• Tartalom

23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól1

2011.08.05.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont i) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcíme alatti fejezeti kezelésű előirányzatokra (a továbbiakban: határon túli előirányzatok).

2. § A határon túli előirányzatokból egyedi kérelem benyújtása útján nyújtható vissza nem térítendő, illetve részben vagy egészben visszatérítendő támogatás.

2. A támogatási igény benyújtása

3. § (1) A határon túli előirányzatokra egyedi kérelemhez benyújtott idegen nyelvű dokumentumokhoz, valamint az elszámolásokhoz magyar nyelvű fordítást is csatolni kell.

(2) Államháztartáson kívüli szervezet egyedi kérelme esetén a kérelmezőnek az 1. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött nyilatkozatot a kötelezettségvállaló rendelkezésére kell bocsátania.

4. § Ha a benyújtott támogatási igény nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, valamint a kötelezettségvállaló által elvárt formai követelményeknek, az igény benyújtójának körülményeit (különösen székhelye, telephelye földrajzi távolságát és a kérelem benyújtásához rendelkezésére álló feltételeket) figyelembe vevő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – fel kell hívni az igény benyújtóját a hiba kijavítására, a hiányosság pótlására.

5. § Ha a támogatási igény előterjesztője a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, az igényt további vizsgálat nélkül el kell utasítani, és erről a támogatási igény előterjesztőjét értesíteni kell.

3. Szerződéskötés

6. § (1) A támogatási igény elfogadásáról szóló döntés a szerződéskötési ajánlat elfogadásának minősül, melyre a következők szerint meghatározott határidőig az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni: érvényét veszíti a támogatási döntés, ha az értesítésben megjelölt határidőre a támogatottnak felróható okból a támogatási szerződés nem jön létre.

(2) Támogatás az igényeltnél kisebb összegben is nyújtható azzal, hogy ez esetben a támogatottnak a tényleges támogatási összegnek megfelelő költségvetési tervet kell benyújtani.

(3) A támogatás feltétele:

a) az összeg kifizetése ütemezésének és időpontjának meghatározása, a következő évre (évekre) ütemezhető kötelezettségek esetében évenkénti bontásban meghatározva;

b) a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség meghatározása;

c) a vonatkozó számviteli, adóügyi, társadalombiztosítási jogszabályok és a támogatás magyarországi felhasználása során a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak érvényesítése a támogatás felhasználása során.

(4) A támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított vagyon, a működtetési kötelezettség előírt időtartama alatt, csak a kötelezettségvállaló előzetes jóváhagyásával és a szerződésben vállalt foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. Ha a támogatásból megvalósuló beruházásokkal létrehozott értékre, vásárolt ingatlanra a kötelezettségvállaló a támogatási szerződésben elidegenítési és terhelési tilalmat kötött ki, az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetésének kötelezettsége és a bejegyeztetés költségei a támogatottat terhelik. A pénzügyi teljesítésre csak a bejegyeztetésről, vagy annak kezdeményezéséről szóló igazolás benyújtását követően kerülhet sor.

4. A támogatás folyósítása

7. § (1) Pénzügyi teljesítésre érvényes szerződés alapján, kizárólag a kötelezettségvállaló által meghatározott, ellenőrzött és a szerződésben meghatározott támogatott pénzforgalmi számlájára, vagy a támogatott által megjelölt engedményes számlájára, banki átutalással kerülhet sor.

(2) A támogatott működéséhez nyújtott támogatások biztosítása egy összegben vagy időarányosan történik. Az időarányostól eltérő folyósítást a támogatott megfelelő indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. Az időarányostól eltérő felhasználás engedélyezésére – mennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – a kötelezettségvállaló jogosult. Abban az esetben, ha az eltérő finanszírozást megalapozó indokok a szerződés megkötését követően merülnek fel, a szerződést módosítani szükséges.

(3) A támogatási összeget a kötelezettségvállaló a szerződéskötést követően, a megfelelő dokumentumok rendelkezésre állása esetén a támogatott szerződésben megjelölt számlájára átutalja.

(4) Abban az esetben, ha a támogatási szerződésben részelszámolási kötelezettséget is előírtak, annak elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a kötelezettségvállaló a további költségvetésből nyújtott támogatás folyósítását felfüggeszti, amíg a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

5. A támogatás felhasználása és a támogatással történő elszámolás

8. § (1) A támogatás összegének felhasználása a szerződés kötelező mellékletét képező pénzügyi elszámolási szabályzatnak megfelelően történik.

(2) A támogatás összegének felhasználásáról készített pénzügyi elszámolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) összesítő kimutatást a szerződés mellékleteként benyújtott költségvetési tervben szereplő tételek felhasználásáról;

b) a támogatás felhasználását igazoló számlák, bizonylatok eredeti példányon záradékolt és hitelesített másolatait a költségvetési terv szerinti bontásban;

c) készpénzes kifizetés esetén a készpénz kiadás tényét igazoló bizonylatot;

d) átutalással teljesített számlamásolat mellett a pénzforgalmi számla terheléséről szóló banki igazolást, vagy kivonatot, amelyen a kifizetett számla összegét meg kell jelölni;

e) bérköltség elszámolása esetén a pontos jogcímek meghatározását, valamint a bérfizetést megalapozó jogviszony igazolásokat.

(3) Az elszámoláshoz felhasznált bizonylatok eredeti példányaira szövegszerűen fel kell vezetni a támogatásból felhasznált összeget és a támogatási szerződés iktatószámát vagy nyilvántartási számát, majd ezt követően kell a dokumentumról a másolatot elkészíteni. A másolatra az eredeti irattal történő egyezőségre vonatkozó záradékot kell felvezetni, majd alá kell írni a nyilatkozatot.

(4) Az elszámolással egyidejűleg a támogatás fel nem használt részét a támogatott köteles az előirányzat javára a támogatási szerződésben meghatározott számlára visszautalni.

(5) A szakmai teljesítésről szóló igazolás a támogatott szakmai beszámolóján és pénzügyi elszámolásán, valamint a teljesítés eredményeként létrehozott tárgyi eszköz, szellemi termék, egyéb alkotás, továbbá a megvalósított program hasznosíthatóságának, működéshez nyújtott támogatás esetén a működés eredményességének szakmai megítélésén alapul.

(6) A támogatottnál folytatott szakmai és pénzügyi ellenőrzésről a támogatás dokumentációjához csatolandó feljegyzést kell készíteni, melyet az elszámolás ellenőrzése során figyelembe kell venni. Az ellenőrzés során helyszíni ellenőrzésre is sor kerülhet, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A helyszíni ellenőrzés során különösen vizsgálni kell a támogatás hasznosulását, az eredeti számlák záradékolását, a támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét, a beszerzett tárgyi eszközök leltárba vételét és meglétét. Szerződésszegés esetén a kötelezettségvállalót írásban kell értesíteni és a szerződésben foglaltak betartására a támogatottat fel kell szólítani.

(7) A kötelezettségvállaló kérheti a szakmai beszámoló kiegészítését. Ha a beszámolóval kapcsolatosan problémát állapít meg, a kötelezettségvállaló határidő kitűzésével felszólítja a támogatottat a hiánypótlásra.

(8) Ha a támogatott határidőben maradéktalanul nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségének, a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ezért a kötelezettségvállaló intézkedik annak visszafizettetése iránt.

(9) A támogatott a támogatás összegéből kizárólag akkor számolhatja el az egyes költségek után járó általános forgalmi adót (bruttó elszámolás), amennyiben a támogatott tevékenységével kapcsolatban általános forgalmi adó levonására, vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A támogatott a támogatás összegét más jellegű adó – ide nem értve a bérjellegű adót, illetve járulékot – kifizetésére nem használhatja fel.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet szabályait alkalmazni kell a hatálybalépését megelőzően – az 1. § szerinti forrás terhére – kötött szerződések alapján nyújtott támogatások e rendelet hatálybalépését követő felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjére is.

11. § Hatályát veszti

a) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet 62. § (1) bekezdésében az „az oktatási és nevelési támogatás tekintetében a tankönyv- és taneszköz támogatáshoz, illetve a hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatáshoz a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjéről szóló kormányrendelet szerint” szövegrész,

b) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet 62. § (3) bekezdése.

1. melléklet a 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelethez

NYILATKOZAT
támogatási döntéshez

Alulírott (név):

mint a (szervezet neve):

székhelye:

nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:

nyilvántartásba vételi végzés száma:

adószám:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszám:

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
–    a kérelemhez csatolt mellékletben foglalt adatok, információk, dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
–    szervezetünk nem áll felszámolási, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt és az ebben esetlegesen bekövetkezett változásokról a szerződés lejártáig bezárólag bejelentési kötelezettség terhel;
–    az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek [valamint a 15. § (11) bekezdése szerinti vizsgálandó szervezet adatait rendelkezésre bocsátja];
–    az általam képviselt szervezet a kapott támogatás felhasználása során a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, és fokozott figyelemmel érvényesíti a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat;
–    a kapott támogatás magyarországi felhasználása során a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései szerint járok el;
–    az általam képviselt szervezetnek a Magyar Köztársaság felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása nincs;
–    az általam képviselt szervezetnek ....................................................................... (a székhely, illetve telephely szerinti ország) felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása nincs;
–    hozzájárulok, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. 18/C. § (13) bekezdésében meghatározott eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és vámhatóságtól;
–    hozzájárulok ahhoz, hogy az Áht. 18/C. § (13) bekezdésben meghatározott adatokat az ott meghatározott eljárásban felhasználják;
–    az általam képviselt szervezetnek nincs az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása;
–    hozzájárulok az általam képviselt szervezet támogatási igényében foglalt adatainak, valamint a támogatásra vonatkozó adatok, így a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozatalához;
–    a kapott támogatás tekintetében beszámolási és elszámolási kötelezettségemet teljesítem;
–    a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában szervezetünk más pályázaton is részt vett, illetve a Magyar Köztársaság vagy más állam költségvetéséből támogatást igénybe vett az alábbiak szerint:

Támogató szervezet
megnevezése

Támogatás tárgya

Pályázott összeg

Elnyert összeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–    az általam képviselt szervezetnek a magyar államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. A visszatartott összegről a támogató írásban értesít.
Hozzájárulok, hogy a támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában részt vevő szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésben elhelyezkedésétől függetlenül – hozzáférjenek.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános forgalmi adó levonására
□ jogosult,
□ nem jogosult.
Kelt:
...................................................................
Aláírás/Cégszerű aláírás
1

A rendeletet a 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet 59. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. március 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére