• Tartalom

24/2011. (VII. 21.) BM rendelet

24/2011. (VII. 21.) BM rendelet

az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról1

2013.01.01.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 8. § és a 10. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével –

a) az építésügyi hatóság mint szakhatóság szakhatósági eljárására, és

b)2

terjed ki.

(2)3

2. § (1)4 Az építésügyi hatóság számára az építtető

a) a szakhatóságként való eljárásért

aa) az ab)–ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,

ab) a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben szakhatóságként való eljárásért 50 000 forint,

ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5000 forint,

b)–c)5

(2) A jogorvoslati eljárás díja az (1) bekezdésben meghatározott díjjal megegyező mértékű.

3. § (1) A díjat az építtető

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja eseteiben az engedélyező hatóság számlájára átutalással, vagy az engedélyező hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel az alapeljárás illetékével vagy igazgatási szolgáltatási díjával egyidejűleg,

b)6

köteles megfizetni.

(2) Elektronikus ügyintézés esetén a díjat az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott módon és határidőn belül kell megfizetni.

(3)7 Az építésügyi hatóság a számlájának megnevezését és számát a honlapján közzéteszi.

4. § (1)8 Az építésügyi hatóság túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem, és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy az építtető az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(2) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az építtetőnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha megállapítást nyer, hogy az első fokú döntés vagy intézkedés az építtető hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő volt.

(3) A díj visszatérítését a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni, a visszatérítéséről az első fokon eljárt hatóság a jogerős határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül gondoskodik.

(4) Az engedélyező hatóság a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, és az építtető által befizetett díj összegét a beérkezéstől számított tizenöt napon belül a szakhatóságként eljáró építésügyi hatóság számlájára utalja át.

(5) Ha az engedélyező hatóság megállapítja, hogy a kérelmet a szakhatósági állásfoglalástól függetlenül elutasítja, akkor az engedélyező hatóság a jogerős elutasító döntéstől számított 15 napon belül a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díjat visszafizeti az építtető számára.

5. § Az e rendelet szerint befizetett díj az építésügyi hatóság bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni. A díjról elkülönített nyilvántartást kell vezetni az építésügyi hatóság pénzügyi kezelését végző szervezeti egységnek.

6. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek tekintetében

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)9 E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett első fokú eljárásokban kell alkalmazni.

8. § (1) Az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: Écr.)

a) 1. § (2) bekezdésében a „10032000-01220139-51300009 számú” szövegrész helyébe a „10032000-01220122-50003008 számú” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az „az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.)” szövegrész helyébe az „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.)” szöveg

lép.

(2) Az Écr. 4. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ÉC bevétele képezi az ÉC éves fejezeti kezelésű előirányzatát, amelyet az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok támogatására, finanszírozására kell használni a (2) bekezdésben foglaltak és az 5. § (1) bekezdésében meghatározott éves Feladatterv alapján.
(2) A Feladatterv tervezése során az ÉC bevételének (a továbbiakban: Előirányzat) legalább 80%-át közigazgatási feladatokra kell tervezni, amelyet a kötelezettségvállalás során érvényesíteni kell.”

(3) Az Écr. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szakmai kamarai feladatokhoz, valamint hatósági végrehajtáshoz támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás (előleg vagy egyösszegű kifizetés) formájában történhet.”

9. § A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontjában az „a Köztisztviselők Napja alkalmából (július 1.) –” szövegrész helyébe az „az építészeti világnap alkalmából, minden év október első hétfőjén” szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az Écr. 4. § (3) bekezdése.

1

A rendeletet a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés b)–c) pontját a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (1) bekezdés b) pontját a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (3) bekezdése a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (2) bekezdése a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére