• Tartalom

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

2024.01.01.

A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 E rendeletet a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: önkormányzat), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az ilyen gazdasági társaságok 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10/F. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság), valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek minden olyan adósságot keletkeztető ügyletére és kezesség-, illetve garanciavállalására (az 1. és 2. alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a Gst. szerint a Kormány vagy az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása szükséges.

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1.2 a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6.3 a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

(2)4 Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételként elsősorban a társulás saját bevételét kell figyelembe venni.

(3)5 Ha a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre, a nem fedezett rész tekintetében a társulásban résztvevő helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját bevételének 50%-át – csökkentve a saját ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeivel – kell figyelembe venni. A társulás ügyleteiből eredő, saját bevételének 50%-át meghaladó fizetési kötelezettséget a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás szerinti arányban – ennek hiányában a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok saját bevételei 50%-ának saját ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeikkel nem terhelt részének arányában – kell figyelembe venni.

2. Az önkormányzat ügyleteinek engedélyezése

3. §6

4. §7

5. § (1)8

(2)9 A Kormány hozzájárulása iránti kérelmét az önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül nyújtja be. A kérelem benyújtására a tárgyév november 5-éig van lehetőség. Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) november 15-éig engedélyezhetik a kérelem benyújtását.

(2a)10 A kérelemben szerepeltetni kell

a) az ügylethez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés megjelölésével,

b)11 a fejlesztési célt, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását, a fejlesztés bruttó forrásigényét, működési célú ügylet esetén annak célját,

c) a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását, a működtetésből eredő kiadásokat és bevételeket a működtetés első öt évére,

d)12 tárgyév és az azt követő évek saját bevételének összegét, abban az esetben, ha az önkormányzat a saját bevételét a tárgyévre vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolását,

e) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét,

f)13

g)14

h)15

i)16 a tárgyévben és a tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket.

(3)17 A kérelemhez – a Gst. 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell

a) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát,

b) a társulás költségvetési határozatát, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, ha a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeire, akkor a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő, a társulásban részt vevő önkormányzatokra vonatkozó adatlapot, a kezességvállalásról szóló dokumentumokat, valamint – ha ilyet kötöttek – a 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodást is,

c)18 a tárgyévet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,

d) az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását

da) az ügylet szükségességéről,

db) az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről,

dc)19 a Gst. 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügylet (a továbbiakban: adósságmegújító ügylet), valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről,

dd)20 a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről,

de)21

df)22 kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesség-, illetve garanciavállalással biztosított ügylet önkormányzat számára előírt feladathoz kapcsolódó felhasználásáról,

e)23

f)24

g)25 adósságmegújító ügylet esetén, ha az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig bármely évben meghaladja az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, az arra irányuló kérvényt, hogy a Kormány tekintsen el az adósságkorlátra vonatkozó rendelkezés alkalmazásától, és a kérés alapjául szolgáló – kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető eset – részletes kifejtését,

h)26 az ügyletből – adósságmegújító ügylet esetén mind az eredeti, mind az azt kiváltó ügyletből – eredő, szerződés szerint az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségeket esedékesség és összeg szerint tartalmazó dokumentumokat,

i)27 kezesség-, illetve garanciavállalás esetén kezesség-, illetve garanciavállalási díjról szóló dokumentumot.

6. § (1)28 A kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) az önkormányzat kérelmét és azok mellékleteit, valamint a fizetési kötelezettségek és a saját bevételek egymáshoz viszonyított arányát megvizsgálja és összeveti a rendelkezésre álló adatokkal. Ennek keretében ellenőrzi, hogy

a) valamennyi mellékletet benyújtottak-e,

b) az önkormányzatnak az ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,

c) az önkormányzat eleget tett-e a Gst. 10. § (2) bekezdése szerinti adómegállapítási követelménynek,

d)29 az önkormányzat a költségvetési rendeletében, határozatában foglalt adatokat szerepelteti-e a kérelmében és annak mellékleteiben

e)30

(2)31 Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül megvizsgálja, hogy

a) a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források rendelkezésre állnak-e,

b) az önkormányzat által szerepeltetett tárgyévi és tárgyévet követő saját bevételek összege az előző évek tényadatainak figyelembevételével reális-e, és

c) kezesség-, illetve garanciavállalásra irányuló ügylet esetén a kezesség, illetve garanciabeváltásra várhatóan sor fog-e kerülni az adósnak a kérelemhez mellékelt pénzügyi adatai ismeretében,

d)32 az ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az önkormányzat kérelme és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak,

e)33 az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e, és

f)34 kezesség-, illetve garanciavállalás esetén – a Gst.-ben foglalt kivételekkel – az megfelel-e az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-ában foglalt szabályozásnak.

(2a)35

(3) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, az Igazgatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(4)36 Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint a hiánytalan kérelemről és annak mellékleteiről a (2) bekezdés szerint kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a (3) bekezdés szerinti hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a minisztereknek.

(5)37 Az Igazgatóság jogosult a társulásban résztvevő helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeivel csökkentett saját bevételei, valamint a társulási ügylethez kapcsolódó fizetési kötelezettség tételes bemutatása érdekében a társulásban résztvevő helyi önkormányzattól, nemzetiségi önkormányzattól adatot, valamint a költségvetési rendeletét, határozatát bekérni.

7. §38

8. §39 (1) A miniszterek a kérelemről a Kormány részére együttes előterjesztést készítenek, amelyben az Igazgatóság véleményét figyelembe véve javaslatot tesznek az ügyletek és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására, részbeni, illetve alacsonyabb ügyletértékbeli támogatására vagy elutasítására.

(2) A Kormány az együttes előterjesztés alapján az előterjesztés elkészítését megelőző hónapokban beérkezett kérelmekről legalább háromhavonkénti gyakorisággal, kivételesen – a Gst. 10/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való meg nem felelés esetében – legkésőbb a tárgyév december 31-éig határozatban dönt.

9. § (1)40 Az adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó kérelmet a Kormány elutasítja, ha

a)41 a Gst. 10. § (7) bekezdésében és 10/B. § (3) bekezdésében meghatározott esetek kivételével az ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a futamidő végéig bármelyik évben meghaladja az önkormányzat saját bevételének 50%-át,

b)42 az nem törvényben meghatározott feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, vagy a működési kiadások folyamatos teljesítése nem látszik biztosítottnak,

c)43 az Igazgatóság véleménye szerint az ügylethez kapcsolódó dokumentumok, szerződéstervezetek nem felelnek meg a jogszabályokban előírtaknak, vagy

d) a hozzájárulás megadása veszélyezteti az államadósság-mutató előző évhez viszonyított tervezett csökkenését.

(1a)44

(1b)45 A kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó kérelmet a Kormány a Gst. 10/B. § (5) bekezdésében foglaltakon túl akkor utasítja el, ha a 6. § (2) bekezdés f) pontja, valamint az (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti feltételek bármelyike nem teljesül. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel alkalmazása során az önkormányzati kezesség-, és garanciavállalás esetében az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének vége alatt a kezesség és garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő lejártát kell érteni.

(2)46 A Kormány 8. § (2) bekezdés szerinti döntéséről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter haladéktalanul értesíti az önkormányzatot a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül.

10. §47 (1) Adósságmegújító ügylet és kezesség-, illetve garanciavállalás esetén nem kell alkalmazni az 5. § (2a) bekezdés a)–c) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) alpontját, a 6. § (2) bekezdés a) és e) pontját, valamint a 9. § (1) bekezdés b) pontját.

(2) A Gst. 10/A. §-a szerinti működési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén nem kell alkalmazni az 5. § (2a) bekezdés c) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) és df) alpontját, g) és i) pontját, valamint a 6. § (2) bekezdés a), c), e) és f) pontját.

3. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek ügyleteinek engedélyezése

11. § (1)48 A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a Gst. 9. §-a szerinti hozzájárulás iránti kérelmét az alapító, tulajdonos – az Országgyűlés, a Kormány vagy az állam nevében más személy által alapított és az állam tulajdonában álló kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet esetén az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló – szervezetnek küldi meg. Ha az alapító, tulajdonos, illetve az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a kérelemben foglaltakkal egyetért, azt az államháztartásért felelős miniszternek továbbítja.

(2) A kérelem tartalmazza

a)49 a Gst. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelező feladat megjelölését és az azt meghatározó jogszabályi rendelkezésre vagy a működési célra való utalást, és

b)50 fejlesztési célú ügylet esetén a fejlesztési cél megjelölését, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását, a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását és a Gst. 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti elemzést.

(3)51 A kérelemhez – a Gst. 10/C. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok mellett –mellékelni kell

a) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek a kérelem benyújtását megelőző három évről készült, a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóját (ideértve a kiegészítő mellékletet is), továbbá – ha a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a számvitelről szóló törvény alapján könyvvizsgálatra köteles – a beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentést, és

b) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet tárgyévi üzleti tervét vagy nyilatkozatot arról, hogy üzleti terv készítését az alapító, tulajdonos szervezet, illetve az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet nem írta elő.

3/A. 52 A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletének engedélyezése

11/A. § (1)53 Az 1. § szerinti önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletének megkötéséhez a Gst. 10/E. §-a alapján szükséges, illetve a Gst. 10/F. § (2) bekezdése alapján kérhető hozzájárulás iránti kérelmet a Gst. 10/E. § (1) bekezdése szerinti önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, legkésőbb az 5. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig nyújtja be.

(2) A kérelem tartalmazza

a) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, a lehívás ütemezését,

b) fejlesztési célú ügylet esetén a fejlesztési cél megjelölését, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását és a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását és

c) működési célú ügylet esetén a felhasználás céljának összefoglalását.

(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) az önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő, a gazdasági társaságra vonatkozó adatlapot,

b) a gazdasági társaság ügyletére vonatkozóan

bb) az 5. § (3) bekezdés d) pont da) és db) alpontja és h) pontja szerinti dokumentumokat,

bc) a 11. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat,

c) azon további pénzügyi és gazdasági dokumentumokat, amelyekből megállapítható a Gst. 10/E. § (2) bekezdésében foglalt előírások teljesülése.

11/B. § (1) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és azok mellékleteit megvizsgálja. Ennek keretében ellenőrzi, hogy valamennyi melléklet benyújtásra került-e.

(2)54 Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a benyújtást követő 8 napon belül véleményezi, hogy

a) a gazdasági társaság ügylete a benyújtott dokumentumok alapján megfelel-e a Gst. 10/E. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak, és

b) a kérelem és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak.

(3) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, az Igazgatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(4)55 Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint a hiánytalan kérelemről és annak mellékleteiről a (2) bekezdés szerint kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a (3) bekezdés szerinti hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

11/C. §56

11/D. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kérelemről a 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kormány részére előterjesztést készít, melyről a Kormány a 8. § (2) bekezdése szerint dönt.

4. Hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

5.57

13. §58 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését59 megelőzően indított ügyletek esetében az ügyletek indításakor hatályos szabályozást kell alkalmazni.

14. §

15. §

16. §

1. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez60

2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez61

3. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez62

1

Az 1. § a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

2

A 2. § (1) bekezdés 1. pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 6. pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdése az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított, a 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. §-t az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. §-t az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § (1) bekezdését az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (2) bekezdése az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2a) bekezdését az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5. § (2a) bekezdés b) pontja a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § 3. pontja, a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (2a) bekezdés d) pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 7. pontja, a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (2a) bekezdés f) pontját a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (2a) bekezdés g) pontját az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § (2a) bekezdés h) pontját az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 5. § (2a) bekezdés i) pontját a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

17

Az 5. § (3) bekezdése a 271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontja az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontja a 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (3) bekezdés d) pont de) alpontját a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

22

Az 5. § (3) bekezdés d) pont df) alpontját a 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

23

Az 5. § (3) bekezdés e) pontját a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 5. § (3) bekezdés f) pontját a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

25

Az 5. § (3) bekezdés g) pontja a 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított, a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (3) bekezdés h) pontját a 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 5. § (3) bekezdés i) pontját a 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 6. § (1) bekezdése a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 4. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 6. § (1) bekezdés d) pontja az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 6. § (1) bekezdés e) pontját az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 6. § (2) bekezdése a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

32

A 6. § (2) bekezdés d) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

33

A 6. § (2) bekezdés e) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

34

A 6. § (2) bekezdés f) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

35

A 6. § (2a) bekezdését a 271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 10. §-a.

36

A 6. § (4) bekezdése a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (7) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

37

A 6. § (5) bekezdését az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

38

A 7. §-t a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (8) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

39

A 8. § az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

40

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

41

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 9. § (1) bekezdés c) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (7) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

44

A 9. § (1a) bekezdését a 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (8) bekezdés c) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

45

A 9. § (1b) bekezdését a 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § 8. pontja, a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 2. §-a, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (7) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

46

A 9. § (2) bekezdése az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított, a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 10. § az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

48

A 11. § (1) bekezdése a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 11. § (2) bekezdés a) pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 11. § (2) bekezdés b) pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 11. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 3/A. alcímet (11/A–11/D. §) a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. A 3/A. alcím címe a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

53

A 11/A. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

54

A 11/B. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

55

A 11/B. § (4) bekezdése a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (7) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

56

A 11/C. §-t a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (8) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

57

Az 5. alcímet (13–16. §) a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

58

A 13. §-t a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. § (6) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

59

A hatálybalépés időpontja 2019. december 31.

60

Az 1–3. mellékletet az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

61

Az 1–3. mellékletet az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

62

Az 1–3. mellékletet az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére