• Tartalom

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről1

2014.12.15.

A Kormány

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában,

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1. §2 A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §3 (1) A Hivatalt főigazgató vezeti.

(2) A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel. A Hivatal főigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – a Hivatal főigazgatója gyakorolja.

2. A foglalkoztatási szerv kijelölése

2. §4 (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Hivatalból, a munkaügyi központokból, valamint a kirendeltségekből áll.

(2) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Hivatalt, a munkaügyi központot, valamint a kirendeltséget jelöli ki.

(3)5 A munkaügyi központ a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, közfoglalkoztatás és munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként működik.

(4)6 A kirendeltség a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási, közfoglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként működik.

(5) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a kirendeltségek járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a munkaügyi központokat jelöli ki.

3. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv kijelölése

3. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a Hivatalnak önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.

(1a)7 A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot a Hivatalnak a miniszter által kinevezett főigazgató-helyettese vezeti.

(2) A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét (a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség) jelöli ki.

(3)8

(4) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységből (munkavédelmi felügyelőség), valamint munkaügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységből (munkaügyi felügyelőség) áll.

4.9

4. §

II. Fejezet

A HIVATAL FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS FELADATAI

5. Az irányítás szabályai

5. § (1) A munkaügyi központok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetője a Hivatal főigazgatója.

(2)10 A munkaügyi központ és a kirendeltség közfoglalkoztatási feladata tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében és 7. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott hatásköröket – a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c), h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – a közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.

(3a)11 A munkaügyi központ igazgatója a közfoglalkoztatásért felelős igazgató-helyettes kinevezésére és felmentésére vonatkozó Khtv. 15. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével gyakorolja.

(4) A miniszter

a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerőpiaci programok kidolgozását és dönt a központi programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Hivatal feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c) irányítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, pénzügyi – számviteli és beszámolási feladatok végrehajtását, valamint

d) figyelemmel kíséri az NFA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének a munkaügyi központok által történő felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

(5)12

5/A. 13 Az Európai Unió pénzügyi alapjainak felhasználása

5/A. § A Hivatal foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladat- és hatáskörében tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását, illetve támogatást vagy ösztöndíjat folyósít.

6. A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörei

6. § (1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében

a)14 megállapítja a munkaügyi központok és a kirendeltségek kötelező belső szakmai szabályzatainak elveit és főbb tartalmi követelményeit,

b)15 meghatározza a munkaügyi központok és a kirendeltségek szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, valamint koordinálja a munkaügyi központok munkaerő-piaci szolgáltatásvásárlással, illetőleg a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresők ellátásával, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

c)16 meghatározza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, valamint fejleszti a programrendszereket, és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

d)17 eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével meghatározza a munkaügyi központok és kirendeltségek hatósági és szolgáltató tevékenységét,

e) fejleszti a munkaerőpiaci szolgáltatásokat,

f)18 meghatározza a munkaügyi központok és kirendeltségek hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

g)19 javaslatot tesz a munkaügyi központok és a kirendeltségek informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére,

h) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

i)20 ellátja a munkaügyi központok hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá az NFA működtetéséért felelős területi egységek szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését,

j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjéről szóló nemzetközi szerződések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

jb)21 elbírálja a munkaügyi központok által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,

jc)22 ellátja az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alá tartozó tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat,

k) adatokat gyűjt és elemez

ka) a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

kb) a magánközvetítők és -kölcsönzők éves tevékenységéről,

kc) a külföldiek – engedély-, illetve bejelentésköteles – magyarországi foglalkoztatásáról,

l) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

la) koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét,

lb) elősegíti az ILO, WAPES és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,

lc) koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – a személyek szabad áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását, valamint közreműködik a tagállamok közötti munkanélküli ellátások megtérítésével kapcsolatos feladatokban,

ld) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel,

le) az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES rendszer, illetőleg a külföldön igényelhető és a külföldiek által a Magyarország területén igénybe vehető álláskeresési támogatások egyes kérdéseiről,

lf) együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT államok) foglalkoztatási szolgálataival – különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek – munkanélküli ellátásokra vonatkozó rendelkezései – végrehajtásával összefüggő feladatok tekintetében,

m) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

n) közreműködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében,

o) ellát egyes munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

oa) központi munkaerőpiaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerőpiaci programok indítására,

ob) a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerőpiaci programok végrehajtását, továbbá lebonyolítja a jóváhagyott munkaerőpiaci programokat,

oc) véleményezi a munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét,

p)23

q) ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

r) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint

s) munkaügyi kutatásokat kezdeményez és végez, valamint

t)24 koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek EU-támogatással megvalósuló tevékenységeit,

u)25 koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységét.

(2) A Hivatal a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében

a) ellátja a kollektív szerződések nyilvántartásával kapcsolatos teendőket,

b) előkészíti a kollektív szerződés hatályának az ágazatra történő kiterjesztésével kapcsolatos miniszteri döntést, amelynek keretében közreműködik a kiterjesztést kérő szervezet, szervezetek reprezentativitásának megállapításában,

c) közreműködik az ágazati párbeszéd bizottság működésében, amelynek keretében ellátja a részvétel és az ágazati reprezentativitás megállapítása érdekében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság döntéseihez szükséges adatkezelési, döntés-előkészítési feladatokat, valamint az ágazati párbeszéd bizottságok intézményrendszere működésének támogatását,

d) nyilvántartja az üzemi tanács (európai üzemi tanács) választási eredményeket,

e) elvégzi a közalkalmazotti területeken működő szakszervezetek taglétszámon alapuló reprezentativitásának megállapításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

f) működteti a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerét (MKIR).

(3) A Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttműködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.

7. §26 (1) A munkaügyi központ az 1. mellékletben meghatározott székhelyen működik. A munkaügyi központ a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. A munkaügyi központ nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a munkaügyi központ igazgatója, vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezetője, ügyintézője jár el.

(2) A munkaügyi központok szakmai irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévő valamennyi kirendeltség.

(3) A munkaügyi központ élén igazgató áll. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik.

(4)27 A kirendeltség a járási (fővárosi kerületi) hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerve. A kirendeltség élén kirendeltség-vezető áll. A kirendeltség nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kirendeltség vezetője vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézője jár el.

8. §28 (1) A munkaügyi központ

a) szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi a kirendeltségek tevékenységét, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet,

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtés, valamint a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat központi keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

e) működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott támogatások rendszerét és gondoskodik a kirendeltségi támogatási rendszer szakmai működtetéséről,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

g) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

h) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

i) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok elleni fellebbezéseket,

j) feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében szakmailag irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó feladatainak végrehajtását, továbbá adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási szervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történő megtérítési igények érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes adatszolgáltatást is,

k)29

l) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel,

m) elkészíti a munkaügyi központ és a kirendeltség belső szakmai szabályzatait, valamint

n) illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

o)30 az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört gyakorol,

p)31 a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével összefüggésben befogadja a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket.

(1a)32 A munkaügyi központ fővárosi szervezete nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket.

(2)33 A hatósági szerződések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésből nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló zálogjog, garanciaszerződés, óvadék tekintetében a munkaügyi központ vezetője szerződéskötési képességgel rendelkezik.

(3)34 A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai körében

a) szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi a kirendeltségek tevékenységét, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet,

b) ellátja az NFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az NFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált keretének felhasználásáról,

d) ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat,

e) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

f) ellátja az európai uniós források felhasználásával megvalósuló közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

g) feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, továbbá adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási szervek felé,

h) elkészíti a munkaügyi központ és a kirendeltségek belső szakmai szabályzatait,

i) ellátja a kirendeltségek hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá a kirendeltségek szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését,

j) át nem ruházható hatáskörben jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

jb) ellenőrzi az általa, vagy az illetékességi területén található kirendeltség által kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

jc) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

jd) ellenőrzi a hatáskörébe, vagy az illetékességi területén található kirendeltség hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

je) ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

jf) elbírálja a kirendeltségek által hozott határozatok és önállóan megfellebbezhető végzések ellen benyújtott fellebbezéseket,

k) ellátja a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

l) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési feladatok ellátásának keretében

la) gondoskodik a rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja a kirendeltségek tevékenységét és képzéseket szervez,

lb) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket nem a kirendeltségek látnak el.

(4)35 A munkaügyi központ át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol

a) a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapításával,

d) a bérgarancia támogatással,

e)36 a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges munkavállalási engedély, valamint az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatos ügyekben,

f) a rendbírsággal, valamint

g) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel,

h)37 az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével,

kapcsolatos ügyekben.

(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a munkaügyi központot jelöli ki.

(6) A munkaügyi központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a)38 gondoskodik a szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja a kirendeltségek szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét,

b) ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el.

9. § (1) A kirendeltség

a)39 a megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről szóló jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c)40 közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,

d)41 a fővárosi illetékességi területtel rendelkező kirendeltségek kivételével nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

e) munkaközvetítést végez,

f) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

g) információt nyújt, tanácsadást végez,

h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

i) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

k) munkaerőpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

l)42 kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat,

n)43

(2)44 A kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai körében

a) közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában,

b) munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból,

c) fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

d) információt nyújt, tanácsadást végez,

e) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

f) ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

g) kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel,

h) át nem ruházható hatáskörben jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ha) jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

hb) ellenőrzi a hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

hc) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

hd) ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

he) ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

hf) dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról,

i) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket,

j) szervezi a közfoglalkoztatást.

(3)45 A hatósági szerződések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésből nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló zálogjog, garanciaszerződés, óvadék tekintetében a kirendeltség vezetője szerződéskötési képességgel rendelkezik.

(4)46 A munkaügyi központ és a kirendeltség szervezeti egységei szabad kapacitásuk kihasználása érdekében foglalkoztatáspolitikai és közfoglalkoztatási feladatokat is elláthatnak.

10. §47

III. Fejezet

A HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FELADATAI

7. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság általános feladatai

11. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság főigazgató-helyettese (e fejezetben a továbbiakban: főigazgató-helyettes) a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság szakmai szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek tevékenysége tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat le.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek munkáját módszertani útmutatók, szakmai ajánlások és tájékoztató anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai munkájának értékelésével támogatja.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság szervezi a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők képzését, továbbképzését, továbbá az újonnan belépő felügyelők vizsgáztatását.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek korrupcióellenes stratégiájának kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint elemzi és értékeli az munkavédelmi és munkaügyi igazgatósághoz, a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségekhez érkező panaszokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvet a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság adja ki.

(7) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek bevonásával – működteti a munkavédelmi és munkaügyi feladatai ellátásához, az általa kezelt adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert.

(8)48

(9) A főigazgató-helyettes ellátja a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásával kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(10) A főigazgató-helyettes ellátja az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(11) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság külön jogszabály alapján ellátja az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat és működteti a Kijelölést Előkészítő Bizottságot.

8.49

12. §

9. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkavédelmi állami feladatai

13. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság saját jogkörében kezdeményezi, előkészíti és elősegíti az Mvt. 14. §-ában meghatározott állami irányítási feladatok végrehajtását.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság részt vesz a miniszter munkavédelemmel összefüggő jogszabály-előkészítési és jogszabály-alkotási felelősségébe tartozó jogszabályok tervezeteinek előkészítésében.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi felügyelőségek közreműködésével – részt vesz

a) a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában,

b) a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában,

c) a nemzeti munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában,

d) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló éves beszámoló jelentés előkészítésében,

e) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában.

14. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság

a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő kormány-előterjesztéseket és jogszabálytervezeteket,

b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttműködik más államok szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elősegítése érdekében,

c) mint kijelölt nemzeti hatóság feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait,

d) ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendőit,

e) működteti az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert,

f) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek végzésében, működésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai biztonság területén.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön jogszabályban előírt munkavédelmi feladatainak szakmai irányítását is.

10. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkaügyi állami irányítási feladatai

15. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatokat lát el.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik az Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival. A nemzetközi együttműködés keretében megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenőrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.

(3)50 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 295. és 296. §-ában – a 295. § (1) bekezdés e) pontját kivéve – meghatározott szabályok megtartásának ellenőrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság beszámolót készít a miniszter számára.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság részt vesz a miniszter munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő jogszabály-előkészítési és jogszabály-alkotási felelősségébe tartozó jogszabályok tervezeteinek előkészítésében.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv közreműködésével – részt vesz a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában.

11. A munkavédelmi felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek jogállása, szervezete és az irányítás szabályai

16. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség a fővárosi és megyei kormányhivatal székhelyén működik, és illetékességi területe megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség tekintetében a Khtv. 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök – a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetője a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság főigazgató-helyettese.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét az igazgató, a munkavédelmi felügyelőséget és a munkaügyi felügyelőséget az igazgatóhelyettesek vezetik.

(5) Az igazgató az igazgatóhelyettesek közreműködésével irányítja a munkavédelmi felügyelőséget és a munkaügyi felügyelőséget, és – amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik – ellátja a munkavédelmi hatóság és munkaügyi hatóság hatósági feladatait.

(6) Az igazgató az igazgatóhelyettesek kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét az munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság főigazgató-helyettesének egyetértésével gyakorolja. Az igazgató-helyettesek főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselők.

(7) A munkavédelmi felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek keretében a hatósági feladatok ellátására munkavédelmi felügyelők és munkaügyi felügyelők működnek.

12. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

17. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság, továbbá a munkavédelmi felügyelőségek, illetve munkavédelmi felügyelők ellátják az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira. A munkavédelmi felügyelő a munkavédelmi felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság, valamint a munkavédelmi felügyelőségek teljesítik az Mvt. 82/A., 83/A., 83/B., 83/C., 83/E. §-ában, továbbá az Eüatv. 3. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget.

18. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörében

a) ellátja az Mvt. 83. §-ában meghatározott szakértői engedélyezési feladatokat,

b) külön jogszabály szerint, szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértői engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalásokat,

c) a munkavállalók rákkeltő anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szembeni védelmének elősegítése érdekében az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet,

d) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából az Mvt. 83/B. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a külön jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik az Mvt. 84. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3) A munkavédelmi felügyelőségek gyakorolják az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. Ellátják továbbá mindazon hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörükbe utal.

(4) A munkavédelmi bírság kiszabására első fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek a vezetője jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(5)51 Az egyéni védőeszközök és a munkaeszközök tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei a munkavédelmi hatósági ellenőrzés során saját hatáskörében látják el a piacfelügyeleti hatósági feladatokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság kormánytisztviselője a Magyarország területén a főigazgató-helyettes által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló elsőfokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkavédelmi felügyelőség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7) Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül a munkavédelmi felügyelő és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság.

13. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

19. § (1) A munkaügyi hatósági feladatokat a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság és a munkaügyi felügyelőségek, illetve a munkaügyi felügyelők látják el.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság elsőfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetőleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/C. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A munkaügyi felügyelő elsőfokú hatósági jogkörében a Met. 3. §-a alá tartozó ellenőrzési tárgykörökben ellátja a Met. 4. §-ában, 5. §-a (2) bekezdésében, valamint 6–7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá a Met. 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatot.

(4) A munkaügyi felügyelő a munkaügyi felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(5) Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7. § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára első fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek a vezetője jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság kormánytisztviselője Magyarország területén a főigazgató-helyettes által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló elsőfokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkaügyi felügyelőség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7) Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül a munkaügyi felügyelő és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság.

14. Egyéb feladatok

20. § (1) A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi Felügyelősége elsőfokon, a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság másodfokon, a külön jogszabályban meghatározottak szerint országos illetékességgel ellátja a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében ellátja a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

(3)52 A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei szakmai irányításával összefüggő, az egyéni védőeszközökkel és a munkaeszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti feladatokat.

IV. Fejezet53

21–23. §

IV/A. Fejezet54

A KÖZFOGLALKOZTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER FELADATAI

23/A. § (1) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a munkaügyi központok és kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatai tekintetében

a) követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

b) irányítja az NFA közfoglalkoztatási előirányzat felhasználásával kapcsolatos tervezési, pénzügyi-számviteli és beszámolási feladatok végrehajtását,

c) figyelemmel kíséri az NFA közfoglalkoztatási előirányzat keretének felhasználását,

d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével meghatározza a hatósági és szolgáltató tevékenység szakmai követelményeit, meghatározza az azok ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,

e) közfoglalkoztatással összefüggő kutatásokat kezdeményez,

f) megállapítja a munkaügyi központok és kirendeltségek a kötelező belső szakmai szabályzatainak elveit és főbb tartalmi követelményeit,

g) ellátja a közfoglalkoztatási támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

h) meghatározza az adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

i) javaslatot tesz a munkaügyi központok és kirendeltségek informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére,

j) ellátja a munkaügyi központok és kirendeltségek munkatársainak humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

k) ellátja a munkaügyi központok és kirendeltségek hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá a munkaügyi központok szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését,

l) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

la) ellenőrzi a munkaügyi központok és kirendeltségek által kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

lb) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

lc) ellenőrzi a munkaügyi központok vagy kirendeltségek hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

ld) elbírálja a munkaügyi központok által hozott határozatok és önállóan megfellebbezhető végzések ellen benyújtott fellebbezéseket,

m) adatokat gyűjt és elemez a közfoglalkoztatási bérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

n) adatokat gyűjt és elemez a közfoglalkoztatottakat kölcsönzők éves tevékenységéről,

o) vizsgálja a közfoglalkoztatással kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

p) közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében,

q) közfoglalkoztatással összefüggő kutatásokat végez,

r) együttműködik

ra) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

rb) a közfoglalkoztatók és közfoglalkoztatottak érdek-képviseleti szerveivel,

rc) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

rd) egyéb szervezetekkel,

s) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel összefüggő feladatai keretében

sa) koordinálja, ellenőrzi, értékeli a munkaügyi központok felnőttképzéssel összefüggő tevékenységét,

sb) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghatározza a közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési irányokat,

sc) a felhasználás irányelveire tekintettel szervezi a képzési programok megvalósítását és koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek ezirányú feladatát,

sd) összegyűjti, tanulmányozza az egyes képzési programok főbb követelményeit, ellenőrző munkája során vizsgálja azok megvalósítását,

se) koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek közfoglalkoztatottak képzéséhez kapcsolódó, európai uniós támogatással megvalósuló tevékenységeit,

t) koordinálja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkaügyi központok munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatait,

u) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján –

a) működteti a Hivatal, a munkaügyi központ, a kirendeltség feladatainak ellátásával kapcsolatos informatikai és számítógépes rendszereket, továbbá ennek körében telepíti, teszteli és módosítja a programrendszereket,

b) az a) pontban meghatározott informatikai rendszerekkel összefüggésben teljesíti az adatok igénylésére jogosult szervek megkereséseit.

(3) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter közreműködik az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok megvalósításának tervezésében és szervezésében.

V. Fejezet

16. Átmeneti rendelkezések

24. § (1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) 2011. december 31-én beolvad a Foglalkoztatási Hivatalba. A Foglalkoztatási Hivatal az OMMF és az NSZFI általános és egyetemes jogutóda.

(2) A Foglalkoztatási Hivatal elnevezése 2012. január 1-jétől Nemzeti Munkaügyi Hivatalra változik.

(3) Az OMMF elnöke és az NSZFI főigazgatója látja el a beolvadó szervek feladataival kapcsolatos főigazgató-helyettesi jogköröket a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgató-helyetteseinek kinevezéséig, de legkésőbb 2012. február 28-ig.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a főigazgató-helyettesek korábbi illetményüknek megfelelő összegű illetményre és juttatásokra jogosultak.

25. § A Hivatal 2012. december 31-ig fogadja és feldolgozza a 2011. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezettek Éves Bevallásait, teljesíti az Éves Bevallás alapján kimutatott visszatérítési igény kifizetését, valamint feldolgozza a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett által az elévülési időn belül benyújtott önellenőrzést.

26. §55

26/A. §56 A kirendeltség és szolgáltató központ által 2013. január 1-jét megelőzően e rendelet 10. § a) pontja alapján ellátott szolgáltatási feladatok tekintetében jogutód a munkaügyi központ, valamint az ellátott kirendeltségi feladatok tekintetében jogutód a kirendeltség.

17. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 1–23. §, 24. § (2)–(4) bekezdése, 25. §, 26. § és a 28. §, valamint a (3)–(4) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3)57

(4)58

28. § Ez a rendelet

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez


A megyei munkaügyi központok és székhelyük

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
székhelye: Budapest
2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Pécs
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Kecskemét
4. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Békéscsaba
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Miskolc
6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Szeged
7. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Székesfehérvár
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Győr
9. Hajú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Debrecen
10. Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Eger
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Szolnok
12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Tatabánya
13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Salgótarján
14. Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Budapest
15. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Kaposvár
16. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Nyíregyháza
17. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Szekszárd
18. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Szombathely
19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Veszprém
20. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Zalaegerszeg
1

A rendeletet a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte 2015. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 603. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1/A. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 604. §-a iktatta be.

5

A 2. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 605. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 605. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (1a) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 606. §-a iktatta be.

8

A 3. § (3) bekezdését a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 4. alcímet (4. §) a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 607. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (3a) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 607. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (5) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 613. §-a hatályon kívül helyezte.

13

Az 5/A. alcímet (5/A. §) a 265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 608. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdés d) pontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdés f) pontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdés g) pontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § (1) bekezdés i) pontja a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. § (1) bekezdés j) pont jc) alpontját a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése iktatta be.

23

A 6. § (1) bekezdés p) pontját a 265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § (17) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 6. § (1) bekezdés t) pontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. § (1) bekezdés u) pontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 7. § (4) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 612. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 8. § (1) bekezdés k) pontját a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 40. § j) pont ja) alpontja hatályon kívül helyezte.

30

A 8. § (1) bekezdés o) pontját a 265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

31

A 8. § (1) bekezdés p) pontját a 265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

32

A 8. § (1a) bekezdését a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 8. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 612. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 8. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 609. §-ával megállapított szöveg.

35

A 8. § (4) bekezdése a 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

36

A 8. § (4) bekezdés e) pontja a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 8. § (4) bekezdés h) pontját a 265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

38

A 8. § (6) bekezdés a) pontja a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 9. § (1) bekezdés c) pontja a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 9. § (1) bekezdés d) pontja a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 9. § (1) bekezdés l) pontja a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

43

A 9. § (1) bekezdés n) pontját a 27. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

44

A 9. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 610. §-ával megállapított szöveg.

45

A 9. § (3) bekezdését a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 89. § (11) bekezdése iktatta be, szövege a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 612. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 9. § (4) bekezdését a 265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

47

A 10. §-t a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 11. § (8) bekezdését a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 8. alcímet (12. §) a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

50

A 15. § (3) bekezdése a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

51

A 18. § (5) bekezdése a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 20. § (3) bekezdését a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

53

A IV. fejezetet (21–23. §) a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

54

A IV. Fejezetet (23/A. §) a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 611. §-a iktatta be.

55

A 26. §-t a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 27. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 27. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére