• Tartalom

335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről1

2012.01.02.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 0,5 százalékkal kell emelni azt

a) az öregségi nyugdíjat,

b) a rehabilitációs járadékot,

c) az özvegyi nyugdíjat,

d) a szülői nyugdíjat,

e) az árvaellátást,

f) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

g) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

h) a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

i) a baleseti járadékot,

j) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, és

k) – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti – közszolgálati járadékot,

amely után a jogosultnak a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről szóló 198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.

(2) 2012. január 1-jétől a Tny. 62. § (5) bekezdése alapján 0,5 százalékkal emelt összegben kell folyósítani

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. § (2) bekezdése alapján az átmeneti bányászjáradékot,

b) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/A. § (2) bekezdése alapján a balettművészeti életjáradékot,

c) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az öregségi nyugdíjat,

d) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a korhatár előtti ellátást,

e) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a szolgálati járandóságot,

f) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 31. §-a alapján az öregségi nyugdíjat,

g) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a rokkantsági ellátást, és

h) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj helyett folyósított rehabilitációs ellátást,

ha az a)–h) pont szerinti ellátásként továbbfolyósításra kerülő nyugdíj után a jogosultnak a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről szóló 198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti emelés az ellátások időközi emelésének figyelembevételét előíró jogszabályi rendelkezések alkalmazása során – a (2) bekezdés szerinti esetben a korábban folyósított nyugdíj tekintetében – 2011. január 1-jei hatályú emelésnek minősül.

2. § (1) 2012. január 1-jétől – az arra jogosultak esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti emelést követően – 4,2 százalékkal kell emelni a 2012. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, az 1. § (1) bekezdés a)–k) pontja szerinti ellátásokat.

(2) 2012. január 1-jétől – az arra jogosultak esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti emelést követően – 4,2 százalékkal emelt összegben kell folyósítani az 1. § (2) bekezdés a)–h) pontja szerinti ellátásokat.

3. § (1) Az e rendelet alapján emelendő, 2012. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell – az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak szerint – emelni.

(3) A megszűnt ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak szerint, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén emelni a 2011. december 31-ét követő időponttól megállapított baleseti járadékot, rokkantsági ellátást és rehabilitációs ellátást is, ha azt rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék vagy baleseti járadék megszűnését követő naptól állapították meg. Ezt a rendelkezést a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja alapján megállapításra kerülő szolgálati járandóságra is megfelelően alkalmazni kell.

(4) Több ellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(5) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg.

(6) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell az 1. §-ban és a 2. §-ban foglaltak szerint emelni.

(7) Az emelést a 2012. január havi ellátásnak

a) az 1. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

4. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) az átmeneti bányászjáradék,

b) a balettművészeti életjáradék,

c) a korhatár előtti ellátás,

d) a szolgálati járandóság,

e) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

f) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátások és

g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított közszolgálati járadék

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

6. §2

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 341. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére