• Tartalom

31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet

31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet

a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról1

2013.05.22.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében és a 40. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokat a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Hagyományok Háza útján látja el.

2. § (1) A népi iparművészet területén jelentkező állami feladatok a következők:

a) a népi iparművészeti alkotások minősítése (zsűrizése);

b) a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozása;

c) A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak, mint országos szakmúzeumnak a fenntartása, állománygyarapítása;

d) az országos népi iparművészeti pályázatok kiírása, a pályamunkák értékelése, a pályamunkákból készült kiállítások rendezése, a népi iparművészeti értékek belföldi népszerűsítése;

e) népi kézműves szakmák oktatásának elméleti és gyakorlati segítése, módszertani tanácsadás, szolgáltatás;

f) a magyar népi iparművészet értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontban, és a 3. §-ban szabályozott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alkalmazandók azzal, hogy az eljárások során az elektronikus kapcsolattartás lehetősége kizárt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott eljárásokban a Hagyományok Háza országos hatáskörben eljáró elsőfokú hatóság. A fellebbezés elbírálására a miniszter jogosult.

2/A. §2 (1) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a népi kézművességet folytató természetes személynek, aki népi iparművészeti alkotásait jogszabályban meghatározott számban és rendszerességgel minősítteti.

(2) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a népi kézművességet folytató szervezetnek, amely a „Népi Iparművész” minősítő címmel rendelkező természetes személy tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja által előállított népi kézműves terméket értékesít.

3. § (1) A Hagyományok Háza a „Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány kiállítására jogosult.

(2)3 Természetes személy esetén az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány számát,

b) a jogosult nevét,

c) a jogosult anyja születési családi és utónevét,

d) a jogosult lakóhelyét,

e) a foglalkozási ágat,

f) a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,

g) a minősítés megszerzésének dátumát,

h) a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,

i) az igazolvány hatályosságának dátumát.

(3)4 Szervezet esetén az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány számát,

b) a szervezet nevét, cégnevét,

c) a szervezet azonosítására alkalmas bírósági végzés, cégbejegyzés, alapító okirat számát,

d) a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét,

e) a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágat,

f) a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,

g) a 2/A. § (2) bekezdése szerinti természetes személy nevét, a szervezetben betöltött pozícióját (tulajdonos, tag, alkalmazott), a (2) bekezdés szerinti igazolványának számát és hatályosságának idejét,

h) a minősítés megszerzésének dátumát,

i) a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és a Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,

j) az igazolvány hatályosságának idejét.

4. §5 Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg a 2. §-ban foglalt feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozásának részletes feltételeit és a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágakat, továbbá a 3. § szerinti hatósági igazolvány kiállításával, meghosszabbításával, valamint a népi iparművészeti alkotások minősítésével (zsűrizésével) kapcsolatos eljárás rendjét.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

6. §6

1

A rendeletet a 83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2017. április 18. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 9. §-a alapján a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet alapján kiállított „Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány a benne foglalt időtartamig hatályos.

3

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 146/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdését a 146/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 4. § a 146/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére