• Tartalom

26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet

26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet

az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2011.03.11.

A Kormány

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13/B. § A Kormány állampolgársági ügyekben eljáró szervként a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt jelöli ki. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az állampolgársági ügyekért felelős miniszter nevében ellátja – az Ápt. 4. § (3) bekezdésével és 5. §-ával összefüggő névmódosítási eljárásban a névmódosítási kérelemnek helyt adó döntés kivételével – az Ápt. 24. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat.”

2. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában a „9. számú mellékleten” szövegrész helyébe a „6. számú mellékleten” szöveg, 2. § (1) bekezdésében a „konzuli tisztviselő” szövegrész helyébe a „konzuli tisztviselő, az integrált ügyfélszolgálati iroda vezetője” szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „6. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „9. számú mellékletben” szöveg, 1. számú melléklet I. 2. és VI. 2. pontjában, 10. számú melléklet I. 2., VI. 2. és X. pontjában az „A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a) a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével b) kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel. (A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)” szövegrész helyébe az „A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)” szöveg, 1. számú mellékletében az „A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem. a) a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével b) kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel (A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)” szövegrész helyébe az „A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)” szöveg, 5. számú mellékletében az „igazságügyi és rendészeti miniszterének” szövegrész helyébe a „belügyminiszterének” szöveg, 7. számú melléklet 10. pontjában az „az igazságügyi és rendészeti minisztertől” szövegrész helyébe az „a belügyminisztertől” szöveg, 9. számú mellékletében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrészek helyébe a „Polgármesteri Hivatal/külképviselet” szöveg, a „Polgármesteri Hivatalának” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatalának/külképviseletnek” szöveg, a „polgármester” szövegrészek helyébe a „polgármester/külképviselet vezetője” szöveg, a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe a „polgármesteri hivatal/külképviselet” szöveg, a „106-A-” szövegrész helyébe a „106-…-” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 11. §-a.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-át megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Nytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgárok és a külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartása”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az Nytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgárokat az állampolgársági ügyekben eljáró szerv elektronikus úton megküldött értesítésében szereplő adatokkal – a honosítási, visszahonosítási okirat kiállításának időpontjával – a központi szerv hivatalból veszi nyilvántartásba.
(2) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét a konzuli tisztviselőnél vagy a központi szervnél terjesztheti elő.
(3) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés b) pontja szerinti magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét a lakcímbejelentési ügyében eljáró jegyzőnél vagy a konzuli tisztviselőnél terjesztheti elő.
(4) Ha a nyilvántartásba vett, Nytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár magyar állampolgárságot szerez, akkor – az anyakönyvvezető vagy a konzuli tisztviselő közreműködésével – az érintettet az eskü vagy fogadalomtétel időpontjával az Nytv. 4. § (2a) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgárként kell nyilvántartani.
(5) A külföldön élő magyar állampolgár a konzuli tisztviselőnél, a központi szervnél vagy a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél is kérheti az adatai törlését, bejelentheti a nyilvántartott adatai változását, teheti meg vagy vonhatja vissza a korlátozó nyilatkozatát.
(6) A (2) bekezdés szerinti, kérelemre induló nyilvántartási eljárásban, ha az érintett magyar állampolgárságát a magyar állampolgárságról szóló törvény szerint nem tudja igazolni, az állampolgárság megállapítása iránt az állampolgársági ügyekben eljáró szervet kell megkeresni.
(7) A (2), (3) és (5) bekezdés szerinti, kérelemre induló nyilvántartási eljárásban az érintett természetes személyazonosító adatai, családi állapota, házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye magyar hatóság által kiállított okirattal, a nőtlen vagy hajadon családi állapot személyes nyilatkozattal is igazolható.”

6. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nyilvántartásba az Nytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár, valamint a külföldön élő magyar állampolgár lakóhelyeként az általa bejelentett országot, települést és lakcímet (postacímet) kell bejegyezni.”

7. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A konzuli tisztviselő a nála előterjesztett kérelmeket, adatváltozásról szóló bejelentéseket haladéktalanul továbbítja a központi szervnek.”

8. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi szerv első fokú hatósági jogkörében]

b) dönt a 3. § (1), (2) és (4) bekezdése szerinti esetekben a nyilvántartásba vételről, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásáról, visszavonásáról, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok adatainak helyesbítéséről, módosításáról, törléséről,”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi szerv első fokú hatósági jogkörében]

e) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése alapján dönt a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, honosított vagy visszahonosított (a továbbiakban együtt: honosított) polgár adatainak helyesbítéséről, törléséről, továbbá a személyazonosító igazolványa, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványa kiadásáról, visszavonásáról;”

9. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a következő 15/B. és 15/C. §-sal egészül ki:

15/B. § (1) Külföldön történt születés, elhalálozás, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a nyilvántartás a helység hivatalos elnevezésén kívül az ország magyar nyelvű megnevezését is tartalmazza.
(2) A nyilvántartás a polgár kérelmére a külföldi helységnek a hivatalos magyar elnevezését is tartalmazza.
15/C. § (1) Az Nytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár, valamint a magyar állampolgárok esetében a 15/B. §-t a (2)–(5) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha az anyakönyvi esemény időpontjában a külföldi helység Magyarország területéhez tartozott, akkor a település nevét kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel kell bejegyezni.
(3) Ha az anyakönyvi esemény időpontjában a külföldi helység nem Magyarország területéhez tartozott, de a külföldi helységnek volt hivatalos magyar elnevezése, akkor a település nevét a hivatalos magyar elnevezéssel, valamint az adott országban hivatalos elnevezéssel kell bejegyezni.
(4) Ha a külföldi helységnek nem volt hivatalos magyar elnevezése, akkor a település nevét az adott országban hivatalos elnevezéssel kell bejegyezni.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetben a helységnév bejegyzését követően az adott ország nevét – az anyakönyvi esemény időpontjában érvényes módon, magyar elnevezéssel – is be kell jegyezni.”

10. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgár születési hely adatának a hatósági igazolványba történő bejegyzésénél a 15/B. és 15/C. §-a szerint kell eljárni.”

11. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatósági igazolványt]

b) kérelemre indult eljárásban a külföldön élő magyar állampolgárnak a konzuli tisztviselő,”

[adja át.]

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő f) ponttal egészül ki:

[A hatósági igazolványt]

e) a honosított polgár részére az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor,
ea) ha a honosított polgár a polgármester előtt teszi le az állampolgársági esküt vagy fogadalmat, a polgármester,
eb) ha a honosított polgár a külképviselet vezetője előtt teszi le az állampolgársági esküt vagy fogadalmat, a honosított polgár lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző,
f) a magyar állampolgárságot szerző, az Nytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár részére az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor
fa) ha az érintett az állampolgársági esküt vagy fogadalmat a külképviselet vezetője előtt teszi le, a külképviselet vezetője,
fb) ha az érintett az állampolgársági esküt vagy fogadalmat a polgármester előtt teszi le a polgármester”

[adja át.]

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A külképviselet vezetője vagy a polgármester a hivatalból kiállított hatósági igazolványt a központi szervnek haladéktalanul visszaküldi, ha a kiadása alapjául szolgáló honosítási, visszahonosítási okirat hatályát vesztette.”

12. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Megszűnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha]

d) a menekültként elismert személy menekültkénti, az oltalmazottként elismert személy oltalmazottkénti elismerését visszavonták;”

13. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A külföldön letelepedni szándékozó, a három hónapon túl külföldön tartózkodó nyilvántartott polgár esetében a külképviseleten tett bejelentésről a polgár által kitöltött lakcímjelentő lap és a külföldön letelepedni szándékozó polgár által leadott hatósági igazolvány, valamint a nyilvántartott adatainak további kezelésére vonatkozó nyilatkozatának továbbításával a konzuli tisztviselő értesíti központi szervet. A központi szerv a lakcímjelentő lapot, a leadott hatósági igazolványt és nyilatkozatot feldolgozás, illetve további intézkedés céljából haladéktalanul megküldi a jegyzőnek.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. § (6)–(6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A honosítási, visszahonosítási okirat kiadásáról és a honosítási, visszahonosítási eljárásban engedélyezett névmódosításról, továbbá arról a tényről, hogy a honosítási, visszahonosítási okirat hatályát vesztette az állampolgársági ügyekben eljáró szerv haladéktalanul értesíti a központi szervet.
(6a) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezető a magyar állampolgárság megszerzését, és a magyarországi lakóhellyel rendelkező polgár okirattal igazolt vagy nyilatkozata szerinti nőtlen vagy hajadon családi állapotát haladéktalanul átvezeti a nyilvántartáson.
(6b) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a magyar állampolgárság megszűnésének tényét és időpontját, valamint – ha az eskü vagy fogadalom letételére a külképviselet vezetője előtt került sor – a honosított polgár okirattal igazolt vagy nyilatkozata szerinti nőtlen vagy hajadon családi állapotát haladéktalanul átvezeti a nyilvántartáson.”

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (6c) bekezdéssel egészül ki:

„(6c) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes konzuli tisztviselő a magyar állampolgárság megszerzését haladéktalanul átvezeti a nyilvántartáson.”

14. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott potenciális hadkötelesek adatait – katonai nyilvántartásba vételhez – a települési önkormányzat jegyzőjének szolgáltatja.”

15. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a Magyarországon élő polgárnak a nyilvántartásban sem lakó-, sem tartózkodási helye nincs, adatait „lakcím nélküli”-ként kezelik.”

16. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést a jegyző feldolgozza, ezt követően a bejelentőlapot haladéktalanul megküldi a központi szervnek. A konzuli tisztviselőnek a bejelentőlapot nyolc napon belül kell továbbítania a központi szervnek. A központi szerv a bejelentőlapot feldolgozás céljából haladéktalanul megküldi a jegyzőnek.”

17. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 48/A. §-sal egészül ki:

48/A. § (1) E kormányrendeletnek az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító kormányrendelet) megállapított rendelkezései az 1. módosító kormányrendelet hatálybalépése előtt kiadott okmányok érvényességét nem érinti.
(2) Az 1. módosító kormányrendelettel megállapított 15/B. és 15/C. §-t a nyilvántartás vezetése során az 1. módosító kormányrendelet hatálybalépését követő eljárásokban lehet alkalmazni.
(3) Ha a nyilvántartás nem az 1. módosító kormányrendelettel megállapított 15/B. és 15/C. § szerinti formában tartalmazza a külföldi helység nevét, akkor az érintett kérheti, hogy a nyilvántartás a külföldi helység nevét az 1. módosító kormányrendelettel megállapított 15/B. és 15/C. § szerint tartalmazza.”

18. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában, 27. § (2) bekezdésében a „szervének vezetője” szövegrész helyébe a „szerve” szöveg, 15/A. § (1) bekezdésében az „a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által a hazai anyakönyvi szabályoknak megfelelő adatokkal megküldött, a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatlapot” szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által elektronikus úton megküldött adatokat” szöveg, 17. § (1) bekezdés c) pontjában a „honosított” szövegrész helyébe a „honosított polgár” szöveg, 19. § (6) bekezdésében a „menekült tekintetében” szövegrész helyébe a „menekült és az oltalmazott tekintetében” szöveg, 21. § (7) bekezdésében a „menekült jogállásának” szövegrész helyébe a „menekült vagy az oltalmazott jogállásának” szöveg, 32. § (2) bekezdés d) pontjában a „menekült esetében a menekültkénti” szövegrész helyébe a „menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az oltalmazottkénti” szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése, 10. §-ában a „– ha azt a 3. § (3) bekezdése szerint a jegyzőnél terjesztette elő –” szövegrész, 15. § (2) és (4) bekezdése.

3. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló
168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

20. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 28/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti személyazonosító igazolványt a központi szerv adja ki az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által elektronikus úton megküldött értesítés alapján.”

21. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a következő 51. §-sal egészül ki:

51. § E kormányrendeletnek az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító kormányrendelet) megállapított rendelkezései az 1. módosító kormányrendelet hatálybalépése előtt kiadott okmányok érvényességét nem érinti.”

22. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében a „letelepedett és a menekült” szövegrész helyébe a „letelepedett, a menekült és az oltalmazott” szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében a „letelepedett és menekült” szövegrész helyébe a „letelepedett, menekült és oltalmazott” szöveg,

c) 10. § b) pontjában a „menekült menekültkénti elismerését” szövegrész a „menekült menekültkénti elismerését, az oltalmazott oltalmazottkénti elismerését” szöveg,

d) 18. § (3) bekezdésében a „menekült” szövegrész helyébe a „menekült és az oltalmazott” szöveg,

e) 18. § (1) bekezdés d) pontjában a „menekült és a letelepedett” szövegrész helyébe a „menekült, az oltalmazott és a letelepedett” szöveg, a „menekültkénti” szövegrész helyébe a „menekültkénti vagy oltalmazottkénti” szöveg,

f) 20. §-ában a „menekült” szövegrész helyébe a „menekült, az oltalmazott” szöveg, a „menekültkénti” szövegrész helyébe a „menekültkénti vagy az oltalmazottkénti” szöveg, a „menekültként” szövegrész helyébe a „menekültként, az oltalmazottként” szöveg,

g) 26. § (2) bekezdés b) pontjában, 33. § (2) bekezdésében a „letelepedett vagy menekült” szövegrész helyébe a „letelepedett, a menekült vagy az oltalmazott” szöveg,

h) 28/C. § (1) bekezdésében az „állampolgársági eskü vagy fogadalom” szövegrész helyébe „állampolgársági eskü” szöveg,

i) 18. § (4) bekezdésében az „a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt” szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben eljáró szervet” szöveg, 47. § (1) bekezdésében az „a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben eljáró szerv” szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. § (8) bekezdése.

4. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet melléklet 7.5. „Mosonmagyaróvár Okmányiroda” pontjában a „Mosonszolnok Püski” szövegrész helyébe a „Mosonszolnok Mosonudvar Püski” szöveg, 19.10. „Zalaszentgrót Okmányiroda” pontjában a „Szalapa Tilaj” szövegrész helyébe a „Szalapa Tekenye Tilaj” szöveg lép.

5. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

25. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja a következő h) ponttal egészül ki:

[A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati irodáján is előterjeszthetők a következő kérelmek:]

h) az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem.”

6. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelethez

Névmódosítás iránti kérelem
Alulírott .............................. (születési hely: ........................., idő: ..........) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján a honosításommal, illetve visszahonosításommal együtt kérem, hogy
a)    saját vagy felmenőm egykori magyar születési családi nevét viselhessem;
b)    több tagú születési családi nevemből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági nevemből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását;
c)    utónevem magyar megfelelőjét viselhessem;
d)    házastársam vagy volt házastársam saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevét viselhessem;
e)    elhalt anyám nevét magyar nyelven tüntessék fel.
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)
Házassági nevem:     
Születési nevem:      (családi és utónév, apai név)
Az alábbi név viselésének engedélyezését kérem:
Kérelmem érinti az alábbi családtagjaim családi nevét:     
Házastársam:     
Kiskorú gyermeke(i)m:     
Kérelmem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni.)
a)    saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi kivonatát;
b)    saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; magyar útlevél; lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; egyéb okirat: .........................................................................................................................
c)    az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
ca)    az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
cb)    a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakvéleményét;
cc)    egyéb szakvéleményt: .........................................................................................................................................
d)    elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot nevének magyar nyelvű feltüntetésével.
Kelt: .........................................................
    ...................................................................................    ................................................................................
    a kérelmező aláírása (törvényes képviselő)    korlátozottan cselekvőképes kérelmező aláírása
A kérelmező előttem írta alá.
A kérelmező személyazonosságát ................................ számú ............................................... típusú okirattal igazolta.
...............................................
a kérelem átvevője
Szerv: ..........................................
P. H.
1

A rendelet a 26. § alapján hatályát vesztette 2011. március 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére