• Tartalom

27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet

az egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeleteknek az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi CV. törvény végrehajtásához szükséges módosításáról1

2011.08.25.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a 6. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § A tartózkodási jogot igazoló okmány kiadása, meghosszabbítása, pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.”

2. § Az R1. 18. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az EU Kék Kártya iránti kérelmet az e rendelet 32. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.”

3. § Az R1. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22/B. § A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány kiadása, meghosszabbítása, a tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.”

4. § Az R1. 31. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet 29. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(5) E rendelet 1–3., 10–18., 20., 27–28., 32. melléklete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R1. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az R1. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R1. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az R1. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az R1. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az R1. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az R1. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az R1. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az R1. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az R1. 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az R1. 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az R1. 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az R1. 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az R1. 27. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az R1. 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az R1. a 31. mellékletét követően a 20. melléklettel egészül ki.

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása

6. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

7. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R1. 15. §-ban az „Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt a tartózkodási engedélyt, illetve a bevándorolt vagy letelepedett státuszt visszavonó,” szövegrész helyébe az „Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, EU Kék Kártyát, illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt, a tartózkodási engedélyt, az EU Kék Kártyát, illetve a bevándorolt vagy letelepedett státuszt visszavonó,” szöveg lép.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R2. 5. § (1) bekezdése.

9. § E rendelet

a) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja [1–3. §, 5. §, 7. §, a 20. melléklet];

b) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg [1–3., 6–15., 18–20. melléklet].

1. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

ADATLAP A REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás kezdeményezésének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Az okmány kiállításának jogalapja:

⬜ keresőtevékenység folytatása

⬜ tanulmányok folytatása

⬜ családtag

⬜ egyéb

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai

A jogosult neve

1. Családi neve:

____________________________________

2. Utóneve(i):

____________________________________

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

____________________________________

4. Utóneve(i):

____________________________________

Anyja születési neve

5. Családi neve:

____________________________________

6. Utóneve(i):

____________________________________

Születési helye

7. Ország:

____________________________________

8. Település:

____________________________________

9. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

10. Neme:

Férfi ⬜

Nő: ⬜

11. Állampolgársága:

____________________________________

12. Családi állapota:

⬜ Nőtlen/Hajadon

⬜ Házas

⬜ Özvegy

⬜ Elvált

II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai

21. Nevezze meg okmányának típusát:

⬜ úti okmány
⬜ személyazonosító igazolvány

22. Okmányának száma:

_________________

23. Úti okmány típusa:

⬜ Magánútlevél

⬜ Szolgálati útlevél

⬜ Diplomata útlevél

⬜ Egyéb, éspedig

Az okmány kiállításának helye

24. Ország:

____________________________________

25. Település:

____________________________________

26. Kiállítási ideje:

____ év __ hónap __ nap

27. Érvényessége:

____ év __ hónap __ nap

III. Magyarországi lakóhelye

31. Irányítószám:

____

32. Település:

____________________________________ Kerület: __

33. Közterület neve:

____________________________________

34. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________________________

35. Házszám / Helyrajzi szám:

____________________________________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

36. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
⬜ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
⬜ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.

IV. Egyéb adatok

41. Rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással?

⬜ Igen
⬜ Nem, az egészbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.

42. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

Igen ⬜

Nem ⬜

43. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?

Igen ⬜

Nem ⬜

44. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország:

Település:

Közterület neve:

45. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?

Ország:

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _________________________

_________________________________
aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelmező részére a regisztrációs igazolás kiállítását engedélyezem.

Kelt: .............................................................

...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott okmány száma:

________________

A regisztrációs igazolást átvettem.

Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

Az illetékbélyeg helye:

2. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

ADATLAP AZ EGT-ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Az okmány átvételének helye:

⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

Arcfénykép

Az adatlap célja:

⬜ Okmány kiállítása

⬜ Okmány meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai

A jogosult neve

1. Családi neve:

____________________________________

2. Utóneve(i):

____________________________________

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

____________________________________

4. Utóneve(i):

____________________________________

Anyja születési neve

5. Családi neve:

____________________________________

6. Utóneve(i):

____________________________________

Születési helye

7. Ország:

____________________________________

8. Település:

____________________________________

9. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

10. Neme:

Férfi ⬜

Nő: ⬜

11. Állampolgársága:

____________________________________

12. Családi állapota:

⬜ Nőtlen/Hajadon

⬜ Házas

⬜ Özvegy

⬜ Elvált

II. Úti okmányának adatai

21. Okmányának száma:

_________________

22. Úti okmány típusa:

⬜ Magánútlevél

⬜ Szolgálati útlevél

⬜ Diplomata útlevél

⬜ Egyéb, éspedig

Az okmány kiállításának helye

23. Ország:

____________________________________

24. Település:

____________________________________

25. Kiállítási ideje:

____ év __ hónap __ nap

26. Érvényessége:

____ év __ hónap __ nap

III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai

31. Jelenlegi okmányának száma:

__________________________

32. Kiállítási ideje:

____ év __ hónap __ nap

33. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap

IV. Magyarországi lakóhelye

41. Irányítószám:

____

42. Település:

____________________________________ Kerület: __

43. Közterület neve:

____________________________________

44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________________________

45. Házszám / Helyrajzi szám:

____________________________________

Épület: ____

Lépcsőház : ____

Emelet: __

Ajtó: __

46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
⬜ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
⬜ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.

V. Annak az EGT-állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik

51. Családi neve:

____________________________________

52. Utóneve(i):

____________________________________

Születési helye

53. Ország:

____________________________________

54. Település:

____________________________________

55. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

56. Neme:

Férfi ⬜

Nő: ⬜

57. Állampolgársága:

____________________________________

58. Rokonsági foka: ⬜ Szülő

⬜ Gyermek

⬜ Házastárs

⬜ Élettárs, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített

⬜ Egyéb, éspedig - abban az országban, ahonnan érkeznek - :
⬜ EGT- állampolgár eltartottja volt
⬜ EGT- állampolgárral egy háztartásban élt
⬜ akiről súlyos egészségügyi
okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik

VI. Egyéb adatok

61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

Igen ⬜

Nem ⬜

62. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? Igen ⬜ Nem ⬜

 

 

 

64. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország:

Település:

Közterület neve:

65. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?

Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _________________________

_________________________________

aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig tartó érvényességgel engedélyezem.

Kelt: .............................................................

...................................................

(aláírás, pecsét)

Kiadott okmány száma:

____________________________________

A tartózkodási kártyát átvettem.

Kelt: ...........................................

..........................................

(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ..........................

Az illetékbélyeg helye:

II.
ADATLAP A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Az okmány átvételének helye:

⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

Arcfénykép

Az Adatlap célja:

⬜ Okmány kiállítása

⬜ Okmány meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai

A jogosult neve

1. Családi neve:

____________________________________

2. Utóneve(i):

____________________________________

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

____________________________________

4. Utóneve(i):

____________________________________

Anyja születési neve

5. Családi neve:

____________________________________

6. Utóneve(i):

____________________________________

Születési helye

7. Ország:

____________________________________

8. Település:

____________________________________

9. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

10. Neme:

Férfi ⬜

Nő: ⬜

11. Állampolgársága:

____________________________________

12. Családi állapota:

⬜ Nőtlen/Hajadon

⬜ Házas

⬜ Özvegy

⬜ Elvált

II. Úti okmányának adatai

21. Okmányának száma:

__________________

22. Úti okmány típusa:

⬜ Magánútlevél

⬜ Szolgálati útlevél

⬜ Diplomata útlevél

⬜ Egyéb, éspedig

Az okmány kiállításának helye

23. Ország:

____________________________________

24. Település:

____________________________________

25. Kiállítási ideje:

____ év __ hónap __ nap

26. Érvényessége:

____ év __ hónap __ nap

III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai

31. Jelenlegi okmányának száma:

____________________________________

32. Kiállítási ideje:

____ év __ hónap __ nap

33. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap

IV. Magyarországi lakóhelye

41. Irányítószám:

____

42. Település:

____________________________________ Kerület: __

43. Közterület neve:

____________________________________

44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________________________

45. Házszám / Helyrajzi szám:

____________________________________

Épület: ____

Lépcsőház : ____

Emelet: __

Ajtó: __

46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
⬜ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
⬜ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.

V. Annak a magyar állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik

51. Családi neve:

____________________________________

52. Utóneve(i):

____________________________________

Születési helye

53. Ország:

____________________________________

54. Település:

____________________________________

55. Születési ideje:

____év __ hónap __ nap

56. Neme:

Férfi ⬜

Nő: ⬜

57. Rokonsági foka: ⬜ Szülő

⬜ Gyermek

⬜ Házastárs

⬜ Élettárs, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített

⬜ Egyéb, éspedig:
⬜ magyar állampolgár eltartottja
⬜ magyar állampolgárral legalább egy éve egy háztartásban él
⬜ akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik

VI. Egyéb adatok

61. Amennyiben öneltartó, rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással?

⬜ Igen
⬜ Nem, az egészbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.

62. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

Igen ⬜

Nem ⬜

63. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?

Igen ⬜

Nem ⬜

64. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország:

Település:

Közterület neve:

65. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?

Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _________________________

_________________________________

aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig tartó érvényességgel engedélyezem.

Kelt: .............................................................

...................................................

(aláírás, pecsét)

Kiadott okmány száma:

________________________

A tartózkodási kártyát átvettem.

Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ..........................

Az illetékbélyeg helye:

3. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

ADATLAP AZ ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Az okmány átvételének helye:

⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

Arcfénykép

Az okmány kiállításának jogalapja:

⬜ EGT-állampolgár

⬜ EGT-állampolgár családtagja

⬜ magyar állampolgár családtagja

Az Adatlap célja:

⬜ Okmány kiállítása

⬜ Okmány meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai

A jogosult neve

1. Családi neve:

____________________________________

2. Utóneve(i):

____________________________________

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

____________________________________

4. Utóneve(i):

____________________________________

Anyja születési neve

5. Családi neve:

____________________________________

6. Utóneve(i):

____________________________________

Születési helye

7. Ország:

____________________________________

8. Település:

____________________________________

9. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

10. Neme:

Férfi ⬜

Nő: ⬜

11. Állampolgársága:

____________________________________

12. Családi állapota:

⬜ Nőtlen/Hajadon

⬜ Házas

⬜ Özvegy

⬜ Elvált

II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai

21. Nevezze meg okmányának típusát:

⬜ úti okmány
⬜ személyazonosító igazolvány

22. Okmányának száma:

____________________________________

23. Úti okmány típusa:

⬜ Magánútlevél

⬜ Szolgálati útlevél

⬜ Diplomata útlevél

⬜ Egyéb, éspedig

Az okmány kiállításának helye

24. Ország:

____________________________________

25. Település:

____________________________________

26. Kiállítási ideje:

____ év __ hónap __ nap

27. Érvényessége:

____ év __ hónap __ nap

III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi állandó tartózkodási kártya adatai

31. Jelenlegi okmányának száma:

____________________________________

32. Kiállítási ideje:

____ év __ hónap __ nap

33. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap

IV. Magyarországi lakóhelye

41. Irányítószám:

____

42. Település:

____________________________________ Kerület: __

43. Közterület neve:

____________________________________

44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________________________

45. Házszám / Helyrajzi szám:

____________________________________

Épület: ____

Lépcsőház : ____

Emelet: __

Ajtó: __

V. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények felsorolása
(A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)Amennyiben magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási kártya kiállítását vagy meghosszabbítását, a családtag adatai:
46. Családi neve:
47. Utóneve (i):
Születési helye:
48. Ország:
49. Település:
50. Születési ideje: év hó nap
51. Neme:
52. Állampolgársága:
53. Rokonsági foka: ⬜ szülő ⬜ gyermek ⬜ házastárs ⬜ Élettárs, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített

⬜ egyéb

54. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország:

Település:

Közterület neve:

55. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?

Ország:

Kelt: _________________________

_________________________________
aláírás

Hatóság tölti ki!

A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig tartó érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.

Kelt: .............................................................

...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott okmány száma:

_________________

Az állandó tartózkodási kártyát átvettem.

Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző állandó tartózkodási kártya száma: ..........................

Az illetékbélyeg helye:

4. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási jogot igazoló okmány cseréje iránti kérelem

Hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Arcfénykép

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő
megküldését kéri.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmező adatai

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

3. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

4. Személyazonosító igazolványának száma:

____________________

Úti okmány száma:

____________________

5. A cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmány száma:

____________________

6. Lakóhelyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám/Helyrajzi szám: ____________________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)

Családi nevének megváltozását

Utóneve megváltozását

Neme megváltozását

Állampolgársága megváltozását

Egyéb változást, éspedig

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Kelt: .................................................

.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

A hatóság tölti ki!

A _________ számú tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.

Kelt: ..........................................

P. H.

.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

Az okmány cseréjét engedélyezem.

Kelt:……………………………………….. PH …………………………………………

aláírás

 

 

.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.

Kelt: ..........................................

........................................................................ (a kérelmező aláírása)

........................................................................

átadó ügyintéző aláírás, pecsét

TUDNIVALÓK

- A kérelmet a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni.
A kérelemhez mellékelni kell:
= 1 db arcfényképet,
= a cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmányt.

- Az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
- Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az illetékbélyeg helye:

5. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási jogot igazoló okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Arcfénykép

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmező adatai

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

3. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

4. Személyazonosító igazolványának száma:

____________________

Úti okmány száma:

____________________

5. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmány száma:

____________________

6. Lakóhelyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám/Helyrajzi szám: ____________________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

7. Bejelentem, hogy a tartózkodási jogot igazoló okmányom

⬜ Elveszett.

⬜ Eltulajdonították.

⬜ Megsemmisült.

⬜ Megrongálódott.

Az esemény részletes leírása

Kelt: .................................................

.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

A hatóság tölti ki!

A _________ számú megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.

Kelt: ..........................................

P. H.

.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

Az okmány cseréjét engedélyezem.

Kelt:……………………………………….. PH …………………………………………

aláírás

 

 

.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.

Kelt: ..........................................

........................................................................ ………………………………………

(a kérelmező aláírása) átadó ügyintéző aláírás, pecsét

6. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem

A hatóság tölti ki!

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

Gépi ügyszám: __________

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

____ év

__ hónap

__ nap

Benyújtott betétlapok:

Arcfénykép

„A”: __ db

A hatóság tölti ki!

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

______

_______________

_______________

Adatbevitel dátuma:

____ év

__ hónap

__ nap

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy géppel, latin betűkkel kitölteni!

[A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

I. Vízumkérő személyi adatai

Vízumkérő neve

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

______________________________

4. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

5. Családi neve:

______________________________

6. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

7. Ország:

______________________________

8. Település:

______________________________

9. Születési ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

10. Neme:

Férfi:

Nő:

11. Állampolgársága:

______________________________

12.A beutazáshoz felhasználni kívánt három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum típusa:

tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum

szezonális munkavállalási vízum

nemzeti vízum

 

 

II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye

21. Irányítószám:

________

22. Ország:

______________________________

23. Település:

______________________________

24. Közterület neve:

______________________________

25. Házszám:

___________

26. Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

____________________

III. Úti okmány adatai

31. Útlevelének száma:

_________

32. Útlevelének típusa:

Magánútlevél

Szolgálati útlevél

Diplomata útlevél

Egyéb, éspedig ____________________

Útlevelének kiállítási helye

33. Ország:

______________________________

34. Település:

______________________________

35. Kiállítási ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

36. Érvényességi ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

IV. Beutazásának célja

Látogatás

(Kérjük töltse ki az V. kérdéscsoportot!)

Hivatalos

(Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!)

Keresőtevékenység

(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)

Szezonális munkavállalás

(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)

Tanulmány

(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)

Kutatás

(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)

Önkéntes tevékenység

(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)

Gyógykezelés

(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)

Családi együttélés biztosítása

(Kérjük töltse ki a X. kérdéscsoportot!)

Egyéb

(Kérjük töltse ki a XI. kérdéscsoportot!)

Nemzeti vízum

( Kérjük töltse ki a XII. kérdéscsoportot.)

EU Kék Kártya megszerzése

( Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot.)

V. Ha beutazásának célja látogatás, akkor a meghívó személy adatai

A természetes személy meghívó neve:

51. Családi neve:

______________________________

52. Utóneve(i):

______________________________

53. A természetes személy meghívó lakóhelye

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

54. A jogi személyiségű meghívó neve:

______________________________

______________________________

55. A jogi személyiségű meghívó magyar székhelye (annak hiányában magyar telephelye)

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

56. Kapcsolat jellege a meglátogatni kívánt személy és a vízumkérelmező között:

Családi kapcsolat

Rokoni kapcsolat

Baráti kapcsolat

Egyéb, éspedig

_______________

Ha tartózkodásának költségeit meghívója biztosítja, akkor a meghívó adatai:

57. A meghívólevél sorszáma:

_______

58. A meghívás:

____ év

__ hónap

__ naptól

____ év

__ hónap

__ napig

___ napra vonatkozik.

VI. Ha a tartózkodás hivatalos célból történik, akkor a fogadó szerv és a tevékenység jellegének az adatai

61. Fogadó szerv neve:

______________________________

______________________________

62. A fogadó szerv székhelye:

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

63. A hivatalos tevékenység jellege:

______________________________

VII. Ha a tartózkodás célja keresőtevékenység folytatása vagy szezonális munkavállalás, akkor a munkáltató és a munkavállalási engedély adatai

71. A keresőtevékenység jellege:

⬜ Foglalkoztatási jogviszony

⬜ Önálló tevékenység

⬜ Szezonális munkavállalás

⬜ Egyéb:

72. Munkáltató neve:

______________________________

______________________________

73. Munkáltató székhelye:

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

74. Munkaköre:

______________________________

75. Munkaszerződés szerinti havi jövedelme:

__________ HUF

76. Foglalkoztatás kezdete:

____ év

__ hónap

__ nap

77. Foglalkoztatás vége:

____ év

__ hónap

__ nap

78. Munkavállalási engedély száma:

______________________________

79. Munkavállalási engedély érvényessége:

____ év __ hó __ nap

80. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:

______________________________

______________________________

VIII. Ha a tartózkodás célja tanulmány, kutatás vagy önkéntes tevékenység, akkor a fogadó intézmény adatai

81. A képzés, kutatás, önkéntes tevékenység helye:

⬜ Általános iskolai tanulmányok folytatása

⬜ Középfokú tanulmányok folytatása

⬜ Felsőfokú alapképzés

⬜ Felsőfokú szakirányú képzés

⬜ Tudományos továbbképzés

⬜ Egyéb, éspedig _______________

82. Fogadó szervezet, intézmény neve:

______________________________

______________________________

83. Fogadó szervezet, intézmény székhelye:

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

84. Részesül-e ösztöndíjban?

⬜ Igen

⬜ Nem

85. Ha részesül, akkor az ösztöndíjat folyósító intézmény neve:

______________________________
______________________________

86. Az ösztöndíjat folyósító intézmény székhelye:

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

87. Ha a hallgató vagy tanuló önköltséges képzésben vesz részt, akkor a magyarországi tartózkodáshoz rendelkezésre álló pénzösszeg: __________ HUF

IX. Ha a tartózkodás célja gyógykezelés, akkor a fogadó intézmény adatai

91. A fogadó egészségügyi intézmény neve:

______________________________
______________________________

92. A fogadó egészségügyi intézmény székhelye:

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

93. A gyógykezelésen résztvevő a kezeléshez szükséges költségeket befizette-e?

⬜ Igen

⬜ Nem

94. Ha nem, akkor a költségek fedezetére rendelkezésre álló pénzösszeg: _________ HUF

X. Ha a tartózkodás célja családi együttélés biztosítása, a fogadó fél adatai

A Magyarországon élő családtag neve

101. Családi neve:

______________________________

102. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

103. Családi neve:

______________________________

104. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

105. Családi neve:

______________________________

106. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

107. Ország:

______________________________

108. Település:

______________________________

109. Születési ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

110. Állampolgársága:

______________________________

111. Tartózkodási jogcíme:

Bevándorolt

Letelepedett

Menedékes

Tartózkodási engedéllyel rendelkező

Tartózkodási vízummal rendelkező

Menekültként elismert

112. Rokonság foka:

Szülő

Gyermek

Házastárs

113. Lakóhelye:

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XI. Tartózkodás egyéb célból

Tartózkodás egyéb céljának indoka:

XII. Nemzeti Vízum

Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

Magyar nyelv megőrzése, ápolása

Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése

Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása

Családi kapcsolatok erősítése

A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy

családi neve:

utóneve:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:

születési hely (település): ország:

................. év ................. hó ............. nap

családi kapcsolat:

szülő házastárs szülő házastársa gyámolt
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa egyéb

tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
tartózkodási vízum tartózkodási engedély
bevándorlási engedély letelepedési engedély
ideiglenes letelepedési engedély nemzeti letelepedési
engedély EK letelepedési engedély menekültként elismert

személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:

XIII. Ha a tartózkodás célja az EU Kék Kártya megszerzése, akkor a foglalkoztató és a foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás adatai

 

 

 

 

72. Foglalkoztató neve:

______________________________

______________________________

73. Foglalkoztató székhelye:

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

74. Munkaköre:

______________________________

75. Előzetes megállapodás szerinti havi jövedelme:

__________ HUF

76. Foglalkoztatás kezdete:

____ év

__ hónap

__ nap

77. Foglalkoztatás vége:

____ év

__ hónap

__ nap

78. Képzettséget igazoló okirat kelte és száma:

_____év -_______hó_________nap

________________________

 

 

 

 

XIV. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje

124. Magyarországra érkezésének várható időpontja:

____ év

__ hónap

__ nap

125. Magyarországi tartózkodásának tervezett időtartama:

___ nap

126. A vízummal hányszor kíván Magyarországra beutazni:

Egyszer

Többször

XV. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai

131. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan Magyarországon?

Igen

Nem

132. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete:

____ év

__ hónap

__ nap

133. Itt-tartózkodásának vége:

____ év

__ hónap

__ nap

134. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma:

_-__________

XVI. Magyarországi tartózkodásának helye

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVII. Utazásra vonatkozó adatok

151. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:

Repülő

Gépkocsi

Vonat

Busz

Hajó

Egyéb, éspedig

_____________

152. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem rendelkezik, helyfoglalásának sorszáma: ______________________________

153. Menetjegyének érvényessége:

____ év

__ hónap

__ nap

154. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ___________

XVIII. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok

161. Volt-e korábban büntetve?

Igen

Nem

162. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetést róttak ki:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

163. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?

Igen

Nem

164. Kiutasították-e korábban Magyarországról?

Igen

Nem

165. Ha kiutasították, mikor?

____ év

__ hónap

__ nap

166. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

Igen Nem

167. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?

168. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?

Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.

Kelt: ...........................................................................

.................................................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

Vízumbélyeg betűjele és sorszáma:

_-_______

Vízum típusa: _

Vízum kiállításának dátuma:

____ év __ hónap __ nap

magyarországi igénylés esetén az
illetékbélyeg helye

Beutazások száma:

__

Vízumba foglalt tartózkodási idő:

___ nap

Vízum érvényessége:

____ év __ hónap __ nap

Megjegyzés:

A hatóság tölti ki!

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ___________ Az elutasítás kelte: ____ év __ hónap __ nap

Az elutasítás oka (röviden):

„A” betétlap
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai

A hatóság tölti ki!

Betétlap sorszáma: __

Kiskorú gyermek neve

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

Előző neve

3. Családi neve:

______________________________

4. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

5. Családi neve:

______________________________

6. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

7. Ország:

______________________________

8. Település:

______________________________

9. Születési ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

10. Neme:

Férfi: ⬜

Nő: ⬜

11. Állampolgársága:

______________________________

7. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

 

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
⬜ özvegy
⬜ házas
⬜ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:⬜ alapfokú ⬜ középfokú ⬜ felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
magánútlevél ⬜ szolgálati ⬜ diplomata ⬜ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

5. A kérelmezőt fogadó családtag

családi neve:

utóneve:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:
.......... év ........ hó ........ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

családi kapcsolat:
⬜ szülő ⬜ házastárs ⬜ szülő házastársa ⬜ gyámolt
⬜ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
házastársa ⬜ egyéb

tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
tartózkodási vízum ⬜ tartózkodási engedély ⬜ EU Kék Kártya ⬜ bevándorlási engedély ⬜ letelepedési engedély ⬜ ideiglenes letelepedési engedély ⬜ nemzeti letelepedési engedély ⬜ EK letelepedési engedély ⬜ menekültként elismert

személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

Ki biztosítja magyarországi megélhetését?
családtag ⬜ kérelmező

családtag rendelkezésére álló megtakarítás:

kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:

családtag munkáltatója (név, székhely):

családtag havi bruttó jövedelme:

kérelmező munkáltatója (név, székhely):

kérelmező havi bruttó jövedelme:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel? ⬜ igen ⬜ nem

vízummal?
igen ⬜ nem

menetjeggyel?
igen ⬜ nem

anyagi fedezettel?
igen, összege:

⬜ nem

8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonság foka:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély ⬜ EU Kék Kártya

név/rokonság foka:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély ⬜ EU Kék Kártya

név/rokonság foka:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély ⬜ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen ⬜ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen ⬜ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen ⬜ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen ⬜ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

a családi kapcsolat igazolására

• születési anyakönyvi kivonat

• házassági anyakönyvi kivonat

• örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat

• egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat

a lakhatás jogcímét igazoló okirat

• tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat

• lakásbérleti szerződés

• szívességi lakáshasználatról szóló okirat

• egyéb okirat

a megélhetést igazoló okirat

• a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata

• előző évi adóhatósági jövedelemigazolás

• munkáltató által kiállított jövedelemigazolás

• egyéb okirat

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.

A tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását - ha a törvény másként nem rendelkezik - meg kell tagadni, illetve a kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a családi kapcsolatot kizárólag a családi együttélés céljára szolgáló engedély kiadása érdekében hozta létre.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

állampolgársága:

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

8. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

férfi

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy


házas
elvált

születési idő:

............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:

alapfokú középfokú felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:

magánútlevél szolgálati diplomata egyéb

érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

tulajdonos bérlő családtag szívességi lakáshasználó egyéb, éspedig:

5. Magyarországi munkáltatója vagy az Ön vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai

név:

székhely címe:

munkakör:

munkavállalási engedély száma:

érvényessége:

........ év ........ hó ....... nap

önálló vállalkozói, őstermelői tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

tevékenységéből származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

igen nem

vízummal?

igen nem

menetjeggyel?

igen nem

anyagi fedezettel?

igen, összege:nem

8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
vízum
tartózkodási engedély
ideiglenes letelepedési engedély
EK letelepedési engedély
egyéb


tartózkodási vízum
letelepedési engedély
nemzeti letelepedési engedély
bevándorlási engedély

EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
vízum
tartózkodási engedély
ideiglenes letelepedési engedély
EK letelepedési engedély
egyéb


tartózkodási vízum
letelepedési engedély
nemzeti letelepedési engedély
bevándorlási engedély

EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
vízum
tartózkodási engedély
ideiglenes letelepedési engedély
EK letelepedési engedély
egyéb


tartózkodási vízum
letelepedési engedély
nemzeti letelepedési engedély
bevándorlási engedély

EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország:

Település:

Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?

Ország:

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

a tartózkodás célját igazoló okirat

a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazoló okirat

alkalmi munkavállalói könyv

gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy létesítő okirata és a cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat

egyéni vállalkozó igazolvány

mezőgazdasági őstermelői igazolvány

munkavállalói engedély

a lakhatás jogcímét igazoló okirat

tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat

lakásbérleti szerződés

szívességi lakáshasználatról szóló okirat

egyéb okirat

a megélhetést igazoló okirat

előző évi adóhatósági (APEH) jövedelemigazolás

munkáltató által kiállított jövedelemigazolás

egyéb okirat

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

állampolgársága:

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

9. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
⬜ özvegy

⬜ házas
⬜ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
⬜ alapfokú ⬜ középfokú ⬜ felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
magánútlevél ⬜ szolgálati ⬜ diplomata ⬜ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

5. Fogadó oktatási intézmény adatai

név:

képzés jellege:
⬜ középfokú képzés ⬜ felsőfokú
alapképzés ⬜ továbbképzés
⬜ egyéb képzés

székhely címe:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

ösztöndíj havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel? ⬜ igen ⬜ nem

vízummal?
igen ⬜ nem

menetjeggyel?
igen ⬜ nem

anyagi fedezettel?
igen, összege:

⬜ nem

8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen ⬜ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen ⬜ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen ⬜ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen ⬜ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):


TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= a képzést végző oktatási intézmény felvételi igazolása

= tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirat

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás

= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat

= lakásbérleti szerződés

= szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= egyéb okirat

- a megélhetést igazoló okirat

= ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás

= banki igazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

10. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
⬜ özvegy

⬜ házas
⬜ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

Állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
⬜ alapfokú ⬜ középfokú ⬜ felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
magánútlevél ⬜ szolgálati ⬜ diplomata ⬜ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

5. Fogadó kutatószervezet adatai

név:

székhely címe:

tevékenységi kör:

intézményi akkreditációs lajstromszám:

érvényessége
........ év ........ hó ....... nap

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

tevékenységéből származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel? ⬜ igen ⬜ nem

vízummal?
igen ⬜ nem

menetjeggyel?
igen ⬜ nem

anyagi fedezettel?
igen, összege:

⬜ nem

8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen ⬜ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen ⬜ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen ⬜ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen ⬜ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

 

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:


Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdoni lap-másolat

= lakásbérleti szerződés

= szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= egyéb okirat

- a megélhetést igazoló okirat

= előző évi adóhatósági jövedelemigazolás

= munkáltató által kiállított jövedelemigazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

állampolgársága:

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

11. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem hivatalos célból

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
⬜ özvegy

⬜ házas
⬜ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
⬜ alapfokú ⬜ középfokú ⬜ felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
magánútlevél ⬜ szolgálati ⬜ diplomata ⬜ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok

név:

munkakör:

székhely címe:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel? ⬜ igen ⬜ nem

vízummal?
igen ⬜ nem

menetjeggyel?
igen ⬜ nem

anyagi fedezettel?
igen, összege:

⬜ nem
8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen ⬜ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen ⬜ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen ⬜ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen ⬜ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

 

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

 

 

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= a fogadó intézmény igazolása a kérelmező foglalkoztatásáról, képzéséről, továbbképzéséről

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat

= lakásbérleti szerződés

= szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= egyéb okirat

- a megélhetést igazoló okirat

= a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása

= banki igazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

állampolgársága:

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

12. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mnitája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
⬜ özvegy

⬜ házas
⬜ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
⬜ alapfokú ⬜ középfokú ⬜ felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
magánútlevél ⬜ szolgálati ⬜ diplomata ⬜ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

5. A fogadó egészségügyi intézmény neve és székhelye

név:

székhely címe:

6. Ha kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri, a családtag adatai

családi név:

utónév:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

rokonsági kapcsolat:

7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel? ⬜ igen ⬜ nem

vízummal?
igen ⬜ nem

menetjeggyel?
igen ⬜ nem

anyagi fedezettel?
igen, összege:

⬜ nem

9. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője*

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

10. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen ⬜ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen ⬜ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen ⬜ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen ⬜ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? igen ⬜ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= a fogadó egészségügyi intézmény hivatalos igazolása az igénybe vett gyógykezelésről

= kísérő családtag esetén a családi kapcsolatot igazoló okirat

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat

= lakásbérleti szerződés

= szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= egyéb okirat

- a megélhetést és a gyógykezelés anyagi fedezetét igazoló okirat

= banki igazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

állampolgárság:

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
⬜ igen ⬜ nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

13. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
⬜ özvegy

⬜ házas
⬜ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

Szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
⬜ alapfokú ⬜ középfokú ⬜ felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
magánútlevél ⬜ szolgálati ⬜ diplomata ⬜ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

közterület jellege:

házszám:

épület:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

5. A természetes személy meghívó adatai

családi név:

utónév:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:
.......... év ........ hó ........ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:

Harmadik országbeli állampolgár esetén: bevándorolt, letelepedett, a Magyar Köztársaság által menekültként elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező személy.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!)

hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje:

6. Magyarországi jogi személy meghívó adatai

név:

hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:

székhely címe:

8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel? ⬜ igen ⬜ nem

vízummal?
igen ⬜ nem

menetjeggyel?
igen ⬜ nem

anyagi fedezettel?
igen, összege:

⬜ nem

9. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

10. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen ⬜ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen ⬜ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen ⬜ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen ⬜ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- meghívólevél

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

A meghívólevél iránti kérelmet külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve a jogi személy székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell benyújtani.

A látogatási célú tartózkodási engedély érvényességi ideje a meghívólevélben foglalt kötelezettségvállalás időtartamához igazodik, de legfeljebb egy év, amely látogatás céljából nem hosszabbítható meg.

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

állampolgársága:

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

közterület jellege:

házszám:

épület:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

14. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

férfi

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy


házas
elvált

születési idő:

............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:

alapfokú középfokú felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:

magánútlevél szolgálati diplomata egyéb

érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

közterület jellege:

házszám:

épület:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

tulajdonos bérlő családtag szívességi lakáshasználó egyéb, éspedig:

5. Amennyiben alap- vagy középfokú tanulmányokat folytat, az oktatási intézmény neve és székhelye

oktatási intézmény neve:

tanulmányok jellege:

alapfokú egyéb

székhely címe:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

igen nem

vízummal?

igen nem

menetjeggyel?

igen nem

anyagi fedezettel?

igen, összege:

8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
vízum
tartózkodási engedély
bevándorlási engedély


tartózkodási vízum
letelepedési engedély

EU Kék Kártya
egyéb

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ bevándorlási engedély

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ EU Kék Kártya
⬜ egyéb

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ bevándorlási engedély

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ EU Kék Kártya
⬜ egyéb

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen ⬜ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen ⬜ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen ⬜ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen ⬜ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

 

Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= iskolalátogatási igazolás

= nyugdíjat/járadékot megállapító határozat

= egyéb okirat

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat

= lakásbérleti szerződés

= szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= kollégiumi igazolás

= egyéb okirat

- a megélhetést igazoló okirat

= ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás

= igazolás nyugdíj/járadék folyósításáról

= banki igazolás

= egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

állampolgársága

születési idő
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

közterület jellege:

házszám:

épület:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

15. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Letelepedési kérelem

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Arcfénykép

Kérelemhez tartozó betétlapok:
A: __ db B: __ db C: __ db
D: __ db E: __ db F: __ db

Az okmány átvételének helye:

⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! A szülei, házastársa(i), gyermekei, Önnel együtt letelepedni szándékozók és eltartottai vonatkozásában ne felejtse el a megfelelő betétlapot kitölteni! A tájékoztató szerinti iratokat a kérelemhez mellékelni kell!

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

A hatóság tölti ki!

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

______

_________________________

Adatbevitel dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez?

⬜ ideiglenes letelepedési engedély

⬜ nemzeti letelepedési engedély

⬜ EK letelepedési engedély

I. A letelepedési engedélyt kérő személyi adatai

Kérelmező neve

I/1. Családi neve:

______________________________

I/2. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

I/3. Családi neve:

______________________________

I/4. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

I/5. Családi neve:

______________________________

I/6. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

I/7. Ország:

______________________________

I/8. Település:

______________________________

I/9. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

I/10. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

I/11. Állampolgársága:

______________________________

I/12. Előző állampolgárságai:

______________________________

______________________________

I/13. További állampolgárságai:

______________________________

I/14. Családi állapota:

⬜ Nőtlen/Hajadon

⬜ Házas

⬜ Özvegy

⬜ Elvált

I/15. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

______________________________

I/16. Szakképzettsége:

______________________________

I/17. Iskolai végzettsége:

⬜ Alapfokú

⬜ Középfokú

⬜ Felsőfokú

II. Magyarországra érkezése előtti külföldi lakóhelye

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

III. Magyarországra érkezése előtt a kérelmező foglalkozása, munkáltatója

III/1. Foglalkozása:

______________________________

III/2. Munkáltatójának neve:

______________________________

______________________________

III/3. Munkáltatójának székhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

IV. Úti okmány adatai

IV/1. Útlevelének száma:

___________

IV/2. Útlevelének típusa:

⬜ Magánútlevél

⬜ Szolgálati útlevél

⬜ Diplomata útlevél

⬜ Egyéb éspedig ________________________

Útlevelének kiállítási helye:

IV/3. Ország:

______________________________

IV/4. Település:

______________________________

IV/5. Kiállítási ideje:

____év __ hónap __ nap

IV/6. Érvényességi ideje:

____év __ hónap __ nap

IV/7. A kérelmező útlevelében szereplő olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben nem kérte.
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Gyermek neve

__

______________________________

__

______________________________

__

______________________________

__

______________________________

__

______________________________

V. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok

V/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete:

____év __ hónap __ nap

V/2. Kiadott vízumának száma:

_-_______

V/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése:

______________________________

V/4. Vízumkiadás dátuma:

____év __ hónap __ nap

V/5. Vízum érvényessége:

____év __ hónap __ nap

V/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély száma:

______

V/7. Tartózkodási engedély kiállításának időpontja:

____év __ hónap __ nap

V/8. Tartózkodási engedély érvényessége:

____év __ hónap __ nap

V/9. A tartózkodási engedélyt kiadó hatóság:

______________________________

V/10. A tartózkodási engedély kiállításának célja:

⬜ Látogatás

⬜ Hivatalos

⬜ Keresőtevékenység

⬜ Önkéntes tevékenység

⬜ Családi együttélés biztosítása

⬜ Tanulmány

⬜ Gyógykezelés

⬜ Kutatás

⬜ Egyéb ⬜ EU Kék Kártya

V/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa:

V/12. Letelepedési engedély száma:

V/13. Az okmány érvényességi ideje:

V/14. Az engedélyt kiadó hatóság:

V/15. A kérelem benyújtása előtti években külföldön töltött napok száma:

Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___

Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___

Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___

VI. A kérelem kedvező elbírálását lehetővé tevő körülmények

⬜ Családi együttélés biztosítása

(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)

⬜ Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok

(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)

⬜ Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok

(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)

VII. A Magyarországon élő családtagok adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Név

Rokonsági fok

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

VIII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok

VIII/1. Volt-e magyar állampolgár?

⬜ Igen ⬜ Nem

VIII/2. Magyar állampolgársága mikor szűnt meg?

____év __ hónap __ nap

VIII/3. Magyar állampolgársága megszűnésének oka?

____________________

VIII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar állampolgárként?

⬜ Igen ⬜ Nem

IX. Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok

IX/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenői magyar állampolgárok?

⬜ Igen ⬜ Nem

IX/2. Magyar állampolgár felmenőinek adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

X. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai

X/1. Tartózkodási helyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

X/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege:

⬜ Kereskedelmi szálláshely

⬜ Magánszálláshely

X/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme:

⬜ Tulajdonos

⬜ Albérlő

⬜ Bérlő

⬜ Családtag

⬜ Haszonélvező

⬜ Egyéb, éspedig ____________________

XI. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XII. A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai

XII/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme:

⬜ Tulajdonos

⬜ Albérlő

⬜ Bérlő

⬜ Családtag

⬜ Haszonélvező

⬜ Egyéb, éspedig ____________________

XII/2. Szobák száma: _ + _ 1/2

XII/3. Lakás alapterülete:____._ m2

XII/4. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __

XII/5. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma: __

XII/6. Alapterülete: ____._ m2

XII/7. Meddig tartózkodhat lakásban:

⬜ Határozatlan ideig

⬜ Határozott ideig, éspedig

____év __ hónap __ nap

XIII. Magyarországi megélhetésének forrása

⬜ Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás

(Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!)

⬜ Magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog

(Kérjük töltse ki a XV. kérdéscsoportot!)

⬜ Keresőtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)

(Kérjük töltse ki a XVI. kérdéscsoportot!)

⬜ Egyéb kereső tevékenység

(Kérjük töltse ki a XVII. kérdéscsoportot!)

⬜ Külföldről folyósított nyugdíj, járadék

(Kérjük töltse ki a XVIII. kérdéscsoportot!)

⬜ Magyarországon élő családtagja biztosítja

(Kérjük töltse ki a XIX. kérdéscsoportot!)

⬜ Egyéb, éspedig

XIV. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani

XIV/1. Számlát vezető pénzintézet neve:

___________________________________

XIV/2. Bankszámlaszáma:

___________________________________

XIV/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

XIV/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:

_______________

___

_______________

___

_______________

___

_______________

___

XIV/5. Számlát vezető pénzintézet neve:

___________________________________

XIV/6. Bankszámlaszáma:

___________________________________

XIV/7. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

XIV/8. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:

_______________

___

_______________

___

_______________

___

_______________

___

XIV/11. Számlát vezető pénzintézet neve:

___________________________________

XIV/12. Bankszámlaszáma:

___________________________________

XIV/13. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

XIV/14. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:

_______________

___

_______________

___

_______________

___

_______________

___

XV. Megélhetését magyarországi vagyonából, vagyoni értékű jogából kívánja biztosítani

XV/1. Vagyon, vagyoni érték megnevezése:

___________________________________

___________________________________

XV/2. Becsült forgalmi értéke:

______________ HUF

XV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:

__________________________

XV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XV/5. Vagyon, vagyoni érték megnevezése:

___________________________________

___________________________________

XV/6. Becsült forgalmi értéke:

______________ HUF

XV/7. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:

__________________________

XV/8. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI. Ha megélhetése kereső tevékenységből (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból) biztosított

Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme:

XVI/1. A kérelem benyújtását megelőző évben az adóhatóság (APEH/NAV) igazolása alapján munkavégzésből származó összevont éves nettó jövedelme: ______________ HUF

XVI/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi nettó jövedelme: ______________ HUF

Az előző naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettő:

XVI/3. Munkáltató neve:

___________________________________

___________________________________

XVI/4. Munkáltató székhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI/5. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik meg a munkáltató székhelyével:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI/6. Munkaköre: _________________________

XVI/7. Havi bruttó jövedelme:

______________ HUF

XVI/8. Havi nettó jövedelme:

______________ HUF

XVI/9. Foglalkoztatás kezdete:

____ év __ hónap __ nap

XVI/10. Foglalkoztatás vége:

____ év __ hónap __ nap

XVI/11. Munkáltató neve:

___________________________________

___________________________________

XVI/12. Munkáltató székhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI/13. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik meg a munkáltató székhelyével:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI/14. Munkaköre: _______________________________________

XVI/15. Havi bruttó jövedelme: ___________ HUF

XVI/16. Havi nettó jövedelme: ___________ HUF

XVI/17. Foglalkoztatás kezdete:

____év __ hónap __ nap

XVI/18. Foglalkoztatás vége:

____év __ hónap __ nap

Az előző naptári évi és a folyó évi munkavállalási engedélye(i):

XVI/19. Jelenleg érvényes munkavállalási engedély száma:

_________________________

XVI/20. Munkavállalási engedély érvényessége:

____év __ hónap __ nap

XVI/21. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:

_________________________

_________________________

XVI/22. Előző munkavállalási engedély száma:

_________________________

XVI/23. Munkavállalási engedély érvényessége:

____év __ hónap __ nap

XVI/24. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:

_________________________

_________________________

XVII. Ha megélhetése egyéb kereső tevékenységből (pl. vállalkozói tevékenységből) biztosított

XVII/1. Jövedelemszerző tevékenység végzésének jellege:

⬜ Egyéni vállalkozóként

⬜ Gazdasági társaság tulajdonosaként/vezető tisztségviselőjeként

⬜ Egyéb, éspedig

_______________________

XVII/2. Gazdasági társaság/vállalkozás neve:

_________________________

_________________________

XVII/3. A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVII/4. Az alkalmazottak száma:

_______

XVII/5. A befektetett saját tőke nagysága:

_______ HUF

Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme:

XVII/6. Az adóhatóság (APEH/NAV) igazolása alapján vállalkozói tevékenységből vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként szerzett előző évi összevont jövedelme: __________ HUF

XVII/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: __________ HUF

XVIII. Ha megélhetését külföldről folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani

XVIII/1. A jövedelem típusa:

⬜ Nyugdíj

⬜ Járadék

⬜ Egyéb, éspedig

__________

XVIII/2. Havi összege (érték, valutanem):

__________

___

XVIII/3. Kifizető magyar pénzintézet neve:

_________________________

_________________________

XVIII/4. Folyósítás kezdete:

____év __ hónap __ nap

XVIII/5. Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése:

_________________________

_________________________

XVIII/6. Székhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

XIX. Ha megélhetését Magyarországon élő családtag biztosítja

XIX/1. A megélhetést biztosító családtag adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Név

Rokonsági fok

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

XX. A kérelmezővel együtt letelepedni szándékozók adatai
(Az itt szereplő személyekről „A” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Név

Rokonsági fok

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

XXI. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok

XXI/1. Volt-e korábban büntetve?

⬜ Igen ⬜ Nem

XXI/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, melyik bíróság vagy más hatóság, milyen büntetést, intézkedést róttak ki?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

XXI/3. Magyar vagy más külföldi hatóság előtt büntetőeljárás van-e Ön ellen folyamatban?

⬜ Igen

⬜ Nem

XXI/4. Ha igen, milyen hatóság előtt, milyen bűncselekmény miatt?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

XXI/5. Az előzőeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés - különösen szabálysértés - miatt?

⬜ Igen

⬜ Nem

XXI/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

XXI/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más országból?

⬜ Igen ⬜ Nem

XXI/8. Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján?

XXI/9. Kiutasítás dátuma:

____ év __ hónap __ nap

XXI/10. Kiutasító ország:

_________________________

XXI/11. Kiutasítás indokai:

_________________________

XXI/12. Kiutasítás dátuma:

____ év __ hónap __ nap

XXI/13. Kiutasító ország:

_________________________

XXI/14. Kiutasítás indokai:

_________________________

XXI/15. Hazájában vagy más országban van-e tartozása?

⬜ Igen ⬜ Nem

XXI/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegű, milyen jogcímen?

XXI/17. Az ország, ahol tartozása van:

_________________________

XXI/18. A tartozás összege (érték, valuta):

___________ ___

XXI/19. A tartozás jogcíme:

_________________________

XXI/20. Az ország, ahol tartozása van:

_________________________

XXI/21. A tartozás összege (érték, valuta):

___________ ___

XXI/22. A tartozás jogcíme:

_________________________

XXI/23. Van-e tartási kötelezettsége (szülő, gyermek, házastárs)? ⬜ Igen ⬜ Nem

XXI/24. A kérelmezőt terhelő tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Név

Rokonsági fok

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

XXI/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

⬜ Igen

⬜ Nem

XXI/26. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?

⬜ Igen

⬜ Nem

XXII. Részletes önéletrajz

(Életút, külföldön élő közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok, előző külföldi munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi megbízatásai, szabadidős elfoglaltsága, érdeklődési köre, magyarországi rokonainak, barátainak neve, lakóhelye stb.)

XXIII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága

Megjegyzés, kiegészítés:

(Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat megadhatja.)

XXIV./1. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

XXIV./2. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását, illetőleg az engedély visszavonását vonja maga után, továbbá a kérelmemben, valamint a csatolt mellékletben foglalt adataimban bekövetkező változást 8 napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló regionális igazgatósághoz bejelenteni.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem elutasítása esetén annak időpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszűnésétől számított 20 évig nyilvántartsa.

Kelt: ...................................

.............................................

(a kérelmező aláírása)

A hatóság feljegyzései

(A kérelmet átvevő ügyintéző feljegyzései, tolmács közreműködésének rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.)

Illetékbélyeg helye

A kérelem teljesítése esetén

A hatóság tölti ki!

A letelepedési engedély megadásának indokai:

A kérelmező letelepedését engedélyezem.

Kelt: .....................................

..................................

....................................

javaslattevő ügyintéző

engedélyező vezető

A hatóság tölti ki!

A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:

_________ _________

_________ _________ _________

_________ _________

Okmány(ok) kiállításának dátuma:

____év __ hónap __ nap

Okmányok érvényességének dátuma:

____év __ hónap __ nap

A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:

_________ _________

_________ _________ _________

_________ _________

A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem.

Kelt: ..................................

P. H.

.....................................

..................................

ügyintéző aláírása

(a kérelmező aláírása)

A kérelem elutasítása esetén

A hatóság tölti ki!

Elutasító határozat száma: _________

A határozat kelte: ____év __ hónap __ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Kelt: ............................

...............................................

..........................................

javaslattevő ügyintéző

jóváhagyó vezető

„A” betétlap
A kérelmező külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Betétlap sorszáma: __

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám

_______________

A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében?

⬜ Igen

⬜ Nem

Arcfénykép

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

A gyermek neve

A/2. Családi neve:

______________________________

A/3. Utóneve(i):

______________________________

Előző neve

A/4. Családi neve:

______________________________

A/5. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

A/6. Családi neve:

______________________________

A/7. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

A/8. Ország:

______________________________

A/9. Település:

______________________________

A/10. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

A/11. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

A/12. Állampolgársága:

______________________________

A/13. Előző/további állampolgárságai:

______________________________

______________________________

A/14. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

______________________________

A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

⬜ Igen

⬜ Nem

A/17. Amennyiben a gyermek a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?

⬜ Igen

⬜ Nem

Kelt: ............................

..........................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„B” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő külföldi állampolgár családtagja, aki nem kérelmezi vele együtt a letelepedést

B/1. A családtag és a kérelmező viszonya: ⬜ Házastárs gyermeke ⬜ Kérelmező apja ⬜ Kérelmező anyja ⬜ Kérelmező házastársa ⬜ Kérelmező gyermeke ⬜ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője

B/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

B/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

B/4. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, aki a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

B/5. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VII-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

Családtag neve

B/6. Családi neve:

______________________________

B/7. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

B/8. Családi neve:

______________________________

B/9. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

B/10. Családi neve:

______________________________

B/11. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

B/12. Ország:

______________________________

B/14. Település:

______________________________

B/15. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

B/16. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

B/17. Állampolgársága(i):

______________________________

B/18. Ha Magyarországon élő külföldi családtag, akkor annak állampolgársági jogállása:

⬜ Menekült

⬜ Bevándorolt

⬜ Letelepedési engedéllyel rendelkező

⬜ Tartózkodási engedéllyel rendelkező

B/19. Nemzetisége:

______________________________

B/20. Szakképzettsége:

______________________________

B/21. Iskolai végzettsége:

⬜ Alapfokú

⬜ Középfokú

⬜ Felsőfokú

B/22. Lakóhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

B/23. Foglalkozása:

______________________________

B/24. Munkáltatójának neve:

______________________________

______________________________

B/25. Munkáltatójának székhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:

B/26. Ország:

______________________________

B/27. Település:

______________________________

B/28. Házastárs esetén a házasságkötés ideje:

____ év __ hónap __ nap

B/29. Magyarországi családi életközösség kezdete:

____ év __ hónap __ nap

B/30. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor

Havi jövedelme:

_________ HUF

A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma:

__

Kelt: ............................

..........................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„C” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő magyar állampolgár családtagja

C/1. A családtag és a kérelmező viszonya: ⬜ Házastárs gyermeke ⬜ Kérelmező apja ⬜ Kérelmező anyja ⬜ Kérelmező házastársa ⬜ Kérelmező gyermeke ⬜ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője

C/2. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

C/3. A családtag a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VII-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

C/4. Ezt a szülőt magyar felmenőjeként jelölte meg? (A IX/2-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

Családtag neve

C/5. Családi neve:

______________________________

C/6. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

C/7. Családi neve:

______________________________

C/8. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

C/9. Családi neve:

______________________________

C/10. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

C/11. Ország:

______________________________

C/12. Település:

______________________________

C/13. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

C/14. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

C/15. Állampolgársága(i):

______________________________

______________________________

C/16. Szakképzettsége:

______________________________

C/17. Iskolai végzettsége:

⬜ Alapfokú

⬜ Középfokú

⬜ Felsőfokú

C/18. Lakóhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

C/19. Foglalkozása:

______________________________

C/20. Munkáltatójának neve:

______________________________

______________________________

C/21. Munkáltatójának székhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:

C/22. Ország:

______________________________

C/23. Település:

______________________________

C/24. Házastárs esetén a házasságkötés ideje:

____ év __ hónap __ nap

C/25. Magyarországi családi életközösség kezdete:

____ év __ hónap __ nap

C/26. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor

Havi jövedelme:

_________ HUF

A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma:

__

Kelt: ............................

..........................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„D” betétlap
A kérelmező külföldön élő letelepedését nem kérelmező külföldi állampolgár családtagja

D/1. A családtag és a kérelmező viszonya: ⬜ Házastárs gyermeke ⬜ Kérelmező apja ⬜ Kérelmező anyja ⬜ Kérelmező házastársa ⬜ Kérelmező gyermeke ⬜ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője

D/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

D/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

Családtag neve

D/4. Családi neve:

______________________________

D/5. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

D/6. Családi neve:

______________________________

D/7. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

D/8. Családi neve:

______________________________

D/9. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

D/10. Ország:

______________________________

D/11. Település:

______________________________

D/12. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

D/13. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

D/14. Állampolgársága(i):

______________________________

______________________________

D/15. Nemzetisége:

______________________________

D/16. Lakóhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

D/17. Foglalkozása:

______________________________

D/18. Munkáltatójának neve:

______________________________

______________________________

Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:

D/19. Ország:

______________________________

D/20. Település:

______________________________

D/21. Házastárs esetén a házasságkötés ideje:

____ év __ hónap __ nap

Kelt: ............................

..........................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„E” betétlap
A kérelemben megjelölt jövőbeni lakóhely bejelentésére

Kérelmező neve

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

A kérelmező születési helye

3. Ország:

______________________________

4. Település:

______________________________

5. Kérelmező születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

6. A kérelmező állampolgársága:

______________________________

7. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai

8. A lakásban való tartózkodás jogcíme:

⬜ Tulajdonos

⬜ Albérlő

⬜ Bérlő

⬜ Családtag

⬜ Haszonélvező

⬜ Egyéb, éspedig ____________________

9. Szobák száma: _ + _ 1/2

10. Lakás alapterülete:____._ m2

11. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __

12. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma: __

13. Alapterülete: ____._ m2

14. Meddig tartózkodhat lakásban:

_ Határozatlan ideig

_ Határozott ideig, éspedig

____év __ hónap __ nap

Kelt: ............................

..........................................

szállásadó aláírása

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„F” betétlap
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke

Okirat típusa

Száma

Kelte

A felsorolt okiratokat átvettem.

Kelt: ............................

..........................................

ügyintéző aláírása

16. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem

Hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérdőívet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérdőív átvételének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Arcfénykép

Kérdőívet adatrögzítő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

A gépi adatrögzítés dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

Az okmány átvételének helye:

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

I. Kérelmező okmány szerinti adatai

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

3. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

4. Útlevelének száma:

____________________

5. A tartózkodási engedély okmány száma:

____________________

6. Szálláshelye/lakóhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)

Családi nevének megváltozását

Utóneve megváltozását

Neme megváltozását

Állampolgársága megváltozását

Egyéb változást, éspedig

_________________________

Neve:

7. Családi neve:

_________________________

8. Utóneve(i):

_________________________

9. Neme:

Férfi:

Nő:

10. Állampolgársága:

_________________________

11. Egyéb adatai: .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

A hatóság tölti ki!

A _________ számú tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.

Kelt: ................................

P. H.

............................................................

(az ügyintéző aláírása)

(az ügyintéző aláírása)

Az okmány cseréjét engedélyezem.

Kelt:……………………………………….. PH …………………………………………

aláírás

 

 

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.

Kelt: ..........................................

......................................................................... ………………………………………

(a kérelmező aláírása) átadó ügyintéző aláírás, pecsét

TÁJÉKOZTATÓ

A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:

- az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát,

- az érvényes tartózkodási engedély okmányt,

- 1 db arcfényképet.

Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ha a letelepedési engedély okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot tévesen tartalmazza, azt a regionális igazgatóság díjmentesen kicseréli.

 

17. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

Arcfénykép

____ év __ hónap __ nap

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

______

_______________

_______________

Adatbevitel dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál személyesen veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

I. A kérelmező adatai

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

3. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

4. Útlevelének száma:

____________________

5. A cserélendő tartózkodási engedély okmány száma:

____________________

6. Szálláshelyének/lakóhelyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

7. Bejelentem, hogy a tartózkodási engedély okmányom

⬜ Elveszett.

⬜ Eltulajdonították.

⬜ Megsemmisült.

⬜ Megrongálódott.

Az esemény részletes leírása

Kelt: .................................................

...............................................................

(a kérelmező aláírása)

A hatóság tölti ki!

A _________ számú megrongálódott tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.

Kelt: ..........................................

P. H.

.........................................................................

(az ügyintéző aláírása)

Az okmány cseréjét engedélyezem.

Kelt:……………………………………….. PH …………………………………………

aláírás

 

 

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.

Kelt: ..........................................

......................................................................... ………………………………………

(a kérelmező aláírása) átadó ügyintéző aláírás, pecsét

TÁJÉKOZTATÓ

A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:

- 1 db arcfényképet,

- a megrongálódott tartózkodási engedély okmányt

- egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.)

Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes regionális igazgatóság visszaadja.

18. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:
⬜ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
⬜ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
⬜ özvegy

⬜ házas
⬜ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
⬜ alapfokú ⬜ középfokú ⬜ felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
⬜ magánútlevél ⬜ szolgálati ⬜ diplomata ⬜ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
⬜ tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a tevékenységre vonatkozó adatok

név:

tevékenység:

székhely címe:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel? ⬜ igen ⬜ nem

vízummal?
⬜ igen ⬜ nem

menetjeggyel?
⬜ igen ⬜ nem

anyagi fedezettel?
⬜ igen, összege:

⬜ nem

8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély ⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
⬜ vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély
⬜ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
⬜ igen ⬜ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
⬜ igen ⬜ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
⬜ igen ⬜ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
⬜ igen ⬜ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
⬜ igen ⬜ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
⬜ igen ⬜ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

a tartózkodás célját igazoló okirat

a fogadó szervezettel kötött önkéntes szerződés

a lakhatás jogcímét igazoló okirat

tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat

lakásbérleti szerződés

szívességi lakáshasználatról szóló okirat

egyéb okirat

a megélhetést igazoló okirat

a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolása

banki igazolás

egyéb okirat

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül.
Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

állampolgársága:

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
⬜ tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
⬜ igen ⬜ nem

Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
⬜ igen ⬜ nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

19. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem
1

A rendelet a 8. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. augusztus 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére