• Tartalom

215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról1

2012.01.01.

A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés i) pontjában, a 16. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában és 31. § (2) bekezdés a) pontjában, a 17. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, a 18. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 19. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a központi rendszer működtetőjére, az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtását biztosító Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (a továbbiakban: EFER) működtetőjére, az EFER üzemeltetőjére, az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatóra,

b) a központi rendszer részét képező, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer szolgáltatásaira, valamint

c) az EFER-hez csatlakozott szervezetekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. célszámla: jogszabály által a fizetés teljesítésére meghatározott fizetési számla;

2. EFER-hez csatlakozott szervezet: az a központi rendszerhez csatlakozott szervezet, amely az EFER szolgáltatásainak igénybevétele érdekében teljesíti a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeket;

3. EFER elszámolási számla: az EFER-hez csatlakozott szervezetnek a Magyar Államkincstár által vezetett pénzforgalmi számlája, amely az EFER igénybevételével indított fizetések elszámolására szolgál;

4. EFER működtetője: az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló kormányrendeletben kijelölt, az elektronikus közszolgáltatással összefüggésben teljesítendő fizetési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének lehetőségét a központi rendszeren biztosító közigazgatási szerv;

5. EFER üzemeltetője: az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló kormányrendeletben kijelölt, az elektronikus közszolgáltatással összefüggésben teljesítendő fizetési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének lehetőségét a központi rendszeren biztosító jogi személy vagy más szervezet, amely gondoskodik az EFER üzemeltetéséről;

6. elfogadó: az az EFER-hez csatlakozott szervezet vagy az EFER-hez csatlakozott szervezet által képviselt szervezet, amellyel az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató POS Végfelhasználói Szerződést köt a feléje teljesítendő fizetési kötelezettségek ellenértékének a pénzforgalmi szolgáltató elfogadási körébe tartozó fizetőkártyákkal történő kiegyenlítésére;

7. elfogadóhely: az elfogadó használatában álló, POS terminállal felszerelt helyiség;

8. EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltató, amely az EFER működtetőjével kötött megállapodás alapján vállalja, hogy fizetési megbízásokat az EFER igénybevételével is teljesít;

9. fizető fél: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet vagy egyéni cég, amely az EFER-hez csatlakozott szervezet felé teljesítendő fizetési kötelezettséget az EFER igénybevételével teljesíti;

10. központi rendszerhez csatlakozott szervezet: a központi rendszerhez az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló kormányrendelet szerint csatlakozott szervezet;

11. központi rendszer működtetője: az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 3. §-ában kijelölt, a központi rendszer működtetőjének feladataként meghatározott tevékenységet végző jogi személy vagy szervezet;

12. okmányiroda: a Központi Okmányiroda, valamint az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben kijelölt, körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője által a polgármesteri hivatal részeként működtetett szervezet, amely útján a körzetközponti jegyző ellátja a hatáskörébe utalt elsőfokú közigazgatási hatósági feladatait;

13. POS-terminál (point of sale): a pénztárba épített vagy különálló elektronikus berendezés, amely az elfogadóhelyen a bankkártyás fizetés lebonyolításának eszköze;

14. POS Végfelhasználói Nyilatkozat: az az adatlap, amely az elfogadóknak a POS Végfelhasználói Szerződés szempontjából legfontosabb adatait tartalmazza.

II. Fejezet

AZ ELEKTRONIKUS FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSE

3. Az EFER-hez történő csatlakozás

3. § (1) Az EFER működtetője az EFER igénybevételével történő fizetés érdekében megállapodást köt azzal a pénzforgalmi szolgáltatóval, aki a megállapodásban vállalja, hogy az EFER-rel és az EFER-hez csatlakozott szervezetekkel való kapcsolattartásra az erre a célra biztosított csatlakozó felületet használja, továbbá vállalja, hogy megfelel a kormányzati portálon az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatók számára közzétett technikai feltételrendszernek.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató csatlakozására a központi rendszerhez való csatlakozásnak az elektronikus közszolgáltatások nyújtóira vonatkozóan jogszabályban meghatározott eljárásrendje és követelményrendszere irányadó.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az az EFER-hez csatlakozott szervezet, amelyik csatlakozását megelőzően már lehetővé tette ügyfelei számára, hogy fizetési kötelezettségeiknek POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetéssel tegyenek eleget, az ezt biztosító pénzforgalmi szolgáltatóval közvetlenül megállapodhat arról, hogy ez a fizetés az EFER igénybevételével valósuljon meg. A pénzforgalmi szolgáltatónak ez esetben is vállalnia kell a (2) bekezdés szerinti feltételek teljesítését.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az EFER-hez csatlakozott szervezet az EFER működtetőjét és üzemeltetőjét a (3) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötését követő 15 napon belül értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató nevét, székhelyét, valamint nyilatkozatát a (2) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséről.

4. § (1) Az EFER-hez az alábbi feltételeknek megfelelő, a központi rendszerhez csatlakozott szervezet csatlakozhat:

a) a központi rendszer működtetőjével kötött együttműködési megállapodása az EFER-hez való csatlakozásra is kiterjed, és

b) az EFER működtetőjével a csatlakozás műszaki jellemzőinek meghatározása és – ahol ez felmerül – az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatókat megillető tranzakciós díjak megtérítése érdekében megállapodást kötött, és ezt követően teljesítette a jogszabályban és a megállapodásban a csatlakozásra meghatározott kötelezettségeket.

(2) Az EFER szolgáltatásainak nyújtása és igénybevétele során az EFER és az EFER-hez csatlakozott szervezetek közötti kapcsolattartásra az EFER-en erre a célra biztosított csatlakozó felület és biztonságos csatorna szolgál, amely az EFER-hez csatlakozott szervezetek számára a hivatali kapu részeként érhető el.

5. § (1) Az EFER-en keresztül a fizetési számlák közötti fizetési mód azon típusai érhetők el, amelyekre az EFER működtetője és az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató megállapodást kötött.

(2) A kormányzati portálon történő közzététel érdekében az EFER üzemeltetője folyamatosan adatot szolgáltat a központi rendszer működtetője részére az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatókról, és az általuk az EFER igénybevételével nyújtott szolgáltatásokról.

4. Elektronikus fizetés teljesítése az EFER igénybevételével

6. § Az EFER-hez csatlakozott szervezet lehetőséget biztosíthat több fizetési kötelezettség egy fizetési tranzakcióvá történő összevonására. A fizetési kötelezettség teljesítése során részteljesítés nem lehetséges.

7. § (1) Az EFER igénybevételével történő fizetés kezdeményezésekor az EFER-hez csatlakozott szervezet az alábbi adatokat adja át az EFER részére:

a) a fizetendő összeget, a célszámla számát, a 6. § szerinti esetben pedig a fizetendő összeget és annak bontását jogcímek, összegek és célszámlák szerint;

b) az EFER-hez csatlakozott szervezet által képzett, az adott fizetési folyamathoz rendelt fizetési ügyazonosítót;

c) a fizetés EFER elszámolási számlájának számát, a POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetés kivételével;

d) a fizető fél által a fizetési kötelezettség teljesítése céljából megadott fizetési adatokat;

e) az előkészített fizetési megbízás EFER-hez csatlakozott szervezet által meghatározott érvényességi idejét;

f) a fizetési megbízás elszámolásához szükséges további adatokat.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési ügyazonosító első 8 karaktere az EFER-hez csatlakozott szervezetnek a hivatali kapu nyilvántartásban kapott, nem változó és egyedi azonosítója. A fizetési ügyazonosító képzési szabályait egyebekben az EFER-hez csatlakozott szervezet határozza meg azzal, hogy annak egyedinek kell lennie, és személyes adatot kizárólag törvény felhatalmazása alapján tartalmazhat. A fizetési ügyazonosító legfeljebb 23 karakterből állhat.

(3) Az EFER az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján az alábbi adatokat adja át a fizetetési kötelezettségét az EFER igénybevételével teljesítő fizető fél EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatója részére:

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetendő összeget, valamint a fizető félnek a fizetési folyamat kezdeményezésekor az EFER-hez csatlakozott szervezet felé irányuló kifejezett kérése esetén az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt további adatokat;

b) az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti további fizetési adatokat.

(4) Az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató a csatlakozási megállapodásban vállalja, hogy az általa az EFER-en keresztül teljesítendő fizetési megbízás jóváhagyását vagy elutasítását a fizető fél részére legfeljebb az (1) bekezdés e) pontja szerinti időpontig teszi lehetővé az EFER-től a (3) bekezdés szerint átvett adatoknak megfelelően.

8. § (1) Az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás fizető fél általi jóváhagyását követően a csatlakozási megállapodásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő elektronikus igazolást állít ki. Az igazolás tartalmazza:

a) a fizetett összeget,

b) a fizetés jóváhagyásának időpontját,

c) a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési ügyazonosítót,

d) a fizetés EFER elszámolási számlájának számát, a POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetés kivételével, valamint

e) az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató azon nyilatkozatát, hogy az igazolásban megjelölt fizetési megbízás teljesítését elindította.

(2) Amennyiben a fizető fél elutasítja a 7. § (1)–(3) bekezdés szerint előkészített fizetést, vagy a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvényességi idő lejár, úgy az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által kiállított igazolás a pénzforgalmi szolgáltató erre vonatkozó nyilatkozatát, a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetendő összeget, valamint a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési ügyazonosítót tartalmazza.

(3) Átutalással történő fizetés esetén az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató az (1) és (2) bekezdés szerinti igazolást az EFER részére elektronikus úton küldi meg. Az EFER az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által átadott igazolást az EFER-hez csatlakozott szervezet részére elektronikus úton továbbítja.

(4) POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetés esetén az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató az (1)–(2) bekezdés szerinti igazolást közvetlenül az EFER-hez csatlakozott szervezet részére küldi meg. Az EFER-hez csatlakozott szervezet az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által átadott igazolást az EFER részére elektronikus úton továbbítja.

5. Az elektronikus fizetések ellenőrzése

9. § (1) A 7. § (1) bekezdés szerinti adatokat az EFER működtetője az EFER útján ellenőrzi. Amennyiben az adatokban hibát, eltérést észlel, az adatokat a hiba, eltérés megjelölésével visszaküldi az EFER-hez csatlakozott szervezetnek. Az eltérés megszüntetése után az EFER-hez csatlakozott szervezet a 7. § (1) bekezdés szerinti adatokat adja át az EFER részére.

(2) A 8. § (1) bekezdés szerinti adatokat az EFER működtetője az EFER útján ellenőrzi. Amennyiben az adatokban hibát, eltérést észlel, az adatokat a hiba, eltérés megjelölésével visszaküldi a pénzforgalmi szolgáltatónak. A hiba kijavítása, az eltérés megszüntetése után a pénzforgalmi szolgáltató a 8. § (1) bekezdés szerinti adatokat adja át az EFER részére.

6. Az elektronikus fizetések elszámolása

10. § (1) Az EFER igénybevételével, az EFER-hez csatlakozott szervezet elszámolási számlájára teljesített fizetések célszámlákra történő elszámolása érdekében az EFER működtetője a 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján átadott bontásnak megfelelően, a kincstári számlavezető rendszer által feldolgozható formátumban az EFER útján előkészíti az EFER elszámolási számlára jóváírt összegek célszámlákra való átvezetését.

(2) Az EFER-hez csatlakozott szervezet gondoskodik az EFER elszámolási számlára jóváírt összegek célszámlákra való átvezetéséről.

(3) A (2) bekezdés végrehajtása érdekében megállapodást köthet a Magyar Államkincstár az EFER-hez csatlakozott szervezettel, amennyiben a csatlakozott szervezet tíznél több célszámla felett rendelkezik rendelkezési jogosultsággal, és az EFER-hez csatlakozott szervezet és a célszámla felett rendelkezésre jogosult szervezet eltér egymástól.

7. Az elektronikus fizetések elszámolásának ellenőrzése

11. § Az EFER működtetője az EFER útján ellenőrzi, a pénzforgalmi szolgáltató által a 8. § (1) bekezdés szerint elektronikus igazolásban igazolt összeg EFER elszámolási számlán történő jóváírását.

8. A költségek elszámolása

12. § (1) A pénzforgalmi szolgáltatót a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás alapján megillető díjakat az erre vonatkozóan kiállított, ellenőrzött számla alapján az EFER működtetője fizeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjaknak az EFER-hez csatlakozott szervezetek felé teljesített fizetésekre eső részét az EFER működtetője a csatlakozási megállapodás, valamint a csatlakozott szervezet erre vonatkozó, a csatlakozott szervezet pénzforgalmi szolgáltatójához benyújtott felhatalmazó levele alapján beszedési megbízás útján továbbhárítja az EFER-hez csatlakozott szervezetekre.

9. Az okmányirodákra vonatkozó külön rendelkezések

13. § (1) Az okmányirodák tekintetében az EFER-hez csatlakozott szervezet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH). Az EFER szolgáltatásainak igénybevételét az okmányirodák számára a KEK KH az informatikai rendszerén keresztül biztosítja.

(2) A körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője a fizetési kötelezettség POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének lehetőségét a KEK KH által működtetett informatikai rendszer igénybevételével, az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott technikai feltételeknek megfelelően biztosítja.

(3) A POS terminálok használatára, valamint a bankkártyás fizetés lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó POS Végfelhasználói Nyilatkozatot a pénzforgalmi szolgáltató részére a (2) bekezdés szerinti, az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti elfogadók egyénileg írják alá. A POS Végfelhasználói Nyilatkozat aláírásáig az elfogadóhelyeken a fizetőkártya-elfogadó szolgáltatás nem vehető igénybe.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §2

11. Módosító rendelkezések

16. § (1) Az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

k) üzemeltető: e rendeletben kijelölt, a központi rendszer elemeinek létrehozását, fejlesztését és üzemeltetését a működtető irányításával – szükség esetén más szervezetek bevonásával – ellátó szervezet.”

(2) Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az elektronikus közszolgáltatásokat biztosító központi elektronikus szolgáltató rendszert – a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével – a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter működteti.
(2) Az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszer működtetője az államháztartásért felelős miniszter, aki e feladatát a Magyar Államkincstár, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével látja el.
(3) Az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszer működtetője felelős a működtetésben közreműködő szervezetek tevékenységéért.
(4) Ha jogszabály a működtetőre vonatkozó kötelezettséget állapít meg, az az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszer (2) bekezdés szerinti működtetőjére csak akkor irányadó, ha a jogszabály kifejezetten így rendelkezik.”

(3) Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A központi rendszer üzemeltetését az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszer kivételével a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) a működtetővel kötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el.
(2) Az üzemeltető a központi rendszer elemeinek fejlesztését és üzemeltetését a működtető irányításával látja el, a miniszter előzetes hozzájárulásával, a feladat jellegének megfelelően költségvetési szervek, illetve megfelelő beszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozók közreműködését igénybe veheti.
(3) A 4. § szerinti adatkezelő az üzemeltetővel a központi rendszer üzemeltetése érdekében adatfeldolgozási megállapodást köt.
(4) Az üzemeltető köteles a központi rendszerhez kapcsolódó beszerzési eljárásaiba a működtetőt bevonni. Az Európai Unió közbeszerzési értékhatárát meghaladó, a központi rendszerhez kapcsolódó beszerzései a miniszter jóváhagyásával válnak hatályossá (feltételhez kötött közbeszerzések).
(5) Az üzemeltető és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő a központi rendszer bármely, a működés folyamatosságát veszélyeztető állapota vagy üzemzavara esetén köteles a működtetőt haladéktalanul értesíteni, és szükség esetén bevonásukkal megtenni a helyzet elhárításához szükséges lépéseket.
(6) Az üzemeltető havi rendszerességgel, utólag, a kormányzati portálon közzéteszi a központi rendszer igénybevételi adatait, valamint költségelszámolását, illetve a rendszer működtetéséből származó bevételeket.
(7) Az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszer üzemeltetője a Magyar Államkincstár. Az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszer üzemeltetője a (2) bekezdés rendelkezései szerint más költségvetési szervek és vállalkozók közreműködését igénybe veheti. Ha jogszabály az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget állapít meg, úgy az az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszer e bekezdés szerinti üzemeltetőjére csak akkor irányadó, ha a jogszabály kifejezetten így rendelkezik.”

(4) Az R1. 16. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszerhez való csatlakozáskor az együttműködési, kommunikációs tesztek akkor minősülnek sikeresnek, ha az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszer üzemeltetője azt megállapítja.”

(5) Az R1.

a) 2. § f) pontjában a „h) pont” szövegrész helyébe a „j) pont”, az „a Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe az „az üzemeltető” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „közigazgatási informatikáért” szövegrész helyébe a „közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért” szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében az „A Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe az „Az üzemeltető” szöveg

lép.

17. § (1) Az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

j) üzemeltető: az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló kormányrendeletben kijelölt, a központi rendszer elemeinek létrehozását, fejlesztését és üzemeltetését a működtető irányításával – szükség esetén más szervezetek bevonásával – ellátó szervezet.”

(2) Az R2. 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az Ekszt. 30. § (4) bekezdése szerint a regisztráció visszavonásra kerül, az NMHH a regisztrációt törli.”

(3) Az R2.

a) 5. § (1) bekezdésében a „közigazgatási informatikáért” szövegrész helyébe a „közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés g) pontjában a „Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH)” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében és 30. § (5) bekezdésében az „NHH-t” szövegrész helyébe az „NMHH-t” szöveg,

d) 30. § (3) bekezdésében az „NHH” szövegrész helyébe az „NMHH” szöveg, az „azonosítójelével haladéktalanul” szövegrész helyébe az „azonosító jelével az írásbeli kérelem benyújtásától számított 5 napon belül” szöveg,

e) 30. § (4) bekezdésében az „NHH-tól” szövegrész helyébe az „NMHH-tól” szöveg,

f) 30. § (6) bekezdésében az „NHH” szövegrész helyébe az „NMHH” szöveg,

g) 3. melléklet 1. számú függelékében az „A közigazgatási informatikáért felelős miniszter, feladatait az infokommunikációért felelős kormánybiztos látja el.” szövegrész helyébe az „A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter.” szöveg,

h) 4. melléklet 1.1.2. pontjában, 2.2.2. pontjában, 2.3.1. pontjában, 2.4.1. pontjában, 3.2.2. pontjában, 3.2.3. pontjában, 3.2.4 pontjában, 3.3. pontjában, 3.3.1. pontjában, 4. pontjában, 4.1.2.2. pontjában, 4.3.2.3. pontjában, 4.4.2. pontjában a „MeH” szövegrész helyébe a „működtető” szöveg,

i) 4. melléklet 1.2.1. pontjának nyitó szövegrészében a „Miniszterelnöki Hivatal (MeH)” szövegrész helyébe az „A központi rendszer működtetője” szöveg,

j) 4. melléklet 2.2.9. pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „működtető” szöveg

lép.

(4) Az R2. 4. melléklet 1.2.1. pontjában, 2.1.2 pontjában, 2.2.1. pontjában, 2.2.4. pontjában, 2.2.8. pontjában, 3.2.4.1. pontjában, 3.2.5. pontjában, 4.1.1.1. pontjában, 4.1.1.2. pontjában, 4.1.3. pontjában, 4.2. pontjában, 4.3.2.2. pontjában, 4.4.5 pontjában, 4.4.5.2. pontjában a „MeH” szövegrészek helyébe a „működtető” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R2.

b) 4. melléklet 1.1.1.2. pontjában az „ , a Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész és 1.1.3. pontjában az „– a Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész.

18. § (1) A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

h) üzemeltető: az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló kormányrendeletben kijelölt, a központi rendszer elemeinek létrehozását, fejlesztését és üzemeltetését a működtető irányításával – szükség esetén más szervezetek bevonásával – ellátó szervezet.”

(2) Hatályát veszti az R3. 28. § (1) bekezdésében az „a Miniszterelnöki Hivatal, mint” szövegrész.

19. § (1) Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

h) üzemeltető: az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló kormányrendeletben kijelölt, a központi rendszer elemeinek létrehozását, fejlesztését és üzemeltetését a működtető irányításával – szükség esetén más szervezetek bevonásával – ellátó szervezet.”

(2) Az R4. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az elektronikus közszolgáltatást igénybe vevő felhasználó olyan eljárást kezdeményez, amelyben illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége keletkezik, e kötelezettségét:
a) államigazgatási eljárási illeték esetében a Magyar Államkincstárnál vezetett eljárási illetékbevételi számla javára,
b) igazgatási szolgáltatási díj esetében a vonatkozó jogszabályban megjelölt számla javára,
c) szolgáltatási díj esetében az elektronikus közszolgáltató által megjelölt számlára átutalással vagy – amennyiben ennek feltételei fennállnak – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer útján, az erről szóló jogszabály szerint teljesíti.”

20. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet A KINCSTÁRI SZÁMLÁK alcíme a következő 173/A. §-sal egészül ki:

173/A. § (1) A Kincstár az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) csatlakozott helyi önkormányzat, vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv számára szervezetenként egy EFER elszámolási számlát vezethet.
(2) Az EFER elszámolási számla nyitására vonatkozó kérelemhez a helyi önkormányzatnak és a helyi önkormányzati költségvetési szervnek mellékelnie kell a központi rendszer működtetőjével kötött együttműködési megállapodás egy példányát, valamint az EFER működtetőjének igazolását az EFER-hez való csatlakozási kérelem benyújtásáról.
(3) Az EFER elszámolási számla megszüntetésére azt követően kerülhet sor, ha a számlatulajdonosnak az EFER működtetőjével, a csatlakozás műszaki jellemzőinek meghatározása és – ahol ez felmerül – az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatókat megillető tranzakciós díjak megtérítése érdekében kötött megállapodása megszűnik és a számla egyenlege nulla, valamint a számlatulajdonos nyilatkozik arról, hogy a számlával kapcsolatban további ügylete nincs folyamatban. A nem nulla egyenlegű számla esetében a számlatulajdonos gondoskodik az egyenleg rendezéséről.”
1

A rendeletet a 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 180. §-a hatályon kívül helyezte 2012. április 22. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 174–179. §-át.

2

A 15. §-t a (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére