• Tartalom
Oldalmenü

244/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet

a vasúti pályahálózat működtetésének az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitelre és annak ügyleti kamataira történő állami kezességvállalás szabályairól

2014.09.05.

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletnek a jogszabályi állami kezességvállalásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) Az állami kezességvállalás érdekében a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel együttesen hiteljogviszonyonként a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 28/A. §-a szerint nyújt be előterjesztést a Kormányhoz.

(2) Az európai uniós szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az európai uniós támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj megállapítása érdekében az előterjesztés benyújtása a hitelnyújtó kiválasztását és a hitelkonstrukció lényeges elemeinek – így különösen: kamatfeltétel, futamidő, visszafizetés ütemezése – meghatározását követően történhet meg.

(3) Amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló szerződéshez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti eljárás lefolytatása nem kötelező, akkor a hitelnyújtót nyilvános pályázat útján kell kiválasztani.

(4) Amennyiben a hitelnyújtó kiválasztása során a Kbt. szerinti eljárás lefolytatása kötelező, a Vtv. 28/A. § (5) bekezdése alapján a közreműködő Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) a szerződések és egyéb dokumentumok pénzügyi feltételekre vonatkozó részeit előzetesen véleményezi, továbbá teljes jogú tagként részt vesz a Kbt. szerinti bírálóbizottságban.

(5) A hitelnyújtó (4) bekezdéstől eltérő módon történő kiválasztásakor nyilvános pályázat kiírása esetén az ÁKK Zrt. a kötelezett képviseletében eljárva elvégzi az ajánlatkérés teljes körű lebonyolítását, továbbá pénzügyi szempontból véleményezi a kapcsolódó szerződéseket és egyéb dokumentumokat.

3. § (1) Az előterjesztésben közlekedés-szakmai és pénzügyi szempontból is indokolni kell a vasúti pályahálózat működtetésének az állami költségvetés keretein kívüli finanszírozása szükségességét.

(2) Az előterjesztés a közlekedés-szakmai szempontok közül legalább a következőket tartalmazza:

a)1 annak feltüntetését, hogy a kötelezett rendelkezik-e a Vtv. 28. §-a szerinti, az állammal kötött hatályos pályaműködtetési szerződéssel,

b) annak feltüntetését, hogy a kötelezett eleget tesz-e a pályaműködtetési szerződésből eredő kötelezettségeinek,

c) a forrásbevonással elérni kívánt cél bemutatását, a cél elérésének lehetséges ellenőrzési pontjait, valamint

d) a forrásbevonás elmaradása esetén lehetséges alternatívákat, hatásokat.

(3) Az előterjesztésben legalább a következő pénzügyi szempontokat be kell mutatni:

a) az állami készfizető kezességvállalás mellett felvehető hitel összegét (forintban, más deviza alapú hitelfelvétel esetében annak devizanemében is),

b) a hitelkonstrukció lényeges elemeit, így különösen a tervezett futamidőt, a visszafizetés tervezett ütemezését, a tervezett kamatfeltételeket,

c) javaslatot a kezességvállalási díj mértékére és annak indokolását,

d)2 az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerinti álláspontját,

e) a hitelvisszafizetés valószínűségének és forrásának bemutatását, valamint a kezesség beváltásának valószínűségéről szóló tájékoztatást,

f) a hitelfelvétel, továbbá a hiteltörlesztés forrása biztosításának költségvetési, valamint az államháztartásról szóló törvény szerinti maastrichti adósságmutatóra és maastrichti elsődleges egyenlegmutatóra gyakorolt várható hatását,

g)3 az állammal kötött hatályos pályaműködtetési szerződés alapján az állam által indokoltnak elismert költségek megtérítési összegét az adott évben,

h) annak bemutatását, hogy miért nem került sor az állam által indokoltnak elismert költségek részben vagy egészben történő megtérítésére,

i) a finanszírozás költségeinek bemutatását és összehasonlítását a hasonló futamidejű magyar államkötvény hozamával, amennyiben ilyen nincs, akkor a főbb kondíciókban (futamidő, devizanem, kamatozás módja) egyező finanszírozás költségével, továbbá

j) a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó, (4) bekezdés szerinti adatokat.

(4) A kötelezett pénzügyi helyzetével kapcsolatos adatok a következők:

a) a kötelezettnek a hitel futamidejére tervezett eredmény- és mérlegadatai,

b) a kötelezett adósságszolgálati fedezeti rátája,

c) a kötelezettnél az utolsó lezárt üzleti év végén fennálló, hitelviszonyon alapuló tartozások állománya, külön bemutatva az állami kezesség melletti állományokat, valamint

d) a kötelezett javára az előző 5 évben történt állami kezességvállalás tényéről és körülményeiről szóló tájékoztatás.

4. § A kezességvállalási díj megfizetésének idejéről és módjáról – a Kormány határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal – a kötelezettel kötött szerződésben az államháztartásért felelős miniszter állapodik meg.

5. § A kötelezett

a) a hitelszerződés megkötéséről – az abban általa vállalt visszafizetési és járulékfizetési kötelezettség mértékének, esedékességének megjelölésével –, továbbá

b) a hiteljogviszony megszűnéséről – a megszűnés okának megjelölésével – a megkötést, valamint a megszűnést követő 15 naptári napon belül tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert.

6. § (1) A hitelnyújtó a fizetési kötelezettség esedékességét követően köteles írásban

a) felszólítani a hitelfelvevőt a teljesítésre, és

b) tájékoztatni a közlekedésért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert a fizetés teljesítésének elmaradásáról.

(2) A hitelnyújtó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségeinek teljesítését követő 30. naptól érvényesítheti az állami kezességet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 581. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdés d) pontja az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 72. §-a, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 581. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdés g) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 581. § a) pontja szerint módosított szöveg.