• Tartalom

22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás

22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról

2023.01.01.

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbség kapcsolatrendszerének megóvása, továbbfejlesztése, az együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében szükséges rendőri feladatok meghatározására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szervek), valamint a rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre.
2. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés célja a Rendőrség és a roma kisebbség között konfliktus- és előítéletmentes viszony megteremtése, kiemelt figyelemmel a bűnmegelőzésre, az áldozattá, bűnelkövetővé, illetve szenvedélybeteggé válás elkerülésére és az ismeretterjesztő kommunikációra.
3. A roma kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés nem zárja ki az állampolgárokkal, illetve a roma érdekvédelem területén tevékenykedő társadalmi szervezetekkel, szövetségekkel, közösségi szerveződésekkel való közvetlen kapcsolat kialakítását.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A Rendőrség roma kisebbséggel kapcsolatos tevékenységének szervezése

4. A Rendőrség szervezeti felépítésének megfelelően központi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportot (a továbbiakban: KKKM) és területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportokat (a továbbiakban: TKKM) hoz létre. A munkacsoportban való részvétel az állományilletékes vezető kijelölése alapján történik, a tevékenység ellátását a munkaidő terhére kell ellátni, túlszolgálatot, egyéb többletkiadást nem keletkeztethet.
5.2 A KKKM-et az ORFK Rendészeti Főigazgatóság kijelölt főosztályvezetője vezeti, tagjai:
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság,
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság,
c) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság, valamint
d) az ORFK Kommunikációs Szolgálat
állományából kijelölt egy-egy személy.
6. A TKKM-et a területi szerv közrendvédelmi osztályának vezetője vezeti, tagjai a területi szerv:
a) bűnügyi szolgálati ágának,
b) rendészeti szolgálati ágának,
c) humánigazgatási szakszolgálatának, valamint
d) hivatali szakszolgálatának (szóvivői iroda)
állományából kijelölt egy-egy személy.
7. Az országos kisebbségi összekötőt az országos rendőrfőkapitány, a területi kisebbségi összekötőt a területi szerv vezetője a KKKM és a TKKM (a továbbiakban együtt: munkacsoport) tagjai közül jelöli ki. Az összekötő kijelölése során kiemelt figyelmet indokolt arra fordítani, hogy az érintett személyek lehetőség szerint rendelkezzenek konfliktuskezelési, pszichológiai, empatikus és pedagógiai készséggel.
8. Az összekötő:
a) ellátja a munkacsoport működésével összefüggő adminisztratív feladatokat;
b) az adott rendőri szervet képviseli a kisebbségi összejöveteleken, fórumokon, rendezvényeken.
9. Az utasítás 8. pontjának b) alpontja szerinti képviseletet az összekötő akadályoztatása esetén az érintett munkacsoport vezetője is elláthatja.
10. A munkacsoport tagjai az utasítás szerinti szakmai tevékenységüket a munkaköri leírásukban előírtak szerint szervezeti egységük, szervezeti elemük keretében végzik.
11. A munkacsoportok koordinálják a kisebbségi kapcsolattartási, együttműködési feladatokat, így különösen:
a) az áldozattá, bűnelkövetővé, szenvedélybeteggé válás elkerülését,
b) a Rendőrség szakmai tevékenységének kommunikációját,
c) a Rendőrségről pozitív kép közvetítését,
d) a hivatásos állomány romológiai, konfliktuskezelési és kommunikációs képzését,
e) a rendőri hivatás vállalásának előmozdítását szolgáló stratégiák, programok kidolgozását, valamint
f) a Rendőrség és a roma kisebbség közötti konfliktushelyzetek megelőzését.
12. A roma kisebbségi önkormányzatokkal a kapcsolattartást helyi szinten a rendőrkapitányság vezetője által a koordinációs feladatok ellátására kijelölt kisebbségi összekötő végzi.

Az együttműködés formái

13. A rendőrkapitányságok a TKKM-ek vezetőit tájékoztatják a helyi összekötők személyéről. A TKKM-ek vezetői összesítik, majd a területi és helyi kisebbségi összekötők listáját megküldik a KKKM vezetőjének. A munkacsoportok tagjainak, valamint a központi, területi és helyi kisebbségi összekötők (a továbbiakban együtt: összekötők) listáját a KKKM összesíti és az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) részére átadja. A KKKM az összekötőkről naprakész nyilvántartást vezet. A KKKM vezetője az ORÖ által biztosított területi roma koordinátorok listáját a TKKM-ek részére átadja.
14. A kisebbségi összekötők a roma kisebbségi társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal országos, területi és helyi szinten közvetlen kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn.
15. A TKKM vezetői és a kisebbségi összekötők a KKKM szervezésében évente esetmegbeszélést, konzultációt tartanak, amelyre meghívják az ORÖ területi roma koordinátorait.
16. Az országos rendőrfőkapitány évente értékelő értekezletet tart, az azon történő részvételre felkéri az ORÖ képviselőjét. Az éves értékelő értekezleten részt vesznek a KKKM, a TKKM vezetői, valamint meghívást kap az ORÖ rendőrségi összeköttetésért felelős roma koordinátora, annak keretében:
a) értékelik az együttműködési megállapodásban megjelölt célok megvalósulását, a kialakult helyzetet és a közös tevékenységet, a roma kisebbség és a Rendőrség közötti kapcsolat országos helyzetét;
b) sor kerül az együttműködésben kiemelkedő munkát végző kisebbségi összekötők és roma koordinátorok tevékenységének elismerésére.

Az együttműködés értékelése és jövőbeli feladatok
17.3 A rendőrkapitányságok – a KKKM által kidolgozott és a TKKM vezetői rendelkezésére bocsátott szempontrendszer alapján a tárgyévet követő év január 15-ig – értékelik az illetékességi területükön az utasításban foglaltakkal összefüggésben végrehajtott feladatokat, a kialakult helyzetet, annak összegzését a rendőrkapitányságok vezetői megküldik a TKKM vezetőjének. A TKKM vezetője a beérkezett jelentéseket összegzi és elkészíti a vármegyei (fővárosi) értékelést, amelyet a tárgyévet követő év január 25-ig – a bűnügyi és a rendészeti igazgató, illetve helyettes jóváhagyását követően – felterjeszt a KKKM részére.
18.4 Az országos összesített jelentést a KKKM minden év február 15-ig elkészíti és azt a KKKM vezetője – a bűnügyi és rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes egyetértésével – az országos rendőrfőkapitány részére jóváhagyásra felterjeszti, majd a jóváhagyott jelentést a TKKM-ek részére megküldi.
19.5 A TKKM illetékességi területén minden év február 28-ig összegyűjti, illetve meghatározza az adott évre vonatkozó feladatokat, ehhez ajánlásokat kér a rendőrkapitányságoktól, valamint a témával foglalkozó civil társadalmi szervezetektől. A TKKM a vármegyei roma kisebbségi önkormányzat vezetőjének bevonásával elkészíti a tárgyévre vonatkozó feladattervet, amelyet – a területi szerv vezetőjének jóváhagyását követően – minden év március 20-ig megküld a KKKM vezetőjének.
20. Az országos feladatterv elkészítésénél a KKKM figyelembe veszi:
a)6 a vármegyei feladattervekben foglaltakat,
b) az együttműködési megállapodás előző évi értékelésének megállapításait, valamint
c) a közös tevékenységre vonatkozó, tárgyévre érvényes ajánlásokat az ORÖ vezetőivel lefolytatott egyeztetés alapján.

Képzések, kapcsolatjavító programok

21. A roma kisebbségi önkormányzat által vagy a Rendőrséggel közösen szervezett rendezvényeken – a szolgálati feladatok szem előtt tartásával, felkérésre – a Rendőrség bűn- és balesetmegelőzési szakemberei tanácsadói tevékenységet látnak el az áldozattá, bűnelkövetővé és szenvedélybeteggé válás tárgykörében.
22. A munkacsoportok figyelemmel kísérik azokat a képzési módokat, felkészítő tréningeket, valamint a helyes életvitelre, konfliktuskezelésre irányuló tanulmányokat, elemzéseket, amelyek a roma kisebbséggel kapcsolatban hasznosítható ismereteket nyújthatnak a Rendőrség személyi állománya részére.
23. A KKKM szükség szerint, de legalább évente összesíti az adaptálható módszereket, képzéseket és programokat, amelyek alapján – a kriminológiai kutatások legfrissebb eredményeivel kiegészítve – létrehozza a roma kisebbséggel kapcsolatos kriminológiai, szociális kutatások, tanulmányok – TKKM-ek részére is elérhető – adattárát, amelyet a Rendőrség belső honlapján (Intranet) elérhetővé tesz.
24. A rendőrkapitányságok kezdeményezik az illetékességi területükön működő roma kisebbségi önkormányzatok képviselőinél olyan kapcsolatépítő kulturális és sportprogramok szervezését, amelyek a Rendőrség személyi állománya és a roma kisebbség közötti kölcsönös előítéletek felszámolását, mérséklését szolgálják.
25. A rendőrkapitányságok illetékességi területükön a helyi roma kisebbségi önkormányzat bevonásával felmérik azon oktatási intézményeket, iskolákat, alapítványokat, amelyek romák felzárkóztatásával foglalkoznak. Az ORÖ területi roma koordinátorával, valamint a települési roma kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: TRKÖ) képviselőinek bevonásával felveszik a kapcsolatot az említett intézményekkel és – lehetőség szerint – közreműködnek a felvetett, Rendőrséget érintő szakmai problémák megoldásában.
26.7 A helyi összekötők a roma kisebbségi önkormányzatok képviselőinek kezdeményezésére segítséget nyújtanak a rendvédelmi technikumok részére toborzáshoz, valamint nyílt nap tartásához annak érdekében, hogy minél több roma származású fiatal megismerhesse a rendőri hivatást.
27. A roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban meghatározott pályázati lehetőségek minél szélesebb körben történő megismerése érdekében a munkacsoportok, valamint a helyi összekötők szükség szerint megkeresik a roma kisebbségi önkormányzatok vezetőit, tisztségviselőit.

Problémamegoldás, konfliktushelyzetek kezelése

28. A munkacsoportok tagjai, a kisebbségi összekötők:
a) részt vesznek a kistérségi egyeztető fórumok munkájában;
b) közvetítik a roma kisebbség irányából érkező, illetve a roma kisebbség tagjaira vonatkozóan felmerült problémákat a rendőri vezetőkhöz, ezzel egyidejűleg jelzéssel élnek az ORÖ területi roma koordinátora, valamint az illetékes kisebbségi önkormányzati vezető felé.
29. A KKKM a roma kisebbséggel kapcsolatos konfliktushelyzetek elemzése alapján gyakorlati példákat és helyes megoldási módszereket bemutató szakmai anyagot készít, amelyet a rendőri szakmai tevékenység során, valamint a rendőrök képzésében alkalmazni lehet. A gyakorlati példatár frissítéséről az éves értékelő jelentés elkészítésével párhuzamosan minden évben gondoskodik.

Bűnelkövetővé, áldozattá válás elkerülésére vonatkozó feladatok, programok

30. A TRKÖ-k, valamint a pedagógiai szakszolgálatok és a települési önkormányzatok segítségével a helyi összekötők szükség szerint részt vesznek a 25. pontban meghatározott oktatási intézmények nevelési programjainak megvalósításában.
31. A Rendőrség biztonságra nevelő programjainak (D.A.D.A, Ovizsaru, Iskola rendőre, a helyes szabadidő eltöltéséhez hasznos információt tartalmazó programok) bevezetését – a lehetőségekhez mérten – ki kell terjeszteni azon települések oktatási és gyermekgondozási intézményeire is, ahol a roma kisebbség nagyobb arányban él, vagy azt az intézmény kezdeményezi.
32. A rendőrkapitányságok a balesetmegelőzési tevékenység keretében megvalósuló programok szervezésébe bevonják a TRKÖ-t annak érdekében, hogy minél több roma származású fiatal vehessen részt a balesetmegelőzési célú versenyeken, rendezvényeken.
33. A munkacsoportok az illetékes kisebbségi önkormányzatokkal egyeztetve készítik el a roma kisebbséghez fűződő kapcsolat javítását szolgáló, valamint a bűncselekmények elkövetésének megelőzésére vonatkozó tájékoztató anyagokat. A Rendőrség bűn- és balesetmegelőzési szakmai anyagainak, kiadványainak terjesztésébe bevonják a kisebbségi önkormányzatokat.

III. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
35. Hatályát veszti az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Cigány Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló 7/2000. (II. 29.) ORFK intézkedés, ez az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Cigány Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás érvényét nem érinti.
36. Az utasításban meghatározott közös feladatok végrehajtására a területi szervek, valamint a KKKM-ek részére a Rendőrség költségvetésében 2012-től 1-1 millió forintot, azaz összesen 21 millió forintot be kell tervezni.
1

Az 1. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 54. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 30. pontjával megállapított szöveg.

3

A 17. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 54. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 18. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 54. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 19. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 54. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 20. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 54. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 26. pont a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 3. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére