• Tartalom

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

2023.08.01.

A Kormány

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés v) pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), i), l) és n) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában,

a 12. alcím tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. § (3) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

a 8., 10., 14. és 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 16. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatáskör, illetékesség

1. § (1)1 A korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben – a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv jár el.

(2)2 A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) a szolgálati járandóság megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, és

b)3 a korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

ba) a kérelmező utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,

bb) a kérelmező korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal,

bc)4 a korhatár előtti ellátást, a táncművészeti életjáradékot, illetve az átmeneti bányászjáradékot a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek, szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 19. §-ának alkalmazásával kell megállapítani, vagy az ellátás megállapításához Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati időt kell figyelembe venni,

bd)5 a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

(3)6

(4)7 A büntetőeljárásban részt vevők és az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjában részt vevő kérelmező esetén a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék (a továbbiakban együtt: ellátás) megállapításával kapcsolatos ügyekben a Tanúvédelmi Szolgálat jár el.

2. Az ellátás megállapítása

2. § (1) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: T.) 9. § a) pontja szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapítása hivatalból történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapításának eljárására a szolgálati nyugdíj megállapításának eljárására vonatkozó, 2011. december 31-én hatályos szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) ahol a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabály szolgálati nyugdíjat említ, azon szolgálati járandóságot kell érteni, és

b) a jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy a T. 1. § g) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban (a továbbiakban: rendszeres pénzellátás) nem részesül.

3. § (1) A 2. §-ban nem említett esetekben az ellátás megállapítása a jogosult kérelmére történik.

(2)8 A kérelmező a kérelmet a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ) által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített, és a Magyar Államkincstár, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatlap és elektronikus űrlap az öregségi nyugdíj iránti kérelem adatain kívül tartalmazza a jogosult nyilatkozatát

a) arról, hogy rendszeres pénzellátásban nem részesül, és

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokról.

(4) A kérelemhez az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges iratokon kívül csatolni kell

a)9 táncművészeti életjáradék esetén a törvényben meghatározott balett-társulat igazolását a nála magántáncosként, táncos szólistaként vagy tánckari tagként töltött időről,

b) átmeneti bányászjáradék esetén a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról,

c) a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító (aknász, bányafelmérő, bányamester, bányatechnológus, mélyfúrási vezető, műszaki vezető, üzemeltetési művezető, karbantartó művezető, részlegvezető, szakvezető) munkaköreiben szerzett szolgálati idejéről, ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján kéri,

d) a biztosítással járó jogviszony megszüntetésének időpontját igazoló okirat másolatát, ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján kéri.

4. § (1) Ha kétség merül fel a 2. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat valóságtartalmát illetően, az 1. § szerinti szerv (a továbbiakban: megállapító szerv) megkeresi a rendszeres pénzellátás folyósítására jogosult szervet, hogy megállapítsa, a kérelmező nem részesül-e rendszeres pénzellátásban.

(2) Ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos 1. § c) pontja alapján szerzett jogra hivatkozva kéri, az eljárás során az Országos Sportegészségügyi Intézetet szakértőként kell kirendelni annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező hivatásos artistaként kivételes fizikai erőkifejtést vagy pszichés koncentrálást igénylő cirkuszi műfajokban folytatott-e tevékenységet.

5. § (1)10 A Központ – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével – engedélyezheti a korkedvezményre jogosító munkakörök (munkahelyek) jegyzékében felsorolt munkakörben 2008. január 1-je előtt eltöltött idő korkedvezményre jogosító időként történő figyelembevételét akkor is, ha a munkakörök (munkahelyek) jegyzéke szerint a korkedvezmény ágazati hatálya az adott munkahelyre nem terjed ki.

(2)11 Ha a munkakör (munkahely) azonosítása tekintetében vita merül fel, a munkakör (munkahely) alapján feladatkörrel rendelkező miniszter és a szakmai, ágazati érdekképviselet, szakszervezet központi szerve véleményének kikérésével a Központ dönt.

6. § Az ellátást megállapító határozat az öregségi nyugdíjat megállapító határozatban feltüntetendő adatokon túl tartalmazza

a) szolgálati járandóság esetén a szolgálati járandóságnak a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentések nélkül számított összegét és a folyósításra kerülő összeget,

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,

c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében és a 9. §-ban foglaltakról szóló tájékoztatást, és

d) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

3. Az ellátás folyósítása

7. § Ha a T. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételek teljesítése a nyugdíjmegállapító szerv rendelkezésére álló adatokból nem állapítható meg, a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból tisztázza a jogosultság feltételeit, és ennek eredményéről 2012. március 31-éig tájékoztatja a nyugdíjfolyósító szervet.

8. §12 (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) szerint négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősülő személy szolgálati járandóságának – a kérelem benyújtását követő hónap első napjától – a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentés nélküli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre dönt.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) azon vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekek természetes személyazonosító adatait és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akikre tekintettel családi pótlékot folyósítanak vagy folyósítottak, és

b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel az Szja. tv. 29/D. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

(3) A kérelem teljesítéséhez igazolni kell, hogy a (2) bekezdés a) pontja szerinti személyek a szolgálati járandóságban részesülő személy vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekei.

(4) Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy már nem minősül az Szja. tv. szerint négy vagy több gyermeket nevelő anyának, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból dönt a szolgálati járandóság összegének a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentéssel történő folyósításáról.

9. §13 (1) Az ellátásban részesülő a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelhető összeg folyósítása iránti kérelmet az adóévet követő év június 30-át követően nyújthatja be.

(2) A kérelmet a Központ által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített, és a Magyar Államkincstár honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon a nyugdíjfolyósító szervhez kell benyújtani. Az adatlap és az elektronikus űrlap tartalmazza

a)14 az ellátásban részesülő, vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa és az Szja. tv. 29/A. § (5) bekezdése szerinti eltartottak (a továbbiakban: eltartott) természetes személyazonosító adatait, lakcímét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

b) a nyilatkozatot a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény jogcíméről,

c) a nyilatkozatot a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény feltételeinek való megfelelésről, és

d) a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelt összeget.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett eltartott esetén a várandósságról kiállított orvosi igazolást, és

b)15 az ellátásban részesülőnek, valamint az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastársnak, élettársnak – az ő és az eltartottak természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító adatait tartalmazó – hozzájáruló nyilatkozatát az (5) bekezdés szerinti igazolás kiadásához.

(4) Az ellátásban részesülő személy halála esetén a kérelmet az együtt élő házastárs, ennek hiányában az örökös nyújthatja be. Ha az örökösi minőséget nem igazolják, a jogerős hagyatékátadó végzést, illetve öröklési bizonyítványt a nyugdíjfolyósító szerv a közjegyzőtől szerzi be.

(5) A nyugdíjfolyósító szerv – a (3) bekezdés b) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatok megküldésével – megkeresi az állami adóhatóságot, amely öt napon belül igazolást állít ki a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelhető összeg megállapításához.

(6) Az igazolás tartalmazza

a) az ellátásban részesülő személy és a – (3) bekezdés b) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatban – vele közös háztartásban élő házastársként, élettársként feltüntetett személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,

b)16 az a) pont szerinti személyek és a személyi jövedelemadóról szóló bevallásában eltartottként megjelölt személyek természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, illetve a várandósságról szóló nyilatkozat tényét, és

c) az a) pont szerinti személyek által az adóévben igénybe vett családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény összegét.

(7) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján járó összeget az Szja. tv. 29/A. §-a és 29/B. § (1) bekezdése megfelelő alkalmazásával a nyugdíjfolyósító szerv állapítja meg azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb az ellátás – a T. 4. § (2) bekezdése, illetve 5. § (2) bekezdése szerinti – csökkentésének az adóévre számított teljes összegénél.

(8) A nyugdíjfolyósító szerv a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján megállapított összeget a határozat véglegessé válásától számított tizenhárom napon belül folyósítja.

10. § A szolgálati járandóság folyósítandó összegének az önkéntes tartalékos szerződés megkötése vagy annak megszűnése miatt történő módosításáról a nyugdíjfolyósító szerv – a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szervének értesítése vagy a szolgálati járandóságban részesülő bejelentése alapján – hivatalból határoz.

4. Az ellátás folyósításának szüneteltetése

11. §17 A T. 13. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén az ellátás folyósításának szüneteltetéséről és az ellátás újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból határoz.

12. §18 (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján az átmeneti bányászjáradék tárgyévi folyósításának szüneteltetése alóli mentesítés iránti kérelmet legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig lehet benyújtani a folyósító szervhez.

(2) A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait,

b) a folyósítási törzsszámot, és

c) azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a méltányosság gyakorlását indokolják.

(3)19 Ha a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállásának megítélése érdekében helyszíni szemlét kell tartani, a helyszíni szemlét az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv – a megkereséstől számított húsz napon belül – folytatja le, és annak eredményéről haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.

(4) A kérelemről a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyévre vonatkozóan dönt.

13. §20

5. Az ellátás megszüntetése

14. §21 Ha az ellátást a T. 17. § (2) bekezdése alapján szüntetik meg, a nyugdíjfolyósító szerv a megállapító szerv megkeresésének megérkezését követő öt napon belül tájékoztatást ad az egy éven belül folyósított ellátások összegéről.

14/A. §22 (1) A megállapító szerv 2012. május 31-éig felhívja a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése szerint kötelezettséget vállalt munkáltatót, hogy 2012. július 15-éig nyilatkozzon arról, hogy a kötelezettséggel érintett, korhatár előtti ellátásban részesülő személy a munkáltatóval 2012. július 1-jén a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll-e. Ha a megállapodást megkötő munkáltató úgy nyilatkozik, hogy a kötelezettséggel érintett, korhatár előtti ellátásban részesülő személy vele a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, a nyilatkozat mellé csatolja az azt alátámasztó okirat másolatát.

(2) Ha a megállapító szerv megállapítja, hogy a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése szerinti semmisségi ok fennáll, és a biztosított a korengedményes nyugdíj megállapítása során az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükségesként figyelembe vett életkort 2012. június 30-áig nem töltötte be, a megállapító szerv 2012. augusztus 15-éig határoz a korhatár előtti ellátás megszüntetéséről, és a T. szerint alkalmazandó, 2011. december 31-én hatályos rendelkezésekben foglalt egyéb jogkövetkezményekről.

6. Hatálybalépés

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)23

(3)24

16. §25 E rendeletnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépését26 követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17. §27 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján kérelmet első alkalommal a 2019. évre folyósított átmeneti bányászjáradék szüneteltetése alóli mentesítés iránt lehet benyújtani.

7–15.28

18. §

19. §

20. §

21. §

22. §

23. §

24. §

25. §

26. §

27. §

28. §

29. §

30. §

31. §

32. §

33. §

34. §

35. §

36. §

37. §

38. §

39. §

16.29

40. §

1. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez30

2. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez31

1

Az 1. § (1) bekezdése a 90/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § a) pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 186. §-a, a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § a) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

2

Az 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 91/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 6. §-a, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja az 500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a 352/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja a 90/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdését a 91/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (4) bekezdése a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § a) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

9

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § a) pontja, a 360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 615. §-a, a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 19. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 615. §-a, a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 19. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 8. §-t újonnan a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

13

A 9. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 373. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

14

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a 322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pontja, a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (3) bekezdés b) pontja a 322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § (6) bekezdés b) pontja a 322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 11. § a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 12. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

20

A 13. §-t az 500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

22

A 14/A. §-t a 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

23

A 15. § (2) bekezdését a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 16. §-t újonnan a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 373. § (2) bekezdése ikatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

26

A hatálybalépés időpontja 2018. január 1.

27

A 17. §-t újonnan a 322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

28

A 7–15. alcímet (16–39. §) a 15. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

29

A 16. alcímet (40. §) a 15. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére