• Tartalom

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2012.07.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), c), e), k) és r) pontjában,

a 2. alcím, valamint az 1–6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés s) és x) pontjában,

a 4. alcím, valamint a 7–8. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím, valamint a 9–10. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 6. alcím, valamint a 11–12. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e), h), i), k), l) és n) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 8. alcím, valamint a 13–15. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 10. alcím, valamint a 16. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 11. alcím, valamint a 17. melléklet tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 101. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 102. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdésében,

a 103. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 104. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 105. § tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdésében,

a 106. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 107. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1–14. §2

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

15–24. §3

25. §4

26–28. §5

3. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

29–32. §6

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

33–49. §7

5. A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

50–57. §8

6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv.vhr.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokon felüli fekvőbeteg-szakellátási kapacitás,”

(2)9

59–63. §10

64. § (1)–(2)11

(3)12

65. §13 Az Eftv.vhr. az „Az ellátási terület módosítása” címsort megelőzően a következő 5/B. §-sal és azt megelőző címsorral egészül ki:

„Az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek nyilvántartása
5/B. § (1) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartást az OTH a fekvőbeteg-szakellátások és a járóbeteg-szakellátások tekintetében külön-külön vezeti.
(2) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban a szakellátási kapacitások ellátási formánként, szolgáltatónként és szakmánként szerepelnek. A nyilvántartás tartalmazza
a) a kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, egyedi azonosítóját,
b) a kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltató szerinti térség megnevezését,
c) a kapacitás szerinti szakma megnevezését, kódját,
d) a kapacitás mennyiségét (óraszám, illetve ágyszám, illetve egyéb finanszírozási egység),
e) a kapacitások módosításának dátumát,
f) a szünetelő kapacitások mennyiségét, a szünetelés kezdő időpontját és a szünetelés befejezésnek időpontját, továbbá a szünetelés idejére más egészségügyi szolgáltató kijelölésének tényét,
g) a Tv. 14. § (8) bekezdése szerinti tartalékkapacitásokat.
(3) Az OTH a szakellátási kapacitásokat érintő változást az erről szóló döntés jogerőre emelkedésével vezeti át a nyilvántartáson, azzal, hogy a szünetelésre vonatkozó adatokat a bejelentés tudomásul vételével rögzíti.
(4) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban a szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek térségenként, ellátási formánként, szolgáltatónként, szakmánként szerepelnek. A nyilvántartás tartalmazza
a) a térség megnevezését,
b) az egészségügyi szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját, székhelyét,
c) az ellátás nyújtásának telephelyét,
d) a szakma megnevezését, kódját,
e) az ellátás progresszivitási szintjét,
f) az ellátási kötelezettséggel érintett ellátási területet településenként, illetve településrészenként.
(5) Az OTH az ellátási területet, illetve annak változását az erről rendelkező döntés jogerőre emelkedésével vezeti át a nyilvántartáson.
(5a)14 Amennyiben nem kerül megállapításra ellátási terület, a 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében a nyilvántartásban az adott egészségügyi szolgáltató számára az aktív fekvőbeteg-szakellátásban megállapított ellátási területek összességét kell az adott kapacitáshoz tartozó ellátási területként rögzíteni azzal, hogy az átfedésmentesség követelményét és a térséghatárt nem kell figyelembe venni.
(6) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban a Tv. 14. § (8) bekezdése szerinti tartalékkapacitások az (1) bekezdés szerinti kapacitásoktól elkülönülten, ellátási terület és szolgáltatóhoz való közvetlen hozzárendelés nélkül, az alábbi formában szerepelnek:
a) aktív fekvőbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,
b) krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,
c) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások szakorvosi óra száma,
d) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások nem szakorvosi óra száma,
e) egyéb teljesítményegységek szerinti tartalék finanszírozási egységek száma.”

66–71. §15

72. § Az Eftv.vhr.

a)16

b)17

c) 9. § (5) bekezdésében az „a régióban” szövegrész helyébe az „az egészségügyi térségben” szöveg

lép.

73. §18

7. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

74. §19

8. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

75–87. §20

9. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló
364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

88–92. §21

10. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló
35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

93–97. §22

11. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

98–100. §23

12. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

101–107. §24

13. Záró rendelkezések

108. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3)25 Az 58. § (1) bekezdése, a 65. §, valamint a 72. § c) pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3a)26 A 64. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

(4)27 Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.

109. §28

1–17. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez29

1

A rendelet a 108. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. július 2. napjával.

2

Az 1–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 15–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 26–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 29–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 33–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 50–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 58. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 59–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 64. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 64. § a 108. § (3a) bekezdése alapján nem lép hatályba.

13

A 65. § a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 5/B. § (5a) bekezdését a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

15

A 66–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 72. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 72. § b) pontja a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 25. §-a alapján nem lép hatályba.

18

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 75–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 88–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 93–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 98–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 101–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 108. § (3) bekezdése a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 108. § (3a) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése iktatta be.

27

A 108. § (4) bekezdése a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 39. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 1–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére