• Tartalom

29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet

29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet

a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről1

2018.01.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a légiközlekedési hatóság által kijelölt zajgátló védőövezet által érintett települési önkormányzatokkal egyeztetve – a következőket rendelem el:

1. A bírság kivetésének módja

1. §2 (1) A légiközlekedési bírságot a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 66/A. § (1) bekezdésében meghatározott legmagasabb összegre, valamint az Lt. 66/A. § (2a) bekezdésében foglalt szempontokra tekintettel, ezer forintra kerekítéssel kell megállapítani.

(2)3 A bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell annak az előirányzat-felhasználási keretszámlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell.

2. A bírság megfizetésének módja, határideje

2. §4

3. A beszedett bírság összegének felhasználása

3. §5

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és a (3)–(4) bekezdés az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően beszedett és fel nem használt bírság összege ezen rendelet rendelkezései szerint használható fel.

(4)6

(5)7

1

A rendeletet a 2020: CLXVIII. törvény 172. §-a hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 4. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lép hatályba.

3

Az 1. § (2) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 45. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 46. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 3. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 46. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére