• Tartalom

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről1

2019.06.08.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a)2 ÁBPE: Államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés, ami az államháztartási kontrollrendszer része az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ának megfelelően;

b)3 ÁBPE-továbbképzés I. belső ellenőrök részére: a belső ellenőrök kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzése keretében szervezett hatósági jellegű képzés (a továbbiakban: ÁBPE-továbbképzés I.);

c)4 ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére: a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetők kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzése keretében szervezett hatósági jellegű képzés;

d)5 ÁBPE-továbbképzés II.: a belső ellenőrök, a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetők kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzése keretében, az ÁBPE-továbbképzés I. képzésre, valamint az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői képzésekre épülő, az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban meghirdetett választható képzés;

e)6 belső ellenőr: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. § a) pontjában meghatározott fogalom;

f) e-learning: olyan számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási, tanulási folyamatot megszervezve hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot a továbbképzésre kötelezett számára hozzáférhetővé teszi;

g)7 Éves Továbbképzési Tájékoztató: az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: Központ) és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben minden év január 15-ig közzétett tájékoztató;

h)8 kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet: a kötelező továbbképzések szervezését a Központ keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete látja el.

i)9

j)10 központi költségvetésből támogatott képzés: költségvetési szervnél munkajogi, kormányzati szolgálati, közszolgálati, hivatásos szolgálati, szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett részére a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez előírt képzés, amelynek – szervezési formájától függetlenül – az e-learning szolgáltatási költségét, továbbá – vizsgával záruló képzés esetén – a vizsga költségét a központi költségvetés finanszírozza az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban meghatározott mértékig;

k)11 térítési díj: az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közölt díj, amely mértékének meghatározása önköltségszámítás alapján történik. A térítési díj formái lehetnek:

ka) az e-learning szolgáltatás költsége, vizsgával záruló képzés esetén a vizsga költsége, továbbá a kontakt vagy tréning formában szervezett képzés esetén felmerülő díja,

kb) az előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja,

kc) a szintvizsga díja, valamint

kd) a pótvizsga díja;

l)12 hatósági jellegű képzés: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 16. pontja szerinti hatósági képzés;

m)13 szintvizsga: a továbbképzési kötelezettséget elmulasztók számára biztosított választható tudásszint felmérő vizsga, amelyen a továbbképzésre kötelezett az ÁBPE továbbképzés I. tananyag ismeretére vonatkozó teszt jellegű vizsga alapján bizonyítja szakmai tudását a nyilvántartásból való törlés elkerülése érdekében,

n)14 továbbképzésre kötelezett: az a természetes személy, akinek a 7. § és a Bkr. 12. § (1)–(3) bekezdése alapján továbbképzési kötelezettsége áll fenn.

1/A. 15 A belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelmények

1/A. § (1) Belső ellenőrzési tevékenységet az végezhet, aki

a) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy

b) gazdasági mérnöki szakképzettséggel, vagy

c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és

ca) okleveles pénzügyi revizori,

cb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,

cc) ellenőrzési szakelőadó,

cd) okleveles könyvvizsgálói,

ce) költségvetési ellenőri,

cf) mérlegképes könyvelői,

cg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),

ch) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),

ci) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,

cj) felsőfokú költségvetési,

ck) felsőfokú államháztartási,

cl) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,

cm) elektronikus információbiztonsági vezetői,

cn) integritás tanácsadói

szakképesítéssel, és

az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője a felsőfokú iskolai végzettségűeknek felmentést adhat az (1) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlati feltétel alól, de ebben az esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.

(3) Belső ellenőrzési tevékenységet az folytathat, aki eleget tesz a 7. §-ban meghatározott továbbképzési kötelezettségének.

2. Belső ellenőrök nyilvántartása

2. §16 A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló szándékot a bejelentő az 1. melléklet szerinti adattartalommal postai úton vagy elektronikus űrlapon jelenti be, és a bejelentéshez csatolja a Bkr. 24/A. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumokat. A bejelentés benyújtásával kapcsolatos részletes információkat, nyomtatványokat, űrlapokat a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.

3. §17 A belső ellenőr a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzőknek az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásában (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon köteles írásban bejelenteni a miniszternek. A bejelentéshez csatolni kell az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.

3/A. §18 (1) A miniszter azt a természetes személyt, aki

a) az 1/A. §-ban meghatározott követelményeknek nem felel meg,

b) a 7. § szerinti továbbképzési kötelezettséget nem teljesíti 1 évre,

c) büntetett előéletű, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésig,

d) a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítésig,

e) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondokság megszüntetéséig,

f) a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követően valótlan adatot közölt, a nyilvántartásból törlésre okot adó körülményt nem jelentette be, a valótlan adatközlés, illetve a bejelentés elmulasztása utólagos megállapításakor 3 évre,

eltiltja a belső ellenőrzési tevékenység folytatásától.

(2) Akinek a nyilvántartásból való törlésére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. § b) pontja alapján került sor, a nyilvántartásból való törlését követő 1 év után jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását.

(3) Az (1) és (2) bekezdés esetén a tevékenység újbóli gyakorlására irányuló szándék bejelentésére a 2. §-t kell alkalmazni. A tevékenység újbóli gyakorlása esetén a továbbképzési kötelezettség tekintetében a 7. §-t kell alkalmazni.

3/B. §19 (1)20 Nem tiltható el a tevékenység gyakorlásától az a továbbképzésre kötelezett személy, aki a nyilvántartást vezető felszólítása alapján a kötelező továbbképzés képzési programjában meghatározott, az ÁBPE továbbképzés I. tananyagára épülő szintvizsgán legalább 80%-os eredményt ér el.

(2)21 Az (1) bekezdésben meghatározott mentesítés feltétele, hogy az érintett személy a szintvizsgán az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 6 hónapon belül részt vesz. Aki a szintvizsgán akadályoztatása miatt nem tud részt venni, egy alkalommal lehetősége van a vizsga pótlására a meghatározott 6 hónapon belül. A sikertelen szintvizsga megismétlésére nincs lehetőség.

(3)22 Azt a személyt, aki a szintvizsgán nem ér el legalább 80%-os eredményt, a belső ellenőrök nyilvántartásából törölni kell.

(4)23 Az (1) bekezdésben meghatározott szintvizsgára jelentkezni kizárólag a Központ honlapján lehetséges.

(5)24 A szintvizsga térítési díjköteles.

(6)25 A szintvizsga egyéb vizsgával nem váltható ki.

4. §26 (1) Ha a tevékenységtől való eltiltásra okot adó körülmény merült fel, a belső ellenőr köteles ezt a miniszter részére a körülmény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban bejelenteni.

(2) Ha a belső ellenőr büntetett előéletűvé válik, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá kerül vagy vele szemben a foglalkozástól eltiltás intézkedését alkalmazzák, a belső ellenőr vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentés mellékleteként megküldeni az erről szóló bírósági döntés másolatát.

(3) A belső ellenőr elhalálozása esetén a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben foglalt kezelő központi szerv igazolása alapján hivatalból, díjmentesen kerül sor. Ebben az esetben a törlést a munkáltató is kezdeményezheti.

(4) A belső ellenőri tevékenység végezésének jogszabályi feltételeinek ellenőrzéséről a miniszter legalább évente intézkedik.

(5) A belső ellenőr köteles az eltiltásra okot adó körülményről a munkáltatói jogok gyakorlóját vagy megbízóját haladéktalanul értesíteni.

5. §27

6. § (1)28 A bejelentésére, a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására és törlésére irányuló eljárásért a következők szerint kell igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizetni:

a)29 a bejelentésre irányuló eljárás díja 8000 forint;

b)30 a bejelentés alapján történő törlés díja 4600 forint;

c) a 3. § szerinti adatváltozás bejelentése díjmentes.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjakat a 10032000-01460658-00000000 számú, Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díj a Nemzetgazdasági Minisztérium működési bevétele.

(4)31 Ha a bejelentés és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a bejelentő a szükséges mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(5) A többlet visszatérítését hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről a többlet megállapításától számított 30 napon belül a befizetés módjával megegyező módon intézkedni kell.

(6)32 A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(7) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat, valamint az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

2/A. 33 A belső ellenőrök, költségvetési szerv vezetők és gazdasági vezetők kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzésére vonatkozó közös szabályok

6/A. §34 A belső ellenőrök számára szervezett kötelező szakmai továbbképzésen és a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői számára szervezett belső kontrollrendszer témájú továbbképzésen (a továbbiakban együtt: kötelező továbbképzés) való részvétel feltétele a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet és a továbbképzésre kötelezett között megkötendő képzési szerződés, amelyet a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a térítési díj megfizetése, illetve térítésmentesség esetén a 6/E. § (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követően elektronikus úton küld meg a továbbképzésre kötelezett részére.

6/B. § (1) A továbbképzésre kötelezett számára az e-learning tanfolyam térítésmentesen vehető igénybe, egyéb esetben térítési díjköteles, amelynek mértékét a miniszter az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban évente január 15-éig teszi közzé.

(2) A kötelező továbbképzés évében a továbbképzésre kötelezett részére a miniszter egy ÁBPE-továbbképzési program elvégzéséhez nyújt költségvetési támogatást.

6/C. §35 (1) A kötelező továbbképzés – miniszter által jóváhagyott – képzési programjában meghatározott előzetes tudásszint-felmérésen (a továbbiakban: ETF) legalább 80%-os eredményt elérő továbbképzésre kötelezett az adott évben mentesül a kötelező továbbképzésen való részvételi és a vizsgatételi kötelezettség, valamint a térítési díj megfizetése alól.

(2) Az ETF-en az vehet részt, aki a jelentkezését a Központ honlapján keresztül benyújtotta és a fizetési határidőig a térítési díjat megfizette.

(3) A sikeres ETF alapján kiállításra kerülő tanúsítványt a képzési szerződés beérkezését követő 30 naptári napon belül a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet megküldi a továbbképzésre kötelezett részére. A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet az ETF eredményét hivatalból figyelembe veszi a képzési szerződés elkészítése során.

(4)36 A költségvetési támogatásban részesülő, az ETF-et sikeresen teljesítő továbbképzésre kötelezettek részére a térítési díjat a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 30 naptári napon belül visszautalja.

6/D. § A kötelező továbbképzés éves időszaka február 1-jétől december 15-éig tart.

6/E. § (1)37 A továbbképzésre kötelezett a kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében február 28-áig a Központ honlapján keresztül történő jelentkezés elküldésével jelzi a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezetnek.

(2)38 A miniszter a költségvetési szerv tárgyév február 28-a és június 30-a között kinevezett vezetője és gazdasági vezetője részére augusztus 15-ig lehetőséget biztosít pótjelentkezésre. A pótjelentkezés lehetőségét a miniszter a Központ honlapján hirdeti meg.

(3) A jelentkezéshez, valamint a térítésmentesség megállapításához az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett nyilatkozatokat az elektronikus jelentkezést követő 10 naptári napon belül kell kitölteni és eredeti példányban megküldeni a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére.

(4) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a jelentkezés befogadását a jelentkezést követő 30 naptári napon belül megerősíti.

6/F. §39 (1)40 A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a továbbképzést – ha a továbbképzéshez vizsga kapcsolódik, a sikeres vizsgát – követő 30 naptári napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 20-áig tanúsítványt állít ki a továbbképzésre kötelezett részére a szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről.

(2) Az egyedi azonosítóval ellátott tanúsítvány tartalmazza

a) a továbbképzésre kötelezett nevét,

b) a továbbképzésre kötelezett születési idejét,

c) a továbbképzésre kötelezett anyja nevét,

d) a képzés idejét,

e) a képzési program megnevezését,

f) a képzés értékelését:

fa) háromfokozatú értékeléssel rendelkező program esetén a minősítés szintjét,

fb) kétfokozatú értékeléssel rendelkező program, esetén a „Teljesítette” értékelést,

g) a kiállítás dátumát.

6/G. §41 (1) A továbbképzésre kötelezett a képzést postai vagy elektronikus úton, írásban jogosult lemondani, legkésőbb a képzés napját megelőző munkanapon. A jelentkezés lemondása esetén a továbbképzésre kötelezett részére az általa befizetett térítési díjat a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 30 naptári napon belül visszautalja.

(2) Ha a továbbképzésre kötelezett másik képzésre jelentkezik át, a lemondás mellett új jelentkezési lapot kell a Központ honlapján kitöltenie. A korábban befizetett térítési díj az új jelentkezésnél beszámításra kerül.

(3) Ha a továbbképzésre kötelezett által megjelölt időpontban a választott képzésre nincs szabad hely, a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet új időpontot ajánl fel a rendelkezésre álló szabad képzési kapacitás terhére. Ha a továbbképzésre kötelezett az új időpontot nem fogadja el, kérheti az általa befizetett térítési díj visszafizetését.

6/H. §42 (1) A képzés a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részéről történő lemondására a képzést megelőzően legfeljebb 20 naptári nappal kerülhet sor azzal, hogy egyidejűleg köteles új időpontot biztosítani a lemondott képzésre, a továbbképzésre kötelezett által választott képzési formának megfelelően.

(2) Ha a továbbképzésre kötelezett a felajánlott időpontot nem fogadja el, csak az e-learning képzési formát választhatja vagy kérheti az általa befizetett térítési díj visszafizetését. Ezekben az esetekben a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet köteles a térítési díj különbözetének, illetve a résztvevő által befizetett térítési díj összegének a továbbképzésre kötelezett részére visszautalni.

3. Belső ellenőrök szakmai továbbképzése

7. §43 A belső ellenőr kötelező szakmai továbbképzésként

a)44 – legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben – ÁBPE-továbbképzés I. képzésen és

b)45 – az ÁBPE-továbbképzés I. képzés sikeres elvégzését követően legalább kétévente egy alkalommal – ÁBPE-továbbképzés II. – Belső ellenőrök részére képzésen köteles részt venni.

8. § (1) A 7. § szerinti szakmai továbbképzési kötelezettséggel, illetve az ezzel kapcsolatos jelentkezési kötelezettséggel szemben kimentési kérelemmel lehet élni.

(2)46 A kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, december 15-ig lehet benyújtani a miniszternek. A kimentési kérelem tudomásulvételéről a miniszter határozatot hoz, amelyet következő évben mellékelni kell a képzésre történő újbóli jelentkezéshez, annak érdekében, hogy a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott térítésmentesség megállapítható legyen.

(3) A belső ellenőr a kimentési kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben pótlólag köteles teljesíteni továbbképzési kötelezettségét. A pótlólag teljesített képzés esetén a belső ellenőr a díjfizetés tekintetében képzésre kötelezettnek minősül.

(4)47 Ha a belső ellenőr nem teljesíti a (3) bekezdés szerint pótlólagos továbbképzési kötelezettségét, számára ezen mulasztással kapcsolatban további kimentés nem adható.

(5) A (2) bekezdésben foglalt határozat meghozatalakor a miniszter a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével mérlegelés nélkül dönt.

(6)48 Ha a továbbképzésre kötelezett a központi költségvetésből támogatott képzésben vesz részt, és

a) a megkezdett, kötelező továbbképzést a tárgyévben nem teljesíti,

b) a vizsgával záruló képzés esetén a vizsgán nem jelenik meg, vagy

c) sikertelen vizsgáját nem javítja,

köteles a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett központi költségvetési támogatás összegét utólag megfizetni.

9. §49 (1) Az ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez vizsga kapcsolódik. Az ÁBPE-továbbképzés I. képzés programzáró vizsgájára az bocsátható, aki a képzés tananyagát teljes terjedelmében feldolgozta. A képzés tananyaga akkor tekinthető teljes terjedelmében feldolgozottnak, ha a továbbképzésre kötelezett

a) kontakt képzés esetén részt vett a képzéshez kapcsolódó előadások óráin és aláírta a jelenléti ívet,

b) e-learning képzés esetén sikeresen kitöltötte a tananyaghoz kapcsolódó önellenőrző tesztet.

(2) A vizsga eredményének minősítését a képzési program tartalmazza.

(3)50 A vizsgaeredménnyel kapcsolatos panasz kezelését a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet vizsgaszabályzata szabályozza, amely a Központ honlapján kerül közzétételre.

(4) Sikertelen vizsga esetén a tárgyév év december 15-éig legfeljebb 3 alkalommal van lehetőség pótvizsgát tenni. A pótvizsga térítési díjköteles.

(5) Az ÁBPE-továbbképzés II. – Belső ellenőrök részére képzés zárásának feltétele

a) – kontakt képzés esetében – a belső ellenőrök részére szervezett képzésen való részvétel, és a programzáró önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése az e-learning keretrendszerben, legkésőbb a képzés zárónapjáig,

b) – e-learning képzési forma esetében – a programzáró önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése legkésőbb a képzés zárónapjáig,

c) – tréning képzési forma esetében – a képzésen való részvétel.

4. A költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzése

10. § (1)51 A Bkr. 12. § (1)–(3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői, illetve az általuk írásban kijelölt vezető állású személyek és gazdasági vezetői az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetői részére és az ÁBPE-továbbképzés II. kötelező szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel a gazdasági vezetők számára a gazdasági vezetővé történő kinevezés vagy megbízás évében kötelező, kivéve, ha a vezetői kinevezésre vagy megbízásra az adott év július 1-jét követően került sor.

(3)52 Az (1) bekezdésben meghatározott kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel a költségvetési szervek vezetői számára a költségvetési szerv vezetőjévé történő kinevezés vagy megbízás évében kötelező. Ha a vezetői kinevezésre vagy megbízásra az adott év július 1. után kerül sor, az (1) bekezdésben meghatározott kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel a vezetői kinevezést vagy megbízást követő évben kötelező.

(4)53 Az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére szakmai továbbképzésen való részvételt követően, az ÁBPE-továbbképzés II. szakmai továbbképzési kötelezettség a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli.

(5)–(11)54

(12)55 A Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölést a költségvetési szerv vezetője az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett formanyomtatványon köteles bejelenteni a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet felé.

(13)56 A (12) bekezdés alapján történő kijelölést tartalmazó formanyomtatványt és az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett, a kijelölt személyre vonatkozó nyilatkozatokat a kötelező szakmai továbbképzésre történő jelentkezést követő 10 naptári napon belül kell megküldeni a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére.

5. A Központ működésével kapcsolatos feladatok

11. § (1)57 A miniszter gondoskodik a Központ szakmai tevékenységének irányításáról, melynek keretében a Központ rendelkezésére bocsátja az ÁBPE-továbbképzés I., az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére és az ÁBPE-továbbképzés II. képzési programját.

(2)58 A miniszter kijelöli a Központ által felkérhető oktatókat.

(3)59 A (2) bekezdés alapján kijelölt oktatók kötelesek részt venni ÁBPE-továbbképzés I., az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére, és az ÁBPE-továbbképzés II. témakörben szervezett oktatói továbbképzésen.

(4)60 A (2) bekezdésben meghatározott kijelöléssel az oktatók mentesülnek a Bkr. 12. § (1) és (2) bekezdésében és az e rendelet 7. §-ában meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.

11/A. §61 (1) A kötelező továbbképzés kizárólag a miniszter által jóváhagyott képzési program alapján szervezhető. A képzési program megnevezését, típusát, célját és óraszámát a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A képzési program tartalmazza

1. a képzési program megnevezését,

2. a képzési program típusát,

3. a képzési program támogatását,

4. a képzési program célját

5. a képzési program célcsoportját,

6. a képzési programba való bekapcsolódás feltételeit,

7. a képzési programban való részvétel feltételeit,

8. a tervezett képzési időt,

9. a képzés formáját,

10. a csoport létszámát,

11. a képzési program témaköreit,

12. az értékelési rendszert,

13. a képzési program elvégzését igazoló irat megnevezését,

14. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját.

(3) A képzés formája lehet kontaktórás, e-learning vagy tréning.

12. § (1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet minden év december 31-ig értesíti a minisztert (a nyilvántartást vezető szervezeti egységet) a képzésekről, ezáltal igazolva a képzésen részt vett belső ellenőrök kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésnek tartalmaznia kell a képzésben részt vett belső ellenőrök nevét, születési nevét, születési idejét és helyét és lakcímét.

(2) A Központ a miniszter részére minden év január 31-ig összefoglalót készít az előző évben lebonyolított kötelező szakmai továbbképzésekről.

(3)62 A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet köteles a képzés szervezése, lebonyolítása során alkalmazott jelentkezési lapot, munkáltatói-, adatkezelői-, kijelölési nyilatkozatot, képzési szerződést, haladási naplót, jelenléti ívet, a tanúsítvány hitelesített másolatát, kontaktképzés, illetve tréning esetén az oktató résztvevői értékelését és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program statisztikai célú adatszolgáltatását a képzés tárgyévét követő 10 évig az ÁBPE-továbbképzés térítési díj központi költségvetésből történő megtérítése jogszerűségének ellenőrzése céljából megőrizni.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. §63 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. §64

16. §65

1. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez66


ADATLAP
a költségvetési szervnél végzett, az Áht. 70. §-ában meghatározott belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos eljárásokhoz

A bejelentés kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A bejelentésnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a bejelentő a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján költségvetési szervnél végzendő belső ellenőrzésével kapcsolatosan bejelentése
A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!
□ a tevékenység folytatására,
□ adatainak módosítására,
□ vagy a tevékenység megszüntetésére
irányul.

2. A bejelentéshez kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:
Név:
Születési név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Értesítési cím:
Telefonszám:
Elektronikus elérhetőség:
Nyilvántartási szám:

3. Nyilatkozatok:
a) „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá nincs tudomásom olyan körülményről, amely a rendelet szerinti nyilvántartásba történő felvételemet kizárná.”
b) „Tudomásul veszem, hogy nevem és nyilvántartási számom, valamint – választás szerint – a lakcímem, értesítési címem, telefonszámom vagy elektronikus elérhetőségem az Áht. 70. § (6) bekezdése szerint nyilvánosak.”
c) „Hozzájárulok alábbi adataim egyikének nyilvánosságra hozatalához [az Áht. 70. § (6) bekezdése alapján]:
□ lakcím,
□ értesítési cím (tartózkodási hely),
□ telefonszám,
□ elektronikus elérhetőség”
A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!

d) „Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat

A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!
□ magánszemélyként befizettem,
□ helyettem a közöttünk levő megállapodás szerint harmadik személy fizette be.

Egyúttal kijelentem, hogy
- a ............. számú ..................................... típusú befizetést igazoló bizonylat másolatát,
- a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. § (1) bekezdés a)c) pontjában meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát;
- az R. 1/A. § (1) bekezdése szerinti kétéves, illetve ötéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó bejelentői nyilatkozatot vagy az R. 1/A. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentumot
csatolom.”

4. Egyéb megjegyzés:

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.
Bejelentő aláírása

2. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez67A kötelező továbbképzés keretében megvalósuló képzési programok
6K79471_0

A

B

C

D

1

Képzés megnevezése

Képzés típusa

Képzési program célja

Óraszám
(1 tanóra
45 perc)

2

ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól. A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a külső ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját, az azt végző szerveket, valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre, a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és elméleti alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat, a belső ellenőrzés folyamatát és módszereit, továbbá a belső ellenőrzési tevékenységet támogató útmutatókat és azok főbb tartalmi elemeit.

21 tanóra és 120 óra
e-learning

3

ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól.

A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a külső ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját, az azt végző szerveket, valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre, a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és elméleti alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat, a belső ellenőrzés folyamatát és módszereit, továbbá a belső ellenőrzési tevékenységet támogató útmutatókat és azok főbb tartalmi elemeit.

120 óra

4

ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső kontrollrendszerekről, annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési nyomvonal fogalmáról, céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról, megismeri kialakításának feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátíthatja annak gyakorlati alkalmazását, illetve a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet működésében és a belső kontrollrendszerben. A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a kontrollkörnyezettel, a kockázatkezelési tevékenységgel, a kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs rendszerrel, valamint a monitoring tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati használhatóságát; a kockázatok legfontosabb típusait és ennek alapján az integrált kockázatelemzés felépítésének lehetséges alapelveit, valamint a kockázatelemzés és kezelés legfontosabb lépéseit; a COSO modell kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit, összefüggését a felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető, illetve akadályozó szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk okait, valamint a szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

5

ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső kontrollrendszerekről, annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési nyomvonal fogalmáról, céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról, megismeri kialakításának feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátíthatja annak gyakorlati alkalmazását, illetve a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet működésében és a belső kontrollrendszerben. A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a kockázatok legfontosabb típusait és ennek alapján az integrált kockázatelemzés felépítésének lehetséges alapelveit, valamint a kockázatelemzés és kezelés legfontosabb lépéseit, a kontrollkörnyezettel, a kockázatkezelési tevékenységgel, a kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs rendszerrel, valamint a monitoring tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati használhatóságát; a COSO modell kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit, összefüggését a felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető, illetve akadályozó szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk okait, valamint a szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait.

60 óra

6

ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről és részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

7

ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről és részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

60 óra

8

ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok alkalmazhatóságát.

A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon kérheti.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

9

ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok alkalmazhatóságát.

A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon kérheti.

60 óra

10

ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése – belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

11

ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése – belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

60 óra

12

ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

13

ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

60 óra

14

ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és alkalmazási területeiről.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás lépéseit.

14 tanóra és 60 óra
e-learning

15

ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és alkalmazási területeiről.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás lépéseit.

60 óra

16

ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.

A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

17

ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.

A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

60 óra

18

ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatelemzésen alapuló tervezés – belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket a kockázat alapú stratégiai és éves ellenőrzési terv elkészítéséről.

14 tanóra

19

ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatmenedzsment – belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket a folyamatok azonosítása és rendszerezése, a folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak készítése terén.

14 tanóra

20

ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmendezsment – belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket a kockázatmenedzsmentről.

14 tanóra

21

ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről és részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

22

ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről és részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

60 óra

23

ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok alkalmazhatóságát.

A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon kérheti.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

24

ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok alkalmazhatóságát.

A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon kérheti.

60 óra

25

ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

26

ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

60 óra

27

ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

28

ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

60 óra

29

ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és alkalmazási területeiről.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás lépéseit.

14 tanóra és 60 óra
e-learning

30

ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és alkalmazási területeiről.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás lépéseit.

60 óra

31

ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzé s

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.

A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

32

ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.

A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

60 óra

 

33

ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmendezsment – költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket a kockázatmenedzsmentről.

14 tanóra

34

ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatmenedzsment –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket a folyamatok azonosítása és rendszerezése, a folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak készítése terén.

14 tanóra

3. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez68

1

A rendeletet a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 20. § (2) bekezdését.

2

Az 1. § a) pontja a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 9. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § b) pontja a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet 3. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § c) pontja a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § d) pontja a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § e) pontja a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § g) pontja a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 9. § 4. és 5. pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § h) pontját a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

Az 1. § i) pontját a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

10

Az 1. § j) pontja a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított, az 1/2019. (III. 28.) PM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 1. § k) pontja a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 1. § l) pontját a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

13

Az 1. § m) pontját a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

14

Az 1. § n) pontját a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1/A. alcímet (1/A. §) a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

16

A 2. § a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3/A. §-t a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3/B. § (1) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, szövege a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3/B. § (2) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § b) pontja, a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 3/B. § (3) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 3/B. § (4) bekezdését a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 3/B. § (5) bekezdését a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 3/B. § (6) bekezdését a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (5) bekezdése iktatta be.

26

A 4. § a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az 5. §-t a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (9) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (7) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (7) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (7) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 6. § (4) bekezdése a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (7) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 6. § (6) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

33

A 2/A. alcímet (6/A– 6/F. §) a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be, az alcím címe a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § e) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 6/C. § a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

36

A 6/C. § (4) bekezdése a 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet 3. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 6/E. § (1) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § g) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 6/E. § (2) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § h) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 6/F. § a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

40

A 6/F. § (1) bekezdése a 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 6/G. §-t a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. §-a iktatta be.

42

A 6/H. §-t a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. §-a iktatta be.

43

A 7. § a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

44

A 7. § a) pontja a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (7) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 7. § b) pontja a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (7) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 8. § (4) bekezdése a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 9. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 8. § (6) bekezdését a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 5. §-a iktatta be, záró szövegrésze a 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet 3. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 9. § a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

50

A 9. § (3) bekezdése a 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 10. § (1) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 10. § (3) bekezdése a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 9. § 21. pontja és 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 10. § (4) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 10. § (5)–(11) bekezdését a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

55

A 10. § (12) bekezdése a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 9. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 10. § (13) bekezdése a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 9. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 11. § (1) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 11. § (2) bekezdése a 6/2019. (VI. 7.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

59

A 11. § (3) bekezdése a 6/2019. (VI. 7.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

60

A 11. § (4) bekezdése a 6/2019. (VI. 7.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

61

A 11/A. §-t a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 12. §-a iktatta be.

62

A 12. § (3) bekezdését a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 13. §-a iktatta be.

63

A 14. § a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

64

A 15. §-t újonnan a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (9) bekezdés b) pontja.

66

Az 1. melléklet a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 8. §-ával megállapított, a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 8. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

67

A 2. mellékletet újonnan a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 14. §-a iktatta be, szövege a 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

68

A 3. mellékletet a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére