• Tartalom

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

2023.02.01.

A Kormány

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. és 4. alcím, 5. § (2) bekezdés, 18. § és 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában

a II. fejezet, a 7. alcím, a 24. § (1) bekezdés és 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,

a III. fejezet és a 24. § (2) bekezdés tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § b) pontjában,

a 17. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében,

a 19. § és a 2. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 21. és 22. §-a tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,

a 25. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Első fokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok

1. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely

a)1

b)2 a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben eljár,

c)3 a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi,

d)4 a Ttv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár,

e) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,

f)5 az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabályszegés megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha

fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,

fc) tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,

fd)6 a ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a rendezvény szervezője nem, vagy nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg,

g) a jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja,

h)7 lefolytatja a tűzoltó készülékek karbantartása tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerinti végzésének helyszíni ellenőrzését,

i)8

j)9 eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 7. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott hatósági eljárásokban,

k)10 azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,

l)11

m)12 eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe,

n)13 a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

o)14 eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (10) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott eljárásokban.

(2) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely

a)15

b)16

c)17 eljár – a (3) bekezdés i) pontjában meghatározott kivétellel – a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,

d)18 a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében az (1) bekezdés a)–g) és j)–k) pontjában meghatározott esetekben eljár,

e)19

f)20 eljár az alábbi építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben az építmény első végleges használatbavételéig:

fa) magas építmények,

fb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,

fc) a 4 000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

fd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

fe) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

ff) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik,

g)21 azon beépített tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

h)22 eljár – az 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kivétellel – a Kstv. 7. §-ában meghatározott hatósági és felügyeleti eljárásokban,

i)23 a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,

j)24 a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi,

k)25 az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

l)26 lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,

m)27 a (3) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével eljár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy), ha kormányrendelet másként nem rendelkezik.

n)28 eljár az R. 2. § (10) bekezdés a) pontjában, valamint az R. 3. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárásokban.

(2a)29 Amennyiben a Kormány rendeletében a (2) bekezdés m) pontjától eltérően rendelkezik, a kiemelt jelentőségű ügyben a helyszíni szemlék és hatósági ellenőrzések lefolytatására a területi szerv is jogosult.

(2b)30 A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér létesítményei tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott ügyekben első fokú tűzvédelmi hatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.

(3) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki, amely

a) engedélyezi azon tűzoltó-technikai termék forgalmazását, aminek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,

b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérést engedélyezhet,

c) a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldást elbírálja,

d) a külön jogszabályban meghatározott esetekben dönt a védelem egyenértékűségéről,

e)31 eljár a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban,

f)32

g) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben eljár,

h)33

i)34 eljár a területi szerv, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével és az általuk szervezett tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, és dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,

j)35 eljár a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárásban.

k)36

l)37 az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott nyilatkozatokkal összefüggésben:

la) személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezet a kiadott nyilatkozatokról,

lb) ellenőrzi a kiadott nyilatkozatok megfelelőségét.

(4)38

2. Másodfokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok

2. § (1) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli ki.

(2) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként a központi szervet jelöli ki azokban az ügyekben, ahol a területi szerv első fokú tűzvédelmi hatóságként eljárt.

(3)39 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként a másodfokú hatóságként kijelölt szervek járnak el.

3.40

3. §

4.41

4. §

5. Különös szabályok

5. §42 (1)43 A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tekintetében, az 1. § (1) bekezdés b)–g) és j)–n) pontja, az 1. § (2) bekezdés f), g), k) és l) pontja, valamint az 1. § (3) bekezdés b)–c) pontja vonatkozásában országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős miniszter jár el.

(2)44

6. § (1) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a központi szervet jelöli ki

a)45 a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenység tekintetében,

b)46

c)47 a területi szerv és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységgel kapcsolatban.

(2)48 A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a területi szervet jelöli ki – az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kivétellel – a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységek tekintetében.

6/A. §49 Az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott nyilatkozatokról a központi szerv által vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tűzvédelmi szakértői nyilatkozat száma,

b) a tűzvédelmi szakértői engedély száma,

c) az építményszerkezet létrehozásának címe,

d) az építményszerkezet megnevezése,

e) az építményszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményt megállapító műszaki előírás száma, címe,

f) az építményszerkezettel szemben műszaki előírásban támasztott tűzvédelmi követelmény pontos helye és tartalma,

g) az építményszerkezetet alkotó termékek, anyagok felsorolása az alábbi adatokkal:

ga) név,

gb) típus,

gc) szállító neve,

gd) szállító címe,

ge) teljesítmény igazolásának módja, száma,

h) az építményszerkezet pontos leírása, rétegrendje, a termékek egybeépítésének módja, és

i) az építményszerkezet tűzvédelmi szakértő által meghatározott tűzvédelmi tulajdonságai.

6/B. §50 A tűzvédelmi hatósági eljárásokban, ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul, és ellenérdekű ügyfél az első fokú eljárásban nem vett részt, az ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a tűzvédelmi hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést.

II. Fejezet

A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

7. § (1)51

(2)52

(3)53 Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabályszegésekért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1)54 A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetet kivéve – a szabályszegést észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabályszegés a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabályszegés helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2)55

8/A. §56 (1)57 A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2)58

(3)59 A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

(4)60

9/A. §61

9/B. §62

III. Fejezet63

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS ALÁRENDELT SZERVEI HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁNAK TAGJAIRA, AZ ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOK, AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK, A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOK TAGJAIRA VONATKOZÓ CSOPORTOS ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

10. §64 Csoportos élet- és balesetbiztosítás köthető a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendelt szervei hivatásos állományú tagjaira.

11. §65 Csoportos élet- és balesetbiztosítást kell kötni

a) az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint

b) a létesítményi tűzoltóságok

tűzoltásban, műszaki mentésben részt vevő tagjaira.

12. § Az e fejezet alapján megkötött biztosítási szerződésnek ki kell terjednie legalább a tűzeseti beavatkozás, a műszaki mentés és az erre való felkészítés, illetve a készenléti jellegű szolgálat során bekövetkezett balesetre és halálesetre.

13. §66 A biztosítási díj forrását a 10. § és 11. § a) pontjában foglaltak esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter biztosítja. A szerződést a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter köti meg.

14. §67 A létesítményi tűzoltók esetében a biztosítási díj forrását a fenntartó köteles biztosítani. A szerződést a létesítményi tűzoltóság fenntartója köti meg.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatálybalépés

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–14. §, a 16–22. §, a 24–25. §, az 1. és 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.

7. Átmeneti rendelkezések

16. §68 A tűzvédelmi bírságot a szabályszegés észlelésekor hatályos rendelet alapján kell kiszabni. Amennyiben a szabályszegés észlelésének, illetve a bírság kiszabásának időpontjában különböző szabályozás volt érvényben a tűzvédelmi bírság kiszabására, úgy a szabályszegést elkövető számára kedvezőbb jogi szabályozást kell alkalmazni a tűzvédelmi bírságra vonatkozó rendelkezések közül.

17. §69 Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság az egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépését70 megelőzően hozott, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c)–e) vagy g) pontjára alapozott döntését hivatalból, a MódR. hatálybalépését követő 60 napon belül felülvizsgálja. Ha az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet MódR.-rel megállapított 1. §-ában meghatározott körülmények nem állnak fenn, akkor döntését módosítja vagy visszavonja.

8. Módosuló rendelkezések

17. §71

18. §72 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor73 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését74 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

19. §75 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor76 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését77 megelőzően kiemelt jelentőségű ügyben nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

20. §78

21. §79

22. §80

23. §81

9. Hatályát vesztő rendelkezések

24. §82

25. §83

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez84

A

B

C

1.

A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése

A tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke
(Ft)

A tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke
(Ft)

2.

tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő

10 000

1 000 000

3.

tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges

20 000

3 000 000

4.

tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő

20 000

1 000 000

5.

kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása
a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál

40 000

1 500 000

6.

kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben

30 000

1 200 000

7.

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál

30 000

1 000 000

8.

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben

20 000

800 000

9.

az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy
a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése
(a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)

20 000

500 000

10.

a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható létszám túllépése

30 000

3 000 000

11.

jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása

30 000

200 000

12.

a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított

30 000

1 000 000

13.

szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása

30 000

1 000 000

14.

a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása

20 000

2 000 000

15.

a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése

50 000

2 000 000

16.

tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)

20 000

50 000

17.

tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén

10 000

20 000

18.

tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén

20 000

30 000

19.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb 100 m2 alapterületű

50 000

400 000

20.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
101–500 m2 alapterületű

100 000

1 000 000

21.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
500 m2 feletti alapterületű

200 000

2 000 000

21a85

a jogszabály vagy hatóság által előírt fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása

100 000

3 000 000

22.

tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya

100 000

1 500 000

23.

jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének,
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya,
ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt

50 000

1 000 000

24.

jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás létesítésének, készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, működésének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

30 000

1 000 000

25.

jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása

30 000

1 000 000

26.

tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása

50 000

500 000

27.

hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés

50 000

500 000

28.

tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)

50 000

1 000 000

29.

tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése

50 000

1 000 000

30.

a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt

30 000

1 000 000

31.

a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott
a tűzvédelmi dokumentáció készítése során

30 000

1 000 000

32.

a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt

30 000

1 500 000

33.

a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában,
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon –
nem gondoskodott, és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt

30 000

1 000 000

34.

az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik
a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja

50 000

500 000

35.

a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el

50 000

250 000

36.

a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza

50 000

200 000

37.

az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették

30 000

2 000 000

38.

a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya

40 000

300 000

39.

az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el

50 000

200 000

40.

a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé

30 000

1 000 000

41.

a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte

50 000

1 000 000

42.

a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

50 000

1 000 000

43.

a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét

200 000

3 000 000

44.

a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

20 000

60 000

45.

a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése

20 000

1 000 000

46.

az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása

30 000

100 000

47.

ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz

50 000

1 000 000

48.

szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása

20 000

400 000

49.

eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül

50 000

1 000 000

50.

eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák

50 000

1 000 000

2. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez86

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontját a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés f) pontja a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés f) pont fd) alpontját az 501/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. § (1) bekezdés h) pontját a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (1) bekezdés i) pontját a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja.

9

Az 1. § (1) bekezdés j) pontját a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

10

Az 1. § (1) bekezdés k) pontját a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

11

Az 1. § (1) bekezdés l) pontját a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése.

12

Az 1. § (1) bekezdés m) pontját a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

13

Az 1. § (1) bekezdés n) pontját a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. § (1) bekezdés o) pontját a 730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

15

Az 1. § (2) bekezdés a) pontját a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1. § (2) bekezdés b) pontját a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított, a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított, a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

19

Az 1. § (2) bekezdés e) pontját a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 71. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. § (2) bekezdés f) pontja a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 1. § (2) bekezdés g) pontja az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. §-a szerint módosított szöveg.

22

Az 1. § (2) bekezdés h) pontját a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

23

Az 1. § (2) bekezdés i) pontját a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

24

Az 1. § (2) bekezdés j) pontját a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az 1. § (2) bekezdés k) pontját a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

26

Az 1. § (2) bekezdés l) pontját a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

27

Az 1. § (2) bekezdés m) pontját a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 357. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

28

Az 1. § (2) bekezdés n) pontját a 730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

29

Az 1. § (2a) bekezdését a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

Az 1. § (2b) bekezdését a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

31

Az 1. § (3) bekezdés e) pontja a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 1. § (3) bekezdés f) pontját a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

33

Az 1. § (3) bekezdés h) pontját a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

34

Az 1. § (3) bekezdés i) pontja a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 1. § (3) bekezdés j) pontja a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

36

Az 1. § (3) bekezdés k) pontját a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

37

Az 1. § (3) bekezdés l) pontját a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

38

Az 1. § (4) bekezdését a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 2. § (3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 356. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át

40

A 3. alcímet (3. §) a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 358. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

41

A 4. alcímet (4. §) a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 358. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

42

Az 5. § a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

44

Az 5. § (2) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 358. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

45

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 6. § (1) bekezdés b) pontját a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 6. § (2) bekezdése a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 6/A. §-t a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

50

A 6/B. §-t a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 356. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

51

A 7. § (1) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

52

A 7. § (2) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

53

A 7. § (3) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 8. § (2) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 358. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

57

A 8/A. § (1) bekezdése a 137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 357. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át. szöveg.

58

A 9. § (2) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 358. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

59

A 9. § (3) bekezdése a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 357. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át. szöveg.

60

A 9. § (4) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 358. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

61

A 9/A–9/B. §-t a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

62

A 9/A–9/B. §-t a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

63

A III. Fejezet címe a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

64

A 10. § a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

65

A 11. § a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

66

A 13. § a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 589. §-a szerint módosított szöveg.

67

A 14. § a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

68

A 16. § a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

70

A hatálybalépés időpontja 2013. november 20.

71

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 70. §-a iktatta be.

73

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

74

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

75

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése iktatta be.

76

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

77

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

78

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 1. melléklet a 730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

85

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21a. sorát az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

86

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére