• Tartalom

359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól1

2018.06.12.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § és 68. § (2) bekezdése szerinti rendelet kiadását célzó előterjesztést az adós gazdálkodó szervezet főtevékenysége szerinti ágazati miniszter – a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a belgazdaságért felelős miniszter, továbbá a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet esetén továbbá az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter) véleményét kikérve – készíti el, és terjeszti a Kormány elé. Az előterjesztés részét képező kormányrendelet-tervezet előkészítésénél figyelembe kell venni a kormányrendelet kihirdetésére a Cstv. 65. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt is.

(2) Az ágazati miniszter – a nyilvános adatbázisok figyelésével és a hivatalosan tudomására jutott információk alapján – haladéktalanul jelzi az (1) bekezdésben említett minisztereknek, amennyiben olyan stratégiai szempontból jelentős gazdálkodó szervezet gazdasági-pénzügyi nehézségeiről szerez tudomást, amelyek ellen a Cstv. IV. fejezete szerinti eljárások indulhatnak, és ezzel egyidejűleg javaslatot tesz a Cstv. IV. fejezetének alkalmazására vagy arra, hogy indokoltnak tart-e – kiemelt közérdekből, gazdaságpolitikai vagy foglalkoztatáspolitikai érdekből – más kormányzati intézkedéseket a gazdálkodó szervezet piaci helyzetének javítására, kiemelt stratégiai jelentőségű feladatai ellátásának támogatására.

2. § (1) Amennyiben az 1. § szerinti együttműködés eredményeképpen az érintett miniszterek szerint a gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségének megelőzése nem lehetséges vagy ebből a célból nem indokolt kormányzati intézkedéseket hozni, a Cstv. IV. fejezet szerinti eljárásba vonás tárgyában készítendő kormány-előterjesztésnek tartalmaznia kell a Kormány döntéséhez szükséges azon információkat, amelyek a csődhelyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezettel szemben indított eljárások esetében indokolják a stratégiailag kiemelt szervezetté történő minősítést.

(2) Ha az előterjesztő hitelt érdemlő információval rendelkezik, az előterjesztésben tájékoztatást kell adni arról, hogy a gazdálkodó szervezet ellen kezdeményeztek-e csődeljárást vagy felszámolási eljárást, és ezek elrendelésére sor került-e, és milyen dátummal.

3. § (1) Az előterjesztésben be kell mutatni

a) a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetét és azt, hogy a társaság tagja-e elismert vagy tényleges vállalatcsoportnak;

b) ki kell térni arra, hogy a gazdálkodó szervezet milyen okból képtelen – akár saját forrásaiból, akár a tulajdonosok által biztosított forrásokból – a veszteséges gazdálkodás okainak, illetve vagyonhiányának megszüntetésére, részesült-e az Európai Bizottság által jóváhagyott megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásban.

(2) Az előterjesztésben tájékoztatni kell arról, hogy

a) a gazdálkodó szervezet lát-e el jogszabályban meghatározott közfeladatot, közszolgáltatást, tevékenysége országos vagy több országra kiterjedő-e, végez-e hatósági engedélyhez kötött vagy koncesszióköteles tevékenységet, és a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás elrendelése ennek folytatását hogyan befolyásolja;

b) – amennyiben a gazdálkodó szervezet a lakosság széles körét érintő közszolgáltatást lát el – ezt a szolgáltatást az érintett területen más szolgáltató is ellátja-e.

(3) Az előterjesztésben

a) be kell mutatni a gazdálkodó szervezet főbb gazdasági és pénzügyi adatait;

b) ismertetni kell – legalább hozzávetőlegesen – az adósságállomány legfontosabb összetevőit (így különösen köztartozás-állomány, tulajdonosok felé fennálló tartozások, banki és szállítói hitelállomány, közműtartozások, foglalkoztatottakkal szemben fennálló tartozások);

c) tájékoztatást kell adni arról, hogy a gazdálkodó szervezet részesül-e nemzetközi vagy hazai pénzügyi támogatásban;

d) – amennyiben már rendelkezésre állnak az ezzel összefüggő, legalább hozzávetőleges adatok – be kell mutatni a lejárt tartozásállománynak a gazdálkodó szervezet saját tőkéjéhez viszonyított arányát.

(4) Az előterjesztésben ismertetni kell

a) – legalább hozzávetőlegesen – a gazdálkodó szervezet foglalkoztatotti létszámát, továbbá azt is, hogy foglalkoztat-e megváltozott munkaképességűeket;

b) azt, hogy az ország mely megyéiben, mely településein lévő telephelyeken történik foglalkoztatás, továbbá a foglalkoztatás megszűnése hogyan befolyásolja az adott települések vagy megyék munkaerőpiaci helyzetét.

(5) Az előterjesztésben meg kell jelölni, hogy a gazdálkodó szervezet a Cstv. 65. § (3) bekezdése szerinti milyen okból minősíthető stratégiailag kiemelt jelentőségűnek.

(6) Az előterjesztésben javaslatot kell tenni arra, hogy a gazdálkodó szervezetre a Cstv. 65–67. §-a, vagy ezen túlmenően a Cstv. 68–70. §-a szerinti eljárásrend is alkalmazandó legyen. Amennyiben az előterjesztő a Cstv. 68–70. §-a szerinti sajátos eljárási szabályok alkalmazását tartja indokoltnak, ismertetnie kell a Cstv. 68. § (2) bekezdése szerinti körülményeket is, továbbá meg kell jelölnie az ott meghatározott közérdeket és ennek megfelelően kell előkészítenie az előterjesztés részét képező kormányrendelet tervezetét.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

1

A rendeletet a 321/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2022. augusztus 21. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére