• Tartalom

286/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

286/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A büntetés-végrehajtási szervezetet – a Kormány, a kormánybizottságok, az autonóm államigazgatási szervek, önálló szabályozó szervek kivételével, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, az egészségügy területén működő országos intézetek, valamint az állam tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szociális intézmények, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban együtt: Kedvezményezett) részére, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodás vagy szerződés alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli.”

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kedvezményezett ellátása az ellátási megállapodással érintett, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – kizárólag a Központi Ellátó Szerv útján valósul meg. Az ellátási kötelezettség – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nettó 100 000 forintot (a továbbiakban: ellátási kötelezettség minimális értéke) elérő vagy meghaladó igényekre terjed ki.”

(3) Az R. 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Kedvezményezett a hulladékgazdálkodás tevékenységi körbe tartozó szolgáltatásnak a Központi Ellátó Szerv útján történő igénybevételére az ellátási kötelezettség minimális értékére tekintet nélkül kötelezett.”

2. § Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kedvezményezett beszerzési tevékenységének szervezése nem irányulhat arra, hogy a beszerzései e rendelet szabályainak megkerülése céljából ne érjék el az ellátási kötelezettség minimális értékét, továbbá arra, hogy a teljesítési határidő meghatározása során figyelmen kívül hagyja a Központi Ellátó Szerv beszerzését meghatározó, az e rendeletben, valamint a további jogszabályokban meghatározott eljárások időigényét.”

4. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére