• Tartalom

233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.11.09.

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló]

bb) a központi költségvetés X–XV., XVII–XVIII. és XX. fejezeteiben a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célokra tervezett előirányzatok,”.

2. § Az R. 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek (a továbbiakban: OFI) juttatott eszközök felhasználása fölött az OFI a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével dönt.
(4) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott intézkedéseknek az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 138. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási konstrukcióit a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével kell kidolgozni, illetve lehet módosítani. A vélemény megadására rendelkezésre álló határidő a véleménykérés beérkezésétől számított 15 munkanap. A határidő jogvesztő.”

3. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti forrás terhére a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban [a továbbiakban: 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat] foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget megállapodás alapján a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) és az OFI részére kell biztosítani.
(2) Az Alapkezelő és az OFI a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségeikre az (1) bekezdésben meghatározott célra rendelt összegnek legfeljebb hét-hét százalékát használhatja fel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meghatározni
a) az Alapkezelő és az OFI számára a feladataik arányában megosztott, átutalt összeget,
b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével,
c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.”

4. § Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) Az Alapkezelő a 2. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás lebonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenőrzését, a támogatási szerződések megkötését és azok az OFI előzetes szakmai jóváhagyásának megfelelő módosítását, a kifizetések előkészítését és folyósítását, a megvalósítás befejezése előtt az OFI-val együttműködve ellátja az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos pénzügyi ellenőrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.
(2) Az OFI a 2. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, az Alapkezelővel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza az Alapkezelőnek, a megvalósítás befejezése előtt az Alapkezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását. Az OFI ellátja emellett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum titkársági feladatait.
(3) A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi jóváhagyását követően a teljesítést az Alapkezelő igazolja le.
(4) A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum működése és feladatainak ellátása érdekében teljesített kiadás évenkénti mértéke nem lehet több, mint a Nemzeti Tehetség Alap adott évi bevételének egy százaléka.”

5. § Az R. a következő 2/B. §-sal egészül ki:

2/B. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti forrás terhére a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban, valamint a tanév rendjéről szóló rendeletekben és az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § h) pontjában meghatározott célra rendelt összeget – megállapodás alapján – az Oktatási Hivatal részére kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meghatározni
a) az átutalt összeget,
b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével,
c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.
(3) Az Oktatási Hivatal az (1) bekezdés alapján biztosított összegből legfeljebb hét százalékot az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos működési költségekre és monitoring feladatokra használhat fel.”

6. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti forrás terhére a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget megállapodás alapján az Alapkezelő és az OFI részére megosztva kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meghatározni
a) az átutalt összeget,
b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével,
c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségekre az Alapkezelő és az OFI az (1) bekezdés alapján átutalt összeg legfeljebb öt százalékát használhatja fel.”

7. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az Alapkezelő a 3. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás lebonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenőrzését, a támogatási szerződések megkötését és azok az OFI előzetes szakmai jóváhagyásának megfelelő módosítását, a kifizetések előkészítését és folyósítását, a megvalósítás befejezése előtt az OFI-val együttműködve ellátja az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos pénzügyi ellenőrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.
(2) Az OFI a 3. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, az Alapkezelővel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza az Alapkezelőnek, a megvalósítás befejezése előtt az Alapkezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.
(3) A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi jóváhagyását követően a teljesítést az Alapkezelő igazolja le.”

8. § Az R. 5. § (1) bekezdésében „A 2. §” szövegrész helyébe „Az 1. §” szöveg lép.

9. § Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) hatálybalépését követően az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott, a Mód. R. kihirdetésekor kötelezettségvállalással nem terhelt összeget megállapodás alapján az Alapkezelő és az OFI részére a (2)–(3) bekezdésre figyelemmel megosztva kell biztosítani.
(2) Az Alapkezelő az (1) bekezdésben foglalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás lebonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenőrzését, a támogatási szerződések megkötését és azok az OFI előzetes szakmai jóváhagyásának megfelelő módosítását, a kifizetések előkészítését és folyósítását, a megvalósítás befejezése előtt az OFI-val együttműködve ellátja az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos pénzügyi ellenőrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.
(3) Az OFI az (1) bekezdésben foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, az Alapkezelővel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza az Alapkezelőnek, a megvalósítás befejezése előtt az Alapkezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.
(4) A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi jóváhagyását követően a teljesítést az Alapkezelő igazolja le.”

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 1. § (5) bekezdése.

1

A rendelet a 10. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. november 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére