• Tartalom

35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet

35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet

a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet módosításáról1

2011.06.28.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (6) bekezdésében, valamint a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. mellékletében felsorolt alkotások népi iparművészeti alkotássá minősítését a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemben a főigazgatónál kell kezdeményezni. A kérelemhez mellékelni kell a minősíttetni kívánt alkotást, vagy amennyiben annak a helyszínre történő szállítása és bemutatása jelentős nehézségbe ütközik, úgy a minősítendő alkotásról megfelelő minőségben elkészített fotódokumentációt. Indokolt esetben a Bizottság a helyszínen is megtekintheti az alkotást.”

2. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A benyújtott kérelem szakmai szempontú értékelésére a főigazgató – a népi iparművészet országos szakmai szervezeteivel történt egyeztetés alapján a népi iparművészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül esetenként kiválasztott – 3–7 fős Bizottságot kér fel. A Bizottság szakmai értékeléséről készült jegyzőkönyv kötelező adatait az 5. melléklet tartalmazza.”

3. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A főigazgató határozata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltakon túl tartalmazza a népi iparművészeti alkotás azonosítását lehetővé tevő jellemzőket és azonosító számot (zsűriszám), valamint a „népi iparművészeti alkotás” jelölés használati jogára vonatkozó megállapítást.”

4. § Az R. 7. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A „Népi Iparművész”-nek minősített személyt a személyi azonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) kell ellátni. Amennyiben a „Népi Iparművész”-nek minősített személy több, a 2. mellékletben meghatározott foglalkozási ágban nyerte el a „Népi Iparművész” minősítést, úgy erről az igazolványt foglalkozási áganként, külön-külön kell kiállítani.
(2) Az igazolvány a kiállítás napjától számított öt évre adható ki, hatályossága háromszor öt-öt évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele a folyamatos magas szintű alkotói munka és az alkotások öt év alatt történő minősíttetése, amelynek során legalább két alkotást „A” kategóriába, négy alkotást pedig „B” kategóriába sorol a zsűri. Az igazolvány negyedik alkalommal történő meghosszabbítása esetén az igazolványt határozatlan időre kell kiadni. A meghosszabbítást a főigazgatónál kell kérelmezni. A meghosszabbításra javaslatot tevő szerv a Testület.”

5. § Az R. 3. melléklete 1.–4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal kiegészül az alábbi 5. ponttal:

„1. A minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgy-együttesért meghatározott összeget, egységenként 1500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
2. A népi iparművészeti igazolvány kiadásának igazgatási szolgáltatási díja 2000 Ft, amely tartalmazza az igazolvány előállítási, valamint az eljárási díjat. Az ötévenként történő érvényesítési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1200 Ft.
3. Az elsőfokú közigazgatási döntés elleni fellebbezés díja 33 000 Ft.
4. Az 1. és 2. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat postai úton vagy átutalással a Hagyományok Háza 10032000–01739716–00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.
A 3. pontban meghatározott fellebbezési díjat az Nemzeti Erőforrás Minisztérium
10032000–01425190–00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A befizetésről szóló igazolást a kérelemhez, fellebbezéshez csatolni kell.
5. A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § (4) bekezdésben foglaltakat, a fellebbezési díj visszatérítésére az Itv. 32. §-át, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat, a díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályi előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni.”

6. § Az R. 4. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § Az R. 5. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

8. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdésében „az R.” szövegrész helyébe „a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet” szövegrész lép.

(2) Az R. 1. mellékletének 9. pontja és a 6. mellékletének 9. pontja kiegészül a „szalma” szövegrésszel.

9. § Hatályát veszti az R. 8. §-a és a 6. melléklet 18. pontjában a „(komplett felszerelés)” szövegrész.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez

Kérelem tárgyak népi iparművészeti alkotássá minősítéséhez
Kérelem tárgyak népi iparművészeti alkotássá minősítéséhez
    1.    Fejléc: feltüntetendő a
„Hagyományok Háza
Népi Iparművészeti Osztály
nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu
www.hagyomanyokhaza.hu
1011 Budapest, Corvin tér 8. Postacím: 1251 Budapest, Pf.: 23. Tel/fax: (36–1)201–8734
A zsűri eljárási díjat a Hagyományok Háza által kibocsátott befizetési postautalványon vagy átutalással lehet befizetni. A Hagyományok Háza számlaszámát tartalmazó csekk igényelhető a Hagyományok Háza – Népi Iparművészeti Osztályán
A befizetés igazolását kérjük a jegyzőkönyvhöz csatolni!
Az adatokat pontosan, olvashatóan kérjük kitölteni!” szöveg
    2.    Adatok:
    2.1.    Benyújtó neve
    2.2.    Amennyiben van, a „Népi iparművész” igazolvány száma
    2.3.    Benyújtó születési helye, ideje
    2.4.    Benyújtó anyja neve
    2.5.    Benyújtó lakcíme:
    2.5.1.    megye
    2.5.2.    település
    2.5.3.    közterület neve és típusa, házszám
    2.5.4.    irányítószám
    2.6.    Telefonszám (munkaidőben elérhető)
    2.7.    Tervező neve
    2.8.    Tervező címe
    2.8.1.    megye
    2.8.2.    település
    2.8.3.    közterület neve és típusa, házszám
    2.8.4.    irányítószám
    2.9.    Benyújtó esetleges megjegyzése
    2.10.    Szakág (* -gal jelölt szakágak közül kérjük beírni)
    2.11.    Benyújtott tárgyak részletezése, tájegységi, etnikai jellemzők tekintetében is
    2.11.1.    fotó-szám
    2.11.2.    megnevezés
    2.11.3.    méret (cm-ben)
    2.11.4.    alapanyag
    2.11.5.    szín
    2.11.6.    díszítmény stílus
    2.11.7.    forrás
    2.11.8.    éves előállítható példányszám
    2.12.    A zsűrizés helyszíne (ahol az alkotás zsűrizésre kerül)
    2.13.    A „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott tárgy(ak) a fent megnevezett tervező alkotása(i).” szöveg
    2.14.    „A zsűrizésre beadott tárgyakat a zsűrizést követően 30 napig tudja tárolni az intézmény. A tárgyak elszállításáról a benyújtó gondoskodik.” szöveg
    2.15.    Dátum
    2.16.    Benyújtó aláírása

2. melléklet a 35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez

A Bizottság jegyzőkönyve
/0/001.sz. ZSŰRIJEGYZŐKÖNYV
    1.    ADATOK:
    1.1.    BENYÚJTÓ NEVE
    1.2.    BENYÚJTÓ CÍME
    1.3.    TERVEZŐ NEVE
    1.4.    TERVEZŐ CÍME
    1.5.    BENYÚJTÓ MEGJEGYZÉSE
    1.6.    AZ „A ZSŰRISZÁMOT KAPOTT TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉNÉL A MINDENKORI ÁFA TÖRVÉNYBEN FOGLALTAK SZERINT KELL ELJÁRNI.” SZÖVEG
    1.7.    MEGNEVEZÉS
    1.8.    MÉRET
    1.9.    ALAPANYAG
    1.10.    SZÍNÁLLÁSA
    1.11.    DÍSZÍTMÉNY, STÍLUS
    1.12.    SZAKÁG
    2.    HATÁROZAT:
    2.1.    ZSŰRISZÁM
    2.2.    ÉVES ELŐÁLLÍTHATÓ PÉLDÁNYSZÁM
    2.3.    A ZSŰRI DÖNTÉSE
    2.4.    DÁTUM ÉS A BENYÚJTÓ ALÁÍRÁSA
    2.5.    DÁTUM, PECSÉTNYOMAT, A ZSŰRI NEVÉBEN ALÁÍRÁS
1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2011. június 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére