• Tartalom

23/2011. (VII. 21.) BM rendelet

23/2011. (VII. 21.) BM rendelet

egyes, a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.07.22.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a 2. § és a 8. § tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VII. 26.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendőrség a meghatározott veszélyességet elérő (ADR szerinti A1 és A2 érték 3000-szeres vagy 1000 TBq meghaladó összaktivitású radionuklidok) radioaktív anyagok szállítási útvonalát meghatározhatja. A rendőrség a szállítási útvonal meghatározásáról szóló döntést – az engedélyessel történő közléssel egyidejűleg – közli az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeletével.”

2. § (1) Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés iránti kérelmet az e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány), a jogi segítségnyújtás iránti kérelmet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell előterjeszteni a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatánál (a továbbiakban: területi áldozatsegítő szolgálat).”

(2) Az R2. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyösszegű kárenyhítés átutalása vagy postai úton történő kifizetése iránt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül intézkedik.”

(3) Az R2.

a) 3. § (2) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében és 20/A. § (1) és (2) bekezdésében a „Központi Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata”,

b) 15/A. § (1)–(3) bekezdésében az „áldozatsegítő szolgálat” szövegrész helyébe a „területi áldozatsegítő szolgálat”,

c) 20. § (5) bekezdésében az „az Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata”,

d) 1. mellékletben az „az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálata és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata”,

e) 1. mellékletében a „hivatal érkeztető bélyegzője” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal érkeztető bélyegzője”

szöveg lép.

3. § A rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a) 1. §-ában a „területi igazságügyi hivatal áldozatsegítő szolgálata” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálata”,

b) 3. § (1) bekezdésében a „központi és a területi áldozatsegítő szolgálatokkal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatával”,

c) 3. § (2) bekezdésében a „központi, illetve a területi áldozatsegítő szolgálatnak” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatának”

szöveg lép.

4. § (1) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében]

l) nemzeti kapcsolattartó pontként ellátja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal való kapcsolattartás terén a menekültügyi támogató csoportokra vonatkozó feladatokat.”

(2) Az R3. 8. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt – a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:]

d) az Európai parlament és a Tanács 439/2010/EU (2010. május 19.) rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási hivatal létrehozásáról 19. cikk.”

5. § A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 46. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatát” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatát” szöveg lép.

6. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete a Melléklet szerint módosul.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

8. § Hatályát veszti az R2. 13. § (4) bekezdésében az „[Szjatv. 11. § (6) bek. b)]” szövegrész.

Melléklet a 23/2011. (VII. 21.) BM rendelethez

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete 2.3. és 2.4. alpontjainak helyébe a következő 2.3. és 2.4. alpontok lépnek:
„2.3. Kecskeméti Rendőrkapitányság
2.3.1. Ballószög
2.3.2. Felsőlajos
2.3.3. Fülöpháza
2.3.4. Helvécia
2.3.5. Jakabszállás
2.3.6. Kecskemét
2.3.7. Kerekegyháza
2.3.8. Kunbaracs
2.3.9. Ladánybene
2.3.10. Lajosmizse
2.3.11. Lakitelek
2.3.12. Nyárlőrinc
2.3.13. Szentkirály
2.3.14. Tiszakécske
2.3.15. Tiszaug
2.3.16. Városföld
2.4. Kiskőrösi Rendőrkapitányság
2.4.1. Akasztó
2.4.2. Ágasegyháza
2.4.3. Bócsa
2.4.4. Császártöltés
2.4.5. Csengőd
2.4.6. Fülöpszállás
2.4.7. Imrehegy
2.4.8. Izsák
2.4.9. Kaskantyú
2.4.10. Kecel
2.4.11. Kiskőrös
2.4.12. Orgovány
2.4.13. Páhi
2.4.14. Soltszentimre
2.4.15. Soltvadkert
2.4.16. Tabdi
2.4.17. Tázlár”
1

A rendelet a 7. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. július 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére