkő útig, innen a Malomkő út tengelyén a Derkovits Gyula útig, innen a Derkovits Gyula út tengelyén a Küllő és Csillag út közötti farmezsgyén halad az Alsóerdősor útig, innen az Alsóerdősor út északi határán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető útig, innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út északi oldalán halad az Üllői útig, és az Üllői út tengelyén haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.

10. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 10. OEVK
Székhelye: III. kerület
Területe:
A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna szentendrei ágának középvonalától a régi békásmegyeri határ mentén halad az Ország útig, az Ország út keleti oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig, a Táncsics Mihály utca páratlan házszámozású déli oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca keleti oldalán déli irányba a Dózsa György utca torkolatáig, a Dózsa György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca északi oldalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, a Batthyány utca páratlan számozású (keleti) oldala, majd folytatásában a Rákóczi utca páros házszámozású (keleti) oldalán a Határ útig, a Határ út déli oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páratlan házszámozású oldalán, majd folytatásában a Pomázi út páratlan házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páratlan házszámozású oldalán a Kiscelli utcáig, a Kiscelli utca páratlan házszámozású oldalán a Pacsirtamező utcáig, a Pacsirtamező utca páratlan házszámozású oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páratlan házszámozású vonalán halad a Duna budai ágának középvonaláig, majd a középvonaltól északi irányba a kiindulási pontig körbezárt terület.

11. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 11. OEVK
Székhelye: IV. kerület
Területe:
1. A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna váci ágának, majd az egyesült Dunának középvonalán a régi újpesti határon halad dél felé, majd a Palotai-szigettől nyugatra a budai Duna-ág középvonalán a sziget déli csúcsáig, innen a régi határvonalon az újpesti vasúti összekötő híd újpesti hídfőjéig, ettől a vasúti töltés északkeleti oldalán a Göncöl utcáig a vasúti töltés mentén a 71323 hrsz.-ú – jelenleg Balzsam utca – és a 72327/2 hrsz.-ú közterületek határvonalán, majd vissza a 72327/1 hrsz.-ú ingatlan határvonalára, innen tovább a 72328 hrsz.-ú ingatlan határvonala mentén a 72294 hrsz.-ú – jelenleg Mártírok útja – közterületig, annak délkeleti határa mentén a 72298/2 hrsz.-ú – jelenleg Dugonics utca – közterület határvonala mentén és a 72699 hrsz.-ú – jelenleg Madridi utca – közterület határvonala mentén, majd az Istvántelki Főműhely 72701 hrsz.-ú területének délnyugati oldala mellett a Budapest–Vác vasútvonal mentén végig a vasútvonalat követve az Elem utcáig, keresztezve azt, az Elem utca páratlan házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páros házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páros házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú – jelenleg Szilágyi utca – közterület határáig, majd az utca keleti határvonalát követve a Fóti útig, onnan tovább a váci vasútvonal nyugati határa mentén Budapest közigazgatási határáig, onnan Budapest közigazgatási határának vonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Meder utcáig, a Meder utca páratlan házszámozású oldalán haladva, a Váci utat keresztezve, a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér déli, majd keleti oldalán az épületek vonalán haladva, a Gyöngyösi utcáig, a Gyöngyös utca páros házszámozású oldalától a Béke útig, a Béke út páratlan házszámozású oldalától déli irányba a Keszkenő utcáig, a Keszkenő utca páros házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páratlan házszámozású oldalán a Futár utcáig, a Futár utca páros házszámozású oldalán a Tatai útig, a Tatai úton át északi irányban a Kámfor utcáig, ezen a MÁV vonalon át Újpest határáig, innen a főváros és Újpest régi közös határa mentén a Göncöl utcáig, a Göncöl utcán a MÁV vasútvonaláig, a vasúti töltés északkeleti oldalán vissza a régi újpest-budapest közös határig, az újpesti összekötő híd újpesti hídfőjéig, innen a régi közös határvonal mentén a Palotai-sziget déli csúcsáig, innen a Duna főágának középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

12. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 12. OEVK
Székhelye: XV. kerület
Területe:
1. A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Budapest–Vác vasútvonal és az Elem utca kereszteződésétől az Elem utca páros házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páratlan házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páratlan házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú – jelenleg Szilágyi utca – közterület határáig, onnan déli irányban a Budapest–Vác vasútvonal mentén végig haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A XV. kerület teljes területe, amelynek határa: A MÁV Budapest–Vác vasútvonal és a MÁV körvasút elvi metszéspontjától kiindulva a Rákospalotai körvasút sor–Vezseny u.-Rákospalotai határút, innen először északkeleti majd északnyugati irányban Rákospalota régi határvonalán többször irányt változtatva az újpesti határig, innen a MÁV Budapest–Vác vasútvonal által elfoglalt ingatlanok (80000, 87009, 88195, 88586 hrsz.) Újpest felé eső északnyugati ingatlanhatára a kiindulási pontig.

13. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 13. OEVK
Székhelye: XVI. kerület
Területe:
1. A XIV. kerület választókerülethez tartozó részeinek határa: A Csömöri út és a rákospalotai körvasút keresztezésénél lévő kerülethatár ponttól kiindulva a Csömöri út páratlan oldalán a Rákospatak utcáig, a Rákospatak utca páratlan oldalán haladva, a Szugló utcát keresztezve a Vezér utcáig, a Vezér utca páratlan oldalán az Egressy útig, az Egressy út páratlan oldalán a Csernyus utcáig, a Csernyus utca páratlan oldalán a Mogyoródi útig, a Mogyoródi út páratlan oldalán a Nagy Lajos király útjáig, a Nagy Lajos király útja páratlan oldalán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páros oldalán az Álmos vezér útjáig, az Álmos vezér útja páratlan oldalán a Mirtusz utcáig, a Mirtusz utca páros oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utca középvonalán a Tihany utcáig, a Tihany utca középvonalán a Fischer István utcáig, a Fischer István utcán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páros oldalán a vasútvonalig, innen a kerülethatáron a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A XVI. kerület teljes területe, amelynek határa: A XIV.–XV.–XVI. kerületek hármas határpontjától halad a Rákospalotai határúttól kezdődően a Budapest–Csömör határán lévő erdő sarokpontjáig. Innen a határ délkelet felé fordulva az erdő szélén folytatódik a Mókus utca kezdetéig, majd a Csömöri út elméleti folytatásaként a szabályozatlan vízfolyás medre mentén az Asztag utcába ívelve, az Árpádföldi úton megtörve halad a Csöbör út végződéséhez érve Csömör község határvonaláig. Onnan folytatódik a Budapesti út–Akácos út–Magtár utca kereszteződésétől az Akácos út mentén haladva, annak egyenes folytatásaként a Szabadföld út–Kistarcsa kerülethatárig, majd megtörve a Nagytarcsa felőli fővárosi határvonal mellett haladva, a Szilas patakot ászelve a Mátyásföld–Nagytarcsa–XVII. kerületi rákosligeti hármas határpontnál lévő dűlőút mentén nyugat, majd délnyugat felé fordulva eléri a Cinkotai kiserdő délkeleti szélét. Az erdő szélén haladva, a dűlőutat elhagyva a Rákosligeti határút–Forrásmajori dűlőút kereszteződésének hármas kerületi határpontjától a Pesti határút folytatásának elméleti vonala képezi a kerület határát. Innen továbbhaladva a Pesti határút, Sárgarózsa utca, Kerepesi úttal párhuzamosan haladó HÉV északi oldala, innen északnyugatra fordulva a töltésre épített vasútvonal – Szolnoki út, Körvasút sor felőli – koronavonalának töltés alja, majd a Körvasút sor végződésénél a Rákospalotai határút kezdeténél lévő hármas határkereszteződés kiinduló pontja a kezdő hármas határkereszteződés.

14. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 14. OEVK
Székhelye: XVII. kerület
Területe:
1. A X. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Harmat utca és Hangár utca kereszteződésének kerülethatárától a Hangár utcán a Felsőcsatári útig, innen a Felsőcsatári úton az Álmos utcáig, majd az Álmos utcán a Tünde utcáig, a Tünde utcától a 42550 hrsz.-ú közterületen a Helikopter utcáig, majd a MÁV vasutat keresztezve az 526. soron a Jászberényi útig, a Jászberényi út páratlan házszámozású oldalán a Kozma utcáig, a Kozma utca páros oldalán a Sírkert útig, a Sírkert út páratlan házszámozású oldalán a Maglódi útig, a Maglódi út páratlan házszámozású oldalán a Sibrik Miklós útig, a Sibrik Miklós páratlan házszámozású oldalán a Harmat utcáig, a Harmat utca páros házszámozású oldalán a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A XVII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Tünde utcától a X.–XVII.–XVIII. kerületek hármas határpontjától délkelet felé halad a Csévéző utcáig, innen a Bélatelepi úton halad a Baross utcáig, majd többszöri töréssel a mai Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén is haladva az Orgoványi utcán a Ferihegyi útig, innen a Ferihegyi út mentén, majd többszöri töréssel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén halad a XVII.–XVIII. kerületek–Vecsés hármas határpontjáig. Innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén a Vecsés–Budapest határon halad a XVII. kerület–Vecsés–Ecser hármas határpontig, innen a Budapest–Ecser határon halad a Budapest–Ecser–Maglód hármas határpontig, innen a Budapest–Maglód határon halad a Budapest–Maglód–Pécel hármas határpontig, innen a Budapest–Pécel határon halad a Budapest–Pécel–Nagytarcsa hármas határpontig. Innen a Budapest–Nagytarcsa határon halad a XVII.–XVI. kerületek–Nagytarcsa hármas határpontjáig, innen a XVI.–X.–XVII. kerületek hármas határpontjáig, innen a Határmalom utcán az 526. sorig, innen az 526. soron a MÁV vasútvonalat is keresztezve a Tünde utcai kiindulási pontig.

15. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 15. OEVK
Székhelye: XVIII. kerület
Területe:
A XVIII. kerület teljes területe, amelynek határa: A X.–XVIII.–XIX. kerületek hármas határpontjától, a MÁV ceglédi vasútvonalától indulva a Küllő és Csillag út közötti farmezsgyén, a Nefelejcs, a Malomkő, a Kártoló utcán haladva az Üllői útig, azt keresztezve a Liszt Ferenc utcán az Újtemető utcáig tart, az Újtemető utcán és annak egyenes meghosszabbításán 380 métert halad, majd délnyugatnak fordulva keresztezve az Újtemető utcát, folytatódik a kispesti temető délkeleti határvonalán a Kolozsvár utcáig. A Kolozsvár utcán, a Méta utcán a Nagykőrösi útig, a XVIII.–XIX.–XX.–XXIII. kerületek négyes határpontjáig vezet. A Nagykőrösi úton a Pestszentimrén lévő Hunyadi János utcán a Szélső utcáig, majd a Somberek sorig, a Búzakéve utcáig, a Búzakéve utcán a XXIII. kerületi Névtelen utcáig halad. A Névtelen utcán, majd az Ültetvény utcával párhuzamosan, attól 30 méterre vezet a Dózsa György utcáig, ahol az Ültetvény utcán 70 métert halad és északkeletre fordul. A Dózsa György utcával párhuzamosan halad a Jég utcáig és annak folytatásán a Gesztenye utcáig tart, ahol eléri a XVIII. kerület–Soroksár–Gyál hármas határpontját. A Gesztenye utcán északkeleti irányban ferdén keresztezve a Nagykőrösi utat és a lajosmizsei vasutat, a Gesztenye utca vonalának meghosszabbításában halad a Dalos utcáig, ahol folytatódik a Pestszentimre és Pestszentlőrinc közötti Határ útig. A Határ utat keresztezve tart az Alacska utcáig, ahol délkeletnek fordul és a gyáli Határ úton halad a gyáli Mátyás király útig, és eléri a Vecsés–Gyál–XVIII. kerület hármas határpontját. A Mátyás király úton vezet északnyugati irányban a Névtelen utcáig, majd ennek meghosszabbított vonalán a Ganz kertvárosi földterületen keresztül tart (a volt szovjet laktanya területén keresztül) az Üllői útig. Azt elérve délkeletre fordul, a Mednyánszky utcát keresztezve tovább halad 70 métert, és északkeletre fordul a Bartók Béla utca vonaláig. A Mednyánszky utcával párhuzamosan, attól 40 méterre vezet a ceglédi vasútvonalig. A ceglédi vasútvonalnál délkeletre fordul és 350 méter megtétele utáni törésponttal 200 métert délnyugatnak vezet, újra elérve az Üllői utat. Az Üllői úton haladva ferdén keresztezi a ceglédi vasútvonalat és a 4-es főúton további 560 méter megtétele után északkeletnek fordul. E törésponttól mért 600 méter után irányt vált délkeletnek, 50 méter megtétele után ismét északkelet felé halad 620 méter hosszan, Vecsés–XVII.–XVIII. kerületek hármas határpontjáig. A hármas határponttól többszöri töréssel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén halad a Ferihegyi útig, majd a Ferihegyi úton halad az Orgoványi utcáig. Az Orgoványi utcán nyugati irányba mintegy 600 métert haladva a határ délnyugatra fordul és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén is haladva, többszöri töréssel jut el a XVII. kerületi Baross utcáig, ott északkeletnek fordul és a Baross utca mentén tart a Bélatelepi útig. A Bélatelepi útnál északnyugati irányba fordul és a Bélatelepi úton halad 1600 méter hosszan, ahol a Bélatelepi utat elhagyva 150 méter megtétele után délnyugatnak fordul és visszatér a Bélatelepi úthoz a Frangepán utcai telkek hátsó mezsgyéjéig. Azt elérve a Frangepán utca északkeleti oldalán lévő telkek hátsó mezsgyevonalát követve többszöri törésponttal vezet a Tünde utcáig, a X.–XVII.–XVIII. kerületek hármas határpontjáig. A hármas határponttól az Álmos utcát elérve halad a Felsőcsatári útig. A Felsőcsatári úton délnek fordul, a Hangár utcát elérve azon vezet, majd a Gyula utca keleti oldalán tart a Gyömrői útig. A Gyömrői úton a 4229/5 hrsz.-ú és a 152654/1 hrsz.-ú ingatlanok közös határán a ceglédi vasútvonalig halad, majd a vasútvonal mentén tart a X.–XVIII.–XIX. kerületek hármas határpontjáig.

16. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 16. OEVK
Székhelye: XX. kerület
Területe:
1. A XIX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Határ út és a Nagykőrösi út kereszteződésétől a Nagykőrösi úti autópályatest tengelyvonalán, majd a Nagykőrösi út északi oldalán halad a MÁV vasútvonalig, majd a Nagykőrösi út mentén haladó MÁV vasútvonal északkeleti oldalán a Méta útig, majd a Méta út tengelyén a Kolozsvár útig, innen a Kolozsvár út tengelyén a Kispesti temetőig, majd a temető délkeleti oldalán a Csapó utcáig, majd a Csapó utca északi oldalán a Darányi utcai farmezsgyéig, és a Darányi utca farmezsgyén a Parázs utcai farmezsgyéig, a Parázs utcai farmezsgyén, és az Újtemető út, illetve a hozzá tartozó közterület északi oldalán a MÁV vasútvonal kereszteződésén át az Ady Endre útig, az Ady Endre út páratlan házszámozású oldalán a Határ útig, a Határ úton a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A XX. kerület teljes területe, amelynek határa: A XXI.–IX.–XX. kerületeknek a soroksári Duna-ág elméleti középpontjában lévő hármas határpontjától keleti irányba keresztezve a Budapest–Kunszentmiklós vasútvonalat és a Budapest–Ráckeve HÉV-vonalat a Határ út tengelyén halad a Határ út–Nagykőrösi út találkozási pontjáig. Itt délkeleti irányba fordul és a Nagykőrösi úton halad, majd a Nagykőrösi út mentén fekvő MÁV vasútvonal északkeleti oldalán a kispesti Méta utca, a Szentlőrinci út és a Nagykőrösi út kereszteződéséig, majd a Szentlőrinci út déli vonalán a Köves útig. A Szentlőrinci út és a Mezsgye utca között a határ a Köves út nyugati oldalán halad, majd a Mezsgye utca és az Alsó határút között áttér a Köves út keleti oldalára. Itt délnyugatra fordul és a Budapest Ferencváros–Soroksár összekötő vasútvonal kisajátítási vonalán halad az erzsébeti temető északi sarkáig. Továbbhalad a Temetősor menti temetőfalon, megkerüli a temetőt, északnyugati irányban eléri a Könyves utcát, keresztezi a MÁV pályatestet, a Könyves utca keleti oldalán haladva eléri a Török utca Alsó határút találkozási pontját, itt északkeleti irányba fordul, az Alsó határút délkeleti oldalán haladva eléri a Vágóhíd utcát, a Vágóhíd utca nyugati oldalán halad a Bolyai János utcáig, a Bolyai János utca déli oldalán eléri a szervízutat, keresztezi a papírgyári iparvágányt, s a gyár nyugati oldalán haladva elér a Barkó utcáig. A határvonal itt keresztezi a Helsinki utat, a HÉV-pályát, az E5-ös főutat és a MÁV vasútvonal rézsűjének felső vonalán visszafordul déli irányba és a vasút feletti hidat megkerülve a 184099 hrsz.-nál nyugati irányba halad a 196605. külterületi mezőgazdasági tábla és a 170187/10. agyaggödör közös határvonalán. A 196600 hrsz.-nál eléri a Vízisport utcát, kiér a soroksári Duna-ág partjára, eléri a Duna középvonalát, ezen északi irányba haladva eléri a kiindulási pontot.

17. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 17. OEVK
Székhelye: XXI. kerület
Területe:
1. A XXI. kerület teljes területe, amelynek határa: A Csepel-sziget északi csúcsának magasságában a Duna középvonalán halad dél felé, majd áttér a Csepel-sziget nyugati partjára a Vízművek területének (200024/2 hrsz.) északi csücskéhez, innen a parton halad Csepel és Szigetszentmiklós határáig. Itt délkeletre fordul a Vízművek határán és a 200001 hrsz.-ú földrészlet határán halad, majd északkeletre fordulva mintegy 300 métert halad a 8644/1. számú dűlőig. Itt merőlegesen keresztezi a II. Rákóczi Ferenc utat, majd délkeleti irányba halad mintegy 400 métert a szigetszentmiklósi 8644/1. számú dűlő határán, onnan a II. Rákóczi Ferenc úttal párhuzamosan a 8643. számú dűlőig, innen északi irányba halad a 8645. számú dűlő vonaláig (214408 hrsz.), ezen 400 métert halad délkeleti irányba, ezt követően merőleges irányban mintegy 50 métert haladva eléri a 8647. számú dűlőt (213225 hrsz.), ennek déli szélén halad mintegy 180 métert, majd északra fordul a 8649. számú dűlőt követve mintegy 500 métert a 8653. számú dűlőig, majd annak déli oldalán halad mintegy 280 métert, eléri a Csepeli utat (214175 hrsz.). Innen a Csepeli út keleti oldala mentén halad mintegy 700 métert, a 8654. számú dűlőt (214174 hrsz.) mintegy 100 méterre elhagyva, ezután keletre fordulva a Kavicsbányán halad, mintegy 600 métert, majd északkelet felé fordul a 8600. számú dűlő meghosszabbított vonaláig. Ezen a meghosszabbított vonalon halad északnyugat felé a 4419. számú dűlőig. A 4419. számú dűlő (213127 hrsz.) déli szélén halad az Akácfa utcáig, majd a Tihanyi utca déli oldala mentén halad a Királyerdő utcáig, aminek délkeleti szabálytalan vonala mentén éri el a Hollandi utat, a Hollandi út után 140 méterre a parttól 15 méterre a Dunában lévő elméleti pontig halad, majd a Dunában halad a Molnársziget déli határáig. A Molnársziget nyugati partvonala mentén halad észak felé, majd a sziget északi csúcsától halad tovább a Duna-ág keleti partjának vonalát követve és a Csepel-sziget északi csúcsán (Szigetcsúcson) keresztül éri el a Nagy-Duna-ág középvonalát.
2. A XXIII. kerület teljes területe, amelynek határa: A kerület határvonala a soroksári Duna-ág középvonalán Csepel–Pestszenterzsébet–Soroksár közös határpontjából kiindulva eléri a partot, a parton haladva a 184105 hrsz.-ú út északi határvonalán haladva metszi a Vízisport utcát, majd keleti irányba a 184103 és a 196600 hrsz. északi határvonalán, majd a 196605. külterületi tábla határvonalán halad a Meddőhányó utcáig. A Meddőhányó utca északi határvonalán továbbhaladva, majd délre fordulva a 184300 hrsz. északi határvonalán végighaladva a Helsinki út (184091 hrsz.) nyugati határvonalán északra fordul a Barkó utca magasságáig. Itt keresztezi az E5-ös főutat, a HÉV-pályát és a 184089 hrsz.-ú szervízutat, majd ennek keleti oldalán déli irányba halad, és a Papírgyár délnyugati sarkán északkeleti irányba fordul a 184088 hrsz.-ú telekhatáron a Lenke utcáig, majd a Bolyai János utca déli oldalán a használati magánterület és a közterület határán halad a Vágóhíd utcáig. A Vágóhíd utca nyugati oldalán a közterület és a használati magánterület határán halad az Alsó határútig, ahol a 183998/1 hrsz.-ú közterület délkeleti oldalán halad a Török utcáig. Majd a vasutat keresztezve északra fordul és eléri az erzsébeti temetőt, innen délkeleti irányban halad a temető fala mentén a Temetősorig. A temetőfal vonalán továbbhaladva a Budapest Ferencváros–Soroksár összekötő vasútvonal és a temető északi közös határpontjánál északkeleti irányban a vasút (178839 hrsz.) déli vonalán halad a Köves útig, a Köves út keleti oldalán halad a Mezsgye utcáig, a Mezsgye utcánál áttér a Köves út nyugati oldalára és így halad a Szentlőrinci útig. A Szentlőrinci út déli oldalán halad tovább a Nagykőrösi út–Méta utca kereszteződéséig, majd Pestszentlőrinccel, Pestszentimrével közös határvonalon Pestszentimre–Soroksár–Gyál közös határpontjáig. E határponttól a főváros határvonalán (ami egyben Gyál–Alsónémedi–Dunaharaszti községek határvonala is) halad tovább, a Haraszti utat keresztezve eléri a Horgászpart utat, ezt keresztezve nyugati irányban eléri a Dunát. A Dunában haladva a csepeli Királyerdő út magasságánál eléri Szigetszentmiklós–Soroksár–Csepel közös határpontját, e ponttól a határ a Duna elméleti középvonalán haladva eléri a kiindulási pontot.

18. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 18. OEVK
Székhelye: XXII. kerület
Területe:
1. A XI. kerület választókerülethez tartozó része: A Duna középvonalára merőlegesen a Déli összekötő vasúti híd középpontjáról kiindulva a MÁV vasútvonalán nyugati irányban halad (a Dombóvári út és a Sárbogárdi úttal párhuzamosan) a Mohai útig, a Mohai út páros házszámozású oldalán haladva a Mérnök utcáig, a Mérnök utca páratlan házszámozású oldalán a Petzvál József utcáig, a Petzvál József utca páros házszámozású oldalán az Etele útig, az Etele út középvonalán a Tétényi útig, a Tétényi úttól pedig az Etele út páros házszámozású oldalának vonalában az Etele térig, az Etele tér északi oldalán a Kelenföldi pályaudvarig, majd a MÁV vasútvonal vonalán déli, majd nyugati irányban Budaörs felé a városhatárig, onnan a régi fővárosi határvonalon halad, a Kamaraerdőt megkerüli, a Kamaraerdő déli határán halad a Kamaraerdei úton a Balatoni műútig, ezen, majd tovább kissé északkelet felé a Péterhegyi úton a kelenvölgyi Ringló útig, és ezen, majd a Méhész utcán át a MÁV vasútvonalig, a vasútvonal keleti oldalán a Duna utcáig, ezen, majd ennek folytatásában a Duna középvonaláig, s a középvonalon a kiindulási pontig körbezárt terület.
2. A XXII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Duna utcán halad a MÁV vasútvonalig, a MÁV vasútvonal mentén a Méhész utcáig, a Méhész utcán a kelenvölgyi Ringló útig, a Ringló úton a Horogszegi határsorig, a Horogszegi határsoron a Honfoglalás útig, a Honfoglalás úttól a Vöröskúti határsoron halad a Kőérberki útig, a Kőérberki úttól a Háros úton a Kamaraerdei útig, a Kamaraerdei út mentén az ingatlanok határán halad a Balatoni úttól a Tétényi fennsík területén, a 239904/2 és 239906 hrsz.-ok határán éri el a Kamaraerdei utat, a Kamaraerdei úttól a 239912 hrsz. határán éri el Budaörs–Budapest és egyben Nagytétény határát, innen a fővárosi és nagytétényi határvonalon halad tovább a Duna főágának középvonaláig, és ezen a kiindulási pontig.

Baranya vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Baranya 01. OEVK
Székhelye: Pécs
Területe:
1. Gyód
2. Keszü
3. Kökény
4. Pécs választókerülethez tartozó területének határvonala: A 66-os országút városhatáron való belépésétől a Komlói út (házszámok nélkül) a Hársfa útig, Hársfa út (házszámok nélkül) a Rákos Lajos utcáig, tovább a Hársfa út (mindkét oldala) a Bokor utcáig, a Bokor utca (házszámok nélkül) végig, a Diósi út páros oldala a Zsolnay Vilmos utcáig, a Zsolnay Vilmos utca (mindkét oldala) a Basamalom útig, a Basamalom út (házszámok nélkül) a vasútvonalig, a vasútvonal a Sport utcáig, a Sport utca (mindkét oldala) a Tüskésréti útig, a Tüskésréti út (mindkét oldala) az 58-as útig a Nagyárpádi út (mindkét oldala) a Tüskés dűlőig, a Tüskés dűlő (mindkét oldala), a Nagyárpádi út (mindkét oldala) a Kemény Zsigmond utcáig, a Kemény Zsigmond utca (mindkét oldala), a Cserge dűlőig, a Cserge dűlő (mindkét oldala), az 57-es országút a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával egyező irányban a Szentlőrinc felé haladó vasútvonal belépési pontjáig, a vasútvonal a Tüzér utcáig, a Megyeri Nagyhíd a vasútvonaltól a Veress Endre utcáig, a Tüzér utca páratlan oldala, a Szigeti út középvonala a Kürt utcáig, a Kürt utca (házszámok nélkül), az Ifjúság útja (házszámok nélkül), az Édesanyák útja (mindkét oldala), a Nyár utca (mindkét oldala), a Bálicsi út (mindkét oldala), a Bálics dűlő (mindkét oldala), az Erdész utca (mindkét oldala) a Bálics dűlőtől a Fürkész dűlőig, a Fürkész dűlő (mindkét oldala), az Erdész utca (mindkét oldala) a Bárány tető torkolatáig, a Bárány tető (mindkét oldala), a Bárány út, majd a Demokrácia utca a Lapisi útig, Lapisi út, majd a Remeteréti út végig, majd az Orfű felé vezető út a városhatárig, a városhatár a 66-os országút belépési pontjáig terjedő szakaszok által körbezárt terület.
5. Pécsudvard
6. Pogány

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Baranya 02. OEVK
Székhelye: Pécs
Területe:
1. Berkesd
2. Bogád
3. Cserkút
4. Ellend
5. Hásságy
6. Komló
7. Kozármisleny
8. Kővágószőlős
9. Lothárd
10. Magyarsarlós
11. Mánfa
12. Nagykozár
13. Orfű
14. Pereked
15. Pécs választókerülethez tartozó területének határvonala: A 66-os országút városhatáron való belépésétől a Komlói út (mindkét oldala) a Hársfa útig, a Hársfa út (mindkét oldala) a Rákos Lajos utcáig, tovább a Hársfa út (házszámok nélkül) a Bokor utcáig, a Bokor utca (mindkét oldala) végig, a Diósi út páratlan oldala a Zsolnay Vilmos útig, a Zsolnay Vilmos utca (házszámok nélkül) a Basamalom útig, a Basamalom út (házszámok nélkül) a vasútvonalig, a vasútvonal a Sport utcáig, a Sport utca (házszámok nélkül) a Tüskésréti útig, a Tüskésréti út (házszámok nélkül) az 58-as útig, a Nagyárpádi út (házszámok nélkül) a Tüskés dűlőig, a Tüskés dűlő (házszámok nélkül), a Nagyárpádi út (házszámok nélkül) a Kemény Zsigmond utcáig, a Kemény Zsigmond utca (házszámok nélkül) a Cserge dűlőig, a Cserge dűlő (házszámok nélkül), az 57-es országút a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával ellenkező irányban a 66-os országútig, valamint a Szentlőrinc felé haladó vasútvonal városhatáron való belépési pontjától a városhatár az óramutató járásával egyező irányban a Remeteréti útig, majd a Remeteréti út, a Lapisi út torkolatáig, a Lapisi út a Demokrácia utcáig, a Bárány út (házszámok nélkül), a Bárány tető (házszámok nélkül) az Erdész utcáig, az Erdész utca (házszámok nélkül)a Fürkész dűlőig, a Fürkész dűlő (házszámok nélkül), az Erdész utca (házszámok nélkül) a Bálics dűlő torkolatáig, a Bálics dűlő (házszámok nélkül), a Bálicsi út (házszámok nélkül), a Nyár utca (házszámok nélkül), az Édesanyák útja (házszámok nélkül), az Ifjúság útja (mindkét oldala), a Kürt utca (mindkét oldala), a Szigeti út középvonala a Tüzér utcáig, a Tüzér utca páros oldala, a Megyeri Nagyhíd a vasútvonalig, a Szentlőrinc felé haladó vasútvonal a városhatárig terjedő szakaszok által körbezárt terület.
16. Romonya
17. Szemely
18. Szilágy

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Baranya 03. OEVK
Székhelye: Mohács
Területe:
1. Ág
2. Alsómocsolád
3. Apátvarasd
4. Babarc
5. Bár
6. Belvárdgyula
7. Beremend
8. Bezedek
9. Bikal
10. Birján
11. Bóly
12. Borjád
13. Dunaszekcső
14. Egerág
15. Egyházasharaszti
16. Egyházaskozár
17. Erdősmárok
18. Erdősmecske
19. Erzsébet
20. Fazekasboda
21. Feked
22. Geresdlak
23. Görcsönydoboka
24. Hegyhátmaróc
25. Hidas
26. Himesháza
27. Homorúd
28. Hosszúhetény
29. Illocska
30. Ivánbattyán
31. Ivándárda
32. Kárász
33. Kásád
34. Kátoly
35. Kékesd
36. Kisbudmér
37. Kisharsány
38. Kisherend
39. Kisjakabfalva
40. Kiskassa
41. Kislippó
42. Kisnyárád
43. Kistapolca
44. Köblény
45. Kölked
46. Lánycsók
47. Lapáncsa
48. Lippó
49. Liptód
50. Lovászhetény
51. Mágocs
52. Magyarbóly
53. Magyaregregy
54. Majs
55. Maráza
56. Máriakéménd
57. Márok
58. Martonfa
59. Máza
60. Mecseknádasd
61. Mekényes
62. Mohács
63. Monyoród
64. Nagybudmér
65. Nagyhajmás
66. Nagyharsány
67. Nagynyárád
68. Nagypall
69. Nagytótfalu
70. Óbánya
71. Ófalu
72. Olasz
73. Old
74. Palkonya
75. Palotabozsok
76. Pécsdevecser
77. Pécsvárad
78. Peterd
79. Pócsa
80. Sárok
81. Sátorhely
82. Siklósnagyfalu
83. Somberek
84. Szajk
85. Szalatnak
86. Szárász
87. Szászvár
88. Szebény
89. Szederkény
90. Székelyszabar
91. Szellő
92. Szőkéd
93. Szűr
94. Tófű
95. Töttös
96. Udvar
97. Újpetre
98. Vékény
99. Véménd
100. Versend
101. Villány
102. Villánykövesd
103. Vokány
104. Zengővárkony

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Baranya 04. OEVK
Székhelye: Szigetvár
Területe:
1. Abaliget
2. Adorjás
3. Almamellék
4. Almáskeresztúr
5. Alsószentmárton
6. Aranyosgadány
7. Áta
8. Babarcszőlős
9. Bakóca
10. Bakonya
11. Baksa
12. Bánfa
13. Baranyahídvég
14. Baranyajenő
15. Baranyaszentgyörgy
16. Basal
17. Besence
18. Bicsérd
19. Bisse
20. Boda
21. Bodolyabér
22. Bogádmindszent
23. Bogdása
24. Boldogasszonyfa
25. Bosta
26. Botykapeterd
27. Bükkösd
28. Bürüs
29. Cún
30. Csányoszró
31. Csarnóta
32. Csebény
33. Cserdi
34. Csertő;
35. Csonkamindszent
36. Dencsháza
37. Dinnyeberki
38. Diósviszló
39. Drávacsehi
40. Drávacsepely
41. Drávafok
42. Drávaiványi
43. Drávakeresztúr
44. Drávapalkonya
45. Drávapiski
46. Drávaszabolcs
47. Drávaszerdahely
48. Drávasztára
49. Endrőc
50. Felsőegerszeg
51. Felsőszentmárton
52. Garé
53. Gerde
54. Gerényes
55. Gilvánfa
56. Gordisa
57. Gödre
58. Görcsöny
59. Gyöngyfa
60. Gyöngyösmellék
61. Harkány
62. Hegyszentmárton
63. Helesfa
64. Hetvehely
65. Hirics
66. Hobol
67. Horváthertelend
68. Husztót
69. Ibafa
70. Ipacsfa
71. Kacsóta
72. Kákics
73. Katádfa
74. Kémes
75. Kemse
76. Kétújfalu
77. Királyegyháza
78. Kisasszonyfa
79. Kisbeszterce
80. Kisdér
81. Kisdobsza
82 . Kishajmás
83. Kistamási
84. Kistótfalu
85. Kisvaszar
86. Kisszentmárton
87. Kórós
88. Kovácshida
89. Kovácsszénája
90. Kővágótöttös
91. Liget
92. Lúzsok
93. Magyarhertelend
94. Magyarlukafa
95. Magyarmecske
96. Magyarszék
97. Magyartelek
98. Márfa
99. Markóc
100. Marócsa
101. Matty
102. Mecsekpölöske
103. Merenye
104. Meződ
105. Mindszentgodisa
106. Molvány
107. Mozsgó
108. Nagycsány
109. Nagydobsza
110. Nagypeterd
111. Nagyváty
112. Nemeske
113. Nyugotszenterzsébet
114. Ócsárd
115. Okorág
116. Okorvölgy
117. Oroszló
118. Ózdfalu
119. Palé
120. Páprád
121. Patapoklosi
122. Pécsbagota
123. Pellérd
124. Pettend
125. Piskó
126. Rádfalva
127. Regenye
128. Rózsafa
129. Sámod
130. Sásd
131. Sellye
132. Siklós
133. Siklósbodony
134. Somogyapáti
135. Somogyhárságy
136. Somogyhatvan
137. Somogyviszló
138. Sósvertike
139. Sumony
140. Szabadszentkirály
141. Szágy
142. Szalánta
143. Szaporca
144. Szava
145. Szentdénes
146. Szentegát
147. Szentkatalin
148. Szentlászló
149. Szentlőrinc
150. Szigetvár
151. Szilvás
152. Szőke
153. Szörény
154. Szulimán
155. Tarrós
156. Tékes
157. Teklafalu
158. Tengeri
159. Tésenfa
160. Téseny
161. Tormás
162. Tótszentgyörgy
163. Túrony
164. Vajszló
165. Várad
166. Varga
167. Vásárosbéc
168. Vásárosdombó
169. Vázsnok
170. Vejti
171. Velény
172. Zádor
173. Zaláta
174. Zók

Bács-Kiskun vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 01. OEVK
Székhelye: Kecskemét
Területe:
1. Felsőlajos
2. Fülöpháza
3. Kecskemét választókerülethez tartozó területének határvonala: Lajosmizse felől az 5. számú főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól az 5202 jelű Ladánybenei út és az 5. számú főútvonal körforgalmi csomópontjáig, a csomóponttól a 0220/182 és 0219/1 helyrajzi számú külterületi utak középvonala a 0244/2 helyrajzi számú külterületi útig, északi irányban a 0244/2, majd keleti irányban a 0253 helyrajzi számú külterületi utak középvonala a Vacsi közi útig, a Vacsi közi út középvonala a Mikszáth Kálmán körútig, a Mikszáth Kálmán körút középvonala és folytatásában az izraelita temető északnyugati határvonala az 5. számú főútig, az 5. számú főút középvonala a Mátyás téren keresztül a Jókai utcáig, a Jókai utca középvonala a Hornyik János körútig, a Hornyik János körút középvonala és folytatásában a Széchenyi téren keresztül a Gáspár András körút középvonala a Petőfi Sándor utcáig, a Petőfi Sándor utca középvonala a Kőhíd utcáig, a Kőhíd utca és folytatásában a Nyíri út középvonala a III. Béla körútig, a III. Béla körút és folytatásában a Csalánosi út középvonala az 52-es útig, az 52-es út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.
4. Kerekegyháza
5. Kunadacs
6. Kunbaracs
7. Kunpeszér
8. Kunszentmiklós
9. Ladánybene
10. Lajosmizse
11. Szabadszállás
12. Szalkszentmárton
13. Tass

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 02. OEVK
Székhelye: Kecskemét
Területe:
1. Ballószög
2. Helvécia
3. Kecskemét választókerülethez tartozó területének határvonala: Lajosmizse felől az 5. számú főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól az 5202 jelű Ladánybenei út és az 5. számú főútvonal körforgalmi csomópontjáig, a csomóponttól a 0220/182 és 0219/1 helyrajzi számú külterületi utak középvonala a 0244/2 helyrajzi számú külterületi útig, északi irányban a 0244/2, majd keleti irányban a 0253 helyrajzi számú külterületi utak középvonala a Vacsi közi útig, a Vacsi közi út középvonala a Mikszáth Kálmán körútig, a Mikszáth Kálmán körút középvonala és folytatásában az izraelita temető északnyugati határvonala az 5. számú főútig, az 5. számú főút középvonala a Mátyás téren keresztül a Jókai utcáig, a Jókai utca középvonala a Hornyik János körútig, a Hornyik János körút középvonala és folytatásában a Széchenyi téren keresztül a Gáspár András körút középvonala a Petőfi Sándor utcáig, a Petőfi Sándor utca középvonala a Kőhíd utcáig, a Kőhíd utca és folytatásában a Nyíri út középvonala a III. Béla körútig, a III. Béla körút és folytatásában a Csalánosi út középvonala az 52-es útig, az 52-es út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.
4. Szentkirály
5. Tiszakécske
6. Városföld

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 03. OEVK
Székhelye: Kalocsa
Területe:
1. Akasztó
2. Apostag
3. Bátya
4. Csengőd
5. Drágszél
6. Dunaegyháza
7. Dunapataj
8. Dunaszentbenedek
9. Dunatetétlen
10. Dunavecse
11. Foktő
12. Géderlak
13. Harta
14. Homokmégy
15. Kalocsa
16. Kaskantyú
17. Kiskőrös
18. Miske
19. Ordas
20. Öregcsertő
21. Páhi
22. Solt
23. Soltszentimre
24. Soltvadkert
25. Szakmár
26. Tabdi
27. Újsolt
28. Újtelek
29. Uszód

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 04. OEVK
Székhelye: Kiskunfélegyháza
Területe:
1. Ágasegyháza
2. Bócsa
3. Bugac
4. Bugacpusztaháza
5. Csólyospálos
6. Fülöpjakab
7. Fülöpszállás
8. Gátér
9. Izsák
10. Jakabszállás
11. Jászszentlászló
12. Kiskunfélegyháza
13. Kiskunmajsa
14. Kömpöc
15. Kunszállás
16. Lakitelek
17. Móricgát
18. Nyárlőrinc
19. Orgovány
20. Pálmonostora
21. Petőfiszállás
22. Szank
23. Tiszaalpár
24. Tiszaug

05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 05. OEVK
Székhelye: Kiskunhalas
Területe:
1. Bácsalmás
2. Bácsszőlős
3. Balotaszállás
4. Borota
5. Császártöltés
6. Csikéria
7. Hajós
8. Harkakötöny
9. Imrehegy
10. Jánoshalma
11. Kecel
12. Kelebia
13. Kéleshalom
14. Kiskunhalas
15. Kisszállás
16. Kunbaja
17. Kunfehértó
18. Mélykút
19. Pirtó
20. Tataháza
21. Tázlár
22. Tompa
23. Zsana

06. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 06. OEVK
Székhelye: Baja
Területe:
1. Bácsbokod
2. Bácsborsód
3. Bácsszentgyörgy
4. Baja
5. Bátmonostor
6. Csátalja
7. Csávoly
8. Dávod
9. Dunafalva
10. Dusnok
11. Érsekcsanád
12. Érsekhalma
13. Fajsz
14. Felsőszentiván
15. Gara
16. Hercegszántó
17. Katymár
18. Madaras
19. Mátételke
20. Nagybaracska
21. Nemesnádudvar
22. Rém
23. Sükösd
24. Szeremle
25. Vaskút

Békés vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Békés 01. OEVK
Székhelye: Békéscsaba
Területe:
1. Békéscsaba
2. Csabaszabadi
3. Csorvás
4. Gerendás
5. Kétegyháza
6. Kétsoprony
7. Kondoros
8. Szabadkígyós
9. Telekgerendás
10. Újkígyós

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Békés 02. OEVK
Székhelye: Békés
Területe:
1. Békés
2. Békésszentandrás
3. Bucsa
4. Csabacsűd
5. Csárdaszállás
6. Dévaványa
7. Ecsegfalva
8. Gyomaendrőd
9. Hunya
10. Kamut
11. Kardos
12. Kertészsziget
13. Körösladány
14. Köröstarcsa
15. Mezőberény
16. Murony
17. Örménykút
18. Szarvas

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Békés 03. OEVK
Székhelye: Gyula
Területe:
1. Bélmegyer
2. Biharugra
3. Doboz
4. Elek
5. Füzesgyarmat
6. Geszt
7. Gyula
8. Körösnagyharsány
9. Körösújfalu
10. Kötegyán
11. Méhkerék
12. Mezőgyán
13. Okány
14. Sarkad
15. Sarkadkeresztúr
16. Szeghalom
17. Tarhos
18. Újszalonta
19. Vésztő
20. Zsadány

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Békés 04. OEVK
Székhelye: Orosháza
Területe:
1. Almáskamarás
2. Battonya
3. Békéssámson
4. Csanádapáca
5. Dombegyház
6. Dombiratos
7. Gádoros
8. Kardoskút
9. Kaszaper
10. Kevermes
11. Kisdombegyház
12. Kunágota
13. Lőkösháza
14. Magyarbánhegyes
15. Magyardombegyház
16. Medgyesegyháza
17. Medgyesbodzás
18. Mezőhegyes
19. Mezőkovácsháza
20. Nagybánhegyes
21. Nagykamarás
22. Nagyszénás
23. Orosháza
24. Pusztaföldvár
25. Pusztaottlaka
26. Tótkomlós
27. Végegyháza

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 01. OEVK
Székhelye: Miskolc
Területe:
1. Alsózsolca
2. Arnót
3. Felsőzsolca
4. Miskolc választókerülethez tartozó területének határvonala: A 26-os országút és folytatásában a Szentpéteri kapu középvonala a városhatáron való belépési ponttól az Arany János tér keleti oldalán haladva a Szeles utcáig, a Szeles utca középvonala a Szentpáli utcáig, a Szentpáli utca középvonala a Nagy Imre utcáig, a Nagy Imre utca középvonala a Kazinczy utcáig, a Kazinczy majd a Szemere utca középvonala az Arany János utcáig, az Arany János utca középvonala a Szinva patakig, a Szinva patak a Corvin utcáig, a Corvin utca középvonala a Görgey Artúr utcáig, a Görgey Artúr utca középvonala a Mindszent térig, a Mindszent tértől a Papszer utca középvonala a Mélyvölgy utcáig, a Mélyvölgy utca középvonala és folytatásában a Csáti sor középvonala a Petőfi sorig, a Petőfi sor középvonala a Horvát tetőig, a Horvát tető középvonala és folytatásában a Mendikás dűlő középvonala a Ruzsinszőlő utcáig, a Ruzsinszőlő utca középvonala a Csermőkei útig, a Csermőkei út középvonala a Miskolctapolcai útig, a Miskolctapolcai út középvonala a Benedekalja utcáig, a Benedekalja és folytatásában a Dr. Kalocsai Kálmán utca középvonala a dohány utcai drótkötélpályáig, a drótkötélpálya a fordulóig, a fordulótól a drótkötélpálya addigi nyomvonalának délnyugati irányú elméleti meghosszabbítása a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.
5. Sajókeresztúr
6. Szirmabesenyő

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 02. OEVK
Székhelye: Miskolc
Területe:
1. Miskolc választókerülethez tartozó területének határvonala: A 26-os országút és folytatásában a Szentpéteri kapu középvonala a városhatáron való belépési ponttól az Arany János tér keleti oldalán haladva a Szeles utcáig, a Szeles utca középvonala a Szentpáli utcáig, a Szentpáli utca középvonala a Nagy Imre utcáig, a Nagy Imre utca középvonala a Kazinczy utcáig, a Kazinczy majd a Szemere utca középvonala az Arany János utcáig, az Arany János utca középvonala a Szinva patakig, a Szinva patak a Corvin utcáig, a Corvin utca középvonala a Görgey Artúr utcáig, a Görgey Artúr utca középvonala a Mindszent térig, a Mindszent tértől a Papszer utca középvonala a Mélyvölgy utcáig, a Mélyvölgy utca középvonala és folytatásában a Csáti sor középvonala a Petőfi sorig, a Petőfi sor középvonala a Horvát tetőig, a Horvát tető középvonala és folytatásában a Mendikás dűlő középvonala a Ruzsinszőlő utcáig, a Ruzsinszőlő utca középvonala a Csermőkei útig, a Csermőkei út középvonala a Miskolctapolcai útig, a Miskolctapolcai út középvonala a Benedekalja utcáig, a Benedekalja és folytatásában a Dr. Kalocsai Kálmán utca középvonala a dohány utcai drótkötélpályáig, a drótkötélpálya a fordulóig, a fordulótól a drótkötélpálya addigi nyomvonalának délnyugati irányú elméleti meghosszabbítása a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.
2. Parasznya
3. Radostyán
4. Sajóbábony
5. Sajólászlófalva
6. Varbó

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 03. OEVK
Székhelye: Ózd
Területe:
1. Aggtelek
2. Alsószuha
3. Alsótelekes
4. Arló
5. Bánréve
6. Becskeháza
7. Bódvalenke
8. Bódvarákó
9. Bódvaszilas
10. Borsodbóta
11. Borsodnádasd
12. Borsodszentgyörgy
13. Bükkmogyorósd
14. Csernely
15. Csokvaomány
16. Domaháza
17. Dövény
18. Dubicsány
19. Égerszög
20. Farkaslyuk
21. Felsőkelecsény
22. Felsőnyárád
23. Felsőtelekes
24. Gömörszőlős
25. Hangony
26. Hét
27. Hidvégardó
28. Imola
29. Jákfalva
30. Járdánháza
31. Jósvafő
32. Kánó
33. Kelemér
34. Királd
35. Kissikátor
36. Komjáti
37. Kurityán
38. Lénárddaróc
39. Martonyi
40. Nekézseny
41. Ormosbánya
42. Ózd
43. Perkupa
44. Putnok
45. Ragály
46. Rudabánya
47. Sajógalgóc
48. Sajókaza
49. Sajómercse
50. Sajónémeti
51. Sajópüspöki
52. Sajóvelezd
53. Sáta
54. Serényfalva
55. Szalonna
56. Szendrő
57. Szin
58. Szinpetri
59. Szögliget
60. Szőlősardó
61. Szuhafő
62. Szuhogy
63. Teresztenye
64. Tornakápolna
65. Tornanádaska
66. Tornaszentandrás
67. Trizs
68. Uppony
69. Varbóc
70. Zádorfalva
71. Zubogy

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 04. OEVK
Székhelye: Kazincbarcika
Területe:
1. Abaújlak
2. Abaújszolnok
3. Abod
4. Alacska
5. Alsógagy
6. Alsóvadász
7. Baktakék
8. Balajt
9. Bánhorváti
10. Berente
11. Beret
12. Boldva
13. Borsodszirák
14. Büttös
15. Csenyéte
16. Csobád
17. Damak
18. Debréte
19. Dédestapolcsány
20. Detek
21. Edelény
22. Fáj
23. Fancsal
24. Felsőgagy
25. Felsővadász
26. Forró
27. Gadna
28. Gagyapáti
29. Gagybátor
30. Gagyvendégi
31. Galvács
32. Hangács
33. Hegymeg
34. Hernádszentandrás
35. Homrogd
36. Ináncs
37. Irota
38. Izsófalva
39. Kány
40. Kazincbarcika
41. Kázsmárk
42. Keresztéte
43. Kiskinizs
44. Kondó
45. Krasznokvajda
46. Kupa
47. Ládbesenyő
48. Lak
49. Léh
50. Litka
51. Mályinka
52. Meszes
53. Monaj
54. Múcsony
55. Nagybarca
56. Nyésta
57. Nyomár
58. Pamlény
59. Perecse
60. Rakaca
61. Rakacaszend
62. Rásonysápberencs
63. Rudolftelep
64. Sajóecseg
65. Sajóivánka
66. Sajókápolna
67. Sajópálfala
68. Sajósenye
69. Sajószentpéter
70. Sajóvámos
71. Selyeb
72. Szakácsi
73. Szászfa
74. Szendrőlád
75. Szuhakálló
76. Tardona
77. Tomor
78. Tornabarakony
79. Tornaszentjakab
80. Vadna
81. Viszló
82. Ziliz

05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 05. OEVK
Székhelye: Sátoraljaújhely
Területe:
1. Abaújalpár
2. Abaújkér
3. Abaújszántó
4. Abaújvár
5. Alsóberecki
6. Alsóregmec
7. Arka
8. Baskó
9. Bodroghalom
10. Bodrogolaszi
11. Boldogkőújfalu
12. Boldogkőváralja
13. Bózsva
14. Cigánd
15. Dámóc
16. Encs
17. Erdőbénye
18. Erdőhorváti
19. Felsőberecki
20. Felsődobsza
21. Felsőregmec
22. Filkeháza
23. Fony
24. Fulókércs
25. Füzér
26. Füzérkajata
27. Füzérkomlós
28. Füzérradvány
29. Garadna
30. Gibárt
31. Golop
32. Gönc
33. Göncruszka
34. Györgytarló
35. Háromhuta
36. Hejce
37. Hercegkút
38. Hernádbűd
39. Hernádcéce
40. Hernádpetri
41. Hernádszurdok
42. Hernádvécse
43. Hidasnémeti
44. Hollóháza
45. Karcsa
46. Karos
47. Kéked
48. Kenézlő
49. Kishuta
50. Kisrozvágy
51. Komlóska
52. Korlát
53. Kovácsvágás
54. Lácacséke
55. Makkoshotyka
56. Méra
57. Mikóháza
58. Mogyoróska
59. Nagyhuta
60. Nagyrozvágy
61. Novajidrány
62. Nyíri
63. Olaszliszka
64. Pácin
65. Pálháza
66. Pányok
67. Pere
68. Pusztafalu
69. Pusztaradvány
70. Rátka
71. Regéc
72. Révleányvár
73. Ricse
74. Sárazsadány
75. Sárospatak
76. Sátoraljaújhely
77. Semjén
78. Sima
79. Szalaszend
80. Szegi
81. Szegilong
82. Szemere
83. Tállya
84. Telkibánya
85. Tiszacsermely
86. Tiszakarád
87. Tolcsva
88. Tornyosnémeti
89. Vágáshuta
90. Vajdácska
91. Vámosújfalu
92. Vilmány
93. Vilyvitány
94. Viss
95. Vizsoly
96. Zalkod
97. Zemplénagárd
98. Zsujta

06. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 06. OEVK
Székhelye: Tiszaújváros
Területe:
1. Alsódobsza
2. Aszaló
3. Bekecs
4. Bodrogkeresztúr
5. Bodrogkisfalud
6. Bőcs
7. Csobaj
8. Gesztely
9. Girincs
10. Halmaj
11. Hernádkak
12. Hernádkércs
13. Hernádnémeti
14. Kesznyéten
15. Kiscsécs
16. Legyesbénye
17. Mád
18. Megyaszó
19. Mezőzombor
20. Monok
21. Nagykinizs
22. Onga
23. Oszlár
24. Prügy
25. Sajóörös
26. Sajószöged
27. Sóstófalva
28. Szentistvánbaksa
29. Szerencs
30. Szikszó
31. Taktabáj
32. Taktaharkány
33. Taktakenéz
34. Taktaszada
35. Tarcal
36. Tiszaladány
37. Tiszalúc
38. Tiszapalkonya
39. Tiszatardos
40. Tiszaújváros
41. Tokaj
42. Újcsanálos

07. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 07. OEVK
Székhelye: Mezőkövesd
Területe:
1. Ároktő
2. Berzék
3. Bogács
4. Borsodgeszt
5. Borsodivánka
6. Bükkábrány
7. Bükkaranyos
8. Bükkszentkereszt
9. Bükkzsérc
10. Cserépfalu
11. Cserépváralja
12. Csincse
13. Egerlövő
14. Emőd
15. Gelej
16. Harsány
17. Hejőbába
18. Hejőkeresztúr
19. Hejőkürt
20. Hejőpapi
21. Hejőszalonta
22. Igrici
23. Kács
24. Kisgyőr
25. Kistokaj
26. Köröm
27. Mályi
28. Mezőcsát
29. Mezőkeresztes
30. Mezőkövesd
31. Mezőnagymihály
32. Mezőnyárád
33. Muhi
34. Nagycsécs
35. Négyes
36. Nemesbikk
37. Nyékládháza
38. Ónod
39. Répáshuta
40. Sajóhidvég
41. Sajólád
42. Sajópetri
43. Sály
44. Szakáld
45. Szentistván
46. Szomolya
47. Tard
48. Tibolddaróc
49. Tiszabábolna
50. Tiszadorogma
51. Tiszakeszi
52. Tiszatarján
53. Tiszavalk
54. Vatta

Csongrád-Csanád vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Csongrád-Csanád 01. OEVK
Székhelye: Szeged
Területe:
1. Deszk
2. Ferencszállás
3. Klárafalva
4. Kübekháza
5. Szeged választókerülethez tartozó területének határvonala: A Sándorfalvi út középvonala a városhatáron belépési ponttól az algyői vasútvonalig, a vasútvonal az Izabella hídig, az Izabella híd középvonala a Kossuth Lajos sugárútig, a Kossuth Lajos sugárút középvonala a Széchenyi téren keresztül egyenes vonalban a Vörösmarty utcáig, a Vörösmarty utca középvonala a Stefániáig, a Stefánia középvonala a Belvárosi hídig, a Belvárosi híd középvonala a híd közepéig, a Tisza középvonala folyásiránnyal szemben a Maros tiszai torkolatáig, a Maros középvonala a városhatárig, a városhatár vonala déli irányban a Kamara-töltésig, a Kamara-töltés az újszeged-makói vasútvonalig, a vasútvonal déli irányban az Újszentiváni útig, az Újszentiváni út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.
6. Tiszasziget
7. Újszentiván

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Csongrád-Csanád 02. OEVK
Székhelye: Szeged
Területe:
1. Ásotthalom
2. Bordány
3. Domaszék
4. Forráskút
5. Mórahalom
6. Öttömös
7. Pusztamérges
8. Röszke
9. Ruzsa
10. Szeged választókerülethez tartozó területének határvonala: A Sándorfalvi út középvonala a városhatáron belépési ponttól az algyői vasútvonalig, a vasútvonal az Izabella hídig, az Izabella híd középvonala a Kossuth Lajos sugárútig, a Kossuth Lajos sugárút középvonala a Széchenyi téren keresztül egyenes vonalban a Vörösmarty utcáig, a Vörösmarty utca középvonala a Stefániáig, a Stefánia középvonala a Belvárosi hídig, a Belvárosi híd középvonala a híd közepéig, a Tisza középvonala folyásiránnyal szemben a Maros tiszai torkolatáig, a Maros középvonala a városhatárig, a városhatár vonala déli irányban a Kamara-töltésig, a Kamara-töltés az újszeged-makói vasútvonalig, a vasútvonal déli irányban az Újszentiváni útig, az Újszentiváni út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.
11. Üllés
12. Zákányszék
13. Zsombó

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Csongrád-Csanád 03. OEVK
Székhelye: Szentes
Területe:
1. Árpádhalom
2. Baks
3. Balástya
4. Csanytelek
5. Csengele
6. Csongrád
7. Derekegyház
8. Dóc
9. Eperjes
10. Fábiánsebestyén
11. Felgyő
12. Kistelek
13. Mindszent
14. Nagymágocs
15. Nagytőke
16. Ópusztaszer
17. Pusztaszer
18. Sándorfalva
19. Szatymaz
20. Szegvár
21. Szentes
22. Tömörkény

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Csongrád-Csanád 04. OEVK
Székhelye: Hódmezővásárhely
Területe:
1. Algyő
2. Ambrózfalva
3. Apátfalva
4. Csanádalberti
5. Csanádpalota
6. Földeák
7. Hódmezővásárhely
8. Királyhegyes
9. Kiszombor
10. Kövegy
11. Magyarcsanád
12. Makó
13. Maroslele
14. Mártély
15. Nagyér
16. Nagylak
17. Óföldeák
18. Pitvaros
19. Székkutas

Fejér vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Fejér 01. OEVK
Székhelye: Székesfehérvár
Területe:
Székesfehérvár választókerülethez tartozó területének határvonala: A 81-es országút középvonala a városhatáron való belépési ponttól a Szent Flórián körút és Móri út kereszteződéséig, a kereszteződéstől előbb a 7-es, majd a körforgalomtól 7-8-as út közös szakaszának középvonala a Mór felé vezető vasútvonalig, a vasútvonal a székesfehérvári vasútállomás felé a Balatoni útig, a Balatoni út középvonala a Horvát István utcáig, a Horvát István utca középvonala a Széchenyi utcáig, a Széchenyi utca középvonala a vasútvonalig, a vasútvonal a börgönd–sárbogárd elágazásig, az elágazástól a Seregélyes felé haladó vasútvonal a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Fejér 02. OEVK
Székhelye: Székesfehérvár
Területe:
1. Bakonycsernye
2. Bakonykúti
3. Balinka
4. Bodajk
5. Csákberény
6. Csókakő
7. Csór
8. Fehérvárcsurgó
9. Füle
10. Iszkaszentgyörgy
11. Isztimér
12. Jenő
13. Kincsesbánya
14. Kőszárhegy
15. Magyaralmás
16. Moha
17. Mór
18. Nádasdladány
19. Nagyveleg
20. Polgárdi
21. Pusztavám
22. Sárkeresztes
23. Sárkeszi
24. Sárszentmihály
25. Söréd
26. Szabadbattyán
27. Székesfehérvár választókerülethez tartozó területének határvonala: A 81-es országút középvonala a városhatáron való belépési ponttól a Szent Flórián körút és Móri út kereszteződéséig, a kereszteződéstől előbb a 7-es, majd a körforgalomtól 7–8-as út közös szakaszának középvonala a Mór felé vezető vasútvonalig, a vasútvonal a székesfehérvári vasútállomás felé a Balatoni útig, a Balatoni út középvonala a Horvát István utcáig, a Horvát István utca középvonala a Széchenyi utcáig, a Széchenyi utca középvonala a vasútvonalig, a vasútvonal a börgönd-sárbogárd elágazásig, az elágazástól a Seregélyes felé haladó vasútvonal a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.
28. Úrhida
29. Zámoly

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Fejér 03. OEVK
Székhelye: Bicske
Területe:
1. Alcsútdoboz
2. Baracska
3. Beloiannisz
4. Besnyő
5. Bicske
6. Bodmér
7. Csabdi
8. Csákvár
9. Etyek
10. Felcsút
11. Gánt
12. Gárdony
13. Gyúró
14. Kajászó
15. Kápolnásnyék
16. Lovasberény
17. Mány
18. Martonvásár
19. Nadap
20. Óbarok
21. Pákozd
22. Pátka
23. Pázmánd
24. Ráckeresztúr
25. Sukoró
26. Szár
27. Tabajd
28. Tordas
29. Újbarok
30. Vál
31. Velence
32. Vereb
33. Vértesacsa
34. Vértesboglár
35. Zichyújfalu

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Fejér 04. OEVK
Székhelye: Dunaújváros
Területe:
1. Adony
2. Dunaújváros
3. Ercsi
4. Iváncsa
5. Kulcs
6. Nagyvenyim
7. Perkáta
8. Pusztaszabolcs
9. Rácalmás

05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Fejér 05. OEVK
Székhelye: Sárbogárd
Területe:
1. Aba
2. Alap
3. Alsószentiván
4. Baracs
5. Cece
6. Csősz
7. Daruszentmiklós
8. Dég
9. Előszállás
10. Enying
11. Hantos
12. Igar
13. Káloz
14. Kisapostag
15. Kisláng
16. Lajoskomárom
17. Lepsény
18. Mátyásdomb
19. Mezőfalva
20. Mezőkomárom
21. Mezőszentgyörgy
22. Mezőszilas
23. Nagykarácsony
24. Nagylók
25. Sárbogárd
26. Sáregres
27. Sárkeresztúr
28. Sárosd
29. Sárszentágota
30. Seregélyes
31. Soponya
32. Szabadegyháza
33. Szabadhídvég
34. Tác
35. Vajta

Győr-Moson-Sopron vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 01. OEVK
Székhelye: Győr
Területe:
1. Győr választókerülethez tartozó területének határvonala: Hegyeshalom felől az M1-es autópálya középvonala a városhatáron való belépési ponttól a 83-as útig, a 83-as út középvonala a 821. sz. főútig, a 821. sz. főút középvonala a Lajta utcáig, a Lajta utca középvonala az Ikva utcáig, az Ikva utca középvonala a Mónus Illés utcáig, a Mónus Illés utca és folytatásában a Magyar utca középvonala, majd a Földes Gábor utca középvonala az Ifjúság körútig, az Ifjúság körút középvonala a Szigethy Attila útig, a Szigethy Attila út középvonala a Fehérvári útig, a Fehérvári út középvonala az Erfurti útig, az Erfurti út középvonala a Szőnyi Márton utcáig, a Szőnyi Márton utca középvonala a Zöld utcáig, a Zöld utca középvonala a Somogyi Imre utcáig, a Somogyi Imre utca középvonala a József Attila utcáig, a József Attila utca középvonala a Fehérvári útig, a Fehérvári út és folytatásában a Külső Fehérvári út középvonala a 81-es számú útig, a 81-es számú út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.
2. Kisbajcs
3. Nagybajcs
4. Vének

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 02. OEVK
Székhelye: Győr
Területe:
1. Bakonygyirót
2. Bakonypéterd
3. Bakonyszentlászló
4. Bőny
5. Écs
6. Felpéc
7. Fenyőfő
8. Gyömöre
9. Gönyű
10. Győr választókerülethez tartozó területének határvonala: Hegyeshalom felől az M1-es autópálya középvonala a városhatáron való belépési ponttól a 83-as útig, a 83-as út középvonala a 821. sz. főútig, a 821. sz. főút középvonala a Lajta utcáig, a Lajta utca középvonala az Ikva utcáig, az Ikva utca középvonala a Mónus Illés utcáig, a Mónus Illés utca és folytatásában a Magyar utca középvonala, majd a Földes Gábor utca középvonala az Ifjúság körútig, az Ifjúság körút középvonala a Szigethy Attila útig, a Szigethy Attila út középvonala a Fehérvári útig, a Fehérvári út középvonala az Erfurti útig, az Erfurti út középvonala a Szőnyi Márton utcáig, a Szőnyi Márton utca középvonala a Zöld utcáig, a Zöld utca középvonala a Somogyi Imre utcáig, a Somogyi Imre utca középvonala a József Attila utcáig, a József Attila utca középvonala a Fehérvári útig, a Fehérvári út és folytatásában a Külső Fehérvári út középvonala a 81-es számú útig, a 81-es számú út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.
11. Győrasszonyfa
12. Győrság
13. Győrújbarát
14. Kajárpéc
15. Lázi
16. Mezőörs
17. Nagyszentjános
18. Nyalka
19. Nyúl
20. Pannonhalma
21. Pázmándfalu
22. Pér
23. Ravazd
24. Rétalap
25. Románd
26. Sikátor
27. Sokorópátka
28. Táp
29. Tápszentmiklós
30. Tarjánpuszta
31. Tényő
32. Töltéstava
33. Szerecseny
34. Veszprémvarsány

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 03. OEVK
Székhelye: Csorna
Területe:
1. Acsalag
2. Agyagosszergény
3. Árpás
4. Babót
5. Bágyogszovát
6. Barbacs
7. Beled
8. Bezi
9. Bodonhely
10. Bogyoszló
11. Bősárkány
12. Cirák
13. Csáfordjánosfa
14. Csapod
15. Csér
16. Csikvánd
17. Csorna
18. Dénesfa
19. Dör
20. Edve
21. Egyed
22. Enese
23. Farád
24. Fehértó
25. Fertőendréd
26. Gyarmat
27. Gyóró
28. Győrsövényház
29. Győrszemere
30. Himod
31. Hövej
32. Ikrény
33. Iván
34. Jobaháza
35. Kapuvár
36. Kisbabot
37. Kisfalud
38. Koroncó
39. Kóny
40. Maglóca
41. Magyarkeresztúr
42. Markotabödöge
43. Mérges
44. Mihályi
45. Mórichida
46. Osli
47. Páli
48. Pásztori
49. Potyond
50. Pusztacsalád
51. Rábacsanak
52. Rábacsécsény
53. Rábakecöl
54. Rábapatona
55. Rábapordány
56. Rábasebes
57. Rábaszentandrás
58. Rábaszentmihály
59. Rábaszentmiklós
60. Rábatamási
61. Répceszemere
62. Sobor
63. Sopronnémeti
64. Szany
65. Szárföld
66. Szil
67. Szilsárkány
68. Tárnokréti
69. Tét
70. Vadosfa
71. Vág
72. Vásárosfalu
73. Veszkény
74. Vitnyéd
75. Zsebeháza

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 04. OEVK
Székhelye: Sopron
Területe:
1. Ágfalva
2. Ebergőc
3. Egyházasfalu
4. Fertőboz
5. Fertőd
6. Fertőhomok
7. Fertőrákos
8. Fertőszentmiklós
9. Fertőszéplak
10. Gyalóka
11. Harka
12. Hegykő
13. Hidegség
14. Kópháza
15. Lövő
16. Nagycenk
17. Nagylózs
18. Nemeskér
19. Pereszteg
20. Petőháza
21. Pinnye
22. Répcevis
23. Röjtökmuzsaj
24. Sarród
25. Sopron
26. Sopronhorpács
27. Sopronkövesd
28. Szakony
29. Und
30. Újkér
31. Völcsej
32. Zsira

05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 05. OEVK
Székhelye: Mosonmagyaróvár
Területe:
1. Abda
2. Ásványráró
3. Bezenye
4. Börcs
5. Cakóháza
6. Darnózseli
7. Dunakiliti
8. Dunaremete
9. Dunaszeg
10. Dunaszentpál
11. Dunasziget
12. Feketeerdő
13. Győrladamér
14. Győrújfalu
15. Győrzámoly
16. Halászi
17. Hédervár
18. Hegyeshalom
19. Jánossomorja
20. Károlyháza
21. Kimle
22. Kisbodak
23. Kunsziget
24. Lébény
25. Levél
26. Lipót
27. Máriakálnok
28. Mecsér
29. Mosonmagyaróvár
30. Mosonszentmiklós
31. Mosonszolnok
32. Mosonudvar
33. Öttevény
34. Püski
35. Rábcakapi
36. Rajka
37. Újrónafő
38. Vámosszabadi
39. Várbalog

Hajdú-Bihar vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 01. OEVK
Székhelye: Debrecen
Területe:
Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Nyíregyháza felől a 4-es főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól és folytatásában a Kassai út (minden házszám) az Árpád térig, az Árpád tér (26-os házszámtól a házszámozás végéig), a Csapó utca páros oldala, a Piac utca (2-től 14-es házszámig) és a Kossuth tér (minden házszám), a Hatvan utca páratlan oldala, a Segner János tér (minden házszám), a Kishegyesi út páratlan oldala a Tócó csatornáig, a Tócó csatorna déli irányban a 4-es főútig, a 4-es főút középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 02. OEVK
Székhelye: Debrecen
Területe:
Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Budapest felől a 4-es főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól a Tócó csatornáig, a Tócó csatorna északi irányban a Kishegyesi útig, a Kishegyesi út páros oldala a Segner János térig, a Segner János tér (házszám nélkül), a Hatvan utca páros oldala, a Piac utca (1-től a 11-es házszámig), a Csapó utca páratlan oldala, a Rakovszky Dániel utca (1-től a 25-ös házszámig) az Ótemető utcáig, az Ótemető utca páratlan oldala a vasútvonalig, a vasútvonal dél felé a Faraktár utcáig, a Faraktár utca páratlan oldala a vasútvonaltól a Komáromi Csipkés György térig, a Komáromi Csipkés György tér déli oldala a Vámospércsi útig, a Vámospércsi út páratlan oldala a Panoráma útig, a Panoráma út északi irányban a 4908-as jelű útig, a 4908-as jelű út északkeleti irányban a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 03. OEVK
Székhelye: Debrecen
Területe:
1. Álmosd
2. Bagamér
3. Bocskaikert
4. Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Nyíregyháza felől a 4-es főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól és folytatásában a Kassai út (házszám nélkül) az Árpád térig, az Árpád tér (1-től 25-ös házszámig), a Rakovszky Dániel utca páros oldala az Ótemető utcáig, az Ótemető utca páros oldala a vasútvonalig, a vasútvonal dél felé a Faraktár utcáig, a Faraktár utca páros oldala a vasútvonaltól a Komáromi Csipkés György térig, a Komáromi Csipkés György tér északi oldala a Vámospércsi útig, a Vámospércsi út páros oldala a Panoráma útig, a Panoráma út északi irányban a 4908-as jelű útig, a 4908-as jelű út északkeleti irányban a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.
5. Fülöp
6. Hajdúhadház
7. Hajdúsámson
8. Kokad
9. Létavértes
10. Nyírábrány
11. Nyíracsád
12. Nyíradony
13. Nyírmártonfalva
14. Téglás
15. Újléta
16. Vámospércs

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 04. OEVK
Székhelye: Berettyóújfalu
Területe:
1. Ártánd
2. Bakonszeg
3. Bedő
4. Berekböszörmény
5. Berettyóújfalu
6. Bihardancsháza
7. Biharkeresztes
8. Biharnagybajom
9. Bihartorda
10. Bojt
11. Csökmő
12. Darvas
13. Derecske
14. Esztár
15. Furta
16. Gáborján
17. Hajdúbagos
18. Hencida
19. Hosszúpályi
20. Kismarja
21. Komádi
22. Konyár
23. Körösszakál
24. Körösszegapáti
25. Magyarhomorog
26. Mezőpeterd
27. Mikepércs
28. Mezősas
29. Monostorpályi
30. Nagykereki
31. Nagyrábé
32. Pocsaj
33. Sáp
34. Sáránd
35. Szentpéterszeg
36. Tépe
37. Told
38. Újiráz
39. Váncsod
40. Vekerd
41. Zsáka

05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 05. OEVK
Székhelye: Hajdúszoboszló
Területe:
1. Báránd
2. Ebes
3. Egyek
4. Földes
5. Hajdúszoboszló
6. Hajdúszovát
7. Hortobágy
8. Kaba
9. Nádudvar
10. Nagyhegyes
11. Püspökladány
12. Sárrétudvari
13. Szerep
14. Tetétlen
15. Tiszacsege

06. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 06. OEVK
Székhelye: Hajdúböszörmény
Területe:
1. Balmazújváros
2. Folyás
3. Görbeháza
4. Hajdúböszörmény
5. Hajdúdorog
6. Hajdúnánás
7. Polgár
8. Tiszagyulaháza
9. Újszentmargita
10. Újtikos

Heves vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Heves 01. OEVK
Székhelye: Eger
Területe:
1. Andornaktálya
2. Átány
3. Besenyőtelek
4. Demjén
5. Dormánd
6. Eger
7. Egerbakta
8. Egerfarmos
9. Egerszalók
10. Egerszólát
11. Felsőtárkány
12. Füzesabony
13. Kerecsend
14. Kömlő
15. Maklár
16. Mezőszemere
17. Mezőtárkány
18. Nagytálya
19. Noszvaj
20. Novaj
21. Ostoros
22. Poroszló
23. Sarud
24. Szarvaskő
25. Szihalom
26. Tiszanána
27. Újlőrincfalva

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Heves 02. OEVK
Székhelye: Gyöngyös
Területe:
1. Abasár
2. Aldebrő
3. Balaton
4. Bátor
5. Bekölce
6. Bélapátfalva
7. Bodony
8. Bükkszék
9. Bükkszenterzsébet
10. Bükkszentmárton
11. Detk
12. Domoszló
13. Egerbocs
14. Egercsehi
15. Erdőkövesd
16. Fedémes
17. Feldebrő
18. Gyöngyös
19. Gyöngyösoroszi
20. Gyöngyöspata
21. Gyöngyössolymos
22. Gyöngyöstarján
23. Halmajugra
24. Hevesaranyos
25. Istenmezeje
26. Ivád
27. Kál
28. Kápolna
29. Kisfüzes
30. Kisnána
31. Kompolt
32. Markaz
33. Mátraballa
34. Mátraderecske
35. Mátraszentimre
36. Mikófalva
37. Mónosbél
38. Nagyvisnyó
39. Pálosvörösmart
40. Parád
41. Parádsasvár
42. Pétervására
43. Recsk
44. Sirok
45. Szajla
46. Szentdomonkos
47. Szilvásvárad
48. Szúcs
49. Tarnalelesz
50. Tarnaszentmária
51. Terpes
52. Tófalu
53. Váraszó
54. Vécs
55. Verpelét
56. Visonta

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Heves 03. OEVK
Székhelye: Hatvan
Területe:
1. Adács
2. Apc
3. Atkár
4. Boconád
5. Boldog
6. Csány
7. Ecséd
8. Erdőtelek
9. Erk
10. Gyöngyöshalász
11. Hatvan
12. Heréd
13. Heves
14. Hevesvezekény
15. Hort
16. Karácsond
17. Kerekharaszt
18. Kisköre
19. Lőrinci
20. Ludas
21. Nagyfüged
22. Nagykökényes
23. Nagyréde
24. Nagyút
25. Pély
26. Petőfibánya
27. Rózsaszentmárton
28. Szűcsi
29. Tarnabod
30. Tarnaméra
31. Tarnaörs
32. Tarnaszentmiklós
33. Tarnazsadány
34. Tenk
35. Vámosgyörk
36. Visznek
37. Zagyvaszántó
38. Zaránk

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 01. OEVK
Székhelye: Szolnok
Területe:
1. Besenyszög
2. Csataszög
3. Hunyadfalva
4. Kőtelek
5. Nagykörű
6. Rákóczifalva
7. Rákócziújfalu
8. Szászberek
9. Szolnok
10. Tiszajenő
11. Tiszavárkony
12. Tószeg
13. Vezseny
14. Zagyvarékas

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK
Székhelye: Jászberény
Területe:
1. Alattyán
2. Jánoshida
3. Jászágó
4. Jászalsószentgyörgy
5. Jászapáti
6. Jászárokszállás
7. Jászberény
8. Jászboldogháza
9. Jászdózsa
10. Jászfelsőszentgyörgy
11. Jászfényszaru
12. Jászivány
13. Jászjákóhalma
14. Jászkisér
15. Jászladány
16. Jászszentandrás
17. Jásztelek
18. Pusztamonostor
19. Tiszasüly
20. Újszász

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 03. OEVK
Székhelye: Karcag
Területe:
1. Abádszalók
2. Berekfürdő
3. Fegyvernek
4. Karcag
5. Kenderes
6. Kisújszállás
7. Kunhegyes
8. Kunmadaras
9. Nagyiván
10. Tiszabő
11. Tiszabura
12. Tiszaderzs
13. Tiszafüred
14. Tiszagyenda
15. Tiszaigar
16. Tiszaörs
17. Tiszaroff
18. Tiszaszentimre
19. Tiszaszőlős
20. Tomajmonostora
21. Túrkeve

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 04. OEVK
Székhelye: Törökszentmiklós
Területe:
1. Cibakháza
2. Csépa
3. Cserkeszőlő
4. Kengyel
5. Kétpó
6. Kuncsorba
7. Kunszentmárton
8. Martfű
9. Mesterszállás
10. Mezőhék
11. Mezőtúr
12. Nagyrév
13. Öcsöd
14. Örményes
15. Szajol
16. Szelevény
17. Tiszaföldvár
18. Tiszainoka
19. Tiszakürt
20. Tiszapüspöki
21. Tiszasas
22. Tiszatenyő
23. Törökszentmiklós

Komárom-Esztergom vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Komárom-Esztergom 01. OEVK
Székhelye: Tatabánya
1. Területe:
2. Baj
3. Szárliget
4. Tata
5. Tatabánya
6. Vértesszőlős

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Komárom-Esztergom 02. OEVK
Székhelye: Esztergom
Területe:
1. Annavölgy
2. Bajna
3. Bajót
4. Csolnok
5. Dág
6. Dorog
7. Dömös
8. Epöl
9. Esztergom
10. Gyermely
11. Héreg
12. Kesztölc
13. Lábatlan
14. Leányvár
15. Máriahalom
16. Mogyorósbánya
17. Nagysáp
18. Nyergesújfalu
19. Piliscsév
20. Pilismarót
21. Sárisáp
22. Süttő
23. Szomor
24. Tardos
25. Tarján
26. Tát
27. Tokod
28. Tokodaltáró
29. Úny
30. Vértestolna

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Komárom-Esztergom 03. OEVK
Székhelye: Komárom
Területe:
1. Ács
2. Ácsteszér
3. Aka
4. Almásfüzitő
5. Ászár
6. Bábolna
7. Bakonybánk
8. Bakonysárkány
9. Bakonyszombathely
10. Bana
11. Bársonyos
12. Bokod
13. Császár
14. Csatka
15. Csém
16. Csép
17. Dad
18. Dunaalmás
19. Dunaszentmiklós
20. Ete
21. Kecskéd
22. Kerékteleki
23. Kisbér
24. Kisigmánd
25. Kocs
26. Komárom
27. Kömlőd
28. Környe
29. Mocsa
30. Nagyigmánd
31. Naszály
32. Neszmély
33. Oroszlány
34. Réde
35. Súr
36. Szákszend
37. Szomód
38. Tárkány
39. Várgesztes
40. Vérteskethely
41. Vértessomló

Nógrád vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Nógrád 01. OEVK
Székhelye: Salgótarján
Területe:
1. Alsótold
2. Bárna
3. Bátonyterenye
4. Bokor
5. Buják
6. Cered
7. Csécse
8. Cserhátszentiván
9. Dorogháza
10. Ecseg
11. Egyházasdengeleg
12. Felsőtold
13. Garáb
14. Héhalom
15. Hollókő
16. Jobbágyi
17. Kazár
18. Kisbágyon
19. Kisbárkány
20. Kishartyán
21. Kozárd
22. Kutasó
23. Lucfalva
24. Márkháza
25. Mátramindszent
26. Mátranovák
27. Mátraszele
28. Mátraszőlős
29. Mátraterenye
30. Mátraverebély
31. Nagybárkány
32. Nagykeresztúr
33. Nemti
34. Palotás
35. Pásztó
36. Rákóczibánya
37. Salgótarján
38. Sámsonháza
39. Somoskőújfalu
40. Sóshartyán
41. Szarvasgede
42. Szilaspogony
43. Szuha
44. Szurdokpüspöki
45. Tar
46. Vizslás
47. Zabar

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Nógrád 02. OEVK
Székhelye: Balassagyarmat
Területe:
1. Alsópetény
2. Balassagyarmat
3. Bánk
4. Becske
5. Bér
6. Bercel
7. Berkenye
8. Borsosberény
9. Cserháthaláp
10. Cserhátsurány
11. Csesztve
12. Csitár
13. Debercsény
14. Dejtár
15. Diósjenő
16. Drégelypalánk
17. Egyházasgerge
18. Endrefalva
19. Erdőkürt
20. Erdőtarcsa
21. Érsekvadkert
22. Etes
23. Felsőpetény
24. Galgaguta
25. Herencsény
26. Hont
27. Horpács
28. Hugyag
29. Iliny
30. Ipolyszög
31. Ipolytarnóc
32. Ipolyvece
33. Kálló
34. Karancsalja
35. Karancsberény
36. Karancskeszi
37. Karancslapujtő
38. Karancsság
39. Keszeg
40. Kétbodony
41. Kisecset
42. Legénd
43. Litke
44. Ludányhalászi
45. Magyargéc
46. Magyarnándor
47. Mihálygerge
48. Mohora
49. Nagylóc
50. Nagyoroszi
51. Nézsa
52. Nógrád
53. Nógrádkövesd
54. Nógrádmarcal
55. Nógrádmegyer
56. Nógrádsáp
57. Nógrádsipek
58. Nógrádszakál
59. Nőtincs
60. Őrhalom
61. Ősagárd
62. Patak
63. Patvarc
64. Piliny
65. Pusztaberki
66. Rétság
67. Rimóc
68. Romhány
69. Ságújfalu
70. Szalmatercs
71. Szanda
72. Szátok
73. Szécsénke
74. Szécsény
75. Szécsényfelfalu
76. Szendehely
77. Szente
78. Szirák
79. Szügy
80. Terény
81. Tereske
82. Tolmács
83. Vanyarc
84. Varsány

Pest vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 01. OEVK
Székhelye: Érd
Területe:
1. Diósd
2. Érd
3. Pusztazámor
4. Sóskút
5. Tárnok
6. Törökbálint

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 02. OEVK
Székhelye Budakeszi
Területe:
1. Biatorbágy
2. Budajenő
3. Budakeszi
4. Budaörs
5. Herceghalom
6. Nagykovácsi
7. Páty
8. Perbál
9. Piliscsaba
10. Pilisjászfalu
11. Pilisszentiván
12. Remeteszőlős
13. Solymár
14. Telki
15. Tinnye
16. Tök
17. Zsámbék

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 03. OEVK
Székhelye: Szentendre
Területe:
1. Budakalász
2. Csobánka
3. Dunabogdány
4. Kisoroszi
5. Leányfalu
6. Pilisborosjenő
7. Pilisvörösvár
8. Pilisszántó
9. Pilisszentkereszt
10. Pilisszentlászló
11. Pócsmegyer
12. Pomáz
13. Szentendre
14. Szigetmonostor
15. Tahitótfalu
16. Üröm
17. Visegrád

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 04. OEVK
Székhelye: Vác
Területe:
1. Acsa
2. Bernecebaráti
3. Csörög
4. Csővár
5. Galgagyörk
6. Ipolydamásd
7. Ipolytölgyes
8. Kemence
9. Kismaros
10. Kisnémedi
11. Kosd
12. Kóspallag
13. Letkés
14. Márianosztra
15. Nagybörzsöny
16. Nagymaros
17. Őrbottyán
18. Penc
19. Perőcsény
20. Püspökhatvan
21. Püspökszilágy
22. Rád
23. Szob
24. Szokolya
25. Sződ
26. Sződliget
27. Tésa
28. Vác
29. Vácduka
30. Váchartyán
31. Vácrátót
32. Vámosmikola
33. Verőce
34. Zebegény

05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 05. OEVK
Székhelye: Dunakeszi
Területe:
1. Csomád
2. Csömör
3. Dunakeszi
4. Erdőkertes
5. Fót
6. Göd
7. Veresegyház

06. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 06. OEVK
Székhelye: Gödöllő
Területe:
1. Aszód
2. Bag
3. Domony
4. Galgamácsa
5. Gödöllő
6. Hévízgyörk
7. Iklad
8. Isaszeg
9. Kartal
10. Kerepes
11. Kistarcsa
12. Mogyoród
13. Nagytarcsa
14. Szada
15. Vácegres
16. Váckisújfalu
17. Verseg

07. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 07. OEVK
Székhelye: Vecsés
Területe:
1. Ecser
2. Felsőpakony
3. Gyál
4. Gyömrő
5. Maglód
6. Pécel
7. Üllő
8. Vecsés

08. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 08. OEVK
Székhelye: Szigetszentmiklós
Területe:
1. Dunavarsány
2. Halásztelek
3. Majosháza
4. Százhalombatta
5. Szigetcsép
6. Szigethalom
7. Szigetszentmárton
8. Szigetszentmiklós
9. Szigetújfalu
10. Tököl

09. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 09. OEVK
Székhelye: Nagykáta
Területe:
1. Dány
2. Farmos
3. Galgahévíz
4. Kóka
5. Nagykáta
6. Sülysáp
7. Szentlőrinckáta
8. Szentmártonkáta
9. Tápióbicske
10. Tápiógyörgye
11. Tápióság
12. Tápiószecső
13. Tápiószele
14. Tápiószentmárton
15. Tápiószőlős
16. Tóalmás
17. Tura
18. Úri
19. Vácszentlászló
20. Valkó
21. Zsámbok

10. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 10. OEVK
Székhelye: Monor
Területe:
1. Albertirsa
2. Bénye
3. Ceglédbercel
4. Csévharaszt
5. Dánszentmiklós
6. Gomba
7. Hernád
8. Káva
9. Mende
10. Mikebuda
11. Monor
12. Monorierdő
13. Nyáregyháza
14. Örkény
15. Pánd
16. Péteri
17. Pilis
18. Pusztavacs
19. Táborfalva
20. Tatárszentgyörgy
21. Újhartyán
22. Újlengyel
23. Vasad

11. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 11. OEVK
Székhelye: Dabas
Területe:
1. Alsónémedi
2. Apaj
3. Áporka
4. Bugyi
5. Dabas
6. Délegyháza
7. Dömsöd
8. Dunaharaszti
9. Inárcs
10. Kakucs
11. Kiskunlacháza
12. Lórév
13. Makád
14. Ócsa
15. Ráckeve
16. Szigetbecse
17. Taksony

12. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 12. OEVK
Székhelye: Cegléd
Területe:
1. Abony
2. Cegléd
3. Csemő
4. Jászkarajenő
5. Kocsér
6. Kőröstetétlen
7. Nagykőrös
8. Nyársapát
9. Törtel
10. Újszilvás

Somogy vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Somogy 01. OEVK
Székhelye: Kaposvár
Területe:
1. Bőszénfa
2. Cserénfa
3. Csoma
4. Gálosfa
5. Hajmás
6. Juta
7. Kaposgyarmat
8. Kaposhomok
9. Kaposkeresztúr
10. Kaposmérő
11. Kaposújlak
12. Kaposszerdahely
13. Kaposvár
14. Kercseliget
15. Mosdós
16. Nagyberki
17. Patca
18. Sántos
19. Simonfa
20. Szabadi
21. Szenna
22. Szentbalázs
23. Szilvásszentmárton
24. Zselickisfalud
25. Zselickislak
26. Zselicszentpál

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Somogy 02. OEVK
Székhelye: Barcs
Területe:
1. Babócsa
2. Bakháza
3. Barcs
4. Bárdudvarnok
5. Bélavár
6. Beleg
7. Berzence
8. Bolhás
9. Bolhó
10. Csokonyavisonta
11. Csököly
12. Csurgó
13. Csurgónagymarton
14. Darány
15. Drávagárdony
16. Drávatamási
17. Gige
18. Görgeteg
19. Gyékényes
20. Háromfa
21. Hedrehely
22. Hencse
23. Heresznye
24. Homokszentgyörgy
25. Iharos
26. Iharosberény
27. Inke
28. Istvándi
29. Jákó
30. Kadarkút
31. Kálmáncsa
32. Kaposfő
33. Kastélyosdombó
34. Kaszó
35. Kisasszond
36. Kisbajom
37. Kiskorpád
38. Komlósd
39. Kőkút
40. Kutas
41. Lábod
42. Lad
43. Lakócsa
44. Mike
45. Nagyatád
46. Nagykorpád
47. Őrtilos
48. Ötvöskónyi
49. Patosfa
50. Péterhida
51. Pogányszentpéter
52. Porrog
53. Porrogszentkirály
54. Porrogszentpál
55. Potony
56. Rinyabesenyő
57. Rinyakovácsi
58. Rinyaszentkirály
59. Rinyaújlak
60. Rinyaújnép
61. Segesd
62. Somogyaracs
63. Somogybükkösd
64. Somogycsicsó
65. Somogyszob
66. Somogyudvarhely
67. Szabás
68. Szenta
69. Szentborbás
70. Szulok
71. Tarany
72. Tótújfalu
73. Vése
74. Visnye
75. Vízvár
76. Zákány
77. Zákányfalu

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Somogy 03. OEVK
Székhelye: Marcali
Területe:
1. Alsóbogát
2. Balatonberény
3. Balatonboglár
4. Balatonfenyves
5. Balatonkeresztúr
6. Balatonlelle
7. Balatonmáriafürdő
8. Balatonszentgyörgy
9. Balatonújlak
10. Bodrog
11. Böhönye
12. Buzsák
13. Csákány
14. Csombárd
15. Csömend
16. Edde
17. Fonyód
18. Főnyed
19. Gadány
20. Gamás
21. Gyugy
22. Hács
23. Hetes
24. Hollád
25. Hosszúvíz
26. Kelevíz
27. Kéthely
28. Kisberény
29. Látrány
30. Lengyeltóti
31. Libickozma
32. Magyaregres
33. Marcali
34. Mesztegnyő
35. Mezőcsokonya
36. Nagybajom
37. Nagyszakácsi
38. Nemesdéd
39. Nemeskisfalud
40. Nemesvid
41. Nikla
42. Ordacsehi
43. Osztopán
44. Öreglak
45. Pálmajor
46. Pamuk
47. Polány
48. Pusztakovácsi
49. Sávoly
50. Somogyaszaló
51. Somogyfajsz
52. Somogygeszti
53. Somogyjád
54. Somogysámson
55. Somogysárd
56. Somogysimonyi
57. Somogyszentpál
58. Somogytúr
59. Somogyvámos
60. Somogyvár
61. Somogyzsitfa
62. Szegerdő
63. Szenyér
64. Szőkedencs
65. Szőlősgyörök
66. Tapsony
67. Táska
68. Tikos
69. Újvárfalva
70. Varászló
71. Várda
72. Vörs

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Somogy 04. OEVK
Székhelye: Siófok
Területe:
1. Ádánd
2. Andocs
3. Bábonymegyer
4. Balatonendréd
5. Balatonföldvár
6. Balatonőszöd
7. Balatonszabadi
8. Balatonszárszó
9. Balatonszemes
9a. Balatonvilágos
10. Bálványos
11. Baté
12. Bedegkér
13. Bonnya
14. Büssü
15. Ecseny
16. Felsőmocsolád
17. Fiad
18. Fonó
19. Gadács
20. Gölle
21. Igal
22. Kánya
23. Kapoly
24. Kára
25. Karád
26. Kazsok
27. Kereki
28. Kisbárapáti
29. Kisgyalán
30. Kőröshegy
31. Kötcse
32. Lulla
33. Magyaratád
34. Mernye
35. Miklósi
36. Nágocs
37. Nagyberény
38. Nagycsepely
39. Nyim
40. Orci
41. Patalom
42. Pusztaszemes
43. Ráksi
44. Ságvár
45. Sérsekszőlős
46. Siófok
47. Siójut
48. Som
49. Somodor
50. Somogyacsa
51. Somogybabod
52. Somogydöröcske
53. Somogyegres
54. Somogymeggyes
55. Somogyszil
56. Szántód
57. Szentgáloskér
58. Szólád
59. Szorosad
60. Tab
61. Taszár
62. Teleki
63. Tengőd
64. Torvaj
65. Törökkoppány
66. Visz
67. Zala
68. Zamárdi
69. Zics
70. Zimány

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK
Székhelye: Nyíregyháza
Területe:
Nyíregyháza választókerülethez tartozó részének határa: A Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési pontjától a vasútvonal a Kótaji útig, a Kótaji út páratlan oldala a Stadion utcáig, a Vasvári Pál utca páratlan oldala az Északi körútig, az Északi körút (mindkét oldala) a Rákóczi útig, a Mező utca páratlan oldala a Bethlen Gábor utcáig, a Bethlen Gábor utca páros oldala a vasútvonalig, a Nagykálló felé haladó vasútvonal a városhatáron való kilépéséig, a városhatár az óramutató járásával ellenkező irányban a Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési pontjáig terjedő szakaszok által körbezárt terület.

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. OEVK
Székhelye: Nyíregyháza
Területe:
1. Balsa
2. Buj
3. Gávavencsellő
4. Ibrány
5. Kálmánháza
6. Kótaj
7. Nagycserkesz
8. Nyíregyháza választókerülethez tartozó részének határa: A Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési pontjától a vasútvonal a Kótaji útig, a Kótaji út páros oldala a Stadion utcáig, a Vasvári Pál utca páros oldala az Északi körútig, az Északi körút (házszámok nélkül) a Rákóczi útig, a Mező utca páros oldala a Bethlen Gábor utcáig, a Bethlen Gábor utca páratlan oldala a vasútvonalig, a Nagykálló felé haladó vasútvonal a városhatáron való kilépéséig, a városhatár az óramutató járásával megegyező irányban a Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési pontjáig terjedő szakaszok által körbezárt terület.
9. Nyírtelek
10. Paszab
11. Rakamaz
12. Szabolcs
13. Szorgalmatos
14. Timár
15. Tiszabercel
16. Tiszadada
17. Tiszadob
18. Tiszaeszlár
19. Tiszalök
20. Tiszanagyfalu
21. Tiszavasvári

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 03. OEVK
Székhelye: Kisvárda
Területe:
1. Ajak
2. Anarcs
3. Berkesz
4. Beszterec
5. Demecser
6. Dombrád
7. Döge
8. Fényeslitke
9. Gégény
10. Gemzse
11. Gyulaháza
12. Jéke
13. Kék
14. Kékcse
15. Kemecse
16. Kisvárda
17. Komoró
18. Lövőpetri
19. Mezőladány
20. Nagyhalász
21. Napkor
22. Nyírbogdány
23. Nyíribrony
24. Nyírlövő
25. Nyírpazony
26. Nyírtass
27. Nyírtét
28. Nyírtura
29. Pap
30. Pátroha
31. Ramocsaháza
32. Rétközberencs
33. Sényő
34. Szabolcsbáka
35. Szabolcsveresmart
36. Székely
37. Tiszakanyár
38. Tiszarád
39. Tiszatelek
40. Tornyospálca
41. Újdombrád
42. Újkenéz
43. Vasmegyer

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. OEVK
Székhelye: Vásárosnamény
Területe:
1. Aranyosapáti
2. Barabás
3. Benk
4. Beregdaróc
5. Beregsurány
6. Botpalád
7. Cégénydányád
8. Csaholc
9. Csaroda
10. Császló
11. Csegöld
12. Darnó
13. Eperjeske
14. Fehérgyarmat
15. Fülesd
16. Gacsály
17. Garbolc
18. Gelénes
19. Gulács
20. Győröcske
21. Gyügye
22. Gyüre
23. Hermánszeg
24. Hetefejércse
25. Ilk
26. Jánd
27. Jánkmajtis
28. Kérsemjén
29. Kisar
30. Kishódos
31. Kisnamény
32. Kispalád
33. Kisvarsány
34. Kisszekeres
35. Kölcse
36. Kömörő
37. Lónya
38. Magosliget
39. Mánd
40. Mándok
41. Márokpapi
42. Mátyus
43. Méhtelek
44. Milota
45. Nábrád
46. Nagyar
47. Nagydobos
48. Nagyhódos
49. Nagyszekeres
50. Nagyvarsány
51. Nemesborzova
52. Olcsva
53. Olcsvaapáti
54. Panyola
55. Penyige
56. Rozsály
57. Sonkád
58. Szamoskér
59. Szamossályi
60. Szamosújlak
61. Szamosszeg
62. Szatmárcseke
63. Tákos
64. Tarpa
65. Tiszaadony
66. Tiszabecs
67. Tiszabezdéd
68. Tiszacsécse
69. Tiszakerecseny
70. Tiszakóród
71. Tiszamogyorós
72. Tiszaszalka
73. Tiszaszentmárton
74. Tiszavid
75. Tisztaberek
76. Tivadar
77. Tunyogmatolcs
78. Túristvándi
79. Túrricse
80. Tuzsér
81. Uszka
82. Vámosatya
83. Vámosoroszi
84. Vásárosnamény
85. Záhony
86. Zajta
87. Zsarolyán
88. Zsurk

05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. OEVK
Székhelye: Mátészalka
Területe:
1. Apagy
2. Baktalórántháza
3. Besenyőd
4. Csenger
5. Csengersima
6. Csengerújfalu
7. Fülpösdaróc
8. Géberjén
9. Győrtelek
10. Hodász
11. Jármi
12. Kántorjánosi
13. Kocsord
14. Komlódtótfalu
15. Laskod
16. Levelek
17. Magy
18. Mátészalka
19. Nagyecsed
20. Nyírcsaholy
21. Nyírjákó
22. Nyírkarász
23. Nyírkércs
24. Nyírmada
25. Nyírmeggyes
26. Nyírparasznya
27. Ófehértó
28. Ópályi
29. Ököritófülpös
30. Őr
31. Papos
32. Pátyod
33. Petneháza
34. Porcsalma
35. Pusztadobos
36. Rápolt
37. Rohod
38. Szamosangyalos
39. Szamosbecs
40. Szamostatárfalva
41. Tiborszállás
42. Tyukod
43. Ura
44. Vaja

06. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. OEVK
Székhelye: Nyírbátor
Területe:
1. Balkány
2. Bátorliget
3. Biri
4. Bököny
5. Encsencs
6. Érpatak
7. Fábiánháza
8. Geszteréd
9. Kállósemjén
10. Kisléta
11. Máriapócs
12. Mérk
13. Nagykálló
14. Nyírbátor
15. Nyírbéltek
16. Nyírbogát
17. Nyírcsászári
18. Nyírderzs
19. Nyírgelse
20. Nyírgyulaj
21. Nyírkáta
22. Nyírlugos
23. Nyírmihálydi
24. Nyírpilis
25. Nyírvasvári
26. Ömböly
27. Penészlek
28. Piricse
29. Pócspetri
30. Szakoly
31. Terem
32. Újfehértó
33. Vállaj

Tolna vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Tolna 01. OEVK
Székhelye: Szekszárd
Területe:
1. Alsónyék
2. Báta
3. Bátaszék
4. Bogyiszló
5. Decs
6. Fácánkert
7. Fadd
8. Medina
9. Őcsény
10. Pörböly
11. Sárpilis
12. Sióagárd
13. Szedres
14. Szekszárd
15. Tengelic
16. Tolna
17. Várdomb

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Tolna 02. OEVK
Székhelye: Dombóvár
Területe:
1. Alsónána
2. Aparhant
3. Attala
4. Bátaapáti
5. Bonyhád
6. Bonyhádvarasd
7. Cikó
8. Csibrák
9. Csikóstőttős
10. Dalmand
11. Diósberény
12. Dombóvár
13. Döbrököz
14. Dúzs
15. Értény
16. Felsőnána
17. Grábóc
18. Györe
19. Gyulaj
20. Harc
21. Hőgyész
22. Izmény
23. Jágónak
24. Kakasd
25. Kalaznó
26. Kapospula
27. Kaposszekcső
28. Kéty
29. Kisdorog
30. Kismányok
31. Kistormás
32. Kisvejke
33. Kocsola
34. Koppányszántó
35. Kölesd
36. Kurd
37. Lápafő
38. Lengyel
39. Mórágy
40. Mőcsény
41. Mucsfa
42. Mucsi
43. Murga
44. Nagykónyi
45. Nagymányok
46. Nagyvejke
47. Nak
48. Szakadát
49. Szakály
50. Szakcs
51. Szálka
52. Tevel
53. Újireg
54. Váralja
55. Várong
56. Varsád
57. Závod
58. Zomba

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Tolna 03. OEVK
Székhelye: Paks
Területe:
1. Belecska
2. Bikács
3. Bölcske
4. Dunaföldvár
5. Dunaszentgyörgy
6. Felsőnyék
7. Fürged
8. Gerjen
9. Gyönk
10. Györköny
11. Iregszemcse
12. Kajdacs
13. Keszőhidegkút
14. Kisszékely
15. Madocsa
16. Magyarkeszi
17. Miszla
18. Nagydorog
19. Nagyszékely
20. Nagyszokoly
21. Németkér
22. Ozora
23. Paks
24. Pálfa
25. Pári
26. Pincehely
27. Pusztahencse
28. Regöly
29. Sárszentlőrinc
30. Simontornya
31. Szárazd
32. Tamási
33. Tolnanémedi
34. Udvari

Vas vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Vas 01. OEVK
Székhelye: Szombathely
Területe:
1. Balogunyom
2. Bucsu
3. Dozmat
4. Felsőcsatár
5. Horvátlövő
6. Nárai
7. Narda
8. Pornóapáti
9. Sé
10. Szombathely
11. Torony
12. Vaskeresztes

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Vas 02. OEVK
Székhelye: Sárvár
Területe:
1. Acsád
2. Bozzai
3. Bozsok
4. Bő
5. Bögöt
6. Bük
7. Cák
8. Celldömölk
9. Chernelházadamonya
10. Csánig
11. Csénye
12. Csepreg
13. Csönge
14. Gencsapáti
15. Gór
16. Gyöngyösfalu
17. Hegyfalu
18. Horvátzsidány
19. Iklanberény
20. Jákfa
21. Kemenesmagasi
22. Kemenesmihályfa
23. Kemenessömjén
24. Kemenesszentmárton
25. Kenyeri
26. Kiszsidány
27. Kőszeg
28. Kőszegdoroszló
29. Kőszegpaty
30. Kőszegszerdahely
31. Lócs
32. Lukácsháza
33. Mersevát
34. Mesterháza
35. Mesteri
36. Meszlen
37. Nagygeresd
38. Nagysimonyi
39. Nemesbőd
40. Nemescsó
41. Nemesládony
42. Nick
43. Ólmod
44. Ostffyasszonyfa
45. Ölbő
46. Pápoc
47. Perenye
48. Peresznye
49. Porpác
50. Pósfa
51. Pusztacsó
52. Rábapaty
53. Répcelak
54. Répceszentgyörgy
55. Sajtoskál
56. Salköveskút
57. Sárvár
58. Simaság
59. Sitke
60. Söpte
61. Szeleste
62. Szergény
63. Tokorcs
64. Tompaládony
65. Tormásliget
66. Tömörd
67. Uraiújfalu
68. Vámoscsalád
69. Vasasszonyfa
70. Vasegerszeg
71. Vassurány
72. Vasszilvágy
73. Vát
74. Velem
75. Vép
76. Vönöck
77. Zsédeny

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Vas 03. OEVK
Székhelye: Körmend
Területe:
1. Alsószölnök
2. Alsóújlak
3. Andrásfa
4. Apátistvánfalva
5. Bajánsenye
6. Bejcgyertyános
7. Bérbaltavár
8. Boba
9. Borgáta
10. Bögöte
11. Csákánydoroszló
12. Csehi
13. Csehimindszent
14. Csempeszkopács
15. Csipkerek
16. Csörötnek
17. Daraboshegy
18. Döbörhegy
19. Döröske
20. Duka
21. Egervölgy
22. Egyházashetye
23. Egyházashollós
24. Egyházasrádóc
25. Felsőjánosfa
26. Felsőmarác
27. Felsőszölnök
28. Gasztony
29. Gérce
30. Gersekarát
31. Gyanógeregye
32. Győrvár
33. Halastó
34. Halogy
35. Harasztifalu
36. Hegyháthodász
37. Hegyhátsál
38. Hegyhátszentjakab
39. Hegyhátszentmárton
40. Hegyhátszentpéter
41. Hosszúpereszteg
42. Ikervár
43. Ispánk
44. Ivánc
45. Ják
46. Jánosháza
47. Káld
48. Kám
49. Karakó
50. Katafa
51. Keléd
52. Kemeneskápolna
53. Kemenespálfa
54. Kemestaródfa
55. Kenéz
56. Kercaszomor
57. Kerkáskápolna
58. Kétvölgy
59. Kisrákos
60. Kissomlyó
61. Kisunyom
62. Kondorfa
63. Köcsk
64. Körmend
65. Magyarlak
66. Magyarnádalja
67. Magyarszecsőd
68. Magyarszombatfa
69. Megyehíd
70. Meggyeskovácsi
71. Mikosszéplak
72. Molnaszecsőd
73. Nádasd
74. Nagykölked
75. Nagymizdó
76. Nagyrákos
77. Nagytilaj
78. Nemeskeresztúr
79. Nemeskocs
80. Nemeskolta
81. Nemesmedves
82. Nemesrempehollós
83. Nyőgér
84. Olaszfa;
85. Orfalu
86. Oszkó
87. Őrimagyarósd
88. Őriszentpéter
89. Pácsony
90. Pankasz
91. Pecöl
92. Petőmihályfa
93. Pinkamindszent
94. Püspökmolnári
95. Rábagyarmat
96. Rábahidvég
97. Rábatöttös
98. Rádóckölked
99. Rátót
100. Rönök
101. Rum
102. Sárfimizdó
103. Sorkifalud
104. Sorkikápolna
105. Sorokpolány
106. Sótony
107. Szaknyér
108. Szakonyfalu
109. Szalafő
110. Szarvaskend
111. Szatta
112. Szemenye
113. Szentgotthárd
114. Szentpéterfa
115. Szőce
116. Tanakajd
117. Táplánszentkereszt
118. Telekes
119. Vasalja
120. Vásárosmiske
121. Vashosszúfalu
122. Vasvár
123. Vasszécseny
124. Vasszentmihály
125. Velemér
126. Viszák
127. Zsennye

Veszprém vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Veszprém 01. OEVK
Székhelye: Veszprém
Területe:
1. Bakonynána
2. Bánd
3. Csehbánya
4. Csetény
5. Dudar
6. Eplény
7. Hajmáskér
8. Hárskút
9. Herend
10. Jásd
11. Királyszentistván
12. Kislőd
13. Lókút
14. Márkó
15. Nemesvámos
16. Olaszfalu
17. Öskü
18. Sóly
19. Szápár
20. Szentgál
21. Tés
22. Úrkút
23. Városlőd
24. Veszprém
25. Vilonya

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Veszprém 02. OEVK
Székhelye: Balatonfüred
Területe:
1. Alsóörs
2. Aszófő
3. Balatonakali
4. Balatonakarattya
5. Balatonalmádi
6. Balatoncsicsó
7. Balatonfőkajár
8. Balatonfüred
9. Balatonfűzfő
10. Balatonhenye
11. Balatonkenese
12. Balatonszepezd
13. Balatonszőlős
14. Balatonudvari
15. Barnag
16. Berhida
17. Csajág
18. Csopak
19. Dörgicse
20. Felsőörs
21. Hidegkút
22. Köveskál
23. Küngös
24. Litér
25. Lovas
26. Mencshely
27. Monoszló
28. Óbudavár
29. Örvényes
30. Ősi
31. Paloznak
32. Papkeszi
33. Pécsely
34. Pétfürdő
35. Szentantalfa
36. Szentjakabfa
37. Szentkirályszabadja
38. Tagyon
39. Tihany
40. Tótvázsony
41. Várpalota
42. Vászoly
43. Veszprémfajsz
44. Vöröstó
45. Zánka

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Veszprém 03. OEVK
Székhelye: Tapolca
Területe:
1. Ábrahámhegy
2. Ajka
3. Badacsonytomaj
4. Badacsonytördemic
5. Balatonederics
6. Balatonrendes
7. Bazsi
8. Bodorfa
9. Csabrendek
10. Dabronc
11. Gógánfa
12. Gyepükaján
13. Gyulakeszi
14. Halimba
15. Hegyesd
16. Hegymagas
17. Hetyefő
18. Hosztót
19. Kapolcs
20. Káptalanfa
21. Káptalantóti
22. Kékkút
23. Kisapáti
24. Kővágóörs
25. Lesencefalu
26. Lesenceistvánd
27. Lesencetomaj
28. Megyer
29. Mindszentkálla
30. Monostorapáti
31. Nagyvázsony
32. Nemesgulács
33. Nemeshany
34. Nemesvita
35. Nyirád
36. Öcs
37. Pula
38. Pusztamiske
39. Raposka
40. Révfülöp
41. Rigács
42. Salföld
43. Sáska
44. Sümeg
45. Sümegprága
46. Szentbékkálla
47. Szentimrefalva
48. Szigliget
49. Szőc
50. Taliándörögd
51. Tapolca
52. Ukk
53. Uzsa
54. Veszprémgalsa
55. Vigántpetend
56. Zalaerdőd
57. Zalagyömörő
58. Zalahaláp
59. Zalameggyes
60. Zalaszegvár

04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Veszprém 04. OEVK
Székhelye: Pápa
Területe:
1. Adásztevel
2. Adorjánháza
3. Apácatorna
4. Bakonybél
5. Bakonyjákó
6. Bakonykoppány
7. Bakonyoszlop
8. Bakonypölöske
9. Bakonyság
10. Bakonyszentiván
11. Bakonyszentkirály
12. Bakonyszücs
13. Bakonytamási
14. Béb
15. Békás
16. Borszörcsök
17. Borzavár
18. Csesznek
19. Csót
20. Csögle
21. Dabrony
22. Dáka
23. Devecser
24. Doba
25. Döbrönte
26. Egeralja
27. Egyházaskesző
28. Farkasgyepű
29. Ganna
30. Gecse
31. Gic
32. Homokbödöge
33. Iszkáz
34. Kamond
35. Karakószörcsök
36. Kemeneshőgyész
37. Kemenesszentpéter
38. Kerta
39. Kisberzseny
40. Kiscsősz
41. Kispirit
42. Kisszőlős
43. Kolontár
44. Kup
45. Külsővat
46. Lovászpatona
47. Magyargencs
48. Magyarpolány
49. Malomsok
50. Marcalgergelyi
51. Marcaltő
52. Mezőlak
53. Mihályháza
54. Nagyacsád
55. Nagyalásony
56. Nagydém
57. Nagyesztergár
58. Nagygyimót
59. Nagypirit
60. Nagytevel
61. Nemesgörzsöny
62. Nemesszalók
63. Németbánya
64. Nóráp
65. Noszlop
66. Nyárád
67. Oroszi
68. Pápa
69. Pápadereske
70. Pápakovácsi
71. Pápasalamon
72. Pápateszér
73. Pénzesgyőr
74. Porva
75. Somlójenő
76. Somlószőlős
77. Somlóvásárhely
78. Somlóvecse
79. Takácsi
80. Tüskevár
81. Ugod
82. Vanyola
83. Várkesző
84. Vaszar
85. Vid
86. Vinár
87. Zirc

Zala vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Zala 01. OEVK
Székhelye: Zalaegerszeg
Területe:
1. Alsószenterzsébet
2. Babosdöbréte
3. Baglad
4. Bagod
5. Bak
6. Barlahida
7. Becsvölgye
8. Belsősárd
9. Bocfölde
10. Boncodfölde
11. Böde
12. Bödeháza
13. Csatár
14. Csesztreg
15. Csonkahegyhát
16. Csöde
17. Dobronhegy
18. Felsőszenterzsébet
19. Gáborjánháza
20. Gellénháza
21. Gombosszeg
22. Gosztola
23. Hagyárosbörönd
24. Hernyék
25. Hottó
26. Iborfia
27. Kálócfa
28. Kávás
29. Keménfa
30. Kerkabarabás
31. Kerkafalva
32. Kerkakutas
33. Kiskutas
34. Kispáli
35. Kozmadombja
36. Kustánszeg
37. Külsősárd
38. Lendvadedes
39. Lendvajakabfa
40. Lenti
41. Lickóvadamos
42. Magyarföld
43. Márokföld
44. Mikekarácsonyfa
45. Milejszeg
46. Nagykutas
47. Nagylengyel
48. Nagypáli
49. Nemesnép
50. Németfalu
51. Nova
52. Ormándlak
53. Ozmánbük
54. Pálfiszeg
55. Petrikeresztúr
56. Pórszombat
57. Pusztaapáti
58. Ramocsa
59. Rédics
60. Resznek
61. Salomvár
62. Sárhida
63. Szentgyörgyvölgy
64. Szijártóháza
65. Szilvágy
66. Teskánd
67. Vaspör
68. Zalabaksa
69. Zalaboldogfa
70. Zalacséb
71. Zalaegerszeg
72. Zalaháshágy
73. Zalalövő
74. Zalaszentgyörgy
75. Zalaszombatfa
76. Zalatárnok

02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Zala 02. OEVK
Székhely: Keszthely
Területe:
1. Alibánfa
2. Almásháza
3. Alsónemesapáti
4. Alsópáhok
5. Alsórajk
6. Baktüttös
7. Balatongyörök
8. Balatonmagyaród
9. Batyk
10. Bezeréd
11. Bókaháza
12. Búcsúszentlászló
13. Cserszegtomaj
14. Dióskál
15. Döbröce
16. Dötk
17. Egeraracsa
18. Egervár
19. Esztergályhorváti
20. Felsőpáhok
21. Felsőrajk
22. Garabonc
23. Gelse
24. Gétye
25. Gősfa
26. Gyenesdiás
27. Gyűrűs
28. Hahót
29. Hévíz
30. Kallósd
31. Karmacs
32. Kehidakustány
33. Kemendollár
34. Kerecseny
35. Keszthely
36. Kilimán
37. Kisbucsa
38. Kisgörbő
39. Kisvásárhely
40. Lakhegy
41. Ligetfalva
42. Mihályfa
43. Misefa
44. Nagygörbő
45. Nagykapornak
46. Nagyrada
47. Nemesapáti
48. Nemesbük
49. Nemeshetés
50. Nemesrádó
51. Nemessándorháza
52. Nemesszentandrás
53. Óhíd
54. Orbányosfa
55. Orosztony
56. Pacsa
57. Padár
58. Pakod
59. Pethőhenye
60. Pókaszepetk
61. Pölöske
62. Pölöskefő
63. Pötréte
64. Rezi
65. Sármellék
66. Sénye
67. Söjtör
68. Sümegcsehi
69. Szalapa
70. Szentgyörgyvár
71. Szentpéterúr
72. Tekenye
73. Tilaj
74. Türje
75. Vállus
76. Várvölgy
77. Vasboldogasszony
78. Vindornyafok
79. Vindornyalak
80. Vindornyaszőlős
81. Vonyarcvashegy
82. Vöckönd
83. Zalaapáti
84. Zalabér
85. Zalacsány
86. Zalaigrice
87. Zalaistvánd
88. Zalakaros
89. Zalaköveskút
90. Zalamerenye
91. Zalaszabar
92. Zalaszántó
93. Zalaszentgrót
94. Zalaszentiván
95. Zalaszentlászló
96. Zalaszentlőrinc
97. Zalaszentmárton
98. Zalaszentmihály
99. Zalavár
100. Zalavég

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Zala 03. OEVK
Székhelye: Nagykanizsa
Területe:
1. Bánokszentgyörgy
2. Bázakerettye
3. Becsehely
4. Belezna
5. Bocska
6. Borsfa
7. Börzönce
8. Bucsuta
9. Csapi
10. Csertalakos
11. Csömödér
12. Csörnyeföld
13. Dobri
14. Eszteregnye
15. Fityeház
16. Fűzvölgy
17. Galambok
18. Gelsesziget
19. Gutorfölde
20. Homokkomárom
21. Hosszúvölgy
22. Iklódbördőce
23. Kacorlak
24. Kányavár
25. Kerkaszentkirály
26. Kerkateskánd
27. Kiscsehi
28. Kisrécse
29. Kistolmács
30. Kissziget
31. Lasztonya
32. Letenye
33. Lispeszentadorján
34. Liszó
35. Lovászi
36. Magyarszentmiklós
37. Magyarszerdahely
38. Maróc
39. Miháld
40. Molnári
41. Murakeresztúr
42. Murarátka
43. Muraszemenye
44. Nagybakónak
45. Nagykanizsa
46. Nagyrécse
47. Nemespátró
48. Oltárc
49. Ortaháza
50. Páka
51. Pat
52. Petrivente
53. Pördefölde
54. Pusztaederics
55. Pusztamagyaród
56. Pusztaszentlászló
57. Rigyác
58. Sand
59. Semjénháza
60. Sormás
61. Surd
62. Szécsisziget
63. Szentkozmadombja
64. Szentliszló
65. Szentmargitfalva
66. Szentpéterfölde
67. Szepetnek
68. Tófej
69. Tormafölde
70. Tornyiszentmiklós
71. Tótszentmárton
72. Tótszerdahely
73. Újudvar
74. Valkonya
75. Várfölde
76. Zajk
77. Zalakomár
78. Zalasárszeg
79. Zalaszentbalázs
80. Zalaszentjakab
81. Zalaújlak
82. Zebecke
1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 30.

2

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 2022: XXII. törvény 149. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (5) bekezdése a 2022: XXII. törvény 149. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (9) bekezdése a 2022: XXII. törvény 149. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § a 2013: XXXVI. törvény 363. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdése a 2020: CLXVII. törvény 3. §-ával megállapított, a 2022: XXII. törvény 149. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 19. § (3) bekezdését a 2023. évi XXIV. törvény 10. §-a iktatta be.

8

A 20. § (3) bekezdését a 2012: XXXVI. törvény 157. §-a iktatta be.

9

A 23. § a 2013: XIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 23. § (2) bekezdése a 2013: CXXX. törvény 1. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2020: LXIX. törvény 4. § a) pontja, a 2022: XXII. törvény 149. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére