• Tartalom

2011. évi XXXI. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról1

2011.04.03.

1–3. §2

4. § (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére – ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenséget, valamint a veszélyeztetett terhesként történő gondozásba vételt követő, terhesség miatti kereső képtelenséget – naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadság illeti meg.”

(2) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény a következő 205. §-sal egészül ki:

205. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXI. törvénnyel megállapított 137. § (1) bekezdését a 2011. április 30-át követően bekövetkező keresőképtelenség esetén kell alkalmazni.”

5. §3

6. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 48. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően a minimálbér 150 százalékának harmincad részét.”

(2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 82. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXI. törvénnyel megállapított 48. § (8) bekezdést a 2011. április 30-át követően bekövetkező keresőképtelenség esetén kell alkalmazni.”

7. §4

8. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 4. és 6. §-a 2011. május 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 2011. május 2-án hatályát veszti.

9. §5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. március 25. A törvény a 8. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. május 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére