• Tartalom

302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről1

2015.01.01.

A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A nemzeti emlékhely a (2) bekezdésben foglalt célokra és az ott meghatározottak szerint használható.

(2) A nemzeti emlékhely

a) ünnepi célra Magyarország nemzeti és állami ünnepein és a nemzeti emlékhely szempontjából kiemelkedő alkalmakkor szervezett országos jelentőségű állami megemlékezés idején;

b) protokolláris célra az állami vezetők vagy a nemzeti emlékhely tulajdonosa által meghatározott rendezvény idején;

c) idegenforgalmi célra a nemzeti emlékhelyet felkereső turisták látogatásakor;

d) köznapi célra az a)–c) pont alá nem tartozó esetekben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 28. pontja szerinti eszmei tartalmat tiszteletben tartva használható.

2. Használati rendre vonatkozó rendelkezések

2. § (1)2 A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzeti emlékhely használati rendjéről – nemzeti emlékhelyenként – az adott nemzeti emlékhely sajátosságainak megfelelő, az 1. §-ban meghatározott használati célok szerint rendszerezett használati tervet (a továbbiakban: használati terv) készít.

(2)3 A használati tervet – a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosával egyetértésben – a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: Intézet) készíti elő. Amennyiben a nemzeti emlékhely kulturális örökségi, természeti, vagy más védelem alatt is áll, a használati tervet a fennálló védelem előírásaival összhangban, a hatáskörrel rendelkező hatósággal egyeztetve kell előkészíteni.

(3)4 Az Intézet a használati tervre vonatkozó javaslatát – valamennyi tulajdonos egyetértésének bemutatásával együtt – a nemzeti emlékhellyé nyilvánítástól számított egy éven belül megküldi a miniszternek.

(4)5 Amennyiben a használati tervre vonatkozó javaslattal a miniszter, és a turizmusért felelős miniszter egyetért, annak megérkezésétől számított hatvan napon belül a miniszter a használati tervet kiadja és azt a kormányzati portálon közzéteszi.

(5)6 Amennyiben a miniszter, vagy a turizmusért felelős miniszter a használati tervre vonatkozó javaslattal nem ért egyet, a miniszter – a döntés indokolásával – felhívja az Intézetet az átdolgozott javaslat kilencven napon belüli megküldésére.

(6) A tulajdonos a (4) bekezdés szerint elfogadott használati tervet a nemzeti emlékhelyen elhelyezett hirdetőtáblán és – amennyiben honlappal rendelkezik – honlapján is közzéteszi.

(7) Amennyiben a nemzeti emlékhelynek több tulajdonosa van, a (6) bekezdés szerinti közzétételről a maguk közül kijelölt tulajdonos gondoskodik.

3. §7 A használati terv a következő elemeket tartalmazza:

a) a nemzeti emlékhely és a hozzá fűződő nemzeti érték ismertetése és annak bemutatása, hogy mely tényezők indokolták a nemzeti emlékhellyé nyilvánítást;

b) a nemzeti emlékhely helyrajzi számokkal történő lehatárolása, területi jellemzői (kiterjedés, méret) és a beazonosíthatóság, megközelíthetőség ábrázolásához megfelelő méretarányú térképmelléklet;

c) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának megjelölése, elérhetőségének megadása;

d) a nemzeti emlékhely fennálló állapotának – leíró és képi – bemutatása;

e) a nemzeti emlékhelyen fennálló valamennyi országos védettség ismertetése;

f) a nemzeti emlékhely egyes használati céljaihoz kapcsolódó, a használatra vonatkozó ajánlások, jogszabályi rendelkezések, így különösen

fa) a fennálló egyéb védettségből következő előírások ismertetése,

fb) a nemzeti emlékhelyet érintő építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendeletek megjelölése, valamint

fc) a nemzeti emlékhely használatával kapcsolatosan kialakult szokások, hagyományok ismertetése;

g) a nemzeti emlékhelyhez fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához rövid, közép és hosszú távon tervezett intézkedések – azok időbeli ütemezését is bemutató – ismertetése;

h) a nemzeti emlékhely fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében meghatározott elsődleges célkitűzések és a rövid, közép és hosszú távra előkészített tervek, programok, projektek – azok időbeli ütemezését is bemutató – ismertetése; továbbá

i) a rendkívüli eseményekkel kapcsolatban követendő, jogszabályban rögzített intézkedések és védelmi előírások ismertetése.

4. § (1) A használati tervet szükség szerint, de legalább hétévenként felül kell vizsgálni.

(2) A használati terv felülvizsgálata során a 2. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. §8 (1) A miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján minden év január 15-éig közzéteszi a Kötv. 61/D. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő tárgyévi támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeget.

(2) A Kötv. 61/D. § (1) bekezdés d) pontja alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban: támogatás) a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító, nem visszatérítendő támogatás.

(3) A rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú, a minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás.

5/A. §9 (1) A Kötv. 61/D. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) alapján nyújtandó támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a nemzeti emlékhely tulajdonosa, vagyonkezelője vagy használatra jogosultja (a továbbiakban együtt: kérelmező) minden év február 15-éig írásban nyújtja be a miniszternek.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a nemzeti emlékhelyen tervezett állagmegóvás, felújítás, fejlesztés, a nemzeti emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény megszervezése vagy egyéb, a nemzeti emlékhely bemutatását célzó tevékenység (a továbbiakban: tervezett tevékenység) ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális hatását, és

b) közzétett használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a tervezett tevékenység célozza.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést, valamint a pénzügyi ütemezést, és

b) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy meghatározott, a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát.

(4) A hiányos kérelmet benyújtó kérelmezőt a miniszter felhívja a kérelem 8 napos határidővel történő hiánypótlására.

(5) A miniszter minden év március 31-éig dönt a támogatási szerződés megkötéséről, és döntéséről a kérelmezőt a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban értesíti.

(6) A miniszter a kedvezményezettel – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról szóló rendeletben meghatározott, a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok kedvezményezett általi benyújtását követően – legkésőbb május 31-éig megköti a támogatási szerződést.

6. §10 (1) A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság – a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosával egyeztetve – javaslatot tesz az ismertető tábla elhelyezésének módjára és közreműködik az ismertető tábla elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában.

(2) Az ismertető tábla elkészítéséről és elhelyezéséről az Intézet gondoskodik.

(3) A nemzeti emlékhely tulajdonosa vagy kijelölt tulajdonosa a használati tervben meghatározottak szerint – a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben foglaltak alkalmazásával – gondoskodik Magyarország zászlajának vagy lobogójának kitűzéséről, illetve felvonásáról.

3. Felelősségi szabályok

7. §11 Az Intézet szükség szerint, de legalább minden év december 10. napjáig beszámol a miniszternek a nemzeti emlékhely állapotáról, beleértve a használati tervben foglaltak megvalósításának állását is.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

9. §12 E rendeletnek a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. §-át a 2014. július 31-ét követően a 2. § (3) bekezdése alapján benyújtott használati terv javaslatok esetében kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 598. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § a 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § a 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5/A. §-t a 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

11

A 7. § a 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 9. § a 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére