• Tartalom

30/2011. (X. 28.) BM utasítás

30/2011. (X. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás módosításáról1

2011.10.29.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. mellékletét (a továbbiakban: SzMSz) az utasítás Mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 30/2011. (X. 28.) BM utasításhoz

1. § Az SzMSz 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A minisztériumban dolgozókra vonatkozóan a képzettségi pótlék rendelkezéseit a 9. függelék tartalmazza.”
2. § Az SzMSz 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az önkormányzati államtitkár gondoskodik az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelöléséről.”
3. § Az SzMSz 35. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A miniszter kabinetfőnöke – a 32. §-ban foglaltakon felül – saját hatáskörében)
e) ellátja a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkársági feladatait.”
4. § (1) Az SzMSz 36. § d)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minisztériumban)
d) a területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár,
e) az önkormányzati helyettes államtitkár,”
(működik.)
(2) Az SzMSz 36. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
(A minisztériumban)
f) a közfoglalkoztatási helyettes államtitkár”
(működik.)
5. § Az SzMSz 38. § (1) bekezdés x) pont xk) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár
a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza)
xk) – az e Szabályzatban meghatározott kivételekkel – a minisztérium alárendeltségébe tartozó közigazgatási szervek által hozott közigazgatási döntések ellen benyújtott a fellebbezések alapján hozott másodfokú döntéseket és egyéb iratokat,”
6. § Az SzMSz 41. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A gazdasági és informatikai helyettes államtitkár)
p) a minisztérium gazdasági vezetője.”
7. § Az SzMSz 44. § (1) bekezdés f)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár)
f) a területrendezési és építésügyi helyettes államtitkárral egyeztetve ellátja a tárca EU kormányzati koordinációs mechanizmusból adódó feladatait,
g) érvényesíti az EU-jogalkotásból adódó követelményeket a szakmai szervek jogalkotása és intézményfejlesztése terén, különös tekintettel az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokra,”
8. § Az SzMSz 47. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár)
n) előkészíti a feladatkörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét.”
9. § Az SzMSz a következő 49/A–49/C. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„2.1.5. A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár
49/A. § (1) A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár
a) gondoskodik a közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséről,
b) gondoskodik a közfoglalkoztatással összefüggő jogszabályok előkészítéséről,
c) gondoskodik a Kormány közfoglalkoztatás-politikai koncepciójának kidolgozásáról, érvényesíti azt egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,
d) ellátja a közfoglalkoztatás-politika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
e) gondoskodik a közfoglalkoztatás-politikai koncepció végrehajtásáról, a közfoglalkoztatás eszközrendszerének meghatározásáról,
f) a miniszter nevében felügyeletet gyakorol a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis közfoglalkoztatási része felett,
g) előkészíti az országos közfoglalkoztatási és startmunkaprogramokat,
h) befogadja az országos közfoglalkoztatásra és a startmunkaprogramra vonatkozó támogatási kérelmeket, melyeket a miniszternek elbírálásra előkészít,
i) a megítélt közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet lát el,
j) országos közfoglalkoztatás és startmunkaprogram esetében segítséget nyújt a szükséges logisztikai háttér és foglalkozás-egészségügyi vizsgálat megszervezéséhez,
k) figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci hiányszakmákat, segítséget nyújt a közfoglalkoztatottak hiányszakmákra történő átképzésének megszervezésében,
l) gondoskodik az országos közfoglalkoztatási és startmunkaprogramok pénzügyi és szakmai ellenőrzésének megszervezéséről,
m) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza
ma) a munkaügyi központok és kirendeltségeik közfoglalkoztatási tevékenységének irányításával kapcsolatban keletkezett iratokat,
mb) a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis közfoglalkoztatási része feletti felügyelettel összefüggő iratokat,
mc) feladatkörét érintően a miniszter kiadmányozási jogkörébe nem tartozó szervektől érkező megkeresésekre adandó állásfoglalásokat,
md) a közfoglalkoztatás rendszerének működésével kapcsolatban előterjesztett közérdekű kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel összefüggő válaszokat.
(2) A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár irányítja a Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály, valamint a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár Titkársága vezetőjének tevékenységét.
49/B. § A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár feladatai ellátásának elősegítése érdekében titkárság működik.
49/C. § A közfoglalkoztatási helyettes államtitkárt akadályozatása esetén a Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály vezetője helyettesíti.”
10. § Az SzMSz 84. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter e Szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kiadja
a) a minisztérium házirendjét,
b) a személyügyi szabályzatot,
c) a gazdálkodási keretszabályzatot,
d) a döntésértékelési szabályzatot, valamint
e) az ellenőrzési szabályzatot.”
11. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.0.0.1. Miniszteri Kabinet
1. A Miniszteri Kabinet a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, melynek élén a miniszteri kabinetfőnök áll.”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.1.1.–2.0.0.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság
1. A Miniszteri Titkárság a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, melynek élén titkárságvezető (osztályvezető) áll.
2. A Miniszteri Titkárság segíti a minisztert irányítási feladatainak ellátásában.
2.0.0.1.2. Titkársági Osztály
1. A Tikársági Osztály a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető-helyettes áll.
2. A Tikársági Osztály segíti a miniszteri kabinetfőnököt a Miniszteri Kabinet irányításából fakadó feladatok végrehajtásában.
2.0.0.1.3. Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály
1. A Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén osztályvezető áll.
2. A Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály végzi – az Információs Hivatal kivételével – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által folytatott nemzetbiztonsági ellenőrzések elrendelésére, határidejének meghosszabbítására, megszüntetésére, a szakvélemények ellenjegyzésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a kezdeményező szervezetekkel.
3. A Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály közreműködik a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatok miniszteri irányításából fakadó koordinációs feladatok végrehajtásában.”
(3) Az SzMSz 2. függeléke a 2.0.0.1.3. pontot követően a következő 2.0.0.1.4.–2.0.0.1.7. ponttal egészül ki:
„2.0.0.1.4. Rendészeti Koordinációs Osztály
1. A Rendészeti Koordinációs Osztály a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén osztályvezető áll.
2. A Rendészeti Koordinációs Osztály közreműködik – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó önálló belügyi szervek miniszteri irányításából fakadó koordinációs feladatok végrehajtásában.
3. A Rendészeti Koordinációs Osztály ellátja a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkársági teendőivel kapcsolatos feladatokat.
2.0.0.1.5. Védelmi Koordinációs Osztály
1. A Védelmi Koordinációs Osztály a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető-helyettes áll.
2. A Védelmi Koordinációs Osztály a védelmi igazgatással kapcsolatos feladatainak ellátása során
a) közreműködik a tárca feladat- és hatáskörébe utalt, a védelmi igazgatással összefüggő értesítési, készenlétbe helyezési feladatok végrehajtásában,
b) részt vesz – a Nemzeti Helyzetértékelő Központba (a továbbiakban: NHK) berendelt állomány részleges vagy teljes alkalmazása esetén – a katasztrófa- és válsághelyzet kezeléséhez szükséges információk elemzésében, értékelésében, javaslatok és előterjesztések kidolgozásában,
c) közreműködik az NHK-ba kijelölt szakértők felkészítésében,
d) az Informatikai Főosztály bevonásával gondoskodik az NHK általános készenlétének biztosításáról,
e) részt vesz a védelmi igazgatás rendszerére és működtetésére vonatkozó koncepciók kialakításában, kormányzati döntések előkészítésében,
f) koordinálja a minisztérium hivatali egységei, a minisztériumi szervek és az önálló belügyi szervek minősített időszaki felkészülését,
g) közreműködik a honvédelmi feladatok elkülönített pénzügyi alapjainak tervezésében,
h) kijelölés alapján ellátja a minisztérium képviseletét tárcaközi bizottságokban,
i) közreműködik a hazai és nemzetközi védelmi igazgatási rendszergyakorlatok tervezésében, részt vesz azok végrehajtásában,
j) koordinálja a NATO Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerével összefüggő, minisztériumra háruló feladatokat.
3. A Védelmi Koordinációs Osztály a miniszter megbízásából végzi a polgári válságkezelési, a katasztrófavédelmi és a kritikus infrastruktúra védelmi feladatok kormányzati koordinációjával összefüggő feladatokat.
2.0.0.1.6. Sajtó Osztály
1. A Sajtó Osztály a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető-helyettes áll.
2. A Sajtó Osztály ellátja a miniszter irányítási feladataival összefüggő kommunikációs feladatokat.
3. A Sajtó Osztály felügyeli a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó önálló belügyi szervek kommunikációs tevékenységét.
4. A Sajtó Osztály egy munkatársa közvetlenül támogatja az önkormányzati államtitkár munkáját.
2.0.0.1.7. Hitelesítő Hatóság
1. A Hitelesítő Hatóság a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő hivatali egység.
2. A Hitelesítő Hatóság ellátja a 2007–2013 közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló 14/2011. (IV. 19.) BM rendelet 5. §-ában meghatározott feladatokat.”
12. § Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 3. alpontja a következő p) ponttal egészül ki:
(A Személyügyi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)
p) összeállítja a minisztérium éves elismerési kerettáblázatát; gondoskodik a miniszter elismerési határozatai alapján az elismerések adományozásáról, továbbá visszavonásáról nyilvántartás vezetéséről, és adatot szolgáltat a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 3. sz. melléklet 7. pontja szerint az elismerés adományozásától vagy visszavonásától számított 30 évig,”
13. § Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 5. alpontjának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Személyügyi Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben)
g) a vonatkozó jogszabályok szerint – a miniszter hatáskörében eljárva – kiadja, visszavonja a közterület-felügyelők hatósági szolgálati igazolványát és felügyelői jelvényét, azokról a jogszabályokban meghatározott nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat, gondoskodik az igazolványok és jelvények beszerzéséről, valamint leszámlázásáról a kezdeményező szerv felé.”
14. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.1.2. pont 4. alpontja a következő g) ponttal egészül ki:
(A Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
g) előkészíti a határátkelőhelyen előterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezéssel kapcsolatos döntéseket.”
15. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.1.4. pont 2. alpontja a következő l) ponttal egészül ki:
(A Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
l) ellátja az e) pontban meghatározott tárgykörhöz kapcsolódó elektronikus eljárásokban a jogi képviseletet.”
16. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.1.2.2. pont 6. alpontjának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
g) a minisztérium közbeszerzési szabályzatában meghatározottak szerint részt vesz a minisztériumot érintő közbeszerzési eljárásokban, és képviseli a minisztérium pénzügyi-gazdasági érdekeit,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.1.2.2. pont 6. alpontja a következő l) ponttal egészül ki:
(A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
l) végzi a honvédelmi, katasztrófavédelmi és gazdasági felkészülés központi kiadásai címen jóváhagyott költségvetési támogatás felhasználásának tervezését, az ezzel összefüggő szerződés-előkészítési feladatokat.”
17. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.2.3. pont 5. alpontja a következő j) ponttal egészül ki:
(A Műszaki Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben)
j) ellátja a büntetés-végrehajtási szervezet központi ellátási tevékenységével összefüggő minisztériumi feladatokat.”
18. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.1.2.3. pont 6. alpontjának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Műszaki Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
c) vezetői döntés esetén építési, ingatlanfelújítási, valamint – az informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai eszközök kivételével – eszközbeszerzési területen részt vesz szakterületét illetően a minisztériumot, valamint a hivatali egységeket, a minisztériumi szerveket és az önálló belügyi szerveket érintő közbeszerzési eljárásokban,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.1.2.3. pont 6. alpontja a következő q)–r) ponttal egészül ki:
(A Műszaki Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
q) végzi a katasztrófák elleni védekezéshez szükséges központi rendeltetésű állami tartalékkészletek beszerzését, nyilvántartását, ellenőrzését,
r) koordinálja a minisztérium hivatali egységei, a minisztériumi szervek, az önálló belügyi szervek, valamint a Belügyminisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok környezetvédelemmel és kármentesítéssel kapcsolatos feladatainak végrehajtását, működteti az ezzel összefüggő központi nyilvántartási rendszert.”
19. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.2. pont 4. alpontjának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országos Főépítészi Iroda európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)
c) részt vesz a kétoldalú kormányközi kapcsolatokon alapuló szervezetek munkájában, figyelemmel kíséri a szervezetek (EFAP stb.) szakmai ajánlásait, azokat érvényre juttatja a hazai építészeti szakpolitikában.”
20. § Az SzMSz 2. függeléke 2.1.4.3. pont 4. alpontjának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Területrendezési és Településügyi Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
f) a Területrendezési és Településügyi Főosztály vezetője a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadja
– az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kialakított másodfokú szakhatósági állásfoglalást,
– a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kialakított másodfokú szakhatósági állásfoglalást,
– a villamosenergia-ipari építésügyi eljárásban a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kialakított másodfokú szakhatósági állásfoglalást,
– a feladatkörében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárás során hozott döntést.”
21. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pont 4. alpontjának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Építésügyi Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
f) az Építésügyi Főosztály vezetője a feladatkörében a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében
– kiadja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárás során hozott döntést,
– kiadja a másodfokú általános építésügyi hatóságokkal szemben előterjesztett kizárási, összeférhetetlenségi kérelmek alapján hozott döntéseket,
– ellátja a külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos másodfokú általános építésügyi hatósági és másodfokú építésügyi szakhatósági tevékenységet,
– elbírálja a fővárosi és megyei kormányhivatal mint másodfokú általános építésügyi hatóság által első fokon hozott határozatok, valamint önállóan fellebbezhető végzések ellen benyújtott fellebbezéseket,
– elbírálja az első fokú építésfelügyeleti hatóságok által hozott határozatok és önállóan fellebbezhető végzések ellen benyújtott fellebbezéseket,
– dönt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedésekről,
– ellátja a szakmai vizsgaelnökök megbízását, a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli vizsgatevékenysége vizsgafeladatainak kiadását, kidolgoztatja az OKJ struktúrájának megfelelő szakmai és vizsgakövetelmény- rendszerhez illeszkedő szakmai tantárgyak tankönyveit és egyéb tanulmányi segédleteit és a szakmai vizsgarészek vizsgafeladatainak (szóbeli, írásbeli és gyakorlati) vizsgatételeit, értékelési útmutatóit,
– közreműködik a feladatköréhez kapcsolódó OKJ-s szakképesítések vizsgaelnökeinek országos szakmai névjegyzékbe vételéhez szükséges pályázatok előkészítésével, a benyújtott pályázatok bírálóbizottsága összetételének jóváhagyásával, a bírálóbizottság eljárási rendjének jóváhagyásával és a névjegyzékbe vételi döntések jóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátásában, kiadmányozza az e feladatokkal összefüggésben keletkezett iratokat,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pont 4. alpontja a következő g) ponttal egészül ki:
(Az Építésügyi Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
g) részt vesz az építési termékek és felvonók megfelelőségét vizsgáló tanúsító és ellenőrző szervezetek kijelölési eljárásában, gondoskodik a felvonók és a mozgólépcsők rendszeres műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát végző szervezetek kijelöléséről és az építési termékek jóváhagyó, illetve műszaki értékelő szervezeteinek kijelöléséről.”
22. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pont 5. alpontja a következő d) ponttal egészül ki:
(Az Építésügyi Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)
d) részt vesz az EU-tagságból fakadó feladatok ellátásában az építési termékekre, az épületek energiahatékonyságára, valamint a felvonókra vonatkozóan.”
23. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pont 6. alpontja a következő am)–ao) pontokkal egészül ki:
(Az Építésügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
am) ellátja az azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelői feladatát,
an) szervezi és szakmailag közreműködik az építésügyi szabványosítási tevékenységben, az építésügyi nemzeti szabványok kidolgoztatásában,
ao) ellátja az ÉMI Nonprofit Kft. tekintetében a felvonó és mozgólépcső felügyeleti tevékenységének szakmai felügyeletét.”
24. § Az SzMSz 2. függeléke – a jelen utasítás 24. §-ával megállapított – 2.1.4.4. pont 6. alpont ao) pontját követően és a „2.2. A parlamenti államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai” alcímet megelőzően a következő alcímmel és pontokkal egészül ki:
„2.1.5. A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek feladatai
2.1.5.1. Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár Titkársága
1. A Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár Titkársága a közfoglalkoztatási helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll.
2. A Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár Titkársága nem tagozódik osztályokra.
2.1.5.2. Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály
1. A Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) szakmailag előkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonnyal, a közfoglalkoztatás szervezésével, a közfoglalkoztatási nyilvántartással, a közfoglalkoztatással összefüggő jogsértések szankcionálásával kapcsolatos jogszabályokat,
b) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatás-politikai koncepcióját, érvényesíti azt egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál.
2. A Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) megszervezi a közfoglalkoztatás rendszerét,
b) ellátja a közfoglalkoztatás-politika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
c) országos közfoglalkoztatás és startmunkaprogram esetében segítséget nyújt a szükséges logisztikai háttér és foglalkozás-egészségügyi vizsgálat megszervezéséhez,
d) gondoskodik az országos közfoglalkoztatási programok pénzügyi és szakmai ellenőrzésének megszervezéséről.
3. A Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) gondoskodik a közfoglalkoztatási koncepció végrehajtásáról, kidolgozza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,
b) ellátja a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis közfoglalkoztatási része feletti miniszteri felügyeletből adódó feladatokat,
c) előkészíti az országos közfoglalkoztatási programokat, melynek során együttműködik a feladatkör szerint érintett minisztériumokkal, valamint a jelentős közfoglalkoztatókkal,
d) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak a helyi közfoglalkoztatás lehetőségeinek feltárásához, valamint a közfoglalkoztatás megszervezéséhez,
e) a nagyobb létszámú munkaerőt igénylő közfoglalkoztatási programok megvalósításának során együttműködik más szervekkel a közrend, közbiztonság biztosításában,
f) a Türr István Képző és Kutató Intézettel, a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal együttműködve figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci hiányszakmákat, segítséget nyújt a közfoglalkoztatottak hiányszakmákra történő átképzésének megszervezésében,
g) az Ellenőrzési Főosztállyal együttműködve értékelő jelentést készít a közfoglalkoztatási kérelmek alapján megítélt támogatások hatékony felhasználásáról,
h) monitoringrendszert működtet a folyamatban lévő közfoglalkoztatás keretében bonyolított programok teljesüléséről.”
25. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.2. pont 5. alpontjának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzati Stratégiai Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
f) szakértői – ügyviteli feladatkörben – részt vesznek az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma, valamint az országos önkormányzati érdekszövetségekkel történő egyéb fórumok előkészítésében, szervezésében, háttéranyagok elkészítésében.”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.2. pont 5. alpontja a következő g) ponttal egészül ki:
(Az Önkormányzati Stratégiai Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
g) külön megbízás alapján képviseli a minisztériumot egyes országos és területi testületekben, bizottságokban, valamint részt vesz az önkormányzati államtitkár feladatkörébe tartozó szakterület hazai és nemzetközi képviseletében.”
26. § Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.3. pont 2. alpontjának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzati Feladatok Főosztálya kodifikációs feladataival összefüggésben)
a) közreműködik a helyi önkormányzatok feladatát és hatáskörét, a polgármester, a főpolgármester, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv tevékenységét érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyedi (kormányzati) döntések előkészítésében.”
27. § Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.3. pont 3. alpontjának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzati Feladatok Főosztálya egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
b) előkészíti a miniszter részére a címzetes főjegyzői cím adományozására, illetve címadományozási juttatásra vonatkozó – a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternek küldendő – javaslatokat,”
28. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.3. pont 5. alpontjának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzati Feladatok Főosztálya egyéb feladataival összefüggésben)
c) az érintett hivatali egységek bevonásával szerkeszti az Önkormányzati Tájékoztatót (Önkormányzati Hírlevél),”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.3. pont 5. alpontja a következő m) alponttal egészül ki:
(Az Önkormányzati Feladatok Főosztálya egyéb feladataival összefüggésben)
m) előkészíti a tevékenységi köréhez kapcsolódó panaszok, beadványok megválaszolását.”
29. § Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.4. pont 4. alpontjának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzati Gazdasági Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
d) ellátja a költségvetési törvényben meghatározott, a főosztály feladatkörébe tartozó előirányzatokkal kapcsolatos döntés-előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatokat, így különösen az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásával, az önkormányzatok EU-s pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatási rendszerével, a vis maior támogatással, a központosított előirányzatok között az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával és az ún. létszámcsökkentési pályázatokkal kapcsolatosan.”
30. § Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.4. pont 6. alpontjának x)–y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzati Gazdasági Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
x) gondoskodik a kéményseprő ipari közszolgáltatás szakágazati irányítási feladatainak ellátásáról, megbízza a szakmai vizsgaelnököket, kiadja a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli vizsgafeladatait,
y) gondoskodik a temetkezés szakágazati irányítási feladatainak ellátásáról, megbízza a szakmai vizsgaelnököket, kiadja a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli vizsgafeladatait,”
31. § Az SzMSz
a) 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép,
b) 3. függeléke helyébe a 2. függelék lép,
c) 4. függeléke a 3. függelék szerint módosul,
d) 7. függeléke helyébe a 4. függelék lép,
e) az 5. függelék szerinti 9. függelékkel egészül ki.
32. § Az SzMSz
a) 4. § (2) bekezdésének q) pontjában a „rendszert és az árazatlan költségvetési kiíró programokat” szövegrész helyébe a „rendszert, az árazatlan költségvetési kiíró programokat és az Országos Építésügyi Fórumot”,
b) 13. §-ában a „területrendezési és építésügyi” szövegrész helyébe a „területrendezési és építésügyi, a közfoglalkoztatási”,
c) 27. § (1) bekezdésében az „építésügyi” szövegrész helyébe a „településrendezési”,
d) 47. § (1) bekezdésének b) pontjában az „a valamint az állami irányítás egyéb eszközeinek” szövegrész helyébe az „a közjogi szervezetszabályozó eszközök”,
e) 47. § (1) bekezdésének f) pontjában a „közigazgatási” szövegrész helyébe az „államigazgatási”,
f) 47. § (1) bekezdésének g) pontjában a „jogszabály” szövegrész helyébe a „jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz”,
g) 49. §-ában az „a Területrendezési és Településügyi Főosztály” szövegrész helyébe az „az Építésügyi Főosztály”,
h) 64. § (1) bekezdésében a „szerve” szövegrész helyébe a „szerve, amely hetente tartja üléseit”,
i) 2. függelék 2.0.0.2. pont 5. alpontjának d) pontjában a „működteti az” szövegrész helyébe a „működteti a minisztériumban a kormányzati személyügyi szolgáltató rendszert (KSzSzR), valamint az irányított szerveknél használt, az”,
j) 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpontjának m) pontjában az „orvosi és pszichológiai” szövegrész helyébe az „orvosi, pszichológiai és bűnügyi szakértői”,
k) 2. függelék 2.1.4.4. pont 6. alpontjának m) pontjában az „a Nemzeti” szövegrész helyébe az „az Országos”,
l) 2. függelék 2.3.1.4. pont 6. alpontjának h) pontjában a „regionális” szövegrész helyébe a „területi”,
m) 4. függelékében az „Országos Bűnmegelőzési Bizottság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács”, az „SZKHÁT” szövegrész helyébe a „miniszteri kabinetfőnök”, a „Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály” szövegrész helyébe a „Miniszteri Kabinet”, a „Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata” szövegrész helyébe a „Nemzeti Védelmi Szolgálat”
szöveg lép.
33. § (1) Hatályát veszti az SzMSz
b) 15. § (3) bekezdés j) pontjában az „ellátja az előirányzatból kiírt pályázatok bírálóbizottsági elnökének, tagjainak kinevezését, más szervek esetleges bevonását, valamint az egyedi döntések esetében a szerződéskötési feltételeket és szerződési biztosítékokat egyedileg meghatározza és ellátja az ezen feladatokkal összefüggő kiadmányozást,” szövegrész,
f) 2. függelék 2.1.1.3. pont 7. alpontjának c) pontjában a „részt vesz a tárca hivatalos lapjának szerkesztésében, a szerkesztőbizottság irányításával” szövegrész,
i) 2. függelék 2.1.4.4. pont 4. alpontjának d) pontjában az „ellátja a szakmai kamarák által működtetett jogosultsági vizsgabizottságok elnöki teendőit,” szövegrész
k) 2. függelék 2.3.1.3. pont 3. alpontjának a) pontjában a „ , továbbá előkészíti a miniszter körjegyzőségi kijelölésre vonatkozó döntését” szövegrész, 3. alpontjának b) pontjában az „– a Személyügyi Főosztállyal együttműködve –” szövegrész, valamint 3. alpontjának c) pontja,
m) 4. függelékében a „(minisztériumi szervek, önálló belügyi szervek, gazdasági társaságok)”, valamint az „SZKHÁT = szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár” szövegrész,
n) 8. függelékének táblázata.
(2) Hatályát veszti a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételéről, egyedi igénylése teljesítésének szabályairól, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatali egységei Közzétételi Szabályzatának kiadásáról szóló 17/2007. (BK 24.) ÖTM utasítás melléklete 31. pontjában, valamint 4. függelékében a „Belügyi Közlöny, Önkormányzatok Közlönye” szövegrész.

1. függelék a 30/2011. (X. 28.) BM utasításhoz

A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

2. függelék a 30/2011. (X. 28.) BM utasításhoz

A minisztérium szervezeti egységei, valamint a minisztérium létszámkerete
az egyes állami vezetők és a kabinetfőnökök irányítása alá tartozó szervezeti egységek
együttes létszám szerinti bontásban

Irányító állami vezető

Szervezeti egység

Létszám (fő)

2. Miniszter

2.0.0.1. Miniszteri Kabinet (Kabinetfőnök)

61

 

2.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

 

 

2.0.0.1.2. Titkársági Osztály

 

 

2.0.0.1.3. Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály

 

 

2.0.0.1.4. Rendészeti Koordinációs Osztály

 

 

2.0.0.1.5. Védelmi Koordinációs Osztály

 

 

2.0.0.1.6. Sajtó Osztály

 

 

2.0.0.1.7. Hitelesítő Hatóság

 

 

2.0.0.2. Személyügyi Főosztály

 

 

2.0.0.2.1. Személyügyi Osztály

 

 

2.0.0.2.2. Szervezetfejlesztési Osztály

 

 

2.0.0.2.3. Elismerési és Protokoll Osztály

 

 

2.0.0.2.4. Civilkapcsolati Osztály (Panasziroda)

 

 

2.0.0.2.5. Oktatási és Képzési Osztály

 

 

2.0.0.2.6. Egészségügyi Koordinációs Osztály

 

 

2.0.0.3. Ellenőrzési Főosztály

 

 

2.0.0.3.1. Belső Ellenőrzési Osztály

 

 

2.0.0.3.2. Elemző és Értékelő Osztály

 

2.1. Közigazgatási államtitkár

 

4

 

2.1.0.1 Közigazgatási Államtitkár Titkársága

 

2.2. Parlamenti államtitkár

 

12

 

2.2.0.1. Parlamenti Államtitkári Kabinet

 

 

2.2.0.2. Parlamenti Főosztály

 

2.3. Önkormányzati államtitkár

 

56

 

2.3.0.1 . Önkormányzati Államtitkári Kabinet

 

2.1.1. Szabályozási és koordinációs
helyettes államtitkár

51

 

2.1.1.1. Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkár Titkársága

 

 

2.1.1.2. Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály

 

 

2.1.1.2.1. Normaszerkesztő Osztály

 

 

2.1.1.2.2. Jogszabály-előkészítő Osztály

 

 

2.1.1.2.3. Koordinációs és Statisztikai Osztály

 

 

2.1.1.3. Szabályozási Főosztály

 

 

2.1.1.3.1. Kodifikációs Osztály

 

 

2.1.1.3.2. Szabályozási és Koordinációs Osztály

 

 

2.1.1.4. Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály

 

 

2.1.1.4.1. Szerződés-előkészítő Osztály

 

 

2.1.1.5. Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

 

2.1.1.5.1. Ügykezelési és Irattári Osztály

 

2.1.2. Gazdasági és informatikai helyettes államtitkár

 

52

 

2.1.2.1 Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkár Titkársága

 

 

2.1.2.2. Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály

 

 

2.1.2.2.1. Fejezeti Költségvetési és Kontrolling Osztály

 

 

2.1.2.2.2. Számviteli Osztály

 

 

2.1.2.2.3. Intézménygazdálkodási Osztály

 

 

2.1.2.2.4. Gazdálkodásszabályozási és Tulajdonosi Felügyeleti Osztály

 

 

2.1.2.3. Műszaki Főosztály

 

 

2.1.2.3.1. Vagyongazdálkodási és Beruházási Osztály

 

 

2.1.2.3.2. Anyagi és Technikai Osztály

 

 

2.1.2.4. Informatikai Főosztály

 

 

2.1.2.4.1. Infrastruktúra és Alkalmazásfejlesztési Osztály

 

 

2.1.2.4.2. Koordinációs és Felügyeleti Osztály

 

 

2.1.2.4.3 Információvédelmi és Rejtjel Osztály

 

2.1.3. Európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár

 

47

 

2.1.3.1. Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkár Titkársága

 

 

2.1.3.2. Támogatáskoordinációs Főosztály

 

 

2.1.3.2.1. Kiemelt Projektek Osztálya

 

 

2.1.3.2.2. Bel- és Igazságügyi Támogatások Osztálya

 

 

2.1.3.3. Európai Együttműködési Főosztály

 

 

2.1.3.3.1. Migrációs és Határigazgatási Osztály

 

 

2.1.3.3.2. Rendőri Együttműködési Osztály

 

 

2.1.3.3.3. EU Külkapcsolatok Osztálya

 

 

2.1.3.3.4. Nemzetközi Szerződések Osztálya

 

 

2.1.3.4. Nemzetközi Főosztály

 

 

2.1.3.4.1. Protokoll és EU Elnökségi Szervezési Osztály

 

 

2.1.3.4.2. Rendészeti Külkapcsolatok Osztálya

 

2.1.4. Területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár

 

46

 

2.1.4.1. Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Titkársága

 

 

2.1.4.2. Országos Főépítészi Iroda

 

 

2.1.4.3. Területrendezési és Településügyi Főosztály

 

 

2.1.4.3.1. Területrendezési Osztály

 

 

2.1.4.3.2. Településrendezési Osztály

 

 

2.1.4.3.3. Településfejlesztési Osztály

 

 

2.1.4.4. Építésügyi Főosztály

 

 

2.1.4.4.1. Építésügyi Igazgatási Osztály

 

 

2.1.4.4.2. Építésügyi Szabályozási Osztály

 

 

2.1.4.4.3. Építésügyi Oktatási és Szakmagyakorlási Osztály

 

 

2.1.4.4.4. Építésügyi Európai Uniós Osztály

 

2.1.5. Közfoglalkoztatási helyettes államtitkár

2.1.5.1. Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár Titkársága
2.1.5.2.. Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály
2.1.5.2.1. Közfoglalkoztatási Osztály
2.1.5.2.2. Logisztikai Osztály

25

2.3.1. Önkormányzati helyettes államtitkár

 

 

 

2.3.1.1. Önkormányzati Helyettes Államtitkár Titkársága

 

 

2.3.1.2. Önkormányzati Stratégiai Főosztály

 

 

2.3.1.2.1. Önkormányzati Rendszert Megújító és Koordinációs Osztály

 

 

2.3.1.3. Önkormányzati Feladatok Főosztály

 

 

2.3.1.3.1. Módszertani és Fejlesztési Osztály

 

 

2.3.1.3.2. Ágazati Koordinációs Osztály

 

 

2.3.1.4. Önkormányzati Gazdasági Főosztály

 

 

2.3.1.4.1. Költségvetési Osztály

 

 

2.3.1.4.2. Finanszírozási Osztály

 

 

2.3.1.4.3. Vagyongazdálkodási és Településüzemeltetési Osztály

 

11. A minisztérium létszáma összesen:

354 státus

3. függelék a 30/2011. (X. 28.) BM utasításhoz

Az SzMSz 4. függelékének táblázata a következő „D) A miniszter szakmai irányítása alatt álló kormányhivatali szakigazgatási szervek és a kormányhivatal mint másodfokú hatóság” alcímmel és sorokkal egészül ki:

D) A miniszter szakmai irányítása alatt álló kormányhivatali szakigazgatási szervek
és a kormányhivatal mint másodfokú hatóság

1.

Építésügyi Hivatal

szakmai irányítás

területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár

Építésügyi Főosztály

2.

kormányhivatal mint másodfokú általános építésügyi hatóság

szakmai irányítás

területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár

Építésügyi Főosztály

3.

Munkaügyi központok, illetve munkaügyi kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége

szakmai irányítás

közfoglalkoztatási helyettes államtitkár

Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

4. függelék a 30/2011. (X. 28.) BM utasításhoz

A minisztériumban alkalmazott iratminták
1. iratminta: Levél
2. iratminta: Feljegyzés
3. iratminta: Emlékeztető
4. iratminta: Előadói ív
1. iratminta: Levél
… asszonynak/úrnak,    Tárgy: levél tárgya
/beosztás/    Iktatószám: levél iktatószáma
    Hivatkozási szám: levél hivatkozási száma
/cím/    Ügyintéző: ügyintéző neve
    Telefon: ügyintéző telefonszáma
    E-mail cím: ügyintéző e-mail címe
Tisztelt … Asszony/Úr!
levél tartalma
Budapest, 20… … …
Tisztelettel/Üdvözlettel:
aláíró neve
aláíró beosztása
Készült: …példány/…oldal
Kapják:    1. sz. pld.: Címzett (személy vagy szerv megnevezése)
    2. sz. pld.: Irattár
Mellékletek:
1. melléklet (… oldal)
2. melléklet (… oldal)

Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2–4. postacím: 1903 Budapest, Pf. 314
telefon: … fax: … web: www.kormany.hu e-mail: …@bm.gov.hu

2. iratminta: Feljegyzés
Iktatószám: feljegyzés iktatószáma
Ügyintéző: ügyintéző neve
Telefon: ügyintéző telefonszáma
E-mail cím: ügyintéző e-mail címe
Melléklet: …
FELJEGYZÉS
… részére
Tárgy: …
feljegyzés szövege
Javaslat:
esetleges javaslat leírása
Budapest, 20… … …
aláíró neve
Készült:    … példány/…oldal
Kapják:    1. sz. pld: személy vagy szerv megnevezése
    2. sz. pld: Irattár
Mellékletek:
1. melléklet (… oldal)
2. melléklet (… oldal)

Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2–4. postacím: 1903 Budapest, Pf. 314
telefon: … fax: … web: www.kormany.hu e-mail: …@bm.gov.hu

3. iratminta: Emlékeztető
Iktatószám: emlékeztető iktatószáma
EMLÉKEZTETŐ
Helyszín: emlékeztető tárgyának helyszíne
Időpont: emlékeztető tárgyának időpontja
Jelen vannak: név, szervezet/szervezeti egység, a továbbiakban: …
Tárgy: téma
emlékeztető szövege
Budapest, 20… … …
Készítette:
készítő neve
készítő szervezeti egysége
készítő telefonszáma
készítő e-mail címe
Készült:    … példány / … oldal
Kapják:    …. pld. személy vagy szerv megnevezése
    …. pld. Irattár

Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2–4. postacím: 1903 Budapest, Pf. 314
telefon: … fax: … web: www.kormany.hu e-mail: …@bm.gov.hu

4. iratminta: Előadói ív
ELŐADÓI ÍV
Belügyminisztérium
5F5334BO24C63 1
001.15L.
Levéltárba adás/Selejtezés éve:
Iktatószám:
I. Iktatási alapadatok:

Iktatás dátuma:

Beküldő/címzett neve:

Határidő:

Szervezeti egység:

Ügyintéző:

Irattári jel (tételszám):

II. Tárgy:

III. Iratesemények:

Belügyminisztériumba érkezés időpontja:

Kiadmányozás (kiadmányozó személye, időpont, mód):

Megtett intézkedések:Irattári intézkedés:
– Ügyirat irattárba helyezhető, dátum, aláírás:
– Egyéb:

Pro domo:

Látta kiadmányozás előtt:    Látta elküldés előtt:    Látta elküldés után:
IV. Egyéb utasítás, megjegyzés:
Utasítás ügykezelőnek:

Utasítás alszámra vonatkozóan

1

2

3

 

 

Intézkedés megtörtént
(Dátum / Ügykezelő
szignó)

Sokszorosítsa ...... példányban

Továbbítsa faxon

Továbbítsa e-mailen

Továbbítsa futárral

Továbbítsa hivatalos iratként

Egyéb utasítás:

5. függelék a 30/2011. (X. 28.) BM utasításhoz

A képzettségi pótlékra vonatkozó rendelkezések
Képzettségi pótlék adható annak a II. besorolási osztályba tartozó kormánytisztviselőnek, aki a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján a kinevezésében meghatározott képesítési előíráson túl, további – a munkakörének ellátásához szükséges, az alábbi táblázatban meghatározott – szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik.

Besorolási osztály

Munkakör

Képzettségi pótlékra jogosító képzettségek

II.

Ügyirat-kezelési ügyintéző (irattáros)

könyvtáros képzettség; iratkezelő, ügyvitelszervező szakképzettség; az OKJ szerint: könyvtáros asszisztens, levéltárosi szakképesítés, jogi, közigazgatási, igazgatási informatikus szakképesítés

II.

Titkársági ügyintéző (titkárnő)

az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, ügyvitel-szervezői és rendszerszervezői szakképesítés, jogi asszisztens

II.

Gazdálkodással, költségvetéssel kapcsolatos ügyintéző (pénzügyi ügyintéző)

az OKJ szerint: mérlegképes könyvelői szakképesítés, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés, felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés

II.

Nemzetközi kapcsolatok, protokoll-ügyintéző

protokoll-ügyintéző; idegenforgalmi technikus; idegenforgalmi szakképzettség

1

Az utasítás a 2. § alapján hatályát vesztette 2011. október 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére