• Tartalom

297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

az ipari parkokról1

2016.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.2 ipari park: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § p) pontja szerinti szervezet;

2. törzsterület: legalább 10 hektár nagyságú, a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselő-testületének határozata szerinti iparterület, amely rendelkezik a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termőföldnek minősül;

3.3

4.4 tudományos és technológiai park: az az ipari park, mely elsődlegesen tudásintenzív, technológiai innovációval foglalkozó vállalkozások fejlődésének elősegítésére jött létre vagy ilyenként működik;

5.5 betelepülési szerződés: szerződés, amely a települési önkormányzat vagy önkormányzatok, az „Ipari Park” és a „Tudományos és Technológiai Park” címet viselő szervezet – amennyiben ez nem önkormányzat vagy önkormányzatok társulása –, és a betelepülő vállalkozások között jött létre kölcsönös kedvezmények és vállalások rögzítésére;

6.6 címviselő szervezet: az a gazdasági társaság, helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása, amely az „Ipari Park” cím vagy „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére sikeresen pályázott és az ipari parkot fejleszti;

1/A. §7 (1)8 Eltérő rendelkezés hiányában a tudományos és technológiai parkokra, valamint a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére és viselésére az ipari parkokra vonatkozó, valamint az „Ipari Park” cím elnyerésére és viselésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A „Tudományos és Technológiai Park” címet elnyerő szervezet „Ipari Park” cím viselésére is jogosult.

2. Az „Ipari Park” cím elnyerésének és viselésének szabályai

2. § (1)9 Az „Ipari Park” cím és a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére irányuló pályázatot az iparügyekért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani. A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában, honlapján és az ipari park portálon közzé kell tenni.

(2)10 A pályázatok értékelése alapján – az Ipari Park Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslatának figyelembevételével – a miniszter dönt az Ipari Park cím, illetve a Tudományos és Technológiai Park cím odaítéléséről. A címet elnyert szervezetek listáját a miniszter a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján teszi közzé a cím elnyerésétől számított 15 napon belül. A címet elnyert szervezet a minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételtől, vagy ha az korábbi, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott értesítés kézhezvételétől jogosult a cím viselésére, és köteles az e rendeletben meghatározott, továbbá a pályázatában vállalt kötelezettségek teljesítésére.

(3)11 A pályázati rendszer szervezési feladatait a miniszter látja el.

(4)12 A pályázatok benyújtásakor pályázati díjat kell fizetni, melynek mértéke – a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével – 50 000 forint.

(5) A pályázatok elbírálásánál előnyben kell részesíteni azon pályázatokat, amelyek a pályázatban szereplő ipari park kialakítását részben vagy egészben felhagyott, alulhasznosított, szennyezett földrészlet, vagy az ingatlan-nyilvántartás szerint művelés alól kivett bel- vagy külterületi földrészlet felhasználásával tervezik megvalósítani.

(6)13 „Ipari Park” cím viselésére jogosult szervezet is pályázhat „Tudományos és Technológiai Park” címre.

(7)14 A (6) bekezdésben foglalt esetben a pályázati díj mértéke 25 000 forint.

3. § (1)15 Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó, e célból megfelelő stratégiát kidolgozó gazdasági társaság, helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban: Pályázó), amely eleget tesz az e §-ban meghatározott feltételeknek.

(2)16 Az ipari park céljára kialakított területnek legalább 20 hektár nagyságúnak, a tudományos és technológiai park céljára kialakított területnek legalább 10 hektár nagyságúnak kell lennie, amely törzsterületből vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll. Az ipari park törzsterülete egybefüggő területet alkot.

(3) A törzsterület a használat szerint lehet

a) betelepített törzsterület, amely esetén a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) nyilatkozata szükséges arról, hogy csatlakoznak az ipari park megvalósításához, vagy

b) betelepíthető törzsterület, amely esetén a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolattal igazolja annak per- és igénymentességét, és

c) amelynél a Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolattal igazolja a terület ipari parki hasznosításának lehetőségét.

(4)17 Fejlesztési terület szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt – tudományos és technológiai park esetében a 10 hektárt – vagy tartalékterületként kell a megvalósítás során jelentkező további fejlesztési igények kielégítéséhez.

(5) Fejlesztési terület olyan terület lehet,

a) amelyet a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselő-testületének határozata iparterületté nyilvánított,

b) amely rendelkezik a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termőföldnek minősül,

c) amelynél a Pályázó a – 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett – tulajdonosok nyilatkozatával igazolja a terület ipari park megvalósítására irányuló hasznosításának lehetőségét, és

d) amelyre iparterületként történt korábbi hasznosítás esetén rendelkezésre áll a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentáció.

(6) Amennyiben az (5) bekezdés d) pontjában megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, a Pályázónak rendelkeznie kell a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési beavatkozási tervvel.

(7) Védett természeti területen lévő ingatlan nem nyerhet „Ipari Park” címet.

(8) Az „Ipari Park” cím elnyerésének Pályázóra vonatkozó feltételei:

a) a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;

b)18 a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás a tervezett ipari park területén működik, és a vállalkozások által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fő, tudományos és technológiai parkok esetén legalább 75 fő;

c)19 a Pályázó vállalja, hogy a fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma az ipari parkok esetében együttesen legalább 350 fő, míg a tudományos és technológiai park esetében együttesen legalább 150 fő lesz;

d) a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;

e) a Pályázó rendelkezik a területfejlesztés térségi feladatait ellátó, területileg érintett szervek ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával,

f)20 a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követő két hónapon belül létrehozza az ipari park portálon az ipari park felületét és gondoskodik annak folyamatos működéséről;

g)21 a Pályázó rendelkezik betelepülési szerződéssel.

(8a)22 A (8) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában egy vállalkozásnak kell tekinteni azokat a vállalkozásokat, amelyek a köztük fennálló kapcsolat alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.

(9) Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére az a szervezet, amely

a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak;

b) saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok társulása);

c) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét – a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül – nem teljesítette.

(10) A (9) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező – ha a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel – a köztartozásmentességről 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

(11)23 „Tudományos és Technológiai Park” címre pályázhat az az „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet vagy az (1) bekezdésben meghatározott Pályázó, amelynek fennálló együttműködési vagy kutatási szerződése van egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel és a park területére betelepült vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenység végzésében.

3/A. §24 Az ipari park portált a miniszter üzemelteti.

4. § Az „Ipari Park” cím pályázat részletes szakmai követelményrendszerét, valamint a pályázat értékelési szempontjait a pályázati kiírás határozza meg.

5. § (1)25 A miniszter írásban értesíti az „Ipari Park” címet elnyert címviselő szervezetet, hogy az ipari park vagy a tudományos és technológiai park a pályázatban foglalt területtel, valamint kötelezettségekkel létrejött, vagy a Pályázót arról, hogy a pályázat elutasításra került.

(2)26 A címviselő szervezet minden év június 15-ig az ipari park portálról letölthető adatlap kitöltésével elektronikus úton beszámol éves tevékenységéről. A miniszter a beszámolók alapján rövid összefoglalót készít és az ipari park portálon tájékoztatást ad a Magyarországon működő ipari parkok helyzetéről és teljesítményéről.

3. 27 Változtatás kérelmezése

6. § (1) A címviselő szervezet köteles a miniszterhez kérelmet benyújtani, ha

a) az ipari parkot a 3. § (2)–(7) bekezdése szerinti érvényességi kritériumok betartásával növelni vagy csökkenteni kívánja, vagy

b) az adott területre vonatkozó „Ipari Park” vagy „Tudományos és Technológiai Park” címét más szervezet számára kívánja átadni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmet a címviselő szervezet a címet átvenni kívánó szervezettel közösen nyújtja be.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemről – a Tanács javaslatát figyelembe véve – a miniszter dönt. A miniszter írásban értesíti a címviselő szervezetet – címátadás esetén az átvevő szervezet értesítésével egyidejűleg – a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Az átvevő szervezet tekintetében figyelembe kell venni a 2. alcímben és a 9. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(4) A kérelem elfogadása esetén az abban foglalt változtatások a (3) bekezdésben meghatározott értesítés kézhezvételével – a cím átadása esetén a címet átadó és a címet átvevő szervezet általi kézhezvételtől – állnak be. A cím átadása esetében a címet átvevő szervezet jogosult a cím viselésére, és köteles a pályázatban és a korábbi változtatásokban vállalt, illetve amennyiben a cím használatát korábban megállapodás rendezte, az abban és annak módosításaiban foglalt kötelezettségek teljesítésére.

(5) Amennyiben a címviselő szervezet az ipari parkot a 3. § (2)–(7) bekezdése szerinti érvényességi kritériumok betartásával növelni kívánja, úgy rendelkeznie kell a bővítéssel érintett területre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmánnyal.

(6) A címviselő szervezet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján történő felszámolása esetén az „Ipari Park” cím és a „Tudományos és Technológiai Park” cím elsősorban az ipari parkba betelepült vállalkozásnak, vagy a közigazgatásilag illetékes települési önkormányzatnak adható át.

4. Ellenőrzés és értékelés

7. § (1)28 A miniszter az ipari parknál

a) ellenőrzési program alapján helyszíni ellenőrzést,

b) az „Ipari Park” cím elnyerésének évétől számított 6. évben szakmai értékelést

végez az „Ipari Park” vagy „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére irányuló pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítéséről.

(2)29 Amennyiben az 5. § (2) bekezdés szerinti éves beszámoló, az (1) bekezdés szerinti szakmai értékelés vagy a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai alapján készült értékelés azt állapítja meg, hogy a cím viselője nem teljesítette az „Ipari Park” vagy „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére irányuló pályázatban vállalt kötelezettségeit, a miniszter a Tanács javaslatát figyelembe véve – a kötelezettségek nem teljesítésének mértékétől függően – elrendelheti:

a) a cím viselőjének írásbeli figyelmeztetését követően az értékelés egy év múlva történő megismétlését, vagy

b) az „Ipari Park” cím megvonását, vagy

c) a „Tudományos és Technológiai Park” cím megvonását.

(3)30 A „Tudományos és Technológiai Park” címet viselő szervezetek esetében az „Ipari Park” cím megvonása a „Tudományos és Technológiai Park” cím megvonását is jelenti.

5. Az „Ipari Park” címhez kötött támogatás

8. § (1) Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatás és preferencia elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

(2)31 Az „Ipari Park” címhez kötött támogatás, illetve kedvezmény a vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a miniszter 5. § (1) bekezdésében foglalt értesítésének keltétől igényelhető, illetve pályázható.

6. Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszűnése

9. § (1)32 Az „Ipari Park” cím és a „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére való jogosultság megszűnik a címviselő szervezet miniszterhez tett egyoldalú jognyilatkozatával vagy a cím megvonásával.

(2)33 A miniszter megvonja az „Ipari Park” címet és a „Tudományos és Technológiai Park” címet a következő esetekben:

a) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén;

b)34 ha megállapítást nyer, hogy a címviselő szervezet 5. § (2) bekezdése szerinti szakmai beszámolója lényeges valótlan adatokat tartalmaz;

c)35 ha a címviselő szervezet az e címhez kötött pályázaton elnyert támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel.

(3) A miniszter a (2) bekezdés c) pontja esetében a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott monitoring adatokat veszi figyelembe.

(4)36 Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszűnését a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzé kell tenni, a megszűnéstől számított 15 napon belül.

(5)37 Az „Ipari Park” cím vagy a „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére való jogosultság megszűnésének következménye az ezzel járó jogosultságok és kötelezettségek megszűnése, illetve a címhez kötött további támogatások és preferenciák lehetőségének elvesztése.

(6) Amennyiben az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszűnik, a betelepült vállalkozás a megszűnésig megszerzett támogatásait és preferenciáit nem veszíti el, de nem szerezhet olyan újabb támogatást és preferenciát, amelynek feltétele, hogy a vállalkozásnak helyet adó terület „Ipari Park” címmel rendelkezzen.

(7) Az a szervezet, amelynek „Ipari Park” cím viselésére való jogosultsága megszűnt, az „Ipari park” címre legkorábban a jogosultság megszűnése után egy évvel pályázhat újra.

7. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

11. §38

12. §39

1

A rendeletet a 799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 5. napjával. Alkalmazására lásd a 799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-át.

2

Az 1. § 1. pontja a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 1. § 3. pontját a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 1. § 4. pontját a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § 5. pontját a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § 6. pontját a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

7

Az 1/A. §-t a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

8

Az 1/A. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 2. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 2. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 2. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 596. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (4) bekezdése a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (6) bekezdését a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

14

A 2. § (7) bekezdését a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

15

A 3. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 3. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 3. § (4) bekezdése a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (8) bekezdés b) pontja a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. § (8) bekezdés c) pontja a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § (8) bekezdés f) pontja a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. § (8) bekezdés g) pontját a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

22

A 3. § (8a) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (6) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 3. § (11) bekezdését a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése iktatta be.

24

A 3/A. §-t a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 596. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 5. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

26

Az 5. § (2) bekezdése a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 596. § b) pontja, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

27

A 3. alcím (6. §) a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 596. § b) pontja, záró szövegrésze a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

29

A 7. § (2) bekezdése a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

30

A 7. § (3) bekezdését a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

31

A 8. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

32

A 9. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

33

A 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

34

A 9. § (2) bekezdés b) pontja a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

35

A 9. § (2) bekezdés c) pontja a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

36

A 9. § (4) bekezdése a 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

37

A 9. § (5) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 151. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

38

A 11. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 597. §-a hatályon kívül helyezte.

39

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére