• Tartalom

267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

a bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról

2022.11.01.

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdése y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. bajba jutott légijármű:

a) az eltűnt,

b) a kényszerhelyzetbe került, vagy

c) a légiközlekedési balesetet szenvedett [a továbbiakban a)–c) pont együttesen: esemény]

légijármű;

2. kárhelyszín parancsnok: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, vagy a hivatásos vagy önkormányzati tűzoltóság állományából kijelölt, tűzoltás, műszaki mentés irányítására jogosult személy;

3. kommunikációs rendszer: a kormányzati operatív koordináció alkalmazására létrehozott zárt rádiótávközlő rendszer, amelynek célja, hogy egységes összeköttetést valósítson meg az OLKMR szervezetei között;

4. kutatás: a rendelkezésre álló erők és eszközök alkalmazásával végzett légi és földi tevékenységek összessége a bajba jutott légijármű, annak személyzete, utasai és az esemény által veszélyeztetett személyek, anyagi javak felderítésére;

5. kutató-mentő egység: a kutatás és mentés eredményes végrehajtásához az e rendeletben meghatározott képességekkel rendelkező, gyakorlott személyzetből és a szükséges eszközökből álló mobil egység;

6. kutató-mentő körzet: Magyarország államhatára által körülhatárolt terület, valamint légtér, amely szektorokra tagolódik;

7. légi kutatás: a szükséges speciális berendezésekkel felszerelt, a feladatra felkészített személyzettel rendelkező légijármű az eltűnt légijármű és az azon tartózkodó személyek helyzetének meghatározása érdekében végrehajtott repülése, valamint az esemény kapcsán érintett terület átvizsgálására irányuló tevékenység;

8. légi kutató-mentő tevékenység: az alábbi szolgáltatások biztosítása, ellátása: vészhelyzeti figyelés, kommunikáció, a légi és földi kutató, illetve légi és földi mentő feladatok összehangolása, kezdeti orvosi segítségnyújtás, vagy orvosi mentés nyilvános és magán erők és eszközök használatával, beleértve az együttműködő légijárműveket, illetve egyéb járműveket és létesítményeket;

9. mentés: veszélybe került személyek megsegítése érdekében végrehajtott tevékenységek összessége, mely magában foglalja a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat, az első egészségügyi szaksegélyt, valamint a veszélyeztetett területen az emberi, anyagi és környezeti értékek megóvása érdekében végzett feladatok együttes rendszerét.

2. Az Országos Légi Kutató-Mentő Rendszer

2. § (1) Az Országos Légi Kutató-Mentő Rendszer (a továbbiakban: OLKMR) a Kutatás-Mentést Koordináló Központból (a továbbiakban: KMKK), a légi kutató-mentő tevékenységbe bevonható légi és földi erőkből, illetve eszközökből, valamint az azok irányítását és kiszolgálását végző szakszemélyzetből álló rendszer.

(2) Az OLKMR

a) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos tűzoltóság és az önkormányzati tűzoltóság, valamint a polgári védelmi szervezet állományából,

b) a honvédelmért felelős miniszter által a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) állományából,

c) az egészségügyért felelős miniszter által az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) állományából, valamint

d) a rendészetért felelős miniszter által az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) állományából

kijelölt kutató-mentő egységekből áll.

(3) Az OLKMR kutató-mentő egységeinek

a) légi erőit az MH Légi Kutató-Mentő Szolgálat, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. és a Készenléti Rendőrség légi járművei és azok személyzete;

b) földi erőit a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei, a hivatásos tűzoltóság és az önkormányzati tűzoltóság, az MH, az OMSZ és a Rendőrség Országos Légi Kutató-Mentő Tervben (a továbbiakban: Terv) kijelölt eszközei és állománya

képezik.

(4) A nem állami szervezetek erői és eszközei és a nem állami mentőszervezetek az OLKMR szervezetébe kizárólag a BM OKF vezetőjének döntése alapján – az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén a BM OKF és a nem állami szervezet, valamint a nem állami mentőszervezet között köthető szerződésben foglaltaknak megfelelően – vonhatók be.

(5) Az OLKMR-be tartozó szerveknél a kutató-mentő egység feladatát a szervek alapfeladatai figyelembevételével kell meghatározni, a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 12. számú Függelékben (a továbbiakban: ICAO 12. számú Függelék) meghatározott követelményeknek, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény előírásainak megfelelően.

3. A Kutatás-Mentés Koordináló Központ

3. § (1)1 A KMKK a BM OKF és a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság (a továbbiakban: MH LEP) bázisán 24 órás szolgálati rendben működő ügyeleti szolgálat.

(2) A KMKK a kutatással-mentéssel kapcsolatos feladatok koordinálására és vezetésére létrehozott, a kutató-mentő körzetben a kutató és mentő munka összehangolt irányításáért felelős szerv.

(3) A KMKK feladatai:

a) az OLKMR riasztása,

b) az OLKMR tevékenységének irányítása és koordinációja,

c) Az OLKMR működtetésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése a Tervben foglaltak szerint,

d) kapcsolattartás a szomszédos országok légi kutató-mentő központjaival.

(4) A KMKK tagja a KMKK vezető ügyeletese, a BM OKF Főügyelete (a továbbiakban: BM OKF FÜ) és az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ Műveletirányító Váltása (a továbbiakban: MH LVIK MIV).

(5) A KMKK vezető ügyeletese a BM OKF állományának tagja, aki a KMKK feladatainak végrehajtását irányítja.

(6)2 A KMKK vezető ügyeletese tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert az OLKMR riasztásáról, és a kutatató-mentő egységek igénybevételéről.

4. Az Országos Légi Kutató-Mentő Rendszer irányítása

4. § (1) Az OLKMR elemeinek és egységeinek műveleti tevékenységét a KMKK vezető ügyeletes koordinálja, aki dönt a kutató-mentő egységeket felügyelő szervezetek, továbbá az OMSZ Mentésirányítási Központja által javasolt légi és földi eszközök igénybe vételéről, az általuk végrehajtandó feladatokról, valamint az MH LVIK MIV-n és a BM OKF FÜ-n keresztül koordinálja azok tevékenységét.

(2) A BM OKF főigazgatójának intézkedésére a Tervben foglaltak szerint a BM OKF állományából műveletirányító operatív törzs kerülhet létrehozásra, amely kiegészíthető a 2. § (2) bekezdésében meghatározott miniszterek által vezetett minisztériumok képviselőivel.

(3) A KMKK vezető ügyeletese dönt az MH LVIK MIV javaslatára a légi járművek, a BM OKF FÜ javaslatára a földi eszközök igénybe vételéről. Az MH LVIK MIV és a BM OKF FÜ meghatározza a légi és földi kutató-mentő egységek konkrét feladatait, koordinálja azok tevékenységét.

5. § (1) A kárhelyszín-parancsnoknak csak olyan személy jelölhető ki, aki a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdése által említett feltételeknek megfelel.

(2) Az egészségügyi mentést a kárhelyszín-parancsnok alárendeltségében lévő, az OMSZ állományából kijelölt, egészségügyi kárhely parancsnok irányítja.

(3) Az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehajtásában az érintett szervezetek helyszíni vezetői önálló döntési jogkörrel rendelkeznek.

(4) Az OLKMR kijelölt egységeit az érintett szervezetek helyszíni vezetői saját hatáskörben vezetik.

5. A légi kutatás-mentés körébe tartozó feladatok

6. § (1) Az OLKMR az alábbi légi kutatás-mentéssel összefüggő feladatokat látja el:

a) Magyarország területén és légterében bajba jutott légi jármű személyzetének, utasainak felkutatása és mentése;

b) Magyarország területén bekövetkezett légiközlekedési baleset következményeinek felderítése, és közreműködés a következmények felszámolásában;

c) a szomszédos országok területén és légterében nemzetközi szerződés vagy felkérés alapján történő légi kutatás-mentés.

(2) Az OLKMR légi járművei az alábbi katasztrófavédelmi feladatok ellátásában vehetők igénybe:

a) az eltűnt személyek légi úton történő felkutatása;

b) katasztrófa által érintett személyek és tárgyak légi úton történő kimenekítése.

6. A riasztás rendje

7. § (1) A KMKK vezető ügyeletese saját hatáskörben jogosult az OLKMR egészének vagy egyes elemeinek riasztására.

(2) Az OLKMR elemei és kutató-mentő egységei az 1. § 1. pontja szerinti esemény bekövetkezése, vagy kialakulásuk közvetlen veszélye esetén kerülnek igénybevételre.

(3) Az OLKMR-re egységes riasztási rendszert kell alkalmazni.

(4) Az OLKMR bármely szerve által észlelt vagy tudomására jutott, légi járművel történt légiközlekedési balesetről és súlyos repülőeseményről haladéktalanul köteles tájékoztatni a KMKK vezető ügyeletesét. A tájékoztatás formáját a Terv tartalmazza.

7. Az összeköttetés és az információtovábbítás rendje

8. § (1) A légiforgalmi szolgálat az illetékességi légtere vonatkozásában tudomására jutott, légi járművel történt légiközlekedési baleset és súlyos repülőesemény bekövetkezése vagy annak közvetlen veszélye esetén haladéktalanul köteles tájékoztatni a KMKK vezető ügyeletesét.

(2) Az OLKMR elemei között elsődlegesen rádiótávközlő rendszert, másodlagosan hangrögzítési lehetőséggel ellátott telefonkapcsolatot kell létesíteni.

8. A légi kutatás-mentés feltételei

9. § (1) A KMKK vezető ügyeletes beosztás csak a légiközlekedéssel összefüggő szakterületen, és a mentési feladatok végrehajtásában tapasztalattal rendelkező személlyel tölthető be.

(2) A légi kutató-mentő szolgálatot ellátó szervezetek a rendelkezésre álló erőket és eszközöket saját erőforrásaik alapján, és saját bázisukon rendszeresítik.

10. § (1)3 A kutatás-mentésben érintett szervezetek tevékenységének összehangolására, valamint az OLKMR tevékenységének rendjére a BM OKF az érintett szervezetek bevonásával tervet készít, melyet az OMSZ főigazgatójának, az országos rendőrfőkapitánynak és az MHP LEP parancsnokának egyetértésével a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá.

(2)4 A KMKK tevékenységének rendjét szolgálati utasítás szabályozza, amelyet az érintett szervezetek bevonásával a BM OKF készít el, és a BM OKF főigazgatója és az MHP LEP parancsnoka hagyja jóvá.

9. A légi kutató-mentő tevékenység engedélyezése

11. § (1) Légi kutatás-mentő tevékenység végzésére a katonai légügyi hatóság hatósági engedélyt annak adhat, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) a légi kutató-mentő szolgálatot ellátó szervezet megfelel a riaszthatósági követelményeknek;

b) a feladatra kijelölt szakszemélyzet rendelkezik a hatályos jogszabályok alapján a katonai légügyi hatóság által kiadott, az adott légi jármű kategóriára és típusra meghatározott szakszolgálati engedéllyel;

c) a feladatba bevont légi jármű rendelkezik a katonai légügyi hatóság által kiadott típusalkalmassági és légialkalmassági bizonyítvánnyal, valamint a balesetet szenvedett személyzettel való kommunikációra alkalmas rádió-berendezéssel; a légi jármű kommunikációs rendszere lehetővé teszi valamennyi, a kutató-mentő feladat irányításában részt vevő vezetési és irányító ponttal, a bevont más légi és földi erőkkel való kapcsolattartást.

(2) A (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően légi kutató-mentő tevékenység végzésére hatósági engedélyt az a szervezet kaphat, amely rendelkezik a következő feltételek valamelyikével:

a) a légi jármű alkalmas vizuális kutatás, valamint műszeres kutatás végrehajtására, ha képes az ICAO 12. számú Függelék dokumentumban a légi kutatásra meghatározott frekvenciákon üzemelő vészjel adók vételére;

b) a légi jármű rendelkezik olyan képességgel, amellyel leszállás nélkül a helyszínről ülő vagy fekvő személyt tud kiemelni;

c) a légi jármű és annak szakszemélyzete képes minden napszakban, látási meteorológiai körülmények és műszerrepülési meteorológiai körülmények között vizuális és műszeres kutatás végrehajtására, valamint a sérültek különböző módszerrel történő fedélzetre vételére, a hatályos jogszabályok alapján a meghatározott egészségügyi intézménybe történő szállítására.

(3) A légi kutató-mentő tevékenység folytatását és a tevékenység végzésre vonatkozó engedélyben foglaltak megtartását a katonai légügyi hatóság rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal ellenőrzi.

(4) A katonai légügyi hatóság a légi kutató-mentő tevékenység gyakorlását felfüggeszti, ha

a) a szakszemélyzet akadályozza a hatóság (3) bekezdés szerinti ellenőrzését, vagy

b) a légi kutató-mentő szervezet a légi kutató-mentő tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorolja.

(5) A katonai légügyi hatóság a légi kutató-mentő tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) a légi kutató-mentő szervezet a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg, vagy

b) ha az engedély kiadásához szükséges feltételek már nincsenek meg.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetben a katonai légügyi hatóság intézkedésként a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt azonnali hatállyal bevonhatja, és az engedélyt elveheti, amelyről átvételi elismervényt állít ki. Az engedély bevonása esetén a katonai légügyi hatóság az engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról 5 napon belül dönt, vagy az engedélyt visszaadja.

(7) A légi kutató-mentő tevékenységre vonatkozó engedély visszavonása vagy a tevékenység gyakorlásának felfüggesztése esetén új engedély kiadására, illetve a tevékenység folytatására – kérelemre – akkor kerülhet sor, ha a kérelmező a visszavonás vagy a tevékenység felfüggesztése alapjául szolgáló hiányosságokat pótolta, vagy a szabálytalanságokat megszüntette.

10. Az érintett személyi állomány továbbképzése

12. § (1) A kijelölt kutató-mentő egységek érintett állománya részére a BM OKF évente egy alkalommal szakmai továbbképzést és gyakorlatot szervez.

(2) A kutató-mentő tevékenységbe bevonható szervezeteknek évente legalább egy alkalommal önálló részgyakorlatot kell tartani.

(3) A légi kutató-mentő tevékenységet végző állomány a nemzeti és nemzetközi jogosultságok megszerzése céljából külföldi szaktanfolyamon vehet részt.

11. Az Országos Légi Kutató-Mentő Rendszer létrehozásának, fenntartásának és működtetésének költségei

13. § (1) Az OLKMR létrehozásának, fenntartásának, működtetésének – ideértve a felkészülést és a készenlétet is – költségeit az érintett fejezeteknél kell tervezni és biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok pénzügyi tervezésénél figyelembe kell venni az EUROCONTROL által a kutató-mentő körzet vonatkozásában léginavigációs szolgáltatást nyújtó szervezet közreműködésével folyósításra kerülő, a légi kutatás-mentés fenntartására, fejlesztésére szolgáló hozzájárulás mértékét.

12. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

15. §5

1

A 3. § (1) bekezdése a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (6) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 591. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 10. § (1) bekezdése a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 10. § (2) bekezdése a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére