• Tartalom

277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8. Nehéz helyzetben lévő társaság: az a vállalkozás, amely megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (1)–(4) bekezdésében foglalt feltételeknek.”

(2) A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a beruházás megfelel a Tao. törvényben és az e rendeletben, illetve a Kormány a Tao. törvény 22/B. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi határozatában (a továbbiakban: határozat) meghatározott valamennyi feltételnek.”

(3) A Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés c) pontja helyébe következő rendelkezés lép:

(Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha)

c) a Kormány egyedi döntése alapján megítélhető támogatás igénylése esetén a közvetlen támogatásra való elvi jogosultságról szóló írásbeli visszaigazolás kézhezvételének napját követi a beruházás megkezdésének napja.”

(4) A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(1) Az adózó az adókedvezmény iránti kérelmet a fejlesztési program kérelemben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt, a 3. számú mellékletben előírt tartalommal, két példányban, papír alapon nyújthatja be az adópolitikáért felelős miniszterhez és egyidejűleg más állami támogatási igény esetén az eljáró hatósághoz. Az egyidejű benyújtás elmulasztása esetén a legkésőbbi időpontot kell az adókedvezmény iránti kérelem benyújtásának tekinteni.”

(5) A Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(6) A Kormány a határozatában az adókedvezmény összegét ezer forintban állapítja meg.”
16. § A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított 1. § 8. pontját, 3. § (1) bekezdését, 3. § (5) bekezdés c) pontját, 6. § (1) és (6) bekezdését a 2011. december 31-ét követően benyújtott kérelem, bejelentés alapján érvényesíthető adókedvezményre kell alkalmazni.”

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére