• Tartalom

36/2011. (IX. 22.) NGM rendelet

36/2011. (IX. 22.) NGM rendelet

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról és a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2011.09.23.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a következő 17. és 18. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„17. peszticidek kijuttatására szolgáló gép: kifejezetten a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti növényvédő szerek kijuttatására szolgáló gép;
18. alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények: az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tervezésével és gyártásával kapcsolatos, olyan kötelező rendelkezések, amelyek célja a személyek egészsége és biztonsága, és adott esetben a háziállatok és a tulajdon, továbbá szükség esetén a környezet magas szintű védelmének biztosítása.”

2. § Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gép vagy részben kész gép csak akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az e rendelet szerinti biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak, és rendeltetésszerű összeszerelés, karbantartás és használat, vagy az ésszerűen előre látható rendellenes használat mellett nem veszélyezteti a személyek, állatok életét, testi épségét, egészségét és a vagyonbiztonságot, valamint adott esetben a környezetet.
(2) A gépet vagy részben kész gépet úgy kell tervezni, gyártani, kialakítani, és akkor lehet forgalomba hozni, ha megfelel az 1. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek. A környezetvédelemmel kapcsolatos alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények csak az 1. melléklet 2.4. pontjában említett gépekre alkalmazandók.”

3. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az e rendelet hatálya alá tartozó CE megfelelőségi jelöléssel, EK-megfelelőségi nyilatkozattal ellátott gép a rendeltetésszerű használat során, az ésszerűen előre látható feltételek mellett veszélyezteti a személyek, állatok vagy anyagi javak biztonságát és adott esetben a környezetet is, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a már forgalomba hozott gép forgalomból való kivonását, megtiltja annak forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, használatát; jogosult elrendelni a termék visszahívását és megtett intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), megjelölve az intézkedés alapjául szolgáló következő okok valamelyikét:
a) az 1. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek való nem megfelelés, vagy
b) a honosított harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása, vagy
c) a honosított harmonizált szabványok hiányosságai.”

4. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § Ez a rendelet
a) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az irányelv 24. cikke kivételével, továbbá
b) a 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. október 21-i 2009/127/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

5. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 2011. december 15-én lép hatályba az 1–5. §, a 8. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet.

(3) E rendelet 2011. december 16-án hatályát veszti.

8. § (1) E rendelet 1–5. §-a, valamint 1. melléklete a 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. október 21-i 2009/127/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 6. §-a a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének és 5. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) NGM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet „Általános alapelvek” alcíme a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. A gépek tervezésekor figyelembe kell venni az általános rész követelményeit és egy vagy több további rész követelményeit, az 1. pontban meghatározott kockázatelemzés eredményétől függően. A környezetvédelemre vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények csak a 2.4. pontban említett gépekre alkalmazandók.”
2. Az R. 1. melléklet 2. Az egyes gépfajtákra vonatkozó kiegészítő alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények pontja a 2.1. pontot megelőzően a következő szöveggel egészül ki:
„Élelmiszeripari gépek, kozmetikai és gyógyszeripari gépek, hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek, hordozható rögzítő és egyéb összekapcsoló gépek, famegmunkáló és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására alkalmas gépek, valamint a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek esetében be kell tartani az ebben a fejezetben foglalt valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményt.”
3. Az R. 1. melléklet 2. Az egyes gépfajtákra vonatkozó kiegészítő alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények pontja a következő 2.4. ponttal egészül ki:
„2.4. PESZTICIDEK KIJUTTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GÉPEK
2.4.1. Általános
A peszticidek kijuttatására szolgáló gép gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének biztosítania kell, hogy az Általános alapelvek 1. pontjában foglalt kockázatelemzésnek és kockázatcsökkentésnek megfelelően elemzés készüljön a környezet peszticidek általi, nem szándékos veszélyeztetésének kockázatairól.
A peszticidek kijuttatására szolgáló gépeket úgy kell megtervezni és gyártani az első bekezdésben említett kockázatelemzés eredményének figyelembevételével, hogy a gépeket a környezet peszticidek általi, nem szándékos veszélyeztetése nélkül lehessen működtetni, beállítani és karbantartani.
A szivárgást minden esetben meg kell akadályozni.
2.4.2. Irányítás és felügyelet
A peszticid kibocsátását a kezelő helyzetéből tudni kell könnyedén és pontosan irányítani, felügyelni és azonnal leállítani.
2.4.3. Feltöltés és ürítés
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megkönnyítse a szükséges mennyiségű peszticiddel való pontos feltöltést, és biztosítsa a könnyű és teljes kiürítést, ugyanakkor megelőzze a peszticid szivárgását, és elkerülje a vízforrás szennyeződését az ilyen műveletek során.
2.4.4. A peszticidek kijuttatása
2.4.4.1. Kijuttatási arány
A gépet fel kell szerelni a kijuttatási arány könnyű, pontos és megbízható beállítására szolgáló eszközzel.
2.4.4.2. Elosztás, elhelyezés és a peszticid szétszóródása
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy biztosított legyen a peszticid célterületre jutása, és minimális legyen a többi területre jutó veszteség, továbbá megelőzzék a peszticid szétszóródását a környezetbe. Adott esetben biztosítani kell az egyenletes és homogén eloszlást.
2.4.4.3. Vizsgálatok
Annak biztosítására, hogy a gép releváns részei megfeleljenek a 2.4.4.1. és a 2.4.4.2. pontban foglalt követelményeknek, a gyártó vagy meghatalmazott képviselője köteles minden érintett géptípus esetében elvégezni vagy elvégeztetni a megfelelő vizsgálatokat.
2.4.4.4. Leállás közbeni veszteség
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megakadályozza a permetező berendezés leállításakor bekövetkező veszteségeket.
2.4.5. Karbantartás
2.4.5.1. Tisztítás
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy lehetséges legyen annak a környezet szennyezése nélküli, könnyű és alapos tisztítása.
2.4.5.2. Szervizelés
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy könnyen és a környezet szennyezése nélkül kicserélhetők legyenek az elhasználódott alkatrészek.
2.4.6. Ellenőrzések
A helyes működés ellenőrzése érdekében lehetővé kell tenni a szükséges mérőműszerek könnyű csatlakoztatását a géphez.
2.4.7. A fúvókák, szűrők és filterek megjelölése
A fúvókákat, szűrőket és filtereket olyan jelöléssel kell ellátni, hogy típusuk és méretük világosan azonosítható legyen.
2.4.8. Az alkalmazott peszticid feltüntetése
A gépet adott esetben olyan külön tartóval kell ellátni, amelyen a kezelő elhelyezheti az alkalmazott peszticid nevét.
2.4.9. Használati utasítás
A használati utasításnak a következő tájékoztatást kell tartalmaznia:
a) a környezetszennyezés elkerülése érdekében a kikeverés, a feltöltés, a permetezés, a kiürítés, a tisztítás, a karbantartási és szállítási munkálatok során megteendő óvintézkedéseket;
b) a peszticid célterületekre való kibocsátásának és a más területekre jutó veszteségek minimalizálásának biztosításához szükséges, és a peszticid környezetbe való szétszóródásának megelőzését, adott esetben egyenletes és homogén elosztását biztosító, a különböző működési környezetekre vonatkozó részletes üzemi feltételeket, ideértve az ezeknek megfelelő előkészítést és beállításokat is;
c) a géphez használható fúvókák, szűrők és filterek típusait és méreteit;
d) a gép helyes működését befolyásoló, kopásra hajlamos alkatrészek, mint például a fúvókák, szűrők és filterek ellenőrzésének gyakoriságát, továbbá cseréjének kritériumait és módját;
e) a kalibrálásra, mindennapi karbantartásra, téli előkészítésre és a gép megfelelő működéséhez szükséges egyéb ellenőrzésekre vonatkozó előírásokat;
f) a gép rendellenes működését előidézni képes peszticidek típusait;
g) útmutatást, hogy a kezelőnek a 2.4.8. pontban említett külön tartón aktualizálnia kell az alkalmazott peszticid nevét;
h) különleges berendezések vagy kiegészítők csatlakoztatását és használatát, valamint a meghozandó szükséges óvintézkedéseket;
i) útmutatást, hogy a gépet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről, valamint a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló rendeletekben kijelölt szervek rendszeresen ellenőrizhetik;
j) a gép azon jellemzőit, amelyeket ellenőrizni kell a megfelelő működés biztosítása érdekében;
k) útmutatást a szükséges mérőműszerek csatlakoztatásához.”
1

A rendelet a 7. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. december 16-án.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére