• Tartalom

228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról1

2018.12.07.

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. 2 A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj célja, időtartama

1. §3 A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

2. 4 Az Ösztöndíjprogram szervezete és működtetése

2. § (1)5 Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2) A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik

a)6 a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),

b)7 a Program Irányító Bizottság (a továbbiakban: PIB).

3. § A miniszter

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,

b) jóváhagyja

ba) a pályázati felhívást,

bb)8 az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát (a továbbiakban: Programszabályzat),

bc)9 a minisztériumnak az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját,

c)10 megállapítja az Ösztöndíjprogramba felvehető ösztöndíjasok számát,

d)11 megállapítja az Ösztöndíjprogram időtartamát, valamint

e)12 megállapítja az ösztöndíj havi összegét – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben –, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

4. § (1)13 A minisztérium

a)14 kidolgozza és a miniszter jóváhagyását követően közzéteszi a pályázati felhívást és a Programszabályzatot,

b)15 lefolytatja a pályáztatási és kiválasztási eljárást, amely során a fogyatékos fiatalok tekintetében az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét megtartja,

c) módszertani irányítást végez

ca) az ösztöndíjasok közigazgatási szakmai gyakorlati képzésével (a továbbiakban: szakmai gyakorlat), és

cb) a mentorok tevékenységével kapcsolatban,

d)16 működteti az Ösztöndíjprogram értékelési rendszerét,

e)17 gondoskodik az Ösztöndíjprogram részét képező képzések és programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

f)18 felügyeli a PIB működését,

g)19 éves beszámolót készít a miniszter számára az Ösztöndíjprogram végrehajtásáról,

h) monitoring tevékenységet végez a program során a képzés, a gyakorlat és a mentori tevékenység területén,

i) ellátja a záróvizsga szervezésével, lebonyolításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

j)20 ellátja az ösztöndíjas szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

k)21 ellátja az Ösztöndíjprogram pénzügyi-ügyviteli feladatait,

l)22 gondoskodik az ösztöndíj program részét képező programok és képzések megszervezéséről és lebonyolításáról,

m)23 az ösztöndíjas szerződés megszűnésekor, valamint az ösztöndíjas kérelmére igazolást állít ki az ösztöndíjas jogviszonyról,

n)24 szervezi az ösztöndíjasok külföldi gyakorlatra való elhelyezését, nemzetközi befogadó intézményi partnerkapcsolatokat épít és koordinál.

(2)25 Az ösztöndíj program működtetésének pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetésében kell tervezni.

(3)26

5. § (1)27 A PIB a minisztériumok 1-1 delegáltjából, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) vezető kormánymegbízott által delegált 1-1 vezetői munkakört betöltő állami tisztviselőből álló testület, amelynek elnökét a miniszter jelöli ki a minisztériumának vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői közül.

(1a)28 A PIB tagjának e megbízatása megszűnik

a) a tag megbízatásról való lemondásával,

b) a tag felmentésével vagy

c) a tag halálával.

(1b)29 A PIB tagját a PIB elnöke mentheti fel, az őt kijelölő miniszter előzetes véleményének kikérését követően, ha

a) egy naptári éven belül legalább három alkalommal felróhatóan nem tett eleget a PIB működésével kapcsolatos személyes közreműködést igénylő kötelezettségének,

b) súlyosan megsérti a PIB működési rendjére vonatkozó szabályokat.

(1c)30 A megjelölt tagokon kívül a miniszter felkérheti a PIB tagjának azt a kiemelkedő szakmai tudással rendelkező személyt, akinek a szakmai tapasztalata hozzájárul az Ösztöndíjprogram eredményes megvalósításához.

(2) A PIB

a) javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozóan,

b)31 a minisztérium javaslata alapján meghatározza az egyes ösztöndíjasok esetében a szakmai gyakorlattal kapcsolatban az ösztöndíjast fogadó intézményt (a továbbiakban: befogadó intézmény) és a külföldi gyakorlat helyszínét,

c)32

d)33

(3) A testület üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata. A testület a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A testület határozatképességéhez tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(4) A PIB ügyrendjét maga állapítja meg.

(5)34 A PIB tagjai – az elnök kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott feladataikat a minisztérium hivatali szervezetének vezetője által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 154. § (3) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhetik.

(5a)35 A PIB tagja – kivéve az (1c) bekezdésében jelölt PIB tag – kijelöli az általa képviselt minisztérium vagy kormányhivatal tekintetében a mentorokat (a továbbiakban: mentor).

(6)36 A PIB tagjainak egyidejű akadályoztatása esetén a PIB elnöke elektronikus úton történő levélszavazást is elrendelhet.

(7)37 A PIB titkársági feladatait, a levélszavazások lebonyolítását a minisztérium látja el.

6. §38 A Programszabályzat magában foglalja

a) a program minőségbiztosítási rendjét,

b) az ösztöndíjasok képzésének módszertanát,

c) a mentorálás módszertanát,

d) az ösztöndíjasok teljesítményének értékelési rendszerét,

e)39

f)40

g)41

3. 42 Jelentkezés és kiválasztás az Ösztöndíjprogramba

7. § (1)43 A miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az Ösztöndíjprogram honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét és az értékelési szempontokat.

(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

a)44 harmincadik életévét még nem töltötte be,

b) magyar állampolgár,

c) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

d) tárgyalóképes angol, német, vagy francia nyelvtudással rendelkezik,

e)45 kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszonyban nem áll, és

f) megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

(4)46 A pályázati feltételeknek megfelelő kiválasztási eljárást a minisztérium bonyolítja le. Az ösztöndíjat a pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján, a PIB javaslatának figyelembevételével a miniszter ítéli oda.

(5)47 A minisztérium kiválasztást végző tisztviselője nem lehet

a) a pályázó közeli hozzátartozója,

b) olyan személy, aki a pályázóval közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, vagy elszámolási kapcsolatban áll, továbbá

c) olyan személy, akitől egyébként az elfogulatlan eljárás nem várható el.

(6)48 Az (5) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenség fennállását az arról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul be kell jelenteni a miniszternek. Ha az összeférhetetlenség fennállását a kiválasztási bizottság tagja bejelentette, vagy a bizottsági tag az összeférhetetlenség fennállására figyelemmel egyébként kizárásra került, a miniszter haladéktalanul új tagot jelöl ki a kiválasztási bizottságba.

(7)49 Az Ösztöndíjprogramban egy alkalommal lehet részt venni.

4. 50 A befogadó intézmény

8. §51 (1) Az ösztöndíjat elnyert személy az Ösztöndíjprogram keretében szakmai gyakorlaton vesz részt a PIB által meghatározott befogadó intézménynél. Befogadó intézmény a Kttv. hatálya alá tartozó államigazgatási szerv és fővárosi és megyei kormányhivatal lehet.

(2) A szakmai gyakorlat a közigazgatás szervezetére, működésére és a tisztviselői hivatásra vonatkozó gyakorlati ismeretek megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és készségek fejlesztését az egyéni tapasztalatszerzés és a szervezett képzés eszközével biztosítja.

(3) A szakmai gyakorlat – nemzetközi közigazgatási mobilitási megállapodás keretében – részben külföldi közigazgatási szervnél töltött gyakorlatot is magában foglal.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatszerzés nem biztosítható, az ösztöndíjas részére központi államigazgatási szerv külföldön működő szervezeti egységénél, illetve irányított, felügyelt szervénél történő külföldi gyakorlatszerzés is előírható.

(5) A (4) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatra való elhelyezés a központi államigazgatási szerv kapcsolattartásra kijelölt belföldi szervezeti egységén (a továbbiakban: kapcsolattartó) keresztül is történhet. Kapcsolattartó kijelölése esetén az ösztöndíjas külföldi gyakorlatra helyezésével összefüggő feladatok ellátása során a minisztérium és a kapcsolattartó kölcsönösen együttműködve jár el.

(6) A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatszerzés kötelező, a teljesítése alól felmentés nem adható.

5. 52 Az ösztöndíjas jogai és kötelezettségei

8/A. §53 (1) A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas, a befogadó intézmény és a minisztérium által aláírt ösztöndíjas szerződés határozza meg.

(2) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) a felek nevét, illetve megnevezését és az ösztöndíjas szerződés megkötése szempontjából lényeges adatait,

b) az ösztöndíjas szerződés keletkezésének és megszűnésének időpontját,

c) az ösztöndíj havi összegét, kifizetésének időpontját, módját,

d) a szakmai gyakorlat helyét, munkarendjét,

e) a szakmai tapasztalatszerzést segítő, a befogadó intézmény kormánytisztviselői közül kijelölt mentor megjelölését,

f) az ösztöndíjas szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit,

g) az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazást,

h) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségét,

i) a rendkívüli felmondás eseteit, és

j) az ösztöndíjprogram sikeres teljesítésére vonatkozó feltételeket.

(3) Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést, a minisztérium új határidő kitűzésével felhívja a szerződés megkötésére. A felhívásban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően a kiválasztási eljárás során legmagasabb pontszámot szerzett ösztöndíjasok listáján következő eredményt elért pályázó lép a helyébe, amelyről a pályázót haladéktalanul értesítik.

9. § (1) Az ösztöndíjas szerződés alapján az ösztöndíjas köteles

a) a befogadó intézmény által kiadott feladatokat a jogszabályok, a befogadó intézmény belső szabályzatai, utasításai, valamint a szakmai gyakorlati programterv alapján ellátni,

b)54 a befogadó intézmény által előírt megbeszéléseken, egyéb programokon, valamint a minisztérium által előírt képzéseken, és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett programokon részt venni,

c)55 tevékenységét havonta – a mentor által végzett értékelés keretében – értékelni,

d)56 tevékenységéről az Ösztöndíjprogram végén a Programszabályzatban meghatározottak szerint beszámolót készíteni, valamint

e)57 előzetesen jelezni a befogadó intézmény és a minisztérium felé, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény hatálya alá tartozó ösztöndíjas személy esetében milyen speciális tárgyi és egyéb feltételek biztosítása szükséges a munkavégzéshez.

(2)58 Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.

(3) A PIB elnöke – különösen indokolt esetben, méltányosságból – mentesítést adhat az ösztöndíjas részére az ösztöndíjas szerződésből származó egyes kötelezettségeinek teljesítése alól.

(4)59 Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben vállalja, hogy a 13. § (1) bekezdésének megfelelő kinevezésétől számított tíz hónapon keresztül a munkáltató közigazgatási szervvel jogviszonyát fenntartja.

(5)60 Ha a kinevezést kapott ösztöndíjas jogviszonyát a (4) bekezdés szerinti időtartam alatt lemondással megszünteti, köteles a részére folyósított ösztöndíj teljes összegét a Hivatal részére kilencven napon belül visszafizetni.

(6)61 Ha a kinevezést kapott ösztöndíjas rendkívüli méltánylást érdemlő okot igazol a (4) bekezdésben foglaltak megsértésével összefüggésben, az ösztöndíjast a PIB elnöke a részére folyósított ösztöndíj visszafizetése alól mentesítheti.

6. 62 Az Ösztöndíjprogram lezárása és záróminősítése

9/A. §63 (1)64 Az ösztöndíjas az Ösztöndíjprogram végén záróvizsgát tesz.

(2)65 A záróvizsga két részből áll. Az első vizsgarész követelményrendszere megegyezik a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerével, a második vizsgarész követelményrendszerét a PIB elnöke állapítja meg az ösztöndíj program részét képező szervezett képzések tematikája alapján.

(3)66 A záróvizsga eredményes teljesítésének elősegítése érdekében a minisztérium vizsgafelkészítőt szervez.

(4)67 A záróvizsgát a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni. A minisztérium a vizsgaszabályzatot a záróvizsga meghirdetett időpontja előtt legalább harminc nappal az ösztöndíj program honlapján közzéteszi.

(5)68 Az eredménytelen záróvizsga egy alkalommal ismételhető.

(6)69 Az eredményes záróvizsgáról a minisztérium záróvizsga bizonyítványt állít ki, és – a vizsgajegyzőkönyvek alapján – gondoskodik az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványok pótlásáról.

(7)70 Nem kell záróvizsgát tennie annak, aki kormányzati szolgálati jogviszony létesítése esetén a közigazgatási alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól jogszabály alapján mentesülne.

9/B. §71 (1) Az Ösztöndíjprogram teljesítését követően az ösztöndíjas a Programszabályzatban meghatározott módon záróminősítést kap (a továbbiakban: záróminősítés).

(2) A záróminősítés megállapítása a mentor általi havi értékelések, a minisztérium által szervezett képzéseken való részvétel, a záróvizsga sikeressége, valamint az Ösztöndíjprogram végén az ösztöndíjas által készített beszámoló Programszabályzatban meghatározott módon számszerűsített eredménye alapján történik.

(3) A záróminősítés három fokozata: kiválóan megfelelt, jól megfelelt és megfelelt.

9/C. §72 (1) Az Ösztöndíjprogram Kttv. 47. § (4) bekezdése szerinti sikeres teljesítésének minősül

a) amennyiben az ösztöndíjasnak a befogadó intézmény az ösztöndíjprogram részét képező 10 hónapos szakmai gyakorlat teljesítését megelőzően, de legalább 6 hónap teljesítését követően képzettségének megfelelő állásajánlatot tesz, vagy

b) amennyiben az ösztöndíjas záróminősítése kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt.

(2) Ha létrejön a jogviszony, az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben záróminősítésre nem kerül sor.

7. 73 A mentor

10. §74 (1) Az ösztöndíjas szakmai tevékenységét a Programszabályzatban meghatározott módszertan szerint mentor segíti.

(2) Mentorrá a minisztérium vagy kormányhivatal olyan tisztviselője jelölhető ki, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább két éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.

(3) A mentor a befogadó intézmény ösztöndíjast fogadó szervezeti egységénél foglalkoztatott kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő. A mentor feladata különösen az ösztöndíjas szakmai gyakorlati programtervének elkészítése, az ösztöndíjas munkájának szakmai irányítása, és az ösztöndíjas rendszeres értékelése a Programszabályzatban foglaltak szerint (a továbbiakban: havi értékelés).

(4) Mentori tevékenység kizárólag a hivatali szervezetének vezetője által a Kttv. 154. § (3) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhető.

(5) A mentor köteles részt venni a mentori felkészítésen.

8. 75 Távollét

11. §76 (1) Az ösztöndíjas a Kttv. alapján megállapított távollétre jogosult.

(2) A távollét időpontját – a mentor jóváhagyásával – az ösztöndíjas határozza meg azzal, hogy a külföldi szakmai gyakorlat idejére legfeljebb három nap távollét tervezhető. A távollét időpontját – rendkívüli, előre nem látható eseteket kivéve – az ösztöndíjas legalább három munkanappal a távollét tervezett időpontja előtt köteles a befogadó intézménynek és a mentornak bejelenteni.

(3)77 Ha az ösztöndíjas a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzésben vesz részt, a befogadó intézmény vizsgánként, a vizsga napját is beszámítva két munkanapra mentesíti az ösztöndíjast munkavégzési kötelezettsége alól. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.

9. 78 Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése

12. § (1)79 Az ösztöndíjas szerződést a minisztérium – a befogadó intézmény javaslatára – azonnali hatállyal felmondja, ha az ösztöndíjas

a) önhibájából nem teljesíti az ösztöndíjas szerződésben foglalt feltételeket, vagy

b) mentor általi havi értékelés során két egymást követő hónapban nem megfelelt értékelést kap.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ösztöndíjas köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét az erre vonatkozó felhívástól számított kilencven napon belül visszafizetni.

(2a)80 Az ösztöndíjas kérelmére a PIB elnöke méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az ösztöndíjast visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződést indokolás mellett azonnali hatállyal felmondhatja, ez esetben – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét kilencven napon belül visszafizetni. Az ösztöndíjas kérelmére a PIB elnöke méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.

(5)81 Ha a szerződés felmondásának oka a befogadó intézmény, vagy a minisztérium szerződésszegése, az ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.

13. § (1) A befogadó intézmény az ösztöndíjas szerződésben meghatározottak alapján, a szerződésben foglalt valamennyi feltétel teljesítése esetén – a 14. § (1) bekezdése kivételével – az ösztöndíjas részére az ösztöndíjas szerződés lejártának napjától számított huszonöt napon belül képzettségének megfelelő kormánytisztviselői állásajánlatot tesz.

(2) Az ösztöndíjas az állásajánlat kézhezvételétől számított öt napon belül nyilatkozik annak elfogadásáról.

(3) Ha az ösztöndíjas az állásajánlatot nem fogadja el, köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét kilencven napon belül visszafizetni.

(4) Az ösztöndíjas kérelmére – rendkívüli méltánylást érdemlő ok igazolása esetén – a PIB elnöke a visszafizetendő összeget mérsékelheti, részletfizetést biztosíthat, vagy az ösztöndíjast a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól mentesítheti.

14. § (1)82 A befogadó intézmény nem ajánl fel az ösztöndíjasnak állást abban az esetben, ha az ösztöndíjas képzettségének megfelelő üres álláshellyel nem rendelkezik.

(2)–(3)83

15. § (1)84 A befogadó intézmény nem ajánl fel állást az ösztöndíjasnak, ha az ösztöndíjas záróminősítése nem éri el a kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt szintet.

(2)85

16. §86

16/A–16/E. §87

10. 88 Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

18. §89

19. §90

20. §91

21. § Hatályát veszti a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról szóló 336/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

22. §92

23. §93 E rendeletnek a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított szabályait első alkalommal a 2015. évben induló ösztöndíj programokkal összefüggésben kell alkalmazni. A 2015. évet megelőzően indult ösztöndíj programokra e rendeletnek a Módr. hatálybalépését94 megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.

24. §95 E rendeletnek a közigazgatási ösztöndíjjal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2019. évben induló Ösztöndíjprogramtól kezdődően kell alkalmazni.

1

A rendeletet az 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2019. március 15. napjával.

2

Az 1. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. § a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

5

A 2. § (1) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

7

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § b) pont bb) alpontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § b) pont bc) alpontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § c) pontját a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § d) pontját a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § e) pontját a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 4. § (1) bekezdése a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, a 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. § (1) bekezdés j) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 26. § f) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. § (1) bekezdés k) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. § (1) bekezdés l) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

23

A 4. § (1) bekezdés m) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

24

A 4. § (1) bekezdés n) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

25

A 4. § (2) bekezdése a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 5. § (1) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 5. § (1a) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

29

Az 5. § (1b) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

30

Az 5. § (1c) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

31

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 26. § g) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 5. § (2) bekezdés c) pontját a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 27. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

33

Az 5. § (2) bekezdés d) pontját a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 27. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

34

Az 5. § (5) bekezdését a 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 5. § (5a) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

36

Az 5. § (6) bekezdését a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése iktatta be.

37

Az 5. § (7) bekezdését a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése iktatta be.

38

A 6. § a 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 26. § h) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 6. § e) pontját a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 6. § f) pontját a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 3. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

43

A 7. § (1) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 26. § i) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 7. § (3) bekezdés a) pontja a 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 7. § (3) bekezdés e) pontja a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 7. § (5) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

48

A 7. § (6) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

49

A 7. § (7) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

50

A 4. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

51

A 8. § a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

52

Az 5. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

53

A 8/A. §-t a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

55

A 9. § (1) bekezdés c) pontja a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 9. § (1) bekezdés d) pontját a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

57

A 9. § (1) bekezdés e) pontját a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

58

A 9. § (2) bekezdése a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 9. § (6) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 6. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

64

A 9/A. § (1) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 9/A. § (2) bekezdése a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 9/A. § (3) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 9/A. § (4) bekezdése a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 9/A. § (5) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 26. § j) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 9/A. § (7) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 9/B. §-t a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

72

A 9/C. §-t a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

73

A 7. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

74

A 10. § a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

75

A 8. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

77

A 11. § (3) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

78

A 9. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

79

A 12. § (1) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 12. § (2a) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be.

82

A 14. § (1) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 14. § (2)–(3) bekezdését a 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 15. § (1) bekezdése a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

85

A 15. § (2) bekezdését a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 27. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 16. §-t a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 27. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 16/A–E. §-t a 246/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § a) pontja.

88

A 10. alcím címét a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta be.

89

A 18. §-t a 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A 19. §-t a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 27. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 20. §-t a 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A hatálybalépés napja: 2015. január 8.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére