• Tartalom

31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet

31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet

az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről1

2011.08.25.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában turisztikai desztináció menedzsment szervezet: önkéntes módon alulról építkező, adott célterület turisztikai feladatait (kutatás, tervezés, termékfejlesztés, információszolgáltatás, marketing, monitoring) tagjai számára komplexen ellátó, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti nonprofit korlátolt felelősségű társaságként vagy egyesületként működő szervezet, amely feladatait a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek közvetlen, vagy képviselt együttműködésében és közös finanszírozásával valósítja meg.

2. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 44. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése alcímből támogatásra (a továbbiakban: Támogatás) a Budapesten kívüli helyi önkormányzatok közül azok a helyi önkormányzatok jogosultak, amelyeknél az Üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulás 2009. évi tényleges összegének és 2011. évi eredeti előirányzatának különbsége meghaladja a 2009. évben teljesített működési kiadások 1,4%-át.

(2) A Támogatás mértéke az Üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulás 2009. évi tényleges összege és 2011. évi eredeti előirányzata szerinti különbségének 22,9%-a.

(3) Nem jogosult Támogatásra az a helyi önkormányzat, amely nem rendelkezik 2011. évi eredeti előirányzattal.

(4) Azon helyi önkormányzat, amely e rendelet hatálybalépésének napján tagja olyan helyi turisztikai desztináció menedzsment (a továbbiakban: TDM) szervezetnek, amely az európai uniós társfinanszírozású Regionális Operatív Programok TDM pályázatán 2009-ben vagy 2010-ben támogatást nyert, a fenti számítási mód alapján megállapított Támogatás 20%-kal megnövelt összegére jogosult.

3. § A 2. § szerint Támogatásban részesülő helyi önkormányzatok jegyzékét és a Támogatás összegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Budapest esetében a fővárosi önkormányzat, és azok a kerületi önkormányzatok jogosultak a Támogatásra, amelyek 2011. évben önállóan szednek be idegenforgalmi adót. A Támogatás mértéke a helyi önkormányzat által 2011. évre tervezett idegenforgalmi adóbevétel összegének 3,333%-a.

5. § A 4. § szerint Támogatásban részesülő helyi önkormányzatok jegyzékét és a Támogatás összegét a 2. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), vagy a miniszter által írásban kijelölt személy az 1. mellékletben és a 2. mellékletben felsorolt helyi önkormányzatokkal támogatási szerződést köt.

(2) A Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) egy összegben, előfinanszírozással folyósít a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

(3) A Támogatás folyósítása igénylést, illetve további döntést nem igényel.

7. § A helyi önkormányzat a Támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő határidőben és módon, a 3. melléklet szerinti adatlap (a továbbiakban: Adatlap) felhasználásával elszámol a minisztérium felé. Az Adatlaphoz csatolni kell a kifizetett számlák, vagy a Támogatás átadásról szóló átutalási bizonylatok hitelesített másolatát oly módon, hogy azok az Adatlap szerinti tartalommal azonosíthatók legyenek. Az elszámolás során kizárólag az Adatlapon feltűntetett célok szerinti számlák és átutalási bizonylatok fogadhatóak el.

8. § (1) A végső kedvezményezett szintjén az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének megfelelő gazdasági tevékenységhez nyújtott Támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006. 12.28.) rendelkezéseivel összhangban lehet nyújtani.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(3) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(4) Új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(5) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a támogatási szerződésben arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

9. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó korábban megítélt támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható önerő támogatással együttesen nem haladhatja meg a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben, a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben, illetve az Európai Bizottság határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelethez

Az egyes, Budapesten kívüli helyi önkormányzatokat megillető, idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen nyújtandó 2011. évi támogatás alakulása

A

Önkormányzat

Üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulás összege (forint)

G

H

I

S.sz.

2009. évi tény
működési
kiadások
összesen

(ezer forint)

Üdülőhelyi
feladatok
normatív
hozzájárulás
összegének
csökkenése
a működési
kiadások
%-ában

Idegen-
forgalmi adó
differenciált
kiegészítése
(forint)

B

C

D

E

F

KSH kód

Név

2009. évi tény

2011. évi
eredeti
előirányzat

2011. és
2009. évi
hozzájárulás
különbsége

1.

0509362

Aggtelek

5 910 800

3 750 000

2 160 800

137 133

1,5756966

494 823

2.

1323199

Alsónémedi

15 847 834

2 250 000

13 597 834

685 062

1,9849056

3 113 904

3.

1930526

Alsóörs*

88 330 346

45 000 000

43 330 346

435 485

9,95

11 907 179

4.

2032081

Alsópáhok

41 578 680

33 000 000

8 578 680

288 565

2,97

1 964 518

5.

1922327

Badacsonytomaj*

32 669 656

18 000 000

14 669 656

709 307

2,07

4 031 221

6.

1903267

Badacsonytördemic

3 958 502

2 100 000

1 858 502

102 677

1,810047

425 597

7.

1923746

Bakonybél

7 904 400

5 250 000

2 654 400

141 467

1,8763387

607 858

8.

1925308

Balatonakali

21 762 940

10 500 000

11 262 940

181 040

6,22

2 579 213

9.

1905838

Balatonalmádi*

99 014 920

72 000 000

27 014 920

1 473 427

1,8334753

7 423 700

10.

1427377

Balatonberény

17 543 694

9 000 000

8 543 694

222 868

3,83

1 956 506

11.

1433853

Balatonboglár

63 058 166

43 500 000

19 558 166

1 182 271

1,6542879

4 478 820

12.

1420729

Balatonfenyves

36 988 100

25 500 000

11 488 100

421 544

2,73

2 630 775

13.

1921175

Balatonfüred*

411 674 640

294 000 000

117 674 640

2 925 751

4,02

32 336 991

14.

2017002

Balatongyörök*

39 500 144

24 000 000

15 500 144

228 990

6,77

4 259 440

15.

1905148

Balatonkenese

70 239 402

37 500 000

32 739 402

812 872

4,03

7 497 323

16.

1433862

Balatonlelle

101 776 894

82 500 000

19 276 894

1 160 224

1,6614804

4 414 409

17.

1414562

Balatonmáriafürdő

24 556 992

18 000 000

6 556 992

230 969

2,84

1 501 551

18.

1411916

Balatonőszöd

7 460 500

3 750 000

3 710 500

64 673

5,74

849 705

19.

1422822

Balatonszemes

74 247 540

52 500 000

21 747 540

496 795

4,38

4 980 187

20.

1917154

Balatonszepezd

11 156 060

7 500 000

3 656 060

129 605

2,82

837 238

21.

1915565

Balatonudvari

12 359 100

9 000 000

3 359 100

117 310

2,86

769 234

22.

1903559

Balatonvilágos

30 608 400

21 000 000

9 608 400

293 167

3,28

2 200 324

23.

1224341

Bánk*

7 510 000

3 000 000

4 510 000

124 627

3,62

1 239 348

24.

1634005

Berekfürdő

71 668 502

48 000 000

23 668 502

334 779

7,07

5 420 087

25.

204899

Bikal

6 985 200

3 750 000

3 235 200

77 492

4,17

740 861

26.

525195

Bogács*

39 215 230

20 250 000

18 965 230

505 410

3,75

5 211 645

27.

1803090

Borgáta

2 765 600

1 650 000

1 115 600

23 755

4,7

255 472

28.

1805023

Bozsok

2 556 600

1 200 000

1 356 600

27 626

4,91

310 661

29.

1605795

Cserkeszőlő

50 013 312

31 500 000

18 513 312

1 037 776

1,783941

4 239 548

30.

2007135

Cserszegtomaj

96 514 440

75 000 000

21 514 440

428 044

5,03

4 926 807

31.

1902185

Csopak*

42 142 920

28 500 000

13 642 920

427 115

3,19

3 749 074

32.

1929470

Döbrönte

7 296 300

3 750 000

3 546 300

25 883

13,7

812 103

33.

525326

Erdőbénye

6 884 300

3 300 000

3 584 300

180 487

1,9859048

820 805

34.

1414632

Fonyód

71 361 424

45 000 000

26 361 424

1 100 208

2,4

6 036 766

35.

2013569

Gosztola

400 000

180 000

220 000

13 863

1,5869581

50 380

36.

2023302

Gyenesdiás*

28 992 600

20 250 000

8 742 600

598 290

1,4612646

2 402 466

37.

905175

Hajdúszoboszló*

552 515 280

405 000 000

147 515 280

5 350 506

2,76

40 537 199

38.

818403

Hegykő

41 497 800

30 000 000

11 497 800

221 749

5,19

2 632 996

39.

1925803

Hegymagas

2 466 900

150 000

2 316 900

35 664

6,5

530 570

40.

1409946

Hencse

1 108 200

450 000

658 200

46 326

1,4208004

150 728

41.

2003814

Hévíz*

550 841 630

504 000 000

46 841 630

1 828 317

2,56

12 872 080

42.

904118

Hortobágy*

10 347 200

6 150 000

4 197 200

268 557

1,5628712

1 153 391

43.

1613514

Jászszentandrás

8 504 800

4 500 000

4 004 800

271 052

1,4775025

917 099

44.

515680

Jósvafő

1 797 480

750 000

1 047 480

55 245

1,896063

239 873

45.

1434193

Kaszó

1 918 000

1 050 000

868 000

19 931

4,36

198 772

46.

2032902

Kehidakustány

21 275 700

10 500 000

10 775 700

177 854

6,06

2 467 635

47.

1819345

Kétvölgy

581 200

150 000

431 200

18 869

2,29

98 745

48.

816221

Lipót

10 078 000

6 000 000

4 078 000

65 577

6,22

933 862

49.

1905564

Lovas*

1 490 842

600 000

890 842

41 539

2,14

244 803

50.

2031981

Márokföld

7 930 000

6 000 000

1 930 000

12 885

14,98

441 970

51.

1029045

Mátraszentimre

50 746 150

37 500 000

13 246 150

224 159

5,91

3 033 368

52.

1815723

Mesteri

2 184 346

1 500 000

684 346

36 309

1,8847834

156 715

53.

1314775

Nagybörzsöny

15 221 400

7 500 000

7 721 400

137 557

5,61

1 768 201

54.

1018810

Noszvaj

10 021 100

4 500 000

5 521 100

354 970

1,5553709

1 264 332

55.

212645

Óbánya

1 077 360

750 000

327 360

21 352

1,5331585

74 965

56.

211730

Orfű*

18 928 124

6 000 000

12 928 124

183 011

7,06

3 552 648

57.

1910092

Örvényes

953 480

300 000

653 480

24 995

2,61

149 647

58.

1917011

Paloznak*

15 561 400

9 000 000

6 561 400

77 902

8,42

1 502 561

59.

1007436

Parád

28 261 920

19 500 000

8 761 920

370 801

2,36

2 006 480

60.

1020215

Parádsasvár

12 568 202

6 750 000

5 818 202

65 512

8,88

1 332 368

61.

1318731

Pilisszentkereszt

21 874 448

6 000 000

15 874 448

267 707

5,93

3 635 249

62.

1923515

Porva

6 907 200

4 500 000

2 407 200

46 049

5,23

551 249

63.

1905625

Révfülöp

43 834 764

28 500 000

15 334 764

367 187

4,18

3 511 661

64.

811068

Röjtökmuzsaj

5 709 000

4 500 000

1 209 000

51 604

2,34

276 861

65.

1821306

Sárvár

183 049 260

127 500 000

55 549 260

3 916 787

1,4182354

12 720 781

66.

1417631

Siófok*

502 054 832

360 000 000

142 054 832

9 722 582

1,4610813

39 036 668

67.

1003382

Szarvaskő

2 856 500

1 515 000

1 341 500

29 280

4,58

307 204

68.

1833172

Szeleste

4 539 700

2 400 000

2 139 700

153 221

1,3964796

489 991

69.

1005643

Szilvásvárad

26 906 400

19 500 000

7 406 400

429 763

1,7233685

1 696 066

70.

1930465

Tihany*

83 171 196

60 000 000

23 171 196

538 054

4,31

6 367 445

71.

702459

Vajta

5 643 600

2 250 000

3 393 600

123 020

2,76

777 134

72.

1117251

Várgesztes

23 184 940

16 500 000

6 684 940

87 116

7,67

1 530 851

73.

1826000

Velem

3 097 400

2 250 000

847 400

47 533

1,7827614

194 055

74.

1328413

Visegrád*

100 205 978

67 500 000

32 705 978

504 729

6,48

8 987 603

75.

2012919

Vonyarcvashegy*

42 894 116

27 000 000

15 894 116

583 353

2,72

4 367 703

76.

2004002

Zalacsány

5 779 800

1 650 000

4 129 800

183 479

2,25

945 724

77.

2011785

Zalakaros*

267 880 010

180 000 000

87 880 010

816 287

10,77

24 149 427

78.

1406008

Zamárdi

149 587 790

90 000 000

59 587 790

737 375

8,08

13 645 604

79.

1314960

Zebegény

6 135 800

1 500 000

4 635 800

193 133

2,4

1 061 598

Mindösszesen:

339 990 419

*: a település tagja olyan helyi TDM szervezetnek, amely 2009-ben vagy 2010-ben a Regionális Operatív Programok TDM pályázatán támogatást nyert

2. melléklet a 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelethez

A fővárosi önkormányzatot, és az önállóan idegenforgalmi adót beszedő kerületi önkormányzatokat megillető, idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen nyújtandó 2011. évi támogatás alakulása

Sorszám

A
Önkormányzat

B
2011. évi tervezett idegenforgalmi adó bevétel (forint)

C
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése (forint)

1.

Budapest Főváros

150 000 000

4 999 500

2.

Budapest I. Kerület

120 000 000

3 999 600

3.

Budapest II. Kerület

36 566 000

1 218 750

4.

Budapest III. Kerület

47 000 000

1 566 510

5.

Budapest IV. Kerület

31 700 000

1 056 560

6.

Budapest V. Kerület

638 000 000

21 264 540

7.

Budapest VI. Kerület

80 000 000

2 666 400

8.

Budapest VII. Kerület

140 000 000

4 666 200

9.

Budapest VIII. Kerület

241 070 000

8 034 860

10.

Budapest IX. Kerület

55 690 000

1 856 148

11.

Budapest X. Kerület

90 000 000

2 999 700

12.

Budapest XII. Kerület

30 000 000

999 900

13.

Budapest XIII. Kerület

140 000 000

4 666 200

 

Mindösszesen

1 800 026 000

59 994 868

3. melléklet a 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelethez

Adatlap az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen nyújtott 2011. évi költségvetési támogatás elszámolásához
Támogatott helyi önkormányzat neve, címe, elérhetőségei:

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen kapott 2011. évi költségvetési támogatás mindösszesen: ……………………(Ft)

A
Turisztikai szakmai cél

B
Támogatásból megvalósított feladat ismertetése

C
Kifizetett számla összege (Ft), száma

D
Az önkormányzat megjegyzése

1.Turisztikai desztináció menedzsment szervezethez és annak tevékenységéhez köthető kiadások

1.
2.
…..

 

 

2. Egyéb turisztikai tevékenységet folytató intézmények fenntartásához, tevékenységük megvalósításához kapcsolódó kiadások:

1.

 

 

2.1. turisztikai információs iroda, vagy a Magyar Turizmus Zrt.-vel névhasználatról szóló szerződést kötött iroda (Tourinform iroda) fenntartása

2.
…..

 

 

2.2. gyógyfürdő működése,

 

 

 

2.3. világörökségi helyszínek működésével kapcsolatos kiadások

 

 

3.Turisztikai marketingtevékenység: turisztikai kiadványok készítése, terjesztése, turisztikai térképek készítése, kiadása, a célterületet bemutató film készítése, honlap létrehozatala és üzemeltetése

1.
2.
…..

 

 

4. Rendezvényekkel kapcsolatos költségek (kulturális, lovas, kerékpáros, vízi, falusi, ökoturisztikai, gasztronómiai rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve támogatása, konferenciák szervezésének és lebonyolításának költségei, turisztikai konferencián/vásáron való részvétel)

1.
2.
…..

 

 

5. Turisztikai fejlesztési célú pályázat önrésze

 

 

 

6. Az épített örökség védett elemeinek helyreállítására és a nagyközönségnek való bemutathatóvá tételére irányuló tevékenység költségei, amelynek eredménye turisztikai attrakció létrejötte, amennyiben az épített örökség elem az Önkormányzat tulajdonában van, vagy az általa vagyonkezelt vagy kizárólagos állami tulajdonban tartandó épített örökség elem esetén az önkormányzat az ingyenes használat jogával rendelkezik.

 

 

 

Kelt: ………………………………, 20…………………….

        ..............................................................
        polgármester
        P. H.

1

A rendeletet a 39/2014. (XII. 23.) NGM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte 2014. december 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére