• Tartalom

36/2011. (V. 12.) VM rendelet

36/2011. (V. 12.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról1

2011.05.13.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 28. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„28. mezőgazdasági parcellák azonosításának biztosítása: olyan tevékenység, amely során a mezőgazdasági parcella esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület töréspontjain határjeleket, különösen határkarókat kell elhelyezni.”

2. § Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosításának biztosításáról gondoskodni.”

3. § Az R. 8. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A kérelemhez mellékelni kell:]

c) Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében a területileg illetékes természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató nyilatkozatát.”

4. § Az R. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdéstől eltérően, a 2011. évben kifizetési kérelem benyújtására – a jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező ügyfél kivételével – az az ügyfél jogosult, aki a 8. § alapján támogatási kérelmet nyújtott be.”

5. § Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

14/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: 3. módosító rendelet) megállapított 1. számú mellékletét és 10. § (6) bekezdését a 3. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § Az R. 10. § (2) bekezdésében az „MVH megyei kirendeltségéhez” szövegrész helyébe az „illetékes erdészeti hatósághoz” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R. 11. § (1) bekezdése.

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 2011. évben kifizetési kérelem benyújtására – a jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező ügyfél kivételével – az az ügyfél jogosult, aki a 10. § alapján támogatási kérelmet nyújtott be.”

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított 12. § (7) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 36/2011. (V. 12.) VM rendelethez

E rendelet előírásainak meg nem feleléséhez köthető jogkövetkezmények

 

A

B

C

D

E

F

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás

Szabályszegés megnevezése

E-
10%

E-
30%

E-
Kizárás

2.

5. § (1) bekezdése

A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést.

A kérelmező határidő előtt kezdte meg a támogatott tevékenységhez kötődő munkálatok valamelyikét.

 

 

X

3.

5. § (4) bekezdése

A támogatásra jogosult a megvalósult agrárerdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább öt évig fenntartani.

A támogatásra jogosult nem tett eleget az 5 éves fenntartási kötelezettségének.

 

 

X

4.

5. § (5) bekezdése

Amennyiben a támogatott terület szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágba tartozik, a támogatásra jogosult köteles a kifizetési kérelem benyújtása előtt azt legelő művelési ágúvá átalakítani, és a legelő művelési ággá történő átalakítást a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni.

A támogatásra jogosult nem tett eleget a művelési ág változás ingatlanügyi hatósághoz történő bejelentési kötelezettségének.

 

 

X

5.

5. § (6) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles gondoskodni arról, hogy a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosítása a teljes támogatási időszak alatt biztosított legyen.

A támogatásra jogosult a mezőgazdasági parcellák azonosíthatóságáról nem gondoskodott, de ez nem akadályozta az ellenőrzést, az objektív mérés végrehajtható volt.

X

 

 

A támogatásra jogosult a mezőgazdasági parcellák azonosíthatóságáról nem gondoskodott, ez akadályozta az ellenőrzést, az objektív mérés nem volt végrehajtható.

 

 

X

6.

5. § (7) bekezdése

A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt követő esetleges pótlásokhoz felhasznált szaporítóanyagok származását tanúsító igazolások eredeti példányát a kötelezettség-vállalási időszak végéig meg kell őriznie.

A származási igazolások eredeti példányai csak részben kerültek megőrzésre.

 

X

 

A származási igazolások eredeti példányai nem kerültek megőrzésre.

 

 

X

7.

6. § (1) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani.

A telepítések határidőre nem történtek meg.

 

 

X

8.

6. § (2) bekezdés
a) pontja

Kizárólag a 3. és a 4. számú mellékletében felsorolt fafajok telepíthetők.

Tiltott fafaj, illetve fa is telepítésre kerültek a területen, de azok együttes elegyaránya nem haladta meg az 5%-ot.

 

X

 

Az elegyarány 5%-ánál nagyobb mértékben nem engedélyezett fafaj is telepítésre került a területen.

 

 

X

9.

6. § (2) bekezdés
b) pontja

A 3. számú mellékletben felsorolt fafajok telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal lehet csak elvégezni.

Nem megfelelő származású szaporító anyag került eltelepítésre.

 

 

X

10.

6. § (2) bekezdés
c) pontja

A 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták legfeljebb 50% elegyarányban telepíthetők.

Az engedélyezett gyümölcsfa fajták elegyaránya a teljes faállomány 51-60%-a közé esik.

X

 

 

Az engedélyezett gyümölcsfa fajták elegyaránya meghaladja a teljes faállomány 60%-át.

 

 

X

11.

6. § (2) bekezdés
d) pontja

A 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású szaporítóanyaggal lehet csak elvégezni.

A telepítéshez felhasznált tájjellegű gyümölcsfák származása nem dokumentált.

 

 

X

12.

6. § (2) bekezdés
e) pontja

A területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm.

A hektáronként telepített fák száma kevesebb, mint 90 darab.

 

 

X

A telepített fák átlagos magassága 60-79 cm közé esik.

X

 

 

A telepített fák átlagos magassága 60 centiméternél kisebb.

 

 

X

13.

6. § (2) bekezdés
f) pontja

A területen hektáronként legfeljebb 150 db fát lehet telepíteni, ügyelve arra, hogy a meglévő és az újonnan telepített fák száma együttesen se haladja meg a 150 db-ot hektáronként.

A hektáronként meglévő fák száma meghaladja az engedélyezett felső határt, de nem több mint 155 darab.

X

 

 

A hektáronként meglévő fák száma több mint 155, de nem több mint 165 darab.

 

X

 

A hektáronként meglévő fák száma több mint 165 darab.

 

 

X

14.

6. § (2) bekezdés
g) pontja

A telepítést úgy kell elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága minimum 6 m legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a kisebb tőtávolsággal, facsoportban vagy facsoportokban is elhelyezhető.

A fák egymástól való távolsága a fák maximum 10%-ánál, vagy annál kisebb arányban nem megfelelő.

X

 

 

A fák egymástól való távolsága a fák több mint 10%-ánál nem megfelelő.

 

X

 

A facsoport, facsoportok a fák 21-30%-át tartalmazzák.

X

 

 

A facsoport, facsoportok a fák több mint 30%-át tartalmazzák.

 

X

 

15.

6. § (2) bekezdés
h) pontja

A támogatásra jogosult a fák telepítését követő ötödik év végére köteles biztosítani, hogy a telepített fák 1-4 éves egyedeinek száma elérje a 6. § (2) e) pontjában meghatározott minimális 100 db-ot hektáronként.

A telepítés 1-4 éves egyedeinek száma 70-90 db közé esik.

 

X

 

A telepítés 1-4 éves egyedeinek száma 70 db alatt van.

 

 

X

16.

6. § (3) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie.

A gyeptelepítéshez használt fajok száma kevesebb volt négynél.

 

X

 

A gyeptelepítéshez használt magkeverék nem tartalmazott pillangós növényt.

 

X

 

17.

7. § (1) bekezdés
a) pontja

A területen tilos a meglévő gyep feltörése.

Meglévő gyep feltörése történt a terület egy részén, vagy egészén.

 

 

X

18.

7. § (1) bekezdés
b) pontja

A területen tilos a felszíni vizek elvezetése.

A területen a felszíni vizek elvezetése történt.

 

 

X

19.

7. § (1) bekezdés
c) pontja

A területen tilos a gyepek túl- legeltetése.

A gyepterületeket túllegeltették.

 

X

 

20.

7. § (2) bekezdése

A területet legeltetéssel, kaszálással, vagy mindkét módon kell hasznosítani.

A gyepterületet egyáltalán nem, vagy nem a megengedett módon hasznosítják.

 

 

X

21.

7. § (3) bekezdése

Gyeptelepítés esetében legeltetni csak a második évtől kezdődően lehet.

Az újonnan telepített gyepen már a telepítés évében is történt legeltetés.

 

 

X

22.

7. § (4) bekezdése

A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, bivaly), juh, ló, szamár és öszvér.

Az ellenőrzés időpontjában a területen nem engedélyezett állatfaj egyede legelt.

 

 

X

23.

7. § (5) bekezdése

A területen található összes idős, méretes fát meg kell hagyni.

Az ellenőrzés időpontjában a területen friss vágáslapú tuskó található, melynek a talajfelszín felett mért törzsátmérője eléri a 30 cm-t.

 

 

X

24.

10. § (2) bekezdése

A telepítésnél felhasznált erdészeti fafajok és a tájjellegű gyümölcsfa fajták származását tanúsító igazolások másolati példányait a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz.

A származást tanúsító igazolások nem, vagy nem teljes körűen kerültek megküldésre az erdészeti hatóság részére.

 

 

X

1

A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2011. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére