• Tartalom

230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2017.04.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték Vecsés–Balassagyarmat közötti szakasza kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(2a)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

1/A. §3 (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2)4

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

3. §5 E rendeletnek a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított 1/A. §-át a Mód. r. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

4. §7 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §10 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését12 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez13

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

1.

Beruházás és azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság

2.

A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-
vezeték Vecsés-
Balassagyarmat közötti szakasza kiépítéséhez, és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások

Előzetes konzultáció, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálati eljárás, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

illetékes járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

3.

Vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomáspróbához, vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4.

Régészeti feltárási engedély

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

Külső villamos energia-ellátás kiépítésére vonatkozó engedély

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Erdő igénybevétele és fakitermelés bejelentése

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

7.

Termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

8.

Bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

nincs

9.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének és használatbavételének engedélyezése

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

12.

Általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

13.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

Területrendezési hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

nincs

15.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

2. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez14

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Egészségügy

illetékes járási hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

Helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület

települési önkormányzat jegyzője

illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal

4.

Bányászat

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

5.

Területrendezési előírásokkal való összhang

Pest Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

6.

Termőföld minőségi védelme

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

7.

Fenntartható erdőgazdálkodás és erdővédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

8.

Termőföld mennyiségi védelme

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

9.

Régészet, műemlékvédelem és világörökség

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

Gyógyhelyek

Budapest Főváros Kormányhivatala

egészségügyért felelős miniszter

11.

Víziközlekedés

Budapest Főváros Kormányhivatala

közlekedésért felelős miniszter

12.

Közúti közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Budapest Főváros Kormányhivatala
b) illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

a) közlekedésért felelős miniszter
b) illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

13.

Légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

a) közlekedésért felelős miniszter
b) honvédelemért felelős miniszter

nincs

14.

Vasúti közlekedés

közlekedésért felelős miniszter

nincs

15.

Tűzvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

16.

Határrendészet

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

17.

Honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

18.

Környezet- és természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

19.

Talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

20.

Építésügy

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

1

A rendeletet a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 35. §-a hatályon kívül helyezte 2017. július 1. napjával.

2

Az 1. § (2a) bekezdését a 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

Az 1/A. §-t a 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

4

Az 1/A. § (2) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

6

A hatálybalépés időpontja 2013. június 8.

8

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

11

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

12

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

13

Az 1. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

14

A 2. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított és (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére