• Tartalom

26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelet

26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelet

a határon átnyúló tartási ügyek intézésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek és az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosításáról1

2011.09.15.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés e) és f) pontjában, a 3. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában, a 4. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában, az 5. és 6. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés c) pontjában, a 7. § (1)–(11) bekezdés és 8–10. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában, a 7. § (12) bekezdés vonatkozásában a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (4) bekezdésében, a 11. és 12. § vonatkozásában az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (1) bekezdés b) pontjában, a 13. § vonatkozásában az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában, a 14. és 15. § vonatkozásában a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1–3. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 7. § (12) bekezdés tekintetében pedig az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986 (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kmr.) 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A feleket – ha törvény számukra tárgyi költségmentességet nem biztosít – jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül költségfeljegyzési jog (tárgyi költségfeljegyzési jog) illeti meg a következő perekben:]

e) a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert, továbbá a határon átnyúló tartási ügyben a tartásra kötelezett adatainak beszerzése iránti eljárást is;”

2. § A Kmr. 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „ha törvény számukra tárgyi költségmentességet nem biztosít” szövegrész helyébe a „ha törvény, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi megállapodás számukra tárgyi költségmentességet nem biztosít” szöveg lép.

2. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

3. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet V/A. fejezete a következő 20/E. §-sal egészül ki:

20/E. § A központi hatóságnak a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresése alapján indult végrehajtás foganatosításáért az eljárásra fordított időhöz igazodó munkadíj két órányi közreműködésért járó összege számítható fel munkadíjként, továbbá e rendelet szerint költségátalány illeti meg a végrehajtót; az eljárás kezdetén fizetendő költségrész összege megegyezik a díjazás összegével.”

3. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

4. § A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A végrehajtási ügyek nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:)

b) a végrehajtható okiratot kiállító bíróság, közjegyző, határon átnyúló tartási ügyben eljáró központi hatóság neve, illetve a végrehajtást elrendelő közigazgatási szerv elnevezése,”

4. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

5. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Vszr.) 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázatot a kamara elnökéhez kell benyújtani, és mellékelni kell hozzá)

c) a miniszter által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályamunkát (a kamara erre rendszeresített e-mail címére elektronikus formában is megküldve),”

(2) A Vszr. 10/A. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A pályamunka egyéb tartalmi és formai követelményeit a miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi.”

(3) A Vszr. 24. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A végrehajtói szakvizsgára bocsátás iránti kérelemhez csatolni kell:)

c) a szakvizsgára készített, a miniszter által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozat), és”

(4) A Vszr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeit és azoknak a témaköröknek a felsorolását, amelyek tárgyában szakdolgozat nyújtható be a szakvizsgára.”

6. § A Vszr. 14. § (3) bekezdésében az „a 12. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 12. § (2) bekezdésében” szöveg lép.

5. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

7. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: VÜSZ) 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A bírósági végrehajtás (a továbbiakban: végrehajtás) elrendelése és foganatosítása során e rendeletben foglalt ügyviteli és pénzkezelési szabályok szerint köteles eljárni]

d) a központi hatóság a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére kiállított megkeresés végrehajtónak történő továbbítása tekintetében.”

(2) A VÜSZ 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önálló bírósági végrehajtó e rendelet szerint jár el
a) a végrehajtási kérelem elkészítése (Vht. 12/A. §),
b) a végrehajtói kézbesítés (Vht. 31/D. §),
c) a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése (Vht. 204/B–H. §),
d) a tartásra kötelezett adatainak beszerzése (Vht. 210/H. §),
e) az önkormányzati adóbehajtási, az állami adóbehajtási ügy, valamint az illeték végrehajtására vonatkozó ügy [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 146. § (3) bekezdés], és
f) a közigazgatási végrehajtási ügy [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 131. § (2) bekezdés]
intézése során is.”

(3) A VÜSZ 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bíróság és a központi hatóság az önálló bírósági végrehajtó részére a tárgyhónapban továbbított végrehajtható okiratok egy példányát a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kísérőjegyzékkel megküldi a kamarának. A kamara képviselője a kísérőjegyzéket az okiratok átvételét követően aláírásával, pecsétjével ellátja és egyik példányát visszaküldi a bíróságnak, illetve a központi hatóságnak.”

(4) A VÜSZ 14/A. §-t megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„Egyes végrehajtható okiratok elektronikus úton, automatizált eljárással történő továbbítása az önálló bírósági végrehajtó részére”

(5) A VÜSZ 14/A. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az önálló bírósági végrehajtó részére)

f) a központi hatóságnak a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresése”

[a felügyelő szerv által működtetett, a végrehajtási ügyek végrehajtók közötti elosztására, valamint a végrehajtható okiratok és a kézbesítendő okiratok végrehajtók részére történő megküldésére szolgáló informatikai alkalmazás (a továbbiakban: ügyelosztási program) útján kerül továbbításra.]

(6) A VÜSZ 20. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A végrehajtási ügy típusaként [(1) bekezdés p) pont] a következő megnevezések egyikét kell feltüntetni a nyilvántartásban:]

g) tartásra kötelezett adatainak beszerzése.”

(7) A VÜSZ 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtási kérelem elkészítésének és a tartásra kötelezett adatai beszerzésének iratait a végrehajtási ügy [20. § (2) bek. a) pont] irataihoz kell csatolni.”

(8) A VÜSZ 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A végrehajtó írásbeli intézkedésében – az intézkedés jellegétől függően, szükség esetén – a következő adatokat is fel kell tüntetni:)

a) a végrehajtható okiratot kiállító bíróság, közjegyző (a továbbiakban együtt: bíróság) vagy központi hatóság megnevezését, a végrehajtható okirat számát,”

(9) A VÜSZ 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § Ha a végrehajtó úgy látja, hogy a végrehajtható okirat alakilag hiányos, a végrehajtható okirat kijavítására, kiegészítésére irányuló jelentését írásban közli a végrehajtható okiratot kiállítóval, egyben – kísérőjegyzékkel – megküldi a részére a végrehajtható okiratot.”

(10) A VÜSZ 33. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[Befejezett a végrehajtási ügy (érdemi befejezés), ha]

g) a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére sor került,”

(11) A VÜSZ 34. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[Befejezett a végrehajtási ügy akkor is (ügyviteli befejezés), ha]

i) a különleges intézkedés iránti kérelemben közölt adatok nem elegendőek a tartásra kötelezett adatainak a nyilvántartásokból való lekérdezésére.”

(12) A VÜSZ 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § (1) A VÜSZ a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § A központi hatóság és a végrehajtó a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló központi hatósági megkeresésnek az eljáró végrehajtó részére történő továbbítása során a 12. és 13. § megfelelő alkalmazásával jár el.”
21/B. § A tartásra kötelezett adatainak beszerzése iránti ügy nyilvántartására a 18–21. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartás megfelelő rovataiban a 20. § (1) bekezdésének a), b), g), j) és l)–t) pontjaiban foglaltakon kívül fel kell tüntetni a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresést kiadó központi hatóság megnevezését, a megkeresés számát, a tartásra kötelezett személy nevét, személyazonosító adatait, és a nyilvántartásnak biztosítani kell az ezen adatok szerinti keresés lehetőségét.”

9. § (1) A VÜSZ 17. § (2) bekezdésében a „b)–f) pontjában” szövegrész helyébe a „b)–g) pontjában” szöveg lép.

(2) A VÜSZ 21/A. §-ában az „l)–p) pontjaiban” szövegrész helyébe az „l)–t) pontjaiban” szöveg lép.

(3) A VÜSZ 31. §-ában a „végrehajtást elrendelő bíróságot” szövegrész helyébe a „végrehajtást elrendelőt” szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a VÜSZ 13/A. §-a, valamint a 14. § (3) bekezdésében az „és a központi hatóság” és az „illetve a központi hatóságnak” szövegrész.

6. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló
7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása

11. § A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az első fokú bírósági eljárás befejezéséig)

d) a határon átnyúló tartási ügyben a központi hatóság megkeresése alapján kirendelt pártfogó ügyvéd által az eljárást megindító kereset vagy kérelem elkészítéséért és előterjesztéséért a kirendelt ügyvédi óradíj kétszeresének megfelelő összeg.”

12. § Az R. 5. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a)–c) pontjában” szöveg lép.

7. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

13. § (1) Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Iszr.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A névjegyzékbe a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületeken – a 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterület kivételével – orvosi, fogorvosi vagy gyógyszerészi oklevéllel az vehető fel, aki
a) az egészségügyi képesítésének megfelelő egészségügyi szakmai kamara tagja, és
b) a szakterületére előírt szakképesítése tekintetében szerepel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában,
kivéve, ha külön jogszabály szerint egészségügyi tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzése vagy az egészségügyi szakmai kamarai tagság megléte nem feltétele.”

(2) Az Iszr. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Akit igazságügyi pszichiátria szakterületen az igazságügyért felelős miniszter 2005. december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett és az igazságügyi pszichiátriai tanfolyamot elvégezte, az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában – kivéve, ha külön jogszabály szerint egészségügyi tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzése nem feltétele – pszichiátria szakképesítés tekintetében szerepel, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet.”

8. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

14. § (1) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jstvhr.) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. fél: a jogi segítségnyújtás engedélyezése érdekében a jogi segítségnyújtó szolgálatnál kérelmet előterjesztő személy vagy szervezet; ideértve azt a felet is, akinek a határon átnyúló tartási ügyében pártfogó ügyvéd kirendelése érdekében a központi hatóság keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot;”

(2) A Jstvhr. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

52. § (1) A nyomtatvány kitöltésére megfelelően alkalmazni kell a 3–15. §-ban foglalt rendelkezéseket.
(2) A határon átnyúló tartási ügyben pártfogó ügyvéd kirendelése érdekében a területi hivatalt megkereső központi hatóság a fél helyett kitölti és bélyegzőlenyomatával, aláírásával látja el a nyomtatványt, a közlemény rovatban pedig
a) nyilatkozik arról, hogy központi hatóságként eljárva a fél nevében terjeszt elő kérelmet, és
b) megteszi a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, fellebbezésről lemondó nyilatkozatot.”

(3) A Jstvhr. 54. § (1) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

(Ha a végrehajtást kérő fél csak)

c) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 4/2009/EK tanácsi rendelet) 47. cikk (2) bekezdése alapján”

[arra tekintettel kéri támogatás engedélyezését, hogy a végrehajtást megelőző, másik tagállam hatósága előtti eljárásban költségkedvezményben vagy illetékmentességben részesült, a nyomtatvány A) részének csak a személyi adatokra vonatkozó részét (I. pont) kell kitöltenie.]

(4) A Jstvhr. 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a végrehajtás alapjául szolgáló határozatról a 44/2001/EK tanácsi rendelet V. Melléklete, a 2201/2003/EK tanácsi rendelet I., II. vagy IV. Melléklete vagy a 4/2009/EK tanácsi rendelet I., II., III. vagy IV. Melléklete szerint a másik tagállam hatósága által kiállított tanúsítványt, igazolást, kivonatot is.
(5) A Jstvhr. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
57. § (1) A bíróság által a Jst. 14. § b) pontja szerint költségmentességben részesített, vagy tárgyi költségmentes ügyben – ideértve a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikke szerinti ügyeket is – érintett félnek, valamint a Jst. 15. § c) és d) pontja alapján rászorultnak tekintendő félnek a nyomtatvány A) részének II–V. pontjait nem kell kitöltenie, de a nyomtatványon jeleznie kell ennek tényét.
(2) A költségmentes fél a bíróság határozatát, a Jst. 15. § d) pontban meghatározott szervezet pedig alapító okiratának másolatát köteles csatolni a kérelemhez.”
(6) A Jstvhr. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a végrehajtást kérő fél csak a 44/2001/EK tanácsi rendelet 50. cikke, a 2201/2003/EK tanácsi rendelet 50. cikke vagy a 4/2009/EK rendelet 47. cikk (2) bekezdése alapján kéri költségmentesség engedélyezését a végrehajtás elrendelése iránti eljárásra, ennek tényét meg kell jelölnie a nyomtatvány erre vonatkozó részén.”
(7) A Jstvhr. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
70. § (1) Ha a végrehajtást kérő fél részére csak a 44/2001/EK tanácsi rendelet 50. cikke vagy a 2201/2003/EK tanácsi rendelet 50. cikke alapján engedélyezhető támogatás, a támogatást engedélyező határozatban meg kell jelölni azt, hogy a támogatás hatálya csak a végrehajtás elrendelése iránti eljárásra terjed ki.
(2) Ha a végrehajtást kérő fél részére a 4/2009/EK rendelet 47. cikk (2) bekezdése alapján engedélyezhető támogatás, a támogatást engedélyező határozatban meg kell jelölni azt, hogy a támogatás hatálya a végrehajtás elrendelése és a végrehajtás iránti eljárásra terjed ki.”
(8) A Jstvhr. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

15. § (1) A Jstvhr. 60. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem kell a kérelemhez csatolni a keresetlevél másolatát, ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a központi hatóság a per megindítása előtt keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot támogatás engedélyezése érdekében.”
67. § Ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a központi hatóság a per megindítása előtt keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot támogatás engedélyezése érdekében, a fél részére engedélyezett támogatás a pártfogó ügyvédi képviseleten túl magában foglalja a keresetlevél pártfogó ügyvéd általi elkészítésére és benyújtására vonatkozó szolgáltatást is.”

(3) A Jstvhr. 80. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a központi hatóság keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot támogatás engedélyezése érdekében, a pártfogó ügyvéd kirendeléséhez külön kérelem vagy hozzájáruló nyilatkozat nem szükséges, a területi hivatal a támogatás engedélyezésére vonatkozó döntés jogerőre emelkedésével egyidejűleg hozza meg a kirendelő végzést.”

(4) A Jstvhr. 95. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a területi hivatal azt a felet kötelezi pártfogó ügyvédi díj vagy díjelőleg visszatérítésére, akinek a részére határon átnyúló tartási ügyben a központi hatóság megkeresésére rendeltek ki pártfogó ügyvédet, a visszatérítésre kötelező határozatot és a fizetési felszólítást a központi hatóság részére kell továbbítani, amely gondoskodik a fél részére történő kézbesíttetéséről.”

9. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és e rendelet 2012. január 2-án a hatályát veszti.

(2) A 7. § (4) és (5) bekezdése és a 10. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelethez

A VÜSZ 2. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

11

Tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló ügy

5

0

2. melléklet a 26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelethez

NYOMTATVÁNY

Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat
érkeztető bélyegzője

A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET

I. A kérelmező személyi adatai

1. Neve:

2. Születési neve:

3. Születési helye és ideje:

4. Anyja születési neve:

5. Személyi igazolványának (ha azzal nem rendelkezik, egyéb személyazonosító okmányának típusa megjelölésével) száma:

6. Lakó- vagy tartózkodási helyének címe:

7. Értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe:

8. Állampolgársága:

9. Családi állapota:

10. Jogi szakvizsgával

_ rendelkezik

_ nem rendelkezik

11. Vállalkozási tevékenységet folytat

_ társas vállalkozás tagjaként _ egyéni vállalkozóként _ mezőgazdasági őstermelőként
_ mezőgazdasági őstermelőként és a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben adóbevallásra és egyszerűsített adóbevallási nyilatkozatra nem volt köteles

12. Ha a kérelmező e pontban foglalt valamely ellátásra jogosult, ezt igazolnia kell és a nyomtatvány A) részének további rovatait nem kell kitöltenie!

– aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban

– közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg

– átmeneti szállást igénybevevő hajléktalan személy

– menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti elismerését kérő, továbbá az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, és a jövedelmi és vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján a számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult

– vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás megszerzése, illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérő olyan személy, akinek a felmenője magyar állampolgár vagy az volt, továbbá a visszahonosításra irányuló eljárásban részt vevő személy

– családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították

– a 4/2009/EK tanácsi rendelet 56. cikke szerinti eljárás lefolytatásához a 46. cikkben meghatározott jogosultként jogi segítséget kérő személy (21 év alatti gyermek tartására vonatkozó, határon átnyúló ügy)

– kiemelkedően közhasznú szervezet vagy munkavállalói érdek-képviseleti szervezet, ha közérdekből, külön jogszabály felhatalmazása alapján indít pert

II. A kérelmező jövedelme

[Aki az A) I. 12. pontja, C) I. 7., valamint a 8.1–8.11. pontjai alapján kéri a támogatást, továbbá ha kiskorú sértett vagy kiskorú magánfél kéri a D) rész szerinti támogatást, vagyoni, jövedelmi viszonyait nem kell igazolnia és a nyomtatvány A) részének II–V. rovatait nem kell kitöltenie]

1.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:

1.2. A munkáltató címe:

1.3. Havi nettó jövedelem:

1.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

2.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:

2.2. A munkáltató címe:

2.3. Havi nettó jövedelem:

2.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

3. A kérelmező összes havi nettó jövedelme:

III. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai

1.1. Házastárs, élettárs neve (születési név is):

1.2. Születési helye és ideje:

1.3. Anyja születési neve:

1.4. Munkáltatójának neve és címe:

1.5. Havi nettó jövedelme:

1.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

1.7. Házastárs (élettárs) aláírása:

2.1. Gyermek neve (születési név is):

2.2. Születési helye és ideje:

2.3. Anyja születési neve:

2.4. Munkáltatójának neve és címe:

2.5. Havi nettó jövedelme:

2.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

2.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:

3.1. Gyermek neve (születési név is):

3.2. Születési helye és ideje:

3.3. Anyja születési neve:

3.4. Munkáltatójának neve és címe:

3.5. Havi nettó jövedelme:

3.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

3.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:

4.1. Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):

4.2. Születési helye és ideje:

4.3. Anyja születési neve:

4.4. Munkáltatójának neve és címe:

4.5. Havi nettó jövedelme:

4.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

4.7. Egyéb hozzátartozó aláírása:

IV. A kérelmezőnek a támogatás engedélyezésénél figyelembe vehető jövedelme
(A 2. pont kivételével a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat tölti ki)

1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek havi összes nettó jövedelme:

2. Havi összes nettó jövedelemből levonható összegek

2.1.

Havonta fizetett tartásdíj vagy járadék összege:

A tartásra jogosult neve:

A tartásdíj fizetését elrendelő hatóság neve és a határozat száma:

2.2.

A lakáshitel havi törlesztő részletének összege:

A lakáshitelt folyósító hitelintézet neve, címe:

3. Levonások után fennmaradó összeg:

4. A közös háztartásban élő személyek száma összesen:

5. Egy főre eső havi nettó jövedelem:

V. A kérelmező vagyoni helyzete

1. Ingatlantulajdona

1.1. Lakhatását szolgáló ingatlanának adatai (cím vagy helyrajzi szám, tulajdoni hányad, alapterület, terhek):

1.2. Egyéb ingatlanának adatai (cím, helyrajzi szám, művelési ág, tulajdoni hányad, alapterület, terhek, becsült forgalmi érték):

2. Gépjárműve

2.1. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:

2.2. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:

3. Egyéb vagyona (értékpapír, ingó vagyontárgy, követelés, vagyoni értékű jog, százharmincezer forintot meghaladó összegű készpénz, pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelés) és a vagyon értéke:

 

B) PEREN KÍVÜLI JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE
I. Tájékoztatás, tanácsadás

_ jogvitával összefüggésben
_ közigazgatási (önkormányzati) eljárással kapcsolatban

_ jogszabályi rendelkezésről
_ peren kívüli közvetítéssel összefüggésben
_ bűncselekmény sértettjének

A jogvita (ügy, bűncselekmény) rövid leírása, a közigazgatási eljárás tárgya:Milyen kérdésben kér tanácsadást:

II. Okiratkészítés

1. Keresetlevél, nem peres eljárás kezdeményezése iránti kérelem

A jogvita, vitás ügy rövid leírása:

Ellenérdekű fél:

2. Felülvizsgálati, perújítási kérelem

A per (nemperes eljárás) tárgya:

A pert lefolytató bíróság, a jogerős határozat száma:

Peres felek, eljárásban részt vevő személyek:

3. Beadvány közigazgatási ügyben

Az eljárás tárgya (ha még nem indult meg, az eljárás megindításának szükségessége):

Az eljárást lefolytató hatóság, és az ügy száma (ha az eljárás már folyamatban van):

Az eljárásban részt vevő felek:

Beadvány tárgya:

4. Feljelentés megtétele

A bűncselekmény leírása:

5. Szerződés

A szerződés tárgya:

 

Másik szerződő fél neve:

6. Egyéb

Az okirat készítésének célja, annak tartalma:

C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN

Polgári per, nemperes eljárás (a továbbiakban: per)

1. Az eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:

2. A per ügyszáma:

_ A per még nem indult meg

4. Az ügyben korábban kapott-e támogatást

_ igen, _ nem

5. A kérelmező _ felperes (kérelmező) _ alperes (kérelmezett) _ beavatkozó, perbehívott _ végrehajtást kérő _ a végrehajtást kérő, ha a megelőző perben pártfogó ügyvéddel rendelkezett

6. Ellenfél neve, címe:

 

7. A bíróság a perben a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjedő költségmentességet engedélyezett _

8. A per tárgya
(ha még nem indult meg, az érvényesítendő igény)

tárgyi költségmentesség alá tartozó perek

8.1. a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos per

8.2. az egészségbiztosítási igények érvényesítésével kapcsolatos per

8.3. a gondnokság alá helyezés iránti, és a gondnoksággal kapcsolatos egyéb per

8.4. a 4/2009/EK tanácsi rendelet 56. cikke szerinti eljárás 21 év alatti gyermek tartására vonatkozóan

 

tárgyi költségfeljegyzési joggal érintett perek

 

8.5. az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb per

 

8.6. a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti per

 

8.7. gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint a kapcsolattartással összefüggő per

 

8.8. a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, továbbá a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per is

 

8.9. a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal, más szolgálati viszonnyal, valamint a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonnyal kapcsolatos per (a továbbiakban: munkaügyi per), kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg

 

8.10. a bányakár megtérítése iránti per

 

8.11. bűncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése

 

egyéb

 

8.12. Egyéb:

9. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:

D) JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

1. A büntetőügyben eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:

2. A büntetőügy száma:

3. A büntetőügy tárgya:

4. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:

5. Az ügyben korábban kapott-e támogatást _ igen, _ nem

6. A kérelmező _ sértett, _ magánvádló, _ magánfél, _ egyéb érdekelt, _ pótmagánvádló

7. Az igényelt támogatás

_ pártfogó ügyvédi képviselet

pótmagánvádló részére

_ személyes költségmentesség

_ személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet

Mellékletek felsorolása

1.
    

2.
    

3.
    

4.
    

5.
    

6.
    

7.
    

8.
    

Közlemény

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. A jogi segítségnyújtó szolgálat által lefolytatott, a támogatás engedélyezése és a jogi segítői, pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti eljárásában felmentem a jogi segítőt, pártfogó ügyvédet a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettsége alól.

.........................................., ........... év ............................................ hó .......... nap.

......................................................
kérelmező aláírása

1

A rendelet a 16. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére