• Tartalom

252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet

252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet

a hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Hatvan, belterület, 2713/4 helyrajzi számú, kivett kastély megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. sz. alatt álló műemlék ingatlan, a hatvani Grassalkovich-kastély főépülete és parkja, valamint a Hatvan, belterület, 2713/6 helyrajzi számú, kivett beépített terület megnevezésű műemlék ingatlan rekonstrukciójával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. §2 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)4 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)8 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez10

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Eljáró hatóság

2.

A hatvani
Grassalkovich-kastély főépületének és parkjának rekonstrukciója

Hatvan, belterület
2713/4 hrsz.;
2713/6 hrsz.

műemléki védelem alatt álló építmények építésügyi hatósági engedélye

Heves Vármegyei Kormányhivatal 11

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Heves Vármegyei Kormányhivatal 12

4.

vízjogi hatósági eljárások

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság13

5.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Heves Vármegyei Kormányhivatal14

6.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Heves Vármegyei Kormányhivatal 15

7.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

9.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

10.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 16

2. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez17

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 41. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

4

A 3. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

A 4. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

11

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:11 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 41. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére