• Tartalom

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

2022.11.01.

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.1 A katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésére irányuló eljárás

1. §

2. §

2.2 A katasztrófavédelmi hozzájárulás visszatérítése

3. §

4. §

3. A katasztrófavédelmi bírság

5. § (1)3 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: hatóság) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó eljárásban a 2. mellékletben szereplő szabályszegések esetén az ott meghatározott összegű katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult.

(2)4 Több különböző szabályszegés megállapítása esetén a katasztrófavédelmi bírság összege az egyes bírságtételek egyesített összege, amely legfeljebb 5 000 000 forint lehet.

(3)5

6. § (1)6

(2)7 A katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell annak a pénzforgalmi számlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell.

7. § (1)8 A katasztrófavédelmi bírság összegét a katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkező határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni. A befizetés során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a „katasztrófavédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

(2) A katasztrófavédelmi bírság megfizetésére a hatóság a teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a katasztrófavédelmi bírság megfizetésére kötelezett hitelt érdemlően igazolja, hogy számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése azonnal esedékessé válik.

(3) A katasztrófavédelmi bírság befizetési határidejének elmulasztását követő 8 napon belül a hatóság a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot. Ha a bírságfizetésre kötelezett a végrehajtás elrendelését követően a katasztrófavédelmi bírság befizetését hitelt érdemlően igazolja, a hatóság 8 napon belül intézkedik a végrehajtás megszüntetéséről.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

9. §9 E rendeletnek a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával megállapított 5. § (3) bekezdését, valamint a 2. mellékletének a Módr. 3. §-ával megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését10 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10. §11 Ez a rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez12

2. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez13

Sorszám

Bírságolással érintett szabályszegés

A bírság összege forintban

1.

Engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása

3 000 000

2.

Üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása

2 000 000

3.

Üzemazonosítás nem megfelelő adattartalommal történő benyújtása

500 000

4.

Biztonsági jelentésben, biztonsági elemzésben, belső védelmi tervben, súlyos káresemény elhárítási tervben valótlan adatok feltüntetése

2 000 000

5.

A hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási előírás elmulasztása

2 000 000

6.

A hatósági döntésben foglalt egyéb, külön nem nevesített (adminisztratív, dokumentációs stb.) előírás elmulasztása

500 000

7.

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés határidőre történő benyújtásának elmulasztása

1 000 000

8.

Súlyos káresemény elhárítási terv határidőre történő benyújtásának elmulasztása

500 000

9.

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soros felülvizsgálatának elmulasztása

800 000

10.

Védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés benyújtásnak elmulasztása

300 000

11.

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása

1 000 000

12.

Súlyos káresemény elhárítási terv soros vagy soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása

500 000

13.

Belső védelmi terv soros vagy soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása

500 000

14.

Üzem vagy veszélyes létesítmény bezárása bejelentésének elmulasztása

500 000

15.

16.

17.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény, súlyos baleset azonnali bejelentésének elmulasztása

1 000 000

18.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményről, súlyos balesetről szóló adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

500 000

19.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről szóló baleseti jelentés határidőre történő benyújtásának elmulasztása

500 000

20.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési, elhárítási és helyreállító intézkedések elmulasztása

3 000 000

21.

Belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása

1 500 000

22.

Belső védelmi terv gyakorlat időpontjáról szóló értesítés megküldésének elmulasztása

300 000

23.

Belső védelmi terv gyakorlat jegyzőkönyve megküldésének elmulasztása

300 000

24.

Dominóhatásban érintett üzem adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása

500 000

1

Az 1. alcímet (1–2. §) a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. alcímet (3–4. §) a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (2) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (3) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 6. § (1) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 349. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

7

A 6. § (2) bekezdése a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 348. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

8

A 7. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 348. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

10

A hatálybalépés időpontja 2016. augusztus 15.

12

Az 1. mellékletet a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére