• Tartalom
Oldalmenü

24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet

az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2011.05.19.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása

1. § (1) A támogatást a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény), a 35. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók (a továbbiakban: önkormányzati fenntartó), valamint a 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói (a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója) igényelhetik (a továbbiakban együtt: fenntartók).

(2) A fenntartók a fenntartásukban lévő – a szakiskolák kivételével – nevelési-oktatási intézmények 1–13. évfolyamain, szakiskolák esetében a 9–10. évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 121. § (1) bekezdés 29. pont a) vagy b) alpontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók 2011. október 1-jei közoktatási statisztikai létszáma alapján igényelhetik.

(3) A támogatás felhasználható a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) vagy b) alpont szerinti sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyveinek beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására, így különösen a vak tanulók kispéldányszámú, pontírásos és hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 22. § (13) bekezdése szerint történő beszerzésének támogatására.

(4) A támogatás igénylésének alapja a tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a költségvetési törvény 3. melléklet 17. pont b) alpont „Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása” cím alatti normatív hozzájárulások fajlagos összegével csökkentett különbözete.

2. § (1) A támogatási igényt az 1., 2. és 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. július 1-jéig kell benyújtani. A vak és gyengénlátó tanulók tankönyveihez támogatást a fenntartók, valamint az OM rendelet 22. § (13) bekezdésében meghatározott Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a vak és gyengénlátó tanulók részére az 1. § (2)–(3) bekezdésben meghatározott feltételek szerint igényelhetik.

(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) a támogatási igények egy példányát 2011. július 29-ig megküldi a Wekerle Sándor Alapkezelőnek (a továbbiakban: Alapkezelő).

(3) Az Alapkezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2011. szeptember 5-ig önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója támogatási igényének a Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben foglalt időpontban az Alapkezelő elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(4) A miniszter az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő fenntartók által benyújtott támogatási igények alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt a támogatás fenntartónkénti, valamint intézményenkénti összegéről. A miniszter döntését – az Alapkezelő egyidejű értesítésével – az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) honlapján 2011. október 8-ig közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelő közli a fenntartókkal.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. október 20-ig elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. november havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(6) A támogatást a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a miniszter utalványozása alapján a Kincstár 2011. november 15-ig folyósítja.

2. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása

3. § (1) A támogatást a fenntartók a fenntartásukban lévő szakiskolákban a 2010/2011. tanév január 1-jétől augusztus 31-ig, valamint a 2011/2012. tanév szeptember 1-jétől december 31-ig tartó naptári hónapjaiban a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján igényelhetik.

(2) A támogatás kizárólag szakiskolában, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után igényelhető a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint működési jellegű kiadások (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) fedezésére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerint oktatott tanulók után igényelhető.

(4) A támogatás igénylésének alapja a 2010/2011. tanévre, valamint a 2011/2012. tanévre beíratkozott tanulók havi létszámadatainak január 1-jétől június 30-ig, valamint július 1-jétől december 31-ig a félévi részletre vonatkoztatott matematikai átlaga.

(5) A normatív támogatás összege 8000 Ft/hó/fő. Az igénylőlapon a (4) bekezdés szerinti, valamint a félévi részlet alapjául szolgáló havi létszámadatok matematikai átlagát kell feltüntetni. A tanulók átlaglétszám-számításánál törtszám esetén a létszámot mindig (egy főre) felfelé kerekítve kell figyelembe venni.

(6) A támogatási igényt az 1. melléklet szerinti adatlap, valamint a 2011. évi első részlet tekintetében a 2010/2011. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján a 4. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 23-ig, a második részlet tekintetében a 2010/2011. tanév, valamint a 2011/2012. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján az 5. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. október 5-ig kell benyújtani.

4. § (1) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által a 3. § szerint benyújtott támogatási igény egy példányát az első részlet tekintetében 2011. június 8-ig, a második részlet tekintetében 2011. november 1-jéig megküldi az Alapkezelőnek.

(2) Az Alapkezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését az első részlet tekintetében 2011. július 1-jéig, a második részlet tekintetében 2011. november 15-ig az önkormányzati fenntartó, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója szerinti bontásban, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter a 3. § (1)–(3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő fenntartók által benyújtott támogatási igények alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt a támogatás fenntartónkénti összegéről. Döntését – az Alapkezelő egyidejű értesítésével – a NEFMI honlapján közzé kell tenni. A miniszter döntését az Alapkezelő közli a fenntartókkal.

(4) A miniszter a támogatásban részesült szakiskolákra és a támogatási összegekre vonatkozó fenntartónkénti és intézményenkénti adatokat közli az államháztartásért felelős miniszterrel.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – a KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – az első részlet tekintetében 2011. július 20-ig, a második részlet tekintetében 2011. november 20-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár az első részlet tekintetében 2011. augusztus havi, a második részlet tekintetében 2011. december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(6) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az intézmény fenntartójának adatait és a támogatás első részletét 2011. július 20-ig, a második részletét november 20-ig közli utalványozás céljából a Kincstárral. A Kincstár a támogatás összegét a miniszter utalványozása alapján az első részlet tekintetében 2011. év augusztus 15-ig, a második részlet tekintetében 2011. december 15-ig folyósítja.

3. Szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása

5. § (1) A támogatást a fenntartók igényelhetik a 2010/2011. tanév január 1-jétől június 30-ig, valamint a 2011/2012. tanév szeptember 1-jétől december 31-ig tartó naptári hónapjaiban, a szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai tevékenységet ellátó intézményegységben a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók után.

(2) A támogatás elosztásának alapja az (1) bekezdésben meghatározott intézményben, intézményegységben a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott, a Közokt. tv. 29. § (1) bekezdése szerinti, a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon folyó nappali oktatás munkarendje szerint legfeljebb 12 fős csoportban, legalább heti négy órában szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevő, a 2010/2011. tanévre, valamint a 2011/2012. tanévre beiratkozott tanulók 2011. február 15-ei, valamint 2011. szeptember 15-ei tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma. Ahol a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő oktatás vagy két tanítási nyelvű oktatás folyik, ott a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik évfolyamán tanulók gyakorlati oktatásához igényelhető a hozzájárulás, abban az esetben, ha a szakközépiskola pedagógia programja az évfolyamok számozásánál erre kitér.

(3) A támogatási igény kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb, tehát a szakközépiskolák kilenc–tizenkettedik évfolyamain – a költségvetési törvény 3. mellékletének 16. a) pont aa) alpontjában rögzítetteket is figyelembe véve – végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. § (1) bekezdése alapján beszámításra kerül.

(4) A támogatási igényt az 1., a 7. és a 8. melléklet szerinti adatlap kitöltésével

a) az első részlet tekintetében 2011. január 1-jétől 2011. június 30-ig terjedő időszakra legkésőbb 2011. május 23-ig,

b) a második részlet tekintetében 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra legkésőbb 2011. szeptember 20-ig kell benyújtani.

(5) A támogatási igényhez mellékelni kell mindkét részletet tekintve az intézményi nyilatkozatot arról, hogy a kilenc–tizenkettedik, illetve ahol a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő oktatás vagy két tanítási nyelvű oktatás folyik, ott a kilencedik–tizenharmadik évfolyamokon végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe beszámításra kerül, és a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.

(6) A támogatás felhasználható:

a) a szakmai orientációhoz és szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó működési jellegű kiadások (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) fedezésére, valamint

b) olyan tevékenység finanszírozására, amely a gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgálja, továbbá új vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve a nyilvántartásukban már szereplő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg (fejlesztés).

6. § (1) Az Igazgatóság az 5. § alapján benyújtott támogatási igényeket az első részlet tekintetében 2011. június 8-ig, a második részlet tekintetében 2011. október 15-ig továbbítja az Alapkezelő részére.

(2) Az Alapkezelő a benyújtott igények e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelését megvizsgálja, és a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerinti bontásban, összesítve, nyomtatott és elektronikus formában az első részlet tekintetében 2011. június 30-ig, a második részlet tekintetében 2011. november 3-ig megküldi a miniszter részére.

(3) A támogatás az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelt fenntartók között, a 2011. január 1-jétől 2011. június 30-ig, valamint a 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-ig, a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók 2011. február 15-ei, valamint 2011. szeptember 15-ei létszáma alapulvételével kerül elosztásra. Az egy tanulóra, egy hónapra jutó támogatás összege nem haladhatja meg az 1000 forintot.

(4) A támogatásban részesülő fenntartókat megillető támogatási összegről a miniszter az 5. § (4)–(5) bekezdésben, meghatározott feltételeknek megfelelő fenntartók által benyújtott támogatási igények alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt az első részlet tekintetében 2011. július 15-ig, a második részlet tekintetében 2011. november 15-ig. A miniszter döntését – az Alapkezelő egyidejű értesítésével – a NEFMI honlapján közzé kell tenni. A miniszter döntését az Alapkezelő közli a fenntartókkal.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – az első részlet tekintetében 2011. július 20-ig, a második részlet tekintetében 2011. november 30-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a költségvetési törvény IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár az első részlet tekintetében a 2011. év augusztus havi, a második részlet tekintetében a 2011. év december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(6) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az intézmény fenntartójának adatait és a támogatás első részletének összegét 2011. július 15-ig, a második részlet összegét december 12-ig utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a miniszter utalványozása alapján a támogatás első részletét 2011. július 29-ig, a második részletet 2011. december 15-ig folyósítja.

4. Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása

7. § (1) A támogatást a fenntartók a fenntartásukban levő iskola azon tanulója után igényelhetik,

a) aki a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, vagy aki a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezik,

b) aki a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó, vagy az (1) bekezdés a) pontjában nem hivatkozott, a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó nem magyar ajkú állampolgár, amennyiben a tanuló közoktatási intézményrendszerbe való belépésétől számított időtartama nem éri el az egy évet, és a közoktatási intézmény vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar, feltéve, hogy a tanuló oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatásban részt vevő tanulók után igényelhető.

(3) A fenntartóknak nyújtható támogatás mértéke az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt tanulók esetében nem haladhatja meg a 140 000 Ft/fő/év összeget. A 2011/2012. tanév egy tanítási félévére vonatkozó 50%-os támogatási összegre való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló az adott tanítási félév lezárulta előtt elköltözik az iskola településéről, vagy elhagyja a Magyar Köztársaság területét és ezáltal tanulói jogviszonya az iskolával megszűnik. A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló egy településen belül, azonos fenntartó fenntartásában álló másik intézménybe átíratkozik.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanuló esetében a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 70 000 Ft/fő/év összeget.

(5) A fenntartók által elnyert támogatások felhasználhatók az iskolák (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói esetében a 11. mellékletben meghatározott, iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire, az azokkal összefüggő emberi erőforrások költségeire, a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai, tanórán kívüli tevékenységekre, az oktatási-fejlesztési folyamatban vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésére, az iskolai gyermekvédelmi felelős vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggő emberi erőforrások költségeire, a mellékletben meghatározott mértékben. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulók esetében a támogatás a 12. mellékletben meghatározott iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire, valamint az azzal összefüggő emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható.

8. § (1) A 7. § szerinti támogatási igényt az 1., 9., 11. és 12. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. október 6-ig kell benyújtani.

(2) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényeket 2011. október 27-ig egy példányban megküldi az Alapkezelő részére.

(3) Az Alapkezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését az önkormányzati fenntartó, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerinti bontásban megyénként, továbbá intézmény-, célcsoporttípusok és tanulói létszám szerint összesítve nyomtatott és elektronikus formában 2011. november 8-ig megküldi a miniszter részére. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez a fenntartónkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben foglalt időpontban az Alapkezelő elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(4) A miniszter a 7. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő fenntartók által benyújtott támogatási igények alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt a támogatások mértékéről és azt – az Alapkezelő egyidejű értesítésével – a NEFMI honlapján 2011. november 21-ig közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelő közli a fenntartókkal.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. november 21-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(6) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az intézményfenntartó adatait és a támogatás összegét utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a támogatási összeget a miniszter utalványozása alapján 2011. december 15-ig folyósítja.

(7) A támogatás felhasználásáról történő elszámolás a mellékletben közzétett összesítő elszámoló lap és a támogatási cél megvalósulásáról készített összefoglaló alapján történik, amelyeket a támogatott fenntartóknak 2012. június 30-ig kell megküldeniük az Alapkezelő részére. Az elszámolás alapját képező adatlapokat és dokumentumokat öt évig meg kell őrizni.

5. Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának támogatása

9. § (1) A támogatást a fenntartók a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben fekvőbeteg-ellátás keretében szakellátásban, illetve rehabilitációs célú ellátásban részesülő, alap- és középfokú iskolai, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló – a Közokt. tv. 87. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott – közoktatási feladat ellátásának biztosításához igényelhetik. A támogatás azok után a tanulók után igényelhető, akiknek fekvőbeteg-ellátás keretében végzett egybefüggő (folyamatos) gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc, csoportos foglalkozás esetén legalább heti tizenöt tanóra időtartamában biztosított az ismeretek szinten tartását, az iskolai hiányzásból eredő hátrányok csökkentését szolgáló pedagógiai foglalkoztatás, és akikre tekintettel az intézmény rendelkezik a szülő írásos hozzájárulásával a pedagógiai foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok kezelésére. A támogatás tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minősül akkor is, ha annak időtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülőből, az egészségügyi intézményből, a rehabilitációs intézményből otthonába távozhat.

(2) A támogatás mértéke – tanulónként nem haladhatja meg:

a) a 25 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább huszonkét, de legfeljebb negyvenegy naptári nap,

b) az 50 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább negyvenkettő, de legfeljebb nyolcvankilenc naptári nap,

c) a 100 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama kilencven vagy annál több naptári nap.

(3) A támogatás a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel.

(4) Az igénylés az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülő – a 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra történő – tervezés alapján történik.

(5) A támogatási igényt az 1. melléklet és 13. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 23-ig kell benyújtani.

(6) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt 2011. június 15-ig egy példányban megküldi az Alapkezelőnek.

(7) Az Alapkezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2011. július 1-ig az önkormányzati fenntartó, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez, az egyenkénti finanszírozási adatokat az Alapkezelő elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

10. § (1) A miniszter a 9. § (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelő fenntartók által benyújtott támogatási igények alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2011. augusztus 5-ig dönt a támogatások mértékéről, és azt – az Alapkezelő egyidejű értesítésével – a NEFMI honlapján közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelő közli a fenntartókkal.

(2) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. augusztus 19-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(3) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az intézményfenntartó adatait és a támogatás összegét utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a támogatási összeget a miniszter utalványozása alapján 2011. szeptember 15-ig folyósítja.

(4) A támogatás elszámolása a 14. melléklet szerinti egyéni tanulói adatlapok adatai alapján elkészített, a 15. mellékletként közzétett, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményenkénti összesítő elszámoló lap alapján történik.

(5) A 15. melléklet szerinti összesítő elszámoló lapot a támogatott fenntartók 2012. március 31-ig megküldik az Alapkezelő részére. Az összesítő elszámolás alapját képező tanulói adatlapokat öt évig meg kell őrizni.

6. Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása

11. § (1) A támogatást az iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére, fejlesztésére a többcélú kistérségi társulások, mint feladatot ellátók vehetik igénybe a 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra. A többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatát elláthatja az általa fenntartott, a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján. Az iskolapszichológusi feladatok ellátása biztosítható a nevelési tanácsadó intézményében, valamint ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával abban a közoktatási intézményben, ahol az ellátott tanuló jogviszonnyal rendelkezik.

(2) A támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja meg az 1 500 000 forintot, amely a feladat ellátásához kapcsolódó, 2011. szeptemberétől induló 1 fő létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadásokra használható fel.

(3) A támogatási igényt az 1. melléklet szerinti adatlap és a 16. melléklet I. pont kitöltésével 2011. május 26-ig kell benyújtani.

(4) A támogatási igényhez mellékelni kell:

a) a 16. melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról szóló adatlapot,

b) a 17. melléklet I. pontja szerinti szándéknyilatkozatot,

c) az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát.

12. § (1) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást saját intézményében biztosítja, abban az esetben a támogatás feltétele a többcélú kistérségi társulási tanács (a továbbiakban: társulási tanács) által meghozott határozat – a társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatának csatolása, amely tartalmazza a többcélú kistérségi társulás kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a nevelési tanácsadás feladatai között a többcélú kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológusi feladatok ellátását is vállalták.

(2) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján helyi önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el, abban az esetben a támogatás feltétele – az igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az iskolapszichológusi feladatellátásra megkötött megállapodás társulási tanács elnöke által hitelesített másolatának csatolása.

(3) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás által fenntartott vagy megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő – a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, az iskolapszichológusi feladatellátásra csak 2011. szeptember 1-jétől kezdődően kerül sor, abban az esetben a támogatás feltétele a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó, a 17. melléklet II. pontja szerinti fenntartói szándéknyilatkozat csatolása.

(4) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást megállapodás alapján biztosítja, abban az esetben a támogatás feltétele az iskolapszichológusi feladatellátásra jogosult intézmény fenntartójának a 17. melléklet III. pontja szerinti szándéknyilatkozat arról, hogy a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodásban foglaltak szerint 2011. szeptemberétől teljesíti az egy fő iskolapszichológusi létszámfejlesztést.

(5) Az Igazgatóság a 11. § (3)–(4) bekezdés és 12. § (1)–(4) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket egy példányban 2011. június 16-ig megküldi az Alapkezelőnek.

(6) Az Alapkezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2011. június 28-ig, többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(7) A miniszter az összesített igények, valamint az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelő többcélú kistérségi társulás által benyújtott támogatási igények alapul vételével, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2011. július 19-ig dönt a támogatások mértékéről és azt – az Alapkezelő egyidejű értesítésével – a NEFMI honlapján közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelő közli a fenntartóval.

(8) A miniszter a támogatott többcélú kistérségi társulás utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. július 25-ig elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A támogatást a többcélú kistérségi társulások esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. augusztus havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(9) A támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás a 18. melléklet szerinti adatlap kitöltésével az iskolapszichológusi szolgáltatásról 2012. június 30-ig adatokat szolgáltat az Alapkezelő részére. Az iskolapszichológusi szolgáltatást alátámasztó adatlapokat öt évig meg kell őrizni.

13. § (1) Az a többcélú kistérségi társulás, amely a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet [a továbbiakban: 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet] 8. §-a, és az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet [a továbbiakban: 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet] 13. §-a alapján támogatásban részesült, és a támogatásból 2009. szeptemberétől, illetve 2010. szeptemberétől biztosított iskolapszichológusi szolgáltatást ellátja, további támogatást igényelhet az iskolapszichológusi tevékenységgel összefüggő személyi kiadások fedezetéhez.

(2) A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a alapján elnyert támogatással megkezdett iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásaival összefüggő támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja az 1 000 000 forintot, illetve a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatással megkezdett iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásaival összefüggő támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja az 1 000 000 forintot.

(3) A támogatási igényt az 1. melléklet és a 16. melléklet I. pontja szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 26-ig kell benyújtani.

(4) A támogatási igényhez mellékelni kell:

a) a 16. melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és a tervezett mutatóiról szóló adatlapot,

b) az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát, amelynek tartalmaznia kell az iskolapszichológusi szolgáltatásra való jogosultságot,

c) amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a alapján elnyert támogatással 2009. szeptemberben létesített iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 17/IV. és a 17/VI. melléklet szerinti nyilatkozatokat,

d) amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatással 2010. szeptemberben létesített iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 17/V. és a 17/VII. melléklet szerinti nyilatkozatokat.

(5) Az Igazgatóság a (3)–(4) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket egy példányban, valamint a (6) bekezdésben meghatározott értesítő levél egy hitelesített másolati példányát 2011. június 16-ig megküldi az Alapkezelőnek.

(6) A támogatás igényléséhez az Alapkezelő csatolja a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a, illetve a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatásról szóló, a jogelődje – az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága – által kiadmányozott értesítő levél egy hitelesített másolati példányát.

14. § (1) Az Alapkezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2011. június 28-ig többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(2) A miniszter az összesített igények, valamint a 13. § (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelő fenntartó által benyújtott támogatási igények alapul vételével, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2011. július 19-ig dönt a támogatások mértékéről, és azt – az Alapkezelő egyidejű értesítésével – a NEFMI honlapján közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelő közli a többcélú kistérségi társulással.

(3) A miniszter a támogatott többcélú kistérségi társulás utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. július 25-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A támogatást a többcélú kistérségi társulások esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. augusztus havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás a 18. melléklet szerinti adatlap kitöltésével az iskolapszichológusi szolgáltatásról 2012. június 30-ig adatokat szolgáltat az Alapkezelő részére. Az iskolapszichológusi szolgáltatást alátámasztó adatlapokat öt évig meg kell őrizni.

7. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

15. § (1) A támogatást a fenntartók a fenntartásukban lévő nevelési-oktatási intézményekben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 2010/2011. tanévi nyitó, 2010. október 1-jei közoktatási statisztika tényleges, valamint a 2011/2012. tanévi nyitó, 2011. október 1-jei várható, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók létszáma alapján igényelhetik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás a nevelési tanácsadó érvényes szakvéleménye alapján azon beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő óvodai nevelésben részesülő gyermekek, és a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerint iskolai nevelésben, oktatásban részesülő tanulók után igényelhető, akik után a fenntartók az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2011. (II. 15) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) alapján a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő program megvalósításához nem nyújtottak be támogatási igényt.

(3) A támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák – pl. csoportbontás, egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatás – személyi és dologi költségeire használható fel a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban.

(4) A támogatás a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel. A támogatás mértéke az (1) bekezdés szerint számított igénylésre jogosító létszám alapján nem haladhatja meg a 14 000 forint/fő összeget. A támogatás alapja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 2010. október 1-jei tényleges és a 2011. október 1-jei tényleges létszámának matematikai átlaga csökkentve a KIM rendelet alapján benyújtott igényléssel érintett gyermek- és tanuló létszámmal.

(5) A támogatási igényt az 1. és a 19. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 27-ig kell benyújtani.

(6) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt 2011. július 20-ig egy példányban megküldi az Alapkezelőnek.

16. § (1) Az Alapkezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2011. augusztus 17-ig az önkormányzati fenntartó, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez, a fenntartónkénti, illetve intézményenkénti finanszírozási adatokat az Alapkezelő elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(2) A miniszter a 15. § (1)–(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével, valamint az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt 2011. szeptember 15-ig a támogatások mértékéről és azt – az Alapkezelő egyidejű értesítésével – a NEFMI honlapján közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelő közli a fenntartókkal.

(3) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. szeptember 19-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. október havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az intézményfenntartó adatait és a támogatás összegét utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a támogatási összeget a miniszter utalványozása alapján folyósítja 2011. október 17-ig.

8. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

17. § Az e rendeletben foglalt támogatások iránti igényhez csatolni kell a fenntartók 20. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a Közokt. tv. 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. E rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja vagy pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.

9. Közös rendelkezések

18. § (1) Az e rendeletben foglalt támogatási igényeket

a) az önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, továbbá két eredeti példányban postai úton,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az Alapkezelő részére két eredeti példányban postai úton, valamint az Alapkezelő honlapján található, e célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül

nyújthatja be.

(2) Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási igényt, amelyet a beadási határidő utolsó napján éjfélig rögzítettek az informatikai rendszerben és az ilyen módon rögzített igényt legkésőbb másnap postára adták. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(3) Amennyiben a fenntartók az igénylési határidőt önhibájukon kívül elmulasztották, igazolási kérelmet nyújthatnak be az elmulasztott határidőtől számított öt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott szervhez, mely három napon belül dönt az igazolási kérelemről. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolniuk kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(4) Az önkormányzati fenntartó esetén az Igazgatóság a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén az Alapkezelő a határidőig benyújtott igények szabályszerűségi felülvizsgálata során, szükség esetén nyolc napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylőt. Amennyiben az önkormányzati fenntartó felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja, és erről értesíti a támogatást igénylőt. Az Igazgatóság a továbbításra nem került igénylések összesített listáját, a fenntartók megnevezésével és a továbbítás mellőzésének indoklásával megküldi az Alapkezelő részére.

19. § (1) A támogatásban részesített önkormányzati fenntartó egyösszegű finanszírozásához a fedezetet a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított előirányzatok” alatti forrás biztosítja.

(2) A támogatásban részesített közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának egyösszegű finanszírozásához a fedezetet a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzata alatti forrás biztosítja.

(3) Az e rendeletben foglalt támogatásban részesült központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény támogatásáról a miniszter év közben, de legkésőbb november 30-ig előirányzat módosítás útján gondoskodik a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet, 20. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport Gyakorlóiskolák normatív támogatása előirányzat terhére.

(4) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő fenntartók 2011. május 31-ig az intézmény fenntartói jogának átadásával, átszervezésével, megszüntetésével összefüggő döntést hoznak, akkor az e rendeletben foglaltakat – a 3–6. §-ban meghatározott támogatási jogcímek kivételével – a következő eltérésekkel kell alkalmazni. Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében – ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó vagy központi költségvetési szerv részére történő átadását, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartói vagy központi költségvetési szerv fenntartói jogának önkormányzati fenntartó részére történő átadását – a fenntartók az érintett intézmények vonatkozásában nem nyújthatnak be támogatási igényt. Az intézmény jogutóddal történő megszűnése vagy átszervezése, illetve – az intézmény jogutód nélküli megszűnésének nem minősülő – fenntartói jogának átadása esetében a támogatási igényt a jogelőd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, ebben az esetben az igényléshez a 21. mellékletet is csatolni kell. Amennyiben a jogutóddal történő megszűnésről, átszervezéséről, fenntartói jog átadásról az igénylés benyújtásának határidejét követően születik döntés, úgy arról a jogelőd intézmény fenntartójának tájékoztatnia kell az Alapkezelőt. Az elnyert támogatást a jogelőd, illetve jogutód intézmény fenntartója időarányosan használhatja fel a támogatási célra, a támogatással a jogutód intézmény fenntartójának kell elszámolnia.

(5) A 3–6. §-ban meghatározott támogatási jogcímek esetében a támogatási igényt az intézmény átszervezésére, megszüntetésére és fenntartói jogának átadására tekintet nélkül a támogatási feltételeknek megfelelő fenntartók nyújthatják be. A támogatással a támogatásban részesült fenntartó számol el.

20. § (1) Az önkormányzati fenntartó a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-ig lehet felhasználni.

(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a támogatások elszámolása a 2011. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-ig lehet felhasználni. Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem megfelelően használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról, vagy annak meghatározott részéről haladéktalanul köteles lemondani, és a lemondással egyidejűleg a támogatást vagy annak meghatározott részét a területileg illetékes Igazgatóságon keresztül a NEFMI részére vissza kell fizetnie.

(3) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának visszafizetési kötelezettsége esetében a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetnie. A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét jogerősen megállapító döntés napját magába foglaló naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie.

(4) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény e rendelet szerinti pénzeszközök jogszerű felhasználását a miniszter a helyszínen jogosult ellenőrizni. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-ig lehet felhasználni. Ha a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást közvetlenül a NEFMI részére vissza kell fizetnie.

(5) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény visszafizetési kötelezettsége esetében a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetnie. A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét jogerősen megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Ha a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie.

(6) Ha a visszafizetendő támogatás kamattal számított együttes összege, illetve a késedelmi kamat és a jogtalan igénybevétel miatti kamat együttes összege az ezer forintot nem éri el, azt a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézménynek nem kell visszafizetnie.

21. § (1) E rendelet szerinti pénzeszközök jogszerű felhasználását a Kincstár a helyszínen jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzésekhez szükséges adatokat a Kincstár írásos megkeresésére az Alapkezelő köteles 10 munkanapon belül átadni.

(2) A támogatás céljának szakmai megvalósulását és a pénzeszközök jogszerű felhasználását az Alapkezelő a helyszínen is jogosult ellenőrizni 2012. december 31-ig. Az Alapkezelő – a Kincstár, illetve a 20. § (4) bekezdés esetében a miniszter – egyidejű értesítése mellett az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenőrzést írásban kezdeményezi. A monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges, az Alapkezelő honlapján 2012. áprilisától megtalálható indikátor táblázatot a támogatást elnyert fenntartóknak 2012. június 30-ig elektronikus formában kötelező kitölteniük, és papír alapú formátumban megküldeniük. Az Alapkezelő a monitoring eredményéről írásban tájékoztatja a Kincstárt.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

F E N N T A R T Ó I  A D A T L A P*

Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel
két eredeti példányban
postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:

Fenntartó neve:

 

A többcélú kistérségi társulás neve:

Címe:

Polgármester/elnök/képviselő neve:

Adószám: □□□□□□□□  □ □□

KSH kód**: □□□□□□□

A számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám: □□□□□□□□–□□□□□□□□–□□□□□□□□

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó fax száma:

A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégjegyzékszám, vagy a cégbírósági végzés száma, egyéb bírósági nyilvántartási szám, ha van)1:

 

 * Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatás esetében többcélú kistérségi társulás
** Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
fenntartó képviselője
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 20. mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az adott fenntartó beépítette, illetőleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 21. mellékletet, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született
__________________
1 A megfelelőt kérjük aláhúzni!

2. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Fenntartói adatlap
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

 

Beküldendő 2011. július 1-jéig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b )pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Sor-
szám

A közoktatási intézmény

A 2011/2012. tanévre becsült létszám

Összes létszám × a költségvetési tv. 3. sz. melléklet 17. pontja szerinti normatív hozzájárulás
(Ft)

Igényelt támogatás a 2011/2012. tanévre (a tankönyv-
rendelésben szereplő végösszegnek a költségvetési tv. 3. sz. melléklet 17. pontja szerinti normatív hozzájárulással csökkentett összege)
(Ft)

A)

B)

C)

 

neve

OM
azonosítója

a közoktatási törvény 121. § (1) bek. 29. pont a) alpontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók

a közoktatási törvény 121. § (1) bek. 29. pont a) alpont alá tartozó vak tanulók

a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) és b) alpontja alá tartozó – kivéve az A) és B) oszlopban jelzett sni tanulók

Létszám összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
fenntartó

3. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Intézményi adatlap
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendő 2011. július 1-jéig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/elnök neve:

KSH-kód:

 

Adószám:

 

A tankönyvet a tanuló részére biztosító intézményre vonatkozó adatok

Az intézmény neve:

 

OM azonosító száma:

Az intézmény/előállító címe:

Az előállító adószáma:

 

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma:

Az intézmény kapcsolattartójának e-mail címe:

Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8/D. §-a, valamint a tankönyvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § (13) bekezdés szerint közreműködő útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló dokumentumot és a közreműködők által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt megalapozó tanulók száma

Megrendelt példányszám

Fizetendő összeg
(egységár × megrendelt példányszám)

Tankönyvek a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók részére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg összesen:

 

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt megalapozó tanulók száma

Megrendelt példányszám

Fizetendő összeg
(egységár × megrendelt példányszám)

Tankönyvek a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) és b) alpontja alá tartozó testi, a vakok kivételével az érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók részére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg összesen:

 

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt megalapozó tanulók száma

Megrendelt példányszám

Fizetendő összeg
(egységár × megrendelt példányszám)

Tankönyvek a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó vak tanulók részére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyasztói ár összesen:

 

A sorok száma növelhető!
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
fenntartó

4. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulólétszám összesítő lap
I. részlet igényléséhez

Beküldendő 2011. május 23-ig két eredeti példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

A közoktatási intézmény

1.

2.

 

neve

OM azonosítója

Össz. létszám
(2011. I–VI. hónap átlaga)
(fő)

Igényelt támogatás =
Össz. létszám x
8000 Ft x 6
(Ft)

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Összesen

 

 

X

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
fenntartó

5. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulólétszám összesítő lap
II. részlet igényléséhez

Beküldendő 2011. október 5-éig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

A közoktatási intézmény

1.

2.

 

neve

OM azonosítója

Össz. létszám
(2011. VII–XII. hónap átlaga)
(fő)

Igényelt támogatás =
Össz. létszám x
8000 Ft x 6
(Ft)

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Összesen

 

 

X

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
fenntartó

6. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Évfolyamok számozásának értelmezése

Évfolyam

Normál osztály

Előkészítő évfolyammal indult osztály

9.

9–10-es normatíva

— — —

10.

9–10-es normatíva

9–10-es normatíva

11.

11–12-es normatíva

9–10-es normatíva

12.

11–12-es normatíva

11–12-es normatíva

13.

 

11–12-es normatíva

7. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának
I. és II. részlete igényléséhez aktuális oktatási azonosító adatokkal

Beküldendő 2011. május 23-ig az I. részlet, illetve 2011. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartó neve:
Az intézményekre vonatkozó adatok

Az intézmény neve

OM azonosító

Az igényléssel érintett intézmény (székhely) pontos címe
(település, irányítószám, utca, házszám)
Intézményi kapcsolattartó
(neve, e-mail címe)*

11. évfolyam tanulók létszáma
(fő)**

12. évfolyam tanulók létszáma
(fő)**

Az igénylés alapja:
11–12. évfolyam létszámadatai
összesen
(fő)

Intézmény 1

 

 

 

 

 

Intézmény 2

 

 

 

 

 

Intézmény 3

 

 

 

 

 

Intézmény 4

 

 

 

 

 

Intézmény 5

 

 

 

 

 

 * Többcélú intézmény esetén csak a szakközépiskolai tevékenység intézményegységre vonatkozó adatok.
** A támogatás meghatározásakor a rendelet szerinti feltételek megléte esetén figyelembe vehető tanulói létszám – a 2011. február 15-ei létszám, valamint a 2011. szeptember 15-ei létszám –. Az adatlap kétszer küldendő be a I. és az II. részlet igényléséhez az aktuális létszám adatokkal.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
fenntartó képviselője
(valamint jogutód fenntartó képviselője)

8. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendő 2011. május 23-ig az I. részlet,, illetve 2011. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”.
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Intézményi nyilatkozat a szakképzési évfolyamok beszámításáról
Intézmény megnevezése:
Képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy):
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézményben a szakközépiskola kilenc-tizenkettedik évfolyamain végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe – a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. §-ának (1) bekezdése alapján – beszámításra kerül úgy, hogy a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
képviselő aláírása
(valamint jogutód képviselő aláírása)

9. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igényléshez

Beküldendő 2011. október 6-áig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményekre vonatkozó adatok:

Sor-
szám

Az intézmény neve

Az intézm. címe

OM azonosító

A rendelet
7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulók becsült száma 2011/2012. tanév 1. félév
(fő)

A rendelet
7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulók becsült száma 2011/2012. tanév 2. félév
(fő)

A rendelet
7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tanulók becsült száma 2011/2012. tanév 1. félév
(fő)

A rendelet
7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tanulók becsült száma 2011/2012. tanév 2. félév
(fő)

Igényelt összeg

Az intézm. kapcsolat-
tartójának neve, tel. száma, e-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenntartó által igényelt támogatás összesen: ......................... Ft
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
..................................................................
fenntartó

10. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igénylés elszámolásához

Beküldendő 2012. június 30-áig két eredeti példányban postai úton:
az Alapkezelő részére 1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatásának elszámolása”
Kitöltendő az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményekre vonatkozó adatok:

Sor-
szám

Az intézmény neve

Az intézm. címe

OM azonosító

A rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulók száma 2011/2012. tanév 1. félév
(fő)

A rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulók száma 2011/2012. tanév 2. félév
(fő)

A rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tanulók száma 2011/2012. tanév 1. félév
(fő)

A rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tanulók száma 2011/2012. tanév 2. félév
(fő)

Felhasznált támogatás
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasználás összesen: ......................... Ft
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
..................................................................
fenntartó
A támogatás felhasználásáról történő fenti elszámolással együtt beküldendő a támogatott cél megvalósulásáról készített összefoglaló is. Az elszámolás alapját képező adatlapokat és dokumentumokat öt évig meg kell őrizni.

11. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendő 2011. október 6-áig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott tanulói esetén
(intézményenként kitöltendő)

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK

 

 

A)

50%

ÖSSZEG
(Ft)

– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségei

 

 

B)

20%

 

a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai, tanórán kívüli tevékenységek költségei

 

 

C)

10%

 

az oktatási fejlesztési folyamatban, vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésének költségei

 

 

D)

20%

 

az iskolai gyermekvédelmi felelős vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs a tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggő emberi erőforrás költségei

 

 

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

........................................................................

........................................................................

Fenntartó

Intézmény

(képviselője)

(intézményvezető)

P. H.

P. H.

12. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendő 2011. október 6-áig két eredeti példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott tanulói esetén
(intézményenként kitöltendő)

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK

 

 

A)

100%

ÖSSZEG
(Ft)

– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségei

 

 

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

........................................................................

........................................................................

Fenntartó

Intézmény

(képviselője)

(intézményvezető)

P. H.

P. H.

13. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendő 2011. május 23-áig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartói igénylés
A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása

A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek):

1.

Neve:

Címe:

2.

Neve:

Címe:

3.

Neve:

Címe:

A fenntartó kapcsolattartójának neve, tel. száma, e-mail címe:

A pedagógiai ellátás biztosításának módja:
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként működik,
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító okiratában is! – kijelölt közoktatási intézményben alkalmazásban álló pedagógusok közreműködésével történik,
c) közoktatási intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás alapján történik (amennyiben az egészségügyi/rehabilitációs intézmény fenntartója nem azonos a feladat ellátásában közreműködő közoktatási intézmény fenntartójával).
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a közoktatási intézmény fenntartója és a klinika főigazgatója között kerül sor.
A sorok szükség szerint bővíthetőek.

A 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakban a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás tervezése

 

A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülők becsült létszáma (fő)

 

Gyógykezelés várható időtartama
(nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai megbetegedés
(fő)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb megbetegedés
(fő)

Igényelt támogatás
(Ft)

22–41

42–89

90≤

Igényelt támogatás
összesen (Ft):

A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függően – mellékelni kell:
a) pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát;
b) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülőben/ egészségügyi intézményben/rehabilitációs intézményben közoktatási ellátás biztosítására kijelölt közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá – amennyiben az a közoktatási intézmény alapító okiratából nem derül ki – a feladat ellátására fordított, tervezett heti óraszámot;
c) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény és az ellátásban közreműködő közoktatási intézmény együttműködési szándéknyilatkozatát, megállapodás-tervezetét, a közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá a feladat ellátásában közreműködő pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti óraszámot.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
fenntartó

14. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Gyermekgyógyüdülők, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézmény P. H.

6 Az egyéni tanulói adatlap sorszáma:
Gyógyintézeti tartózkodása alatt a tanuló
................... tanórai foglalkozáson vett részt.

Egyéni tanulói adatlap7

A tanuló neve:     
felvétel napja:     
hazabocsátás napja:     

A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos8
A gyógykezelés időtartama: .................................. nap
A fenti adatoknak a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásához biztosított támogatás elszámolásához történő – név nélküli, statisztikai összesítést szolgáló – kezeléséhez hozzájárulok.

................................................................

................................................................

(hely, idő)

(nagykorú tanuló,

 

vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője)

Foglalkozás

Témája, tartalma

Megjegyzés

időpontja (hó, nap)

időtartama (perc)9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A foglalkozások időtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ...................... perc, ................... tanóra
A foglalkozások megtartását igazolom:
.......................................................................
kezelőorvos v. megbízottja
__________________
6 Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülő, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézményben 2011. szeptember 1– 2011. december 31. között ellátott valamennyi tanuló esetében egytől kezdődően folyamatosan növekvő sorszámmal kell ellátni.
7 Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az esetben tizenöt tanítással töltött naponként – és a tanuló hazabocsátásakor – kell az adatlapot kinyomtatni, azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni.
Csoportos foglalkozás esetén a foglalkozás témáját, tartalmát a pedagógus külön foglalkozási naplóban vezetheti, a csoportban lévő tanulók egyéni tanulói adatlapjaira ebben az esetben csak az időpontot és a szükség szerinti megjegyzést kell dokumentálni.
8 A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.
9 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a foglalkozás időtartam nem 45 perc.

15. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendő 2012. március 31-ig két eredeti példányban postai úton:
az Alapkezelő részére 1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása támogatásának elszámolása”
Kitöltendő az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményben biztosított pedagógiai foglalkoztatás összesítő elszámoló lapja10
A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatáshoz támogatást kapott fenntartó adatai:

Neve, címe, azonosítója:

A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény adatai:

Neve, címe, azonosítója:

A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást végző pedagógusok:

Ssz.

Név

Szakképesítés

Munkahely

Ellátott tanórák száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2011. szeptember 1–2011. december 31. között biztosított oktatás összesített adatai:
I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:

Gyógykezelés időtartama (nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő)

Összesen

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai megbetegedés
(fő)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb megbetegedés
(fő)

22–41

42–89

90≤

.......................................................................

.......................................................................

egészségügyi intézmény főigazgatója

támogatott fenntartó képviselője

II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:

Gyógykezelés időtartama (nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő)

Összesen

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai rehabilitációban részt vettek

Szív- és érrendszeri, daganatos, egyéb megbetegedés
miatt ellátottak

22–41

42–89

90≤

.......................................................................

.......................................................................

egészségügyi intézmény főigazgatója

támogatott fenntartó képviselője

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
__________________
10 Az összesítő adatokat a tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményenként kell kitölteni, a sorok szükség szerint bővíthetőek.

16. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendő 2011. május 26-áig két eredeti példányban postai úton:
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
Kitöltendő az elektronikus igénylés
Az adatlap elérhető: http://www. wekerle.gov..hu /elektronikus_igenyles

16. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MINT FELADATOT ELLÁTÓ IGÉNYLÉSE
16/I. Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban
16/I./A. A többcélú kistérségi társulás, mint feladatot ellátó adatai:

Megye:

Többcélú kistérségi társulás neve, címe:

Adószám:

KSH kód:

A számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail):

16/I./B. a 16/I./A. pontban nevezett többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, az iskolapszichológusi feladatellátással megbízott intézmény adatai:

A közoktatási intézmény neve, címe:

A közoktatási intézmény OM azonosítója:

16/I./C. a 16/I./A. pontban nevezett többcélú kistérségi társulás által, helyi, megyei önkormányzattal, önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben biztosított iskolapszichológusi szolgáltatást ellátó intézmény és fenntartójának adatai:

A fenntartó neve, címe:

A közoktatási intézmény neve, címe:

A közoktatási intézmény OM azonosítója:

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
16/II.  Az iskolapszichológusi ellátás jelenlegi és tervezett mutatói

Az iskolapszichológusi szolgáltatás fejlesztésére pályázó többcélú kistérségi társulás:

Megnevezése:

Címe:    

KSH kódja:  

 

A jelenlegi mutatók, a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján támogatással ellátott iskolapszichológusi feladatellátás

A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. § és 12. § és/vagy a 13. § alapján igényelt támogatással együtt 2011. szeptembertől tervezett iskolapszichológusi ellátási mutatók a 14. § (4) bekezdésben meghatározott határidőig

 

2009/2010. nevelési/tanítási
évben

2010/2011. nevelési/tanítási
évben

2011/2012. nevelési/tanítási
évben

Iskolapszichológusi ellátásban részesülő települések száma.

 

 

 

Iskolapszichológiai ellátásban részesülő közoktatási intézmények száma.

 

 

 

Iskolapszichológiai ellátásban részesülő óvodás gyermekek száma.

 

 

 

Iskolapszichológiai ellátásban részesülő általános iskolás gyermekek száma.

 

 

 

Iskolapszichológiai ellátásban részesülő középiskolás gyermekek száma.

 

 

 

Az ellátásban résztvevő iskolapszichológusok száma.

 

 

 

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

17. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendő 2011. május 26-áig két eredeti példányban postai úton:
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
Kitöltendő az elektronikus igénylés
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov..hu /elektronikus_igenyles

17. A többcélú kistérségi társulás támogatási igénylésével kapcsolatos nyilatkozatok
17/I. A többcélú kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ................................................, elnöke ........................................) vállalja, hogy az iskolapszichológusi szolgáltatást 2011. szeptember 1-jétől kezdődően a kistérség közigazgatási területén biztosítja,
a)    saját intézmény fenntartásával*
b)    helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)    önkormányzati társulás fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*
* a megfelelő válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelő válasz aláhúzásával kell jelölni. Amennyiben a szolgáltatás biztosítására a b) vagy c) pont szerint – megállapodás alapján helyi, megyei önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben – kerül sor, a nyilatkozat III. pontját a megállapodásban érintett intézmény(ek) fenntartójának ki kell töltenie.
Egyben vállalja, hogy az iskolapszichológusi feladatok ellátásának megkezdéséhez**, fejlesztéséhez** 2010. szeptemberétől egy fő létszámfejlesztést biztosít. Vállalja továbbá, hogy az iskolapszichológus foglalkoztatásához kapcsolódó költségek forrásához a 2011/2012-es tanévben hozzájárul.
** a megfelelő aláhúzandó
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
17/II.5 Szándéknyilatkozat az iskolapszichológusi szolgáltatás nyújtására kijelölt intézmény alapító okiratának módosítására
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével .................................................................................................................. intézmény fenntartó (székhely: ..........................................., képviselő neve ......................................) vállalja, hogy az iskolapszichológusi szolgáltatást 2011. szeptember 1-jétől kezdődően a ........................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ............................., elnöke .................................) közigazgatási területén biztosítja, és a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítását legkésőbb 2011. július 31-ig elvégzi.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
fenntartó képviseletére jogosult
_______________
5 Kitöltendő, ha a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására az igénylés benyújtását követően kerül sor.
17/III. Szándéknyilatkozat az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ............................................................................ intézmény (neve, címe, OM azonosítója) fenntartójaként vállalom, hogy az intézményben 2011. szeptemberétől egy fő iskolapszichológusi létszámfejlesztést biztosítok a ..................................................................................... a Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .................................., elnöke .................................) területén történő iskolapszichológusi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodásban foglaltak teljesítésére.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
fenntartó képviseletére jogosult
17/IV. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás részére – a 2009. szeptembertől – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatással, 2009 szeptemberétől létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a)    saját intézmény fenntartásával*
b)    helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)    önkormányzati társulás fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*
* a megfelelő válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelő válasz aláhúzásával kell jelölni.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
17/V. Nyilatkozat a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás részére – a 2010. szeptembertől – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatással, 2010 szeptemberétől létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a)    saját intézmény fenntartásával*
b)    helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)    önkormányzati társulás fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*
* a megfelelő válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelő válasz aláhúzásával kell jelölni.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
17/VI. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból
2009. szeptembertől létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeg – felhasználó részére történő – átadásról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ...................................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból, 2009. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeget 2011. szeptemberétől az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
17/VII. Nyilatkozat a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásból 2010. szeptembertől létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeg – felhasználó részére történő – átadásról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................ Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásból 2010. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeget 2011. szeptemberétől az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

18. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendő 2012. június 30-ig két eredeti példányban postai úton:
az Alapkezelő részére 1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Az adatlap elérhető: http.//www.wekerle.gov..hu/elektronikus_igenyles

18. melléklet az iskolapszichológusi szolgáltatást megszervezett, és a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. és 12. § és 13. § alapján támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatásához

 

Az iskolapszichológusi ellátást
a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján biztosított többcélú kistérségi társulás2:

Az iskolapszichológusi ellátást
a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
11. § és 12. § alapján biztosított többcélú kistérségi társulás4:

 

Megnevezése:

Címe:

KSH kódja:


A TKT az iskolapszichológusi feladatokat saját fenntartásában működő nevelési tanácsadóban, vagy a TKT által helyi önkormányzattal, vagy megyei önkormányzattal, vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el3.

Megnevezése:

Címe:

KSH kódja:


A TKT az iskolapszichológusi feladatokat saját fenntartásában működő nevelési tanácsadóban, vagy a TKT által helyi önkormányzattal, vagy megyei önkormányzattal, vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el5.

 

Az iskolapszichológusi ellátásra jogosult nevelési tanácsadó- és az iskolapszichológiai ellátásban részesülő intézmény adatai
(adatszolgáltatás az ellátásban részesülő gyermekek számáról)

 

A nevelési tanácsadó fenntartójának megnevezése, címe:

Az iskolapszichológusi tevékenység ellátásával megbízott nevelési tanácsadó neve, címe, OM azonosítója:

_______________________
2 Amennyiben a többcélú kistérségi társulás több közoktatási intézményben is biztosítja az iskolapszichológusi ellátást, a táblázatot értelemszerűen intézményenként kell kitölteni.
3 A megfelelő aláhúzandó.
4 Amennyiben a többcélú kistérségi társulás több közoktatási intézményben is biztosítja az iskolapszichológusi ellátást, a táblázatot értelemszerűen intézményenként kell kitölteni.
5 A megfelelő aláhúzandó.

 

A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatással, 2009. szeptembertől
megkezdett és továbbra is fenntartott iskolapszichológusi álláshelyen foglalkozatott
iskolapszichológus által ellátott mutatók6

A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatással 2010. szeptembertől
megkezdett és továbbra is fenntartott iskolapszichológusi álláshelyen foglalkozatott
iskolapszichológus által ellátott mutatók

A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatással az iskolapszichológus által ellátott mutatók
(Értelemszerűen a 2011/2012. nevelési/tanítási évre vonatkoztathatóan. Itt lehet egyezőség a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § illetve
a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján megkezdett és folytatott iskolapszichológusi ellátási mutatókkal)

A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. § és 12. § alapján elnyert támogatással 2011. szeptembertől
biztosított iskolapszichológusi álláshelyen foglalkozatott
iskolapszichológus által ellátott mutatók
(A megfelelő sor kitöltésével)

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban részesülő gyermekek száma a 2009/2010. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma a 2009/2010. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek közül a 2010/2011. nevelési/tanítási évre tervezett ellátás száma

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban részesülő gyermekek száma a 2010/2011. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma a 2010/2011. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

_______________-
6 Amennyiben az iskolapszichológusi ellátás utazó iskolapszichológus által biztosított, úgy az rövidítve „u” betűvel jelölendő.

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek közül a 2011/2012. nevelési/tanítási évre tervezett ellátás

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban részesült gyermekek száma a 2011/2012. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma a 2011/2012. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása,
amelyekben biztosított az iskolapszichológiai ellátás7


Sorszám

TKT saját fenntartásában működő nevelési tanácsadó által

TKT helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján

TKT megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján

TKT önkormányzati társulással megszervezett ellátásban

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása,
amelyekben nem biztosított az iskolapszichológusi ellátás

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

A táblázat sorainak száma szükség szerint bővíthető.
Az adatok valódiságáért a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
_________________
7 A sorok bővíthetőek a települések felsorolásával.

19. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

 

Beküldendő 2011. május 27-éig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az Alapkezelő részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartói igénylés
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása
Fenntartó neve:

1

A fenntartott intézményekre vonatkozó, a támogatás igénylését megalapozó adatok:

2

3

4

5

6

7

8

Ssz.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók

nevelését, oktatását ellátó intézmény

létszáma

Intézménynév

OM
azonosító

létszám
2010.
10. 01.

várható létszám 2011.
10. 01.8

2010. 10. 01-jei tényleges, és a 2011.
10. 01-jei várható létszám matematikai átlaga9

A számított átlaglétszámból a költségvetési tv. 5. sz. melléklet 11.a) pontjára 2011-ben benyújtott igénylésnél érintett létszám10

Támogatás igénylésére jogosító számított létszám11

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

A táblázat sorainak száma szükség szerint bővíthető.
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, azok valódiságáért felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................
fenntartó
__________________
8 2011. 10. 01-jei várható létszám számítása a 2010/2011. tanév tényleges létszáma, és a 2011/2012. tanévre történő beiskolázási adatok ismeretében tervezhető
9 4. oszlop adatának + 5. oszlop adatának összege osztva kettővel
10 Azoknak a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeknek, tanulóknak a létszáma, akik – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában foglaltak szerint – részt vesznek a képesség-kibontakoztató, az integrációs felkészítést szolgáló, illetve az óvodai fejlesztő programban és akik után a fenntartó a költségvetési törvény 5. számú melléklet 11. a) pontja [Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása] alapján igényelt támogatást.
11 Támogatásra jogosult létszám: 6. oszlop létszáma csökkentve a 7. oszlop létszámával.

20. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan – az önkormányzati fenntartó, valamint közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén
(A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
Alulírott ............................................................................................ polgármester/főpolgármester a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képviselő-testület/közgyűlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendő) ...................................................... számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1
Alulírott ....................................... a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, mint fenntartó képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ................................................... OM azonosítóval rendelkező ................... közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendő).2
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke
a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézményfenntartó/
központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény, mint fenntartó képviseletében
eljáró személy aláírása
P. H.
____________________
1 Kitöltendő önkormányzati, fővárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendő közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.

21. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény
jogutódlással történt megszűnéséről*
(A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
Alulírott ................................................................. polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a testület ........................ számú határozatával az intézmény fenntartói jogát átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte1.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorolja:
A jogutód intézmény megnevezése:
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézményfenntartó
képviseletében eljáró személy aláírása
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorló
P. H.
................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézményfenntartó
képviseletében eljáró személy aláírása
_____________________
* Kitöltendő, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született.
1 A megfelelőt kérjük aláhúzni.
1

A rendelet a 22. § alapján hatályát vesztette 2016. december 31. napjával.