• Tartalom

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról

2017.01.01.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed azon

a)1 területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, továbbá az alapellátás körében teljes munkaidős iskolaorvossal ellátott iskola-egészségügyi ellátást biztosító és a gyermek, ifjúsági fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és

b) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (5) bekezdése értelmében kiegészítő díjra jogosult, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra,

amely a tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).

(2) A háziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban az 1. melléklet szerinti, közvetlenül a betegellátást szolgáló eszközök beszerzése érdekében igényelhet praxisonként legfeljebb 1,5 millió Ft összegű támogatást, amelynek havi mértéke – az esetleges járulékterhekkel együtt – 50 000 Ft/hónap (a továbbiakban: támogatás).

(3) Amennyiben a háziorvosi szolgáltató az 1. melléklet szerinti eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi, a támogatást jogosult a törlesztéshez vagy a lízingdíj fizetéséhez is felhasználni.

(4) A lízingszerződéssel biztosított eszköz lízingdíj fizetéséhez akkor adható támogatás, ha az eszköz tulajdonjoga a lízingszerződés lejáratakor a háziorvosi szolgáltató tulajdonába megy át.

(5) A támogatással beszerzett eszközt a beszerzésétől számított három évig csak abban az esetben lehet elidegeníteni, ha az – a beszerzésétől számított három évig – az elidegenítését követően is az adott praxis betegeinek ellátását szolgálja.

(6)2 A támogatás fedezetét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által kezelt elkülönített előirányzat tartalmazza.

2. § (1)3 A háziorvosi szolgáltató a támogatás folyósításához az igénylést a NEAK-hoz nyújtja be.

(2) Az igényléshez csatolni kell:

a) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy köztartozással nem rendelkezik,

b) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az általa működtetett praxis az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére európai uniós forrásból nem kapott támogatást,

c) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató esetén az adott körzet alapellátásáért felelős települési önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a helyi önkormányzat alapellátás fejlesztését célzó európai uniós támogatásban részesült-e, és ha igen, akkor a fejlesztés az 1. melléklet szerinti, a háziorvosi szolgáltató által beszerezni kívánt eszközök tekintetében milyen mértékben és összetételben irányult a helyi önkormányzat felelősségi körébe tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatokra,

d) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére a b) és c) pontban foglaltakon túl más, közpénzből származó forrásból sem kapott támogatást,

e) a hitelintézettel kötött szerződés, illetve a lízingbe adóval kötött szerződés másolatát, valamint a hitelintézet nyilatkozatát a hitel éves átlagos törlesztési terhéről, amennyiben a háziorvosi szolgáltató az eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi.

(3)4 A NEAK a háziorvosi szolgáltatóval az igénylést követően az igényelt támogatásra szerződést köt.

(4)5 A NEAK a háziorvosi szolgáltató részére a támogatást havonta utalványozza.

(5) A háziorvosi szolgáltató a támogatásra a támogatási igény benyújtását követő hónap első napjától jogosult.

(6) A támogatás folyósításának megkezdésétől számított 1 éven belül a háziorvosi szolgáltatónak az adott eszköz beszerzéséről gondoskodnia kell.

(7) A támogatásra való jogosultság annak a hónapnak az utolsó napjával megszűnik, amelyben a háziorvosi szolgáltató R. szerinti fix díjra, illetve kiegészítő díjra való jogosultsága bármely okból megszűnik. Ha a fix díjra való jogosultság megszűnésekor a beszerzett eszközök fedezetét biztosító hitel- vagy lízingszerződések futamideje még tart, akkor ugyanezen hitel- vagy lízingszerződések átruházását követően egy másik háziorvosi szolgáltató is fordíthatja ezek költségeire a részére folyósított támogatást.

(8) Amennyiben a támogatásra való jogosultság azért szűnik meg, mert a háziorvosi szolgáltató által ellátott körzet megszüntetésre vagy átszervezésre kerül, illetve a háziorvosi szolgáltatóval más, a települési önkormányzat érdekkörében felmerülő okból a háziorvosi feladatok ellátására kötött szerződést a települési önkormányzat felmondja, az 1. § (5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, azonban az eszköznek annak beszerzésétől számított három évig továbbra is a betegellátást kell szolgálnia.

3. § (1)6 A háziorvosi szolgáltató – a NEAK által meghatározott időpontban – évente elszámol a NEAK-kal az előző évben felhasznált támogatásról. A háziorvosi szolgáltatót az esedékes elszámolásról 30 nappal korábban értesíteni kell. Az elszámolás során az 1. melléklet szerinti eszközök vehetők figyelembe azzal, hogy nem vehető figyelembe olyan eszköz, amelynek beszerzésére, cseréjére a háziorvosi szolgáltató által működtetett praxis európai uniós vagy más, közpénzből származó forrásból támogatást kapott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz mellékelni kell:

a) a beszerzett eszközről kiállított számlának – amelyen a háziorvosi szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az eszköz az e rendelet szerinti támogatásból kerül beszerzésre – a kiállító által hitelesített másolatát, valamint

b) a hitelintézeti kölcsön, illetve a lízingdíj költségeire vonatkozó, a hitelintézet vagy a lízingbe adó által igazolt adatokat.

(3)7 A háziorvosi szolgáltató által az 1000 Ft-ot meghaladó, nem e rendeletben meghatározottak szerint felhasznált, vagy fel nem használt támogatást a NEAK-kal történő elszámolást követő 15 napon belül kell visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeggel együtt a NEAK által kezelt elkülönített előirányzat számlájára. Szabályszerű felhasználásnak kell tekinteni, ha a háziorvosi szolgáltató által beszerzett eszköz értéke meghaladja a támogatás során folyósított összeget, de a támogatást teljes egészében az adott eszköz beszerzésére fordították.

(4)8 A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a háziorvosi szolgáltató a NEAK erre irányuló felszólítását követő 15 napon belül köteles visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeggel együtt a NEAK által kezelt elkülönített előirányzat számlájára. A visszafizetéssel kapcsolatos igényt a NEAK érvényesíti a háziorvosi szolgáltatóval szemben.

(5)9 Az (1) bekezdés szerint elszámolás keretében a NEAK megvizsgálja, hogy

a) a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti nyilatkozatok megfelelnek-e a valóságnak,

b) a háziorvosi szolgáltató az e rendeletben foglaltaknak megfelelően használta-e fel a támogatást,

c) ténylegesen megvalósult-e az eszköz beszerzése, és az eszköz a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van-e,

d) a támogatási összeget a megjelölt eszköz beszerzésére használták-e fel,

e) az eszközt indokoltan és dokumentáltan a praxisba bejelentett betegek vizsgálatára, kezelésére használták-e fel.

(6)10 Az (5) bekezdésben foglaltakat – a támogatás megszűnését követő három hónapon belül – a NEAK helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti.

(7)11 Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy a háziorvosi szolgáltató a támogatást nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelően használta fel, a NEAK intézkedik a támogatásra kötött szerződés felmondása iránt.

(8)12 A háziorvosi szolgáltató a támogatást lemondhatja a NEAK-nak a lemondani szándékozott támogatás folyósítását megelőző hónap 10-éig megküldött lemondó nyilatkozattal.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) A támogatás iránti kérelem 2012. május 31-éig nyújtható be.

(2) Az a támogatásra jogosult, aki a támogatás iránti igényét 2011. október hónapban benyújtja, a támogatásra – a 2. § (5) bekezdésétől eltérően – 2011. október 1-jétől jogosult.

(3) A 3. § szerinti elszámolásra első ízben a támogatás folyósításának megkezdésétől számított 1 év elteltével kerülhet sor.

6. §13 Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2012. január 1-jét megelőzően már benyújtott kérelmek esetében is alkalmazni kell.

1. melléklet a 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelethez14

A támogatással beszerezhető eszközök listája

1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhető eszközök

 

 

A

B

 

1.

Eszközök

Az eszközért maximálisan elszámolható összeg

 

2.

Doppler-készülék

140 ezer Ft

 

3.

CRP vizsgáló készülék

400 ezer Ft

 

4.

hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.)

200 ezer Ft

 

5.

vérkép és/vagy vizelet analizáló kislabor gép

1,5 millió Ft

 

6.

peak flow meter

20 ezer Ft

 

7.

inhalátor

44 ezer Ft

 

8.

spirometer

310 ezer Ft

 

9.

pulzoximéter

80 ezer Ft

 

10.

kilégzett levegő CO mérő

70 ezer Ft

 

11.

EKG készülékek*

1 millió Ft

 

12.

praxis Holter

1,5 millió Ft

 

13.

Defibrillátor

1 millió Ft

 

14.

ABPM*

400 ezer Ft

 

15.

Szűrőaudiometer

310 ezer Ft

 

16.

Tens-készülék

100 ezer Ft

 

17.

rendelői számítógép rendszer**

600 ezer Ft

 

18.

többfunkciós vezetékes és mobiltelefon*

200 ezer Ft

 

19.

sürgősségi táska

400 ezer Ft

 

20.

2 l-es oxigénpalack *

50 ezer Ft

2. Az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhető eszközök

 

 

A

B

 

1.

Eszközök

Az eszközért maximálisan elszámolható összeg

 

2.

mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa

600 ezer Ft

 

3.

fogászati kezelő egység

1,5 millió Ft

 

4.

fogászati kézidarabok

600 ezer Ft/db

 

5.

kompressor, exhaustor

1,5 millió Ft

 

6.

kéziműszer*, fogó*

30 ezer Ft/db

 

7.

műszertartó fiók betét

20 ezer Ft

 

8.

higiénés berendezés* (mechanikus és automata kézmosó)

200 ezer Ft

 

9.

műszerkocsi*

200 ezer Ft

 

10.

fogászati rtg. (digitális), OP

1,5 millió Ft

 

11.

rtg. film és szenzortartó

60 ezer Ft

 

12.

rtg. kötény

70 ezer Ft

 

13.

rtg. szék

60 ezer Ft

 

14.

rtg.-film digitalizáló

1 millió Ft

 

15.

hőlégsterilizátor, autokláv

1,5 millió Ft

 

16.

Gyorssterilizáló

1,5 millió Ft

 

17.

UH tisztító berendezés

200 ezer Ft

 

18.

automata kézidarab tisztító

600 ezer Ft

 

19.

sterilizáló konténer

60 ezer Ft

 

20.

desztillált víz előállító

150 ezer Ft

 

21.

fóliahegesztő

250 ezer Ft

 

22.

rendelői mélyhúzógép

300 ezer Ft

 

23.

lenyomatkeverő gép

500 ezer Ft

 

24.

tömőanyag-keverőgép

450 ezer Ft

 

25.

apexlocator

400 ezer Ft

 

26.

intraorális kamera

300 ezer Ft

 

27.

endomotor (multifunkciós)

700 ezer Ft

 

28.

gépi depurátor

900 ezer Ft

 

29.

kéziműszerélező gép

400 ezer Ft

 

30.

rendelői homokfúvó

400 ezer Ft

 

31.

polimerizációs lámpa

700 ezer Ft

 

32.

elektrokauter/UH radiosebészet

1,5 millió Ft

 

33.

Diódalézer

1,5 millió Ft

 

34.

caries és plakk dg. készülék

1,5 millió Ft

 

35.

digitális fogszín meghatározó készülék

450 ezer Ft

 

36.

ózonkészülék

600 ezer Ft

 

37.

orvosi nagyító szemüveg és fejlámpa

100 ezer Ft

 

38.

éberszedáló berendezés

1,5 millió Ft

 

39.

rendelői számítógép rendszer**

600 ezer Ft

 

40.

 

 

__________

* Több darab is beszerezhető.

** Ideértve: asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló, szkenner, online adatközlő, illetve fogadó interface, hardver, szakmai (orvosi és védőnői) és felhasználói szoftver, betegnyilvántartási, kezelési program és az itt felsoroltak hordozható változatai (például: laptop).

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § d)–e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § d)–e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § f) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (7) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (8) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § g) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére