• Tartalom

30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet

30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről1

2017.01.01.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet – a gépjármű-motorok műszaki követelményeire figyelemmel, az egészség- és a környezetvédelmi érdekek érvényesülése, valamint a teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése céljából – meghatározza a közúti gépjárművek, a nem közúti mozgó gépek, a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, a belvízi hajók és a kedvtelési célú vízi járművek motorhajtóanyagainak minőségi követelményeit.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. forgalmazó: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) tartalma szerint

a) motorhajtóanyagot szabad forgalomba bocsátó személy, ideértve a motorhajtóanyagot a Jöt. tartalma szerinti szabad forgalomba bocsátással importáló személyt, és

b) az Európai Unió más tagállamában szabad forgalomba bocsátott motorhajtóanyagot tagállamból beszerző, közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes kereskedő;

2. forgalomba hozatal: az 1. pont a) alpontjában meghatározott forgalmazó esetében a szabad forgalomba bocsátás, ideértve az importálással szabad forgalomba bocsátást is, az 1. pont b) alpontjában meghatározott forgalmazó esetében az Európai Unió más tagállamából történő beszerzés;

3. gyártó: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 3. pontja szerinti gyártó;

4. határérték: az egyes motorhajtóanyagok adott műszaki paraméterének, fizikai vagy kémiai jellemzőjének mérőszámmal és mértékegységgel meghatározott – minőségileg megfelelő – értéke, amely alsó vagy felső határérték lehet;

5. meghatalmazott képviselő: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti meghatalmazott képviselő;

6. motorhajtóanyag: a motorbenzin, a dízelgázolaj, a biodízel, az E85;

7.2 dízelgázolaj: minden olyan ásványolajtermék, amelynek rendeltetése kompressziós gyújtású belső égésű motorok működtetése [a 2031/2001/EK bizottsági rendelettel módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2002. január 1-jén hatályos 1. mellékletében meghatározott Kombinált Nomenklatúrával megegyező tartalmú vámtarifaszám (a továbbiakban: vámtarifaszám): 2710 19 41], beleértve a nem közúti mozgó gépekben és belvízi hajókban, valamint a mezőgazdasági és erdészeti traktorokban és a kedvtelési célú vízi járművekben történő felhasználásra szánt gázolajat is (vámtarifaszám: 2710 19 41, 2710 19 45);

8.3 kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó: az a gazdálkodó szervezet, amely üzemanyagot, E85-öt üzemanyagtöltő-állomáson fogyasztónak kiszolgál.

(2) A motorbenzin, az üzemanyag, valamint a bioüzemanyag fogalmát a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben, az E85 fogalmát a Jöt.-ben, továbbá a biodízel fogalmát a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. Minőségi követelmények

3. § (1) Motorhajtóanyagot akkor lehet forgalomba hozni, ha minősége megfelel

a) motorbenzin esetében az 1. melléklet,

b) dízelgázolaj esetében a 2. melléklet,

c) biodízel esetében a 3. melléklet,

d) E85 esetében a 4. melléklet

szerinti követelményeknek.

(2) A mellékletekben meghatározott minőségi követelményeknek történő megfelelés vizsgálata során az egyes mérési eredményeket az MSZ EN ISO 4259 szabványban meghatározott kritériumok vagy ezzel egyenértékű más kritériumok alapján kell értelmezni.

(3) Azt a hajtóanyagot, amely a mindenkor érvényes nemzeti szabvány vagy az azzal egyenértékű európai szabvány – a mellékletekben foglalt határértékekkel összhangban álló – követelményeinek megfelel, úgy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet követelményeinek.

(4)4 A motorhajtóanyag metilciklopentadienil-mangán-trikarbonil adalékának mangántartalma nem haladhatja meg a 2 mg/liter értéket.

(5)5 Ha a kőolaj-finomítók esetében a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 1. § 5. pontjában meghatározott ellátási válsághelyzet az (1) és (4) bekezdésben foglalt minőségi követelmények betartását megnehezíti, a minőségi követelmények teljesüléséről az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja az Európai Bizottságot.

3. Vizsgálat és tanúsítás

4. § (1) A minőségi követelményeknek való megfelelés ellenőrzését és tanúsítását

a) motorbenzin esetében az MSZ EN 228,

b) dízelgázolaj esetében az MSZ EN 590,

c) biodízel esetében az MSZ EN 14214,

d)6 E85 esetében a CEN/TS 15293

legkésőbbi évjelzetű termékszabványban megadott analitikai módszerrel, vagy más egyenértékű pontosságú analitikai módszer alkalmazásával kell elvégezni.

(2) Az a gyártó, amely tanúsított minőségirányítási rendszert alkalmaz, a motorhajtóanyag minőségi követelményeknek való megfelelését minőségbiztosítási rendszerének keretében biztosítja és bizonylatolja.

(3) Az EGT-n belüli olyan gyártótól származó motorhajtóanyag tekintetében, ahol a gyártó nem alkalmaz tanúsított minőségirányítási rendszert, a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) EGT-n kívüli harmadik országban előállított motorhajtóanyag esetében a motorhajtóanyag minőségi követelményeknek való megfelelését a miniszter által a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló rendeletnek megfelelően kijelölt szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) tanúsítja.

(5) A megfelelőség tanúsítására tanúsító szervezetet kell igénybe venni, ha a tanúsítást kérő nem bizonyítja, hogy

a) a vizsgálati eredményeket kiállító laboratórium rendelkezik az adott vizsgálati módszerekre történő akkreditációval, vagy

b) a vizsgálati jegyzőkönyv a tanúsítási kérelem tárgyát képező motorhajtóanyag vonatkozásában tanúsítja az e jogszabályban meghatározott követelményeknek való megfelelést.

(6) A tanúsítást kérő az (5) bekezdés szerinti kötelezettségének az a) pont esetében az akkreditált laboratórium azonosításához szükséges adatok, a b) pont esetében a szállítási dokumentáció (fuvarokmány és minőségi bizonyítvány) rendelkezésre bocsátásával tesz eleget.

5. § (1) A tanúsító szervezet a motorhajtóanyag 4. § (4) és (5) bekezdés szerinti vizsgálatáért és a megfelelőség tanúsításáért jogosult díjat szedni.

(2) A tanúsító szervezet a vizsgálat során

a) ellenőrzi a tanúsítást kérő által a motorhajtóanyag minőségére vonatkozóan benyújtott dokumentumokat, valamint

b) vizsgálatokkal ellenőrzi, hogy a motorhajtóanyag megfelel-e az e jogszabályban meghatározott követelményeknek.

(3) A tanúsító szervezet az Európai Unió valamelyik tagállamában a szakterületre akkreditált laboratórium vizsgálati eredménye alapján vizsgálat nélkül tanúsítja a motorhajtóanyag megfelelőségét.

6. § A tanúsítvány tartalmazza

a) a tanúsító szervezet nevét, illetve kijelölési okiratának számát és címét,

b) a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét,

c) a vizsgált motorhajtóanyag megnevezését és típusát,

d) a motorhajtóanyag biokomponens tartalmát és a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésére vonatkozó nyilatkozatot,

e) a vizsgálat során alkalmazott szabványokat, illetve ha nem teljesen a szabványok szerint történt a vizsgálat, az attól eltérő feltételeket annak bizonyítására, hogy az alkalmazott analitikai módszer legalább ugyanakkora pontosságú, mint az az analitikai módszer, amelynek helyébe lépett,

f) azon szabvány megnevezését, amelynek a motorhajtóanyag megfelel,

g) a vizsgálat eredményeit,

h) egyedi motorhajtóanyag-tételek tanúsítása esetén a tanúsított motorhajtóanyag mennyiségét.

4. Jelentés a minőségi adatokról

7. § A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott jelentést a miniszter készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére.

8. § (1) A miniszter a 7. § szerinti kötelezettség teljesítése érdekében közreműködő szervezetet bíz meg.

(2) A közreműködő szervezet a forgalmazótól a jelentéshez a motorbenzin, valamint a dízelgázolaj esetében mintát vesz.

(3) A közreműködő szervezet

a) a mintavételezést az MSZ EN 14275 szabvány,

b) a minőségi jellemzők vizsgálatát

ba) motorbenzin esetében az MSZ EN 228 termékszabvány,

bb) dízelgázolaj esetében az MSZ EN 590 termékszabvány,

c) a jelentés összeállítását az MSZ EN 14274 szabvány

szerint vagy azzal egyenértékű módszerrel végzi.

(4) A jelentést az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat mellékletének megfelelően kell elkészíteni.

(5)7 Ha a közreműködő szervezet a mintavételezés vagy a vizsgálat során jogsértést észlel, erre – a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatok megküldésével – felhívja a fogyasztóvédelmi hatóságot és az állami adóhatóságot.

5. A fogyasztók tájékoztatása

9. § (1) A motorhajtóanyagot kiszolgáló kútoszlopot

a) 5 térfogatszázaléknál több etanolt tartalmazó, 2,7 tömegszázaléknál magasabb oxigéntartalmú motorbenzin esetében az „E10”, „E10 motorbenzin” vagy „magas etanol tartalmú motorbenzin”,

b) 100%-os biodízel esetében „Biodízel”,

c) E85 esetében „E85”,

d) fémtartalmú adalékot tartalmazó motorhajtóanyag esetében „Fémtartalmú adalékot tartalmaz”

jelöléssel kell ellátni és fel kell hívni a figyelmet a motorhajtóanyagok rendeltetésszerű használatára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelölésnek jól láthatónak és könnyen olvashatónak kell lennie.

10. §8 (1) A kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó töltőállomásán köteles tájékoztatást adni arról, ha az általa forgalmazott motorhajtóanyagban a hozzákevert bioüzemanyag részaránya nem éri el a 10 térfogatszázalékot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dízelgázolaj esetében a kiskereskedelmi üzemanyag forgalmazó figyelemfelkeltő módon köteles tájékoztatást adni a töltőállomáson a dízelgázolaj zsírsav-metil-észter (FAME) tartalmának e rendelet 2. melléklet szerinti határértéknek való megfeleléséről.

(3) Ha a kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó töltőállomásán a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti motorbenzint, bioüzemanyagot vagy olyan üzemanyagot forgalmaz, amelyben a hozzákevert bioüzemanyag a 10 térfogatszázalékot eléri vagy meghaladja, akkor figyelemfelkeltő módon köteles tájékoztatást adni a töltőállomáson a motorhajtóanyag

a) megnevezéséről,

b) bioüzemanyag-tartalmáról, különös tekintettel a zsírsav-metil-észter (FAME) tartalomra és

c) a környezetre és a gépjármű üzemeltetésére gyakorolt hatásairól.

11. § A 9. § és 10. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult az ott meghatározott szabályok szerint.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 16. §-a 2014. január 1. napján lép hatályba.

(3)9

13. §10

14. § A gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet, valamint a gépjármű-hajtóanyagok időszakos mintavételezéséről szóló 59/2004. (IV. 24.) GKM rendelet alapján kijelölt tanúsító szervezetet a kijelölési okirat visszavonásáig a 3. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti motorhajtóanyagok vizsgálatára és tanúsítására kijelölt tanúsító szervezetnek kell tekinteni.

15. § (1)11 Ez a rendelet

a) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II., III. és IV. mellékletében meghatározott mérési módszereknek a műszaki haladáshoz való – az irányelv 10. cikkének megfelelő – hozzáigazításáról szóló, 2000. november 7-i 2000/71/EK bizottsági irányelvnek,

c) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. március 3-i 2003/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 1–4., 7–8. és 13. pontjának, valamint 3. cikkének

e)12 a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (1) bekezdésének,

f)13 a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében történő módosításáról szóló, 2011. június 1-i 2011/63/EU bizottsági irányelvnek,

g)14 a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2014. június 10-i 2014/77/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §15

17. §16

1. melléklet a 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelethez17

A forgalmazott motorbenzin minőségi követelményei

Jellemző

Mértékegység

Határérték

Minimum

Maximum

Kísérleti oktánszám

 

95

-

Motoroktánszám

 

85

-

Gőznyomás, május 1. és szeptember 30. közötti nyári időszakban

kPa

60,0

Desztilláció:

 

 

 

100 °C-ig elpárologtatott

% (V/V)

46,0

-

150 °C-ig elpárologtatott

% (V/V)

75,0

-

Szénhidrogén-összetétel:

 

 

 

– Olefintartalom

% (V/V)

18,0

– Aromás anyag-tartalom

% (V/V)

35,0

– Benzoltartalom

% (V/V)

1,0

Oxigéntartalom

% (m/m)

3,7

Oxigenátok:

 

 

 

– Metanol (stabilizáló adalékok hozzáadása szükséges)

% (V/V)

3

– Etanol (stabilizáló adalékok hozzáadására lehet szükség)

% (V/V)

10

– Izopropil-alkohol

% (V/V)

12

– Tercier-butil-alkohol

% (V/V)

15

– Izobutil-alkohol

% (V/V)

15

– Molekulánként öt vagy több szénatomot tartalmazó éterek

% (V/V)

22

– Egyéb oxigenátok [az MSZ EN 228:2012 szabvány szerinti értéknél nem magasabb végső forráspontú egyéb monoalkoholok és éterek]

% (V/V)

15

Kéntartalom

mg/kg

10

Ólomtartalom

g/l

0,005

2. melléklet a 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelethez

A forgalmazott dízelgázolaj minőségi követelményei

Jellemző

Mértékegység

Határérték

Minimum

Maximum

Cetánszám

 

51,0

Sűrűség 15 °C-on

kg/m3

845

Desztilláció: 95% (V/V) átdesztillált

°C

360

Policiklikus aromás szénhidrogének

% (m/m)

8

Kéntartalom

mg/kg

10

Zsírsav-metil-észter tartalom – MSZ EN 14078

% (V/V)

7 *

* A FAME-nek ki kell elégítenie az MSZ EN 14214 szabvány követelményeit

3. melléklet a 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelethez18

A forgalmazott biodízel minőségi követelmény

Jellemző

Mértékegység

Határértékek

Minimum

Maximum

FAME-tartalom

% (m/m)

96,5

 

Sűrűség 15 °C-on

kg/m3

860

900

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on

mm2/s

3,50

5,00

Lobbanáspont

°C

101

-

Kéntartalom

mg/kg

10,0

Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási
maradékból)

% (m/m)

0,30

Cetánszám

 

51,0

 

Szulfáthamu tartalom

% (m/m)

0,02

Víztartalom

mg/kg

500

Összes szennyeződés

mg/kg

24

Rézlemez-korrózió (3 óra, 50 °C)

fokozat

1. osztály

Oxidációs stabilitás, 110 °C

óra

6,0

-

Savszám

mg KOH/g

 

0,50

Jódszám

g jód/100 g

 

120

Linolénsav-metil-észter

% (m/m)

 

12,0

Politelítetlen metil-észter (? 4 kettős kötés)

% (m/m)

 

1

Metanoltartalom

% (m/m)

 

0,20

Monogliceridtartalom

% (m/m)

 

0,80

Digliceridtartalom

% (m/m)

 

0,20

Trigliceridtartalom

% (m/m)

 

0,20

Szabad glicerin

% (m/m)

 

0,02

Összes glicerin

% (m/m)

 

0,25

I. főcsoport fémei (Na+K)

mg/kg

 

5,0

II. főcsoport fémei (Ca+Mg)

mg/kg

 

5,0

Foszfortartalom

mg/kg

 

4,0

4. melléklet a 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelethez19

A forgalmazott E85 minőségi követelményei

 

A

B

C

D

1.

Jellemző

Mértékegység

Határértékek

2.

Minimum

Maximum

3.

Sűrűség 15 °C-on

kg/m3

760,0

800,0

4.

Oxidációs stabilitás

perc

360

5.

Gyantatartalom (oldószerrel mosott)

mg/100ml

5

6.

Rézkorrózió (3 óra 50 °C-on)

fokozat

1. osztály

7.

Savasság (ecetsavban kifejezve)

% (m/m)

0,005

8.

Elektromos vezetőképesség

µS/cm

 

1,5

9.

Metanol tartalom

% (V/V)

1,0

10.

Nagyobb szénatomszámú (C3–C5) alkoholok

% (V/V)

6,0

11.

Éterek (5 vagy nagyobb szénatomszámúak)

% (V/V)

11,0

12.

Víztartalom

% (m/m)

0,400

13.

Szervetlen klorid-tartalom

mg/kg

1,2

14.

Réztartalom

mg/kg

 

0,10

15.

Foszfortartalom

mg/l

 

0,15

16.

Kéntartalom

mg/kg

 

10,0

17.

Szulfáttartalom

mg/kg

 

4,0

1

A rendeletet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte 2017. június 3. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés 7. pontja az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 8. pontját az 54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 3. § (4) bekezdése a 16. §-sal megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés d) pontja az 54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (5) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 24. § b) pontja, a 73/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 10. § a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

9

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. §-t a 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 15. § (1) bekezdés záró szövegrésze az 54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 15. § (1) bekezdés e) pontját az 54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

13

A 15. § (1) bekezdés f) pontját az 54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

14

A 15. § (1) bekezdés g) pontját az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 27. §-a iktatta be.

15

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1. melléklet az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. melléklet az 54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 4. melléklet az 54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére