• Tartalom

311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások képezik.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

1/A. §2

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósítása során a külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni.

3. § A tervező az engedélyezési tervdokumentáció tervezése során az érintett szakhatóságokkal egyeztetni köteles, ennek megtörténtéről és tartalmáról az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti tervezői nyilatkozatot kiegészítve, külön nyilatkozik.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(4)3 E rendeletnek a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2012. (III. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §5 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)7 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §9 (1) E rendeletnek a az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)11 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését12 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez13

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A Várbazár épületének rekonstrukciója, valamint sajátos építményfajták körébe tartozó (közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási) építmények.

Budapest I. kerület,
Ybl Miklós tér 2-6. sz., 6452/2 hrsz. (Várbazár);
14386 hrsz. (Várkert Casino); Apród utca 1-3. sz., 6332 hrsz., (Orvostörténeti Múzeum);
Ybl Miklós tér 8. sz., 6230/2 hrsz. (Irodaház);
6268 hrsz. telek (Osztrák köv.);
Apród u. 5-7. sz., 6331 hrsz., telek;
6452/1, 6452/2, 6452/3 hrsz. (Déli és keleti várlejtő park, „Vízhordó lépcső” új megközelítési útvonal) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területek, illetve ezen területekből telekalakítás folytán kialakított területek. Az alábbi közterületek: Lánchíd utca (14384 hrsz.),
Ybl Miklós tér (6271/2 hrsz.),
Szarvas tér (6271/1 hrsz.),
Öntőház utca (14373/2 hrsz.),
Sándor Móric lépcső (6330 hrsz.),
6272 hrsz. zöldterület, Attila út (6329 hrsz.),
Váralja utca (6335 hrsz.),
Palota út (7124/2 hrsz.),
Dózsa György tér (6350 hrsz.),
Várkert rakpart (14387/2 hrsz.),
Friedrich Born alsórakpart (14387/1 hrsz.).
10/4 (folyampart Duna)

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások:
- általános építmények,
- műemléki védelem alatt álló építmények,
- építményen belül, építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők, (beleértve
a mozgójárdát is) esetében

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal14

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

vízjogi hatósági eljárások

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság15

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal16

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

14.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

16.

bányahatósági engedélyek

Pest Vármegyei Kormányhivatal17

17.

hajózási engedélyek, kikötő engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

2. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez18

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (4) bekezdését az 51/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés időpontja 2012. március 29.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 72. §-a iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

7

Az 5. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

11

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

13

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:16 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére