• Tartalom

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2022.07.01.

A Kormány
az 1. § és a 3–23. §-ok tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a)–c) és e)–h) pontjában,
a 2. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a) és f) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 47. pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában,
a 24–25. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4. § és 85. § (1) és (4) bekezdésében,
a 26. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-ának (1) bekezdése e) pontjában,
a 27. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés e) és g) pontjában és 122. § (1) bekezdésében,
a 28. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
a 29. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 30. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 31. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), c)–d), f)–g) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában,
a 32. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában,
a 33. § tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § a) pontjában,
a 34. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 35. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), s) és w) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában,
a 36–37. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,
a 38. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 40. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,
a 41. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,
a 42. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 43. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés k) pontjában és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjában,
a 44. § (10) bekezdése tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,
a 39. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. § Átvett intézmény: a megyei önkormányzatoktól a nem egészségügyi feladatok ellátását végző vagy a nem egészségügyi feladatok ellátásában közreműködő, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján az ott meghatározottak szerint átvételre kerülő intézmények.

2. Az intézményfenntartó szerv kijelölése

2. § (1)1 A Kormány az átvett intézmények tekintetében – a közoktatási intézmények kivételével – a megyei intézményfenntartó központot jelöli ki a Törvény 3. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására.

(1a)2 Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ.

(1b)3 Az (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétben a megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok, ingatlanrészek, illetve az ezen ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon tekintetében a vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei kormányhivatal.

(2) A megyei intézményfenntartó központ székhelye a megyeszékhely városban, a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ székhelye Budapesten van.

3. §4 A megyei intézményfenntartó központot az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

4. §5

3. 6 A kormánymegbízottnak a megyei intézményfenntartó központ 2012. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos feladatai és jogkörei

5. §7 A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ 2012. évi költségvetése végrehajtásával összefüggésben

a) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési beszámolót;

b) a Kormány döntése érdekében – a miniszter előzetes jóváhagyását követően – javaslatot tesz a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány felhasználásának céljára, rendeltetésére, majd a Kormány döntését követően megállapítja a pénzmaradványt és az előirányzat-maradványt;

c) beszámoltatja a vezetőket a belső kontrollrendszer működtetéséről;

d) felügyeli a belső kontrollrendszer és az annak részét képező ellenőrzés működéséről az államháztartásért felelős miniszter részére szóló beszámoló előkészítését.

6. §8

4. A megyei intézményfenntartó központ vezetése

7. § (1) A megyei intézményfenntartó központot a megyei intézményfenntartó központ vezetője vezeti.

(2)9

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezetője minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő.

8. § (1) A megyei intézményfenntartó központ vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a megyei intézményfenntartó központ vezető-helyettese helyettesíti.

(2)10 A megyei intézményfenntartó központ vezető-helyettesét a megyei intézményfenntartó központ vezetőjének a javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint jogosult vele szemben fegyelmi eljárás indítására és fegyelmi büntetés kiszabására.

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezető-helyettese felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

(4) A megyei intézményfenntartó központ vezető-helyettese minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású, határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő.

(5)11 A megyei intézményfenntartó központ gazdasági vezetőjének személyére a központ vezetője tesz javaslatot. A gazdasági vezető felett a fegyelmi eljárás megindítására, valamint a fegyelmi büntetés kiszabására vonatkozó munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A gazdasági vezető felett – a kinevezés, a felmentés, a díjazás megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

5. A munkáltatói jogok gyakorlása

9. § (1) A megyei intézményfenntartó központ kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselői), valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

(2)–(3)12

(4) Az átvett intézmények intézményvezetői tekintetében a munkáltatói jogokat – törvényben vagy kormányrendeletben foglalt kivételekkel – a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

(5) Az átvett intézmények közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az átvett intézmény vezetője gyakorolja.

6. A megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatáskörei

10. § (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati jogszabályokban, valamint az e rendeletben meghatározott, az átvett intézményekkel összefüggő vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatokat, így különösen

a) gyakorolja a Törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került nem egészségügyi intézmények felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében irányítási, illetve a 11. §-ban megjelölt középirányítói jogokat és feladatokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi jogokat, valamint az alapítványok, közalapítványok esetében az alapítói jogokat,

b) vagyonkezelőként ellátja az a) pont szerinti intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat.

(2)13

11. § (1) A megyei intézményfenntartó központ az átvett intézmények felett az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:

a) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek;

b) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét;

c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket;

d) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító, megszüntető okiratát, illetve az alapító okirat módosítását;

e) előkészíti és az ágazati illetékes miniszternek felterjeszti a költségvetési szervek vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását;

f) jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát, ha annak megállapítása nem a Kormány hatáskörébe tartozik;

g)14 kezdeményezheti a miniszternél a Kormány hatáskörébe tartozó költségvetési átcsoportosítást;

h) beszámoltatja az átvett intézmény vezetőjét a belső kontrollrendszer működtetéséről;

i) vagyonkezelőként ellátja az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat.

(2) A megyei intézményfenntartó központ az átvett – irányítása alá tartozó – intézmények tekintetében az alábbi feladatokat látja el:

a) szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;

b) összegyűjti, ellenőrzi az intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a minisztériumba;

c) ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának végrehajtását;

d) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását;

e) megállapítja a költségvetési szervek kincstári költségvetését, valamint jóváhagyja az elemi költségvetését, illetve – gazdálkodó szervezet esetében – az üzleti tervét;

f) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási jogköröket;

g)15 rendszeresen figyelemmel kíséri az intézmények költségvetésének (üzleti tervének) végrehajtását, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélye esetén a hatáskörébe tartozó előirányzatoknál, intézményeknél megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a miniszternél intézkedést kezdeményez;

h) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési szervek költségvetési beszámolóit;

i) megállapítja, illetve jóváhagyja a költségvetési szervek pénzmaradványát, előirányzat-maradványát, egyidejűleg meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány felhasználásának célját, rendeltetését;

j) megszervezi a saját vagy az intézmények feladatkörébe tartozó egyes szakmai, támogatási, illetve európai uniós vagy más nemzetközi forrásból származó támogatásból megvalósuló programok végrehajtását, lebonyolítását.

7.16

12–13. §

8. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–11. §, a 15. §; a 16. § (2)–(3) bekezdése, a 17–20. §, a 24–29. §; a 31–33. §, a 35. §, a 38–39. §, a 40. § (2) bekezdése és a 42–44. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) 2012. január 1-jén hatályát veszti

(4)17

(5)18

(6)19

9. Átmeneti rendelkezések

15. § (1)20 A megyei önkormányzatnál az átvett intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központ jár el.

(1a)21 Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ jár el.

(2)22 A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 2012. április 1-jével önállóan működő költségvetési szervekké alakulnak át. Ezen időponttól kezdve az érintett szervek tekintetében a gazdálkodással összefüggő feladatokat a megyei intézményfenntartó központ látja el. Az átvett intézmények közül az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodással összefüggő feladatait 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központ látja el.

16. §23

17. §24 A Magyar Nemzeti Levéltár a megszűnt megyei levéltár általános és egyetemes jogutóda.

18. §25 (1) A megyei intézményfenntartó központok és a 2012. december 31-én azok fenntartásában lévő központi költségvetési szervek – ide nem értve a megyei könyvtárakat és a megyei múzeumi szervezeteket – alapító és irányító szerve 2013. január 1. napjától a miniszter.

(2) A megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történő beolvadással megszűnnek. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a megszűnt megyei intézményfenntartó központok általános és egyetemleges jogutóda.

19. §26

20. §27

20/A. §28 A Törvény 7. § (5b) bekezdése alapján indult eljárásban a működési engedély az egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló rendelet, illetve az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet szerinti nyilatkozatától függetlenül kiadható.

21–22. §29

22/A. §30

22/B. §31

23. § A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.

23/A. §32

10. Módosító rendelkezések

24. §33

25. §34

26. §35

27. §36

28. §37

29. §38

30. §39

31. §40

32. §41

33. §42

34. §43

35. §44

36. §45

37. §46

38. §47

39. §48

40. § (1)49

(2)50

(3)51

(4)52

(5)53

(6)54

(7)55

(8)56

41. §57

42. §58

43. §59

44. §60

1. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez61

2. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez62

3. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez63

4. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez64

5. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez65

6. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez66

1

A 2. § (1) bekezdése a 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet – a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdése szerint módosított – 10. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1a) bekezdését a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § (1b) bekezdését a 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 100. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 4. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 587. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. alcím címét a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 75/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 5. §-t a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 75/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 6. §-t a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 7. § (2) bekezdését a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 8. § (2) bekezdése a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (5) bekezdése a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 9. § (2)–(3) bekezdését a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 10. § (2) bekezdését a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § d) pontja.

14

A 11. § (1) bekezdés g) pontja a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (2) bekezdés g) pontja a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. alcímet (12–13. §) a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 587. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15. § (1) bekezdése a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 15. § (1a) bekezdését a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be.

22

A 15. § (2) bekezdése az 54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 16. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 587. §-a hatályon kívül helyezte.

24

A 17. §-t a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 262/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege ez utóbbi módosító rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 18. §-t a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

26

A 19. §-t a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 20. §-t a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 20/A. §-t a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 93. §-a iktatta be.

29

A 21–22. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 587. §-a hatályon kívül helyezte.

31

A 22/B. §-t a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 587. §-a.

32

A 23/A. §-t a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 587. §-a.

33

A 24. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

34

A 25. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35

A 26. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

36

A 27. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

37

A 28. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

38

A 29. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

39

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 31. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

41

A 32. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

42

A 33. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

43

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 35. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

45

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 38. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

48

A 39. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

49

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 40. § (2) bekezdését a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

51

A 40. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 40. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 40. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 40. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 40. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 40. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 42. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

59

A 43. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

60

A 44. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

61

Az 1. mellékletet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 587. §-a hatályon kívül helyezte.

62

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 6. mellékletet a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 587. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére