• Tartalom

37/2011. (X. 28.) BM rendelet

37/2011. (X. 28.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról1

2019.03.12.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában, valamint 85. § (5) bekezdés b)–c), g) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d)–e), h), n), q) és v) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a)2

b)3

c)4 a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó állomásán,

d)–e)5

f)6

g)7

foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.

2. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóknál a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a magyar nyelvtudás, valamint a magasabb vezetői beosztások és a vezetői beosztások esetében a magyar állampolgárság.

(2)8

(3)9

(4)10

(5)11 A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó állomásánál – a fizikai munkakörök kivételével – a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a magyar állampolgárság.

(6)12

3. § (1) A gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az 1. mellékletben meghatározott ügyintézői munkakörök.

(2)13

(3)14

(4)15 A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó állomása esetében a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek a szociális munkás, valamint a pénzügyi ügyintéző munkakörök.

(5)16

4. § Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául figyelembe vehető a jogi szakvizsga, a mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés, az okleveles könyvvizsgálói képesítés, az adó- vagy társadalombiztosítási ügyintéző (tanácsadói) képesítése, a doktori fokozat (Doctor of Philosophy, Doctor of Liberal Arts), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított, vagy elismert tudományos fokozat és azzal a közalkalmazott rendelkezik.

5. §17 (1) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál magasabb vezető:

a) a főigazgató,

b) a főigazgató-helyettes,

c) az igazgató,

d) az igazgatóhelyettes,

e) a főosztályvezető,

f) a főosztályvezető-helyettes,

g) a főszerkesztő, valamint

h) a főszerkesztő-helyettes.

(2)18

(3) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál vezető:

a) az osztályvezető,

b) az osztályvezető (lelkész),

c) a gazdasági osztályvezető, valamint

d)19 az osztályvezető-helyettes.

(4)20

(5) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál a magasabb vezetői és a vezetői (a továbbiakban együtt: vezetői) megbízás feltétele a szakirányú felsőfokú végzettség, valamint legalább öt év szakmai gyakorlat.

(6)21

(7) Ha a közalkalmazott az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben szereplő emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, besorolásakor, valamint a második és további szakképesítés figyelembevételével a felsőfokú szakképesítésekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő időtartamra adható. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható a vezetői beosztás ellátásával.

6. § (1)22 Az 1. §-ban meghatározott munkáltatóknál az 1–3. melléklet tartalmazza a vezetői beosztásokat, a közalkalmazotti munkaköröket, az ezekhez kapcsolódó fizetési osztályokat, a képesítési és más többletkövetelményeket, a vezetői pótlék mértékét, továbbá azokat a munkaköröket, amelyekben nem kötelező pályázat kiírása.

(2) A munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség (a továbbiakban együtt: képesítés) minden esetben szakirányú képesítést jelent.

(3) A munkaköri jegyzék és az állománytábla az adott munkáltatóra irányadó melléklet szerinti munkaköri megnevezéseket, valamint más, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletben szereplő, az adott munkáltatónál rendszeresített munkaköri megnevezéseket tartalmazhat.

7. § (1) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól felmentés akkor adható, ha

a) az érintett személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy

b) a munkáltató nem foglalkoztat olyan, a képesítési előírásoknak megfelelő közalkalmazottat, aki az adott munkakörbe kinevezhető lenne.

(2) A közalkalmazott kinevezési okmányában fel kell tüntetni az (1) bekezdés szerinti felmentés időtartamát.

(3) A munkáltató a képesítési követelmények alól véglegesen mentesítheti

a) a határozott időre kinevezett közalkalmazottat, valamint

b) az 50. életévét betöltött és a munkakörében legalább tizenöt év gyakorlattal rendelkező, határozatlan időre kinevezett közalkalmazottat.

8. §23

8/A. §24

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmény alól 1992. december 31. napja előtt adott mentesítés mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják.

(3) A képesítési követelmények alól a rendelet hatálybalépése előtt adott felmentés és mentesítés érvényességét a jelen rendelet hatálybalépése nem érinti.

(4)25

7. 26 Átmeneti rendelkezések

10. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 46/2012. (IX. 20.) BM rendelettel (a továbbiakban: BM Rendelet) megállapított 1. § d)–g) pontját, 5. §-t, 6. § (1) bekezdését, 8/A. §-t, és 3. mellékletet a 2012. január 1-je és a BM Rendelet hatálybalépése27 közötti időszakban fennálló jogviszonyokra ezen időszak tekintetében is alkalmazni kell.

1. melléklet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelethez28

A) A rendőrségnél, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó állomásánál, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a közalkalmazottak által ellátható egyes vezetői beosztások, munkakörök megnevezése, fizetési osztálya, valamint a vezetői pótlék mértéke, pályázat alóli mentessége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magasabb vezetői, vezetői beosztások, munkakörök
megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

1.

Magasabb vezetői beosztások

2.

Főigazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

3.

Főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

4.

Főosztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

5.

Főosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

225%

6.

Főszerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

7.

Főszerkesztő-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

8.

Igazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

9.

Igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

10.

Vezetői beosztások

11.

Gazdasági osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

12.

Osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

13.

Osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

14.

Ügyintézői munkakörök

15.

Adatbázis-felelős

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

16.

Adószakértő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

17.

Anyagkönyvelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

18.

Állatorvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

19.

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

20.

Biztonsági vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

21.

Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

22.

Ellenőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

23.

Előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

24.

Energetikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

25.

Fordító

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

26.

Főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

27.

Főenergetikus

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

28.

Főkönyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

29.

Főmérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

30.

Főpénztáros

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

31.

Főrevizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

32.

Gondnokságvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

33.

Jogi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

34.

Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

35.

Kiemelt főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

36.

Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

37.

Könyvvizsgáló

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

38.

Lektor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

39.

Mérnök (a szakterületre utaló megnevezéssel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

40.

Minőségügyi szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

41.

Műszaki ellenőr

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

42.

Olvasószerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

43.

Oktatásszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

44.

Pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

45.

Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

46.

Rejtjelfelügyelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

47.

Rendszerbiztonsági felügyelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

48.

Revizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

49.

Segédhivatal-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

50.

Sokszorosító- és leíróiroda-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

51.

Statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

52.

Szakértő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

53.

Szakértői csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

54.

Számfejtő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

55.

Számítástechnikai programozó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

56.

Számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

57.

Számítógép-hálózat üzemeltető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

58.

Számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

59.

Személyzeti-munkaügyi főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

60.

Szerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

61.

Szociális munkás

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

62.

Szociális ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

 

63.

Szoftverfejlesztő, informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

64.

Titkos ügykezelés-vezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

65.

Tördelő- és képszerkesztő

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

66.

Tördelő szerkesztő

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

67.

Tréner

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

68.

Újságíró

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

69.

Ügykezelés-vezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

70.

Ügyviteli munkakörök

71.

A rendőrségnél, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó állomásánál, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél az ügyviteli munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra.

72.

Adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

73.

Anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

74.

Dokumentátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

75.

Gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

76.

Gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

77.

Hírforgalmazó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

78.

Nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

79.

Operátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

80.

Osztálytitkár

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

81.

Pénzügyi nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

82.

Rajzoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

83.

Rejtjelező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

84.

Rendszer adminisztrátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

85.

Segédelőadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

86.

Személyzeti-munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

87.

Terminálkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

88.

Titkárnő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

89.

Titkos ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

90.

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

91.

Ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

92.

Fizikai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.

A rendőrségnél, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó állomásánál, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a fizikai munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra.

94.

Autófényező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

95.

Autószerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

96.

Autóvillamossági-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

97.

Asszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

98.

Asztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

99.

Ács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

100.

Állatgondozó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.

Általános ápoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

102.

Bádogos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

103.

Beosztott szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

104.

Beszerző

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

105.

Betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

Biztonságtechnikai előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

107.

Burkoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

108.

Büfés

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

109.

Büfévezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

110.

Cukrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

111.

Csomagolási szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

112.

Eligazító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113.

Erőműkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

114.

Esztergályos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

115.

Éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

Élelmiszer raktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

117.

Étteremvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

118.

Fegyveres biztonsági őr

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

119.

Felszolgáló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

120.

Festő-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

121.

Fényező-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

122.

Fényképész

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

123.

Fodrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

124.

Fűtésszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

125.

Garázsmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

126.

Gazdaasszony

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

127.

Gazdaságvezető (főkertész)

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

128.

Gázszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

129.

Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

130.

Gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

131.

Gépmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

132.

Gondnok

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

133.

Hegesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

134.

Helikopter-főszerelő

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

135.

Helikopterszerelő

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

136.

Híradástechnikai szerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

137.

Indító

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

138.

Kapus, portás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139.

Karosszéria-lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

140.

Karbantartó, kazánkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

141.

Kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

142.

Kályhafűtő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143.

Kárpitos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

144.

Kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

145.

Készültségi ügyeletes

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

146.

Kézbesítő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147.

Kocsi mosó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148.

Konyhalány, mosogató

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.

Konyha mészáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

150.

Konyhafőnök, konyhavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

151.

Kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

152.

Laboráns

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

153.

Lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

154.

Liftkezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155.

Mosodavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

156.

Műhelyvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

157.

Műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

158.

Művezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

159.

Önálló szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

160.

Pék

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

161.

Raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

162.

Raktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

163.

Raktárvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

164.

Részlegvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

165.

Részlegvezető szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

166.

Segédmunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.

Sokszorosító

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

168.

Szabó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

169.

Szakasszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

170.

Szállítómunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171.

Szobalány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172.

Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.

Technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

174.

Telefonközpont-kezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175.

Telefonszerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

176.

Úszómester

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177.

Vezető-technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

178.

Villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

179.

Vízijármű-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

180.

Vízvezeték-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

B) A melléklet „A)” része címében felsorolt munkáltatóknál közalkalmazottak által ellátható egyes magasabb vezetői, vezetői beosztások, munkakörök képesítési követelménye
1.    Az „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „G”, „I” közalkalmazotti fizetési osztályokba tartozó munkaköröknél a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény előírásainak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben (a továbbiakban: OKJ) szereplő vagy az ott megjelölt szakképesítésekkel egyenértékű – ha jogszabály másként nem rendelkezik –, a szakképesítés megszerzésének időpontjában államilag elismert szakképesítések fogadhatók el.
2.    Az „E” közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó munkaköröknél az OKJ-ben szereplő szakképesítések mellett az alábbi felsőfokú, illetve emeltszintű szakvizsgák is elfogadhatók:
adóügyi szakvizsga,
felsőfokú államháztartási,
felsőfokú energetikus,
felsőfokú iparjogvédelmi,
felsőfokú munkaügyi,
felsőfokú munkavédelmi,
felsőfokú raktározási szaktanfolyam,
felsőfokú személyzeti,
felsőfokú társadalombiztosítási,
folyamatszervezői,
képesített fővállalkozói,
mérlegképes könyvelői,
közép- és felsőfokú tervgazdasági és beruházási,
okleveles árszakértői,
okleveles ügyvitelszervező,
programtervezői,
rendszerszervezői,
szabványkiadvány-szerkesztői,
szabványosítási vezetői,
számítógép-műszaki,
számítógép-programozó,
ügyvitelgépesítés-szervező.
3.    A „B”, „C” és „D” közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó munkaköröknél az OKJ-ben szereplő szakképesítések mellett az alábbi középfokúnak minősülő szakvizsgák fogadhatók el:
alapfokú statisztikai,
alapfokú tervgazdasági és beruházási,
képesített könyvelő,
középfokú iparjogvédelmi,
középfokú munkaügyi,
középfokú munkavédelmi,
középfokú műszaki ellenőri,
középfokú személyzeti,
szabványszerkesztői,
középfokú szociálpolitikai,
társadalombiztosítási ügyintézői,
ügyvitelszervezői szakvizsga.
4.    Az „F” és „H” közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó vezetői beosztásokban, munkakörökben,
a)    a jogi szakismereteket igénylő, igazgatási és jogi feladatokkal járó, valamint szervezési és titkársági feladatokat ellátó vezetői beosztásokban, munkakörökben
aa)    egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképzettség,
ab)    egyetemi, főiskolai szintű államigazgatási vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképzettség,
ac)    polgári védelmi szakismereteket biztosító főiskolai, egyetemi szintű szakképzettség,
ad)    tűzoltó szakismereteket biztosító főiskolai, egyetemi szintű szakképzettség,
b)    közgazdasági, pénzügyi, számviteli vezetői beosztásokban, munkakörökben egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban vagy katonai felsőoktatási intézményben hadtáp, pénzügyi tagozaton szerzett szakirányú felsőfokú szakképzettség,
c)    műszaki munkakörökben
ca)    egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképzettség,
cb)    katonai felsőoktatásban fegyver technikusi, híradó, vegyvédelmi, műszaki vagy gépjármű-üzemeltetési tagozaton szerzett szakképzettség vagy az a)–c) pontban felsorolt egyetemi, főiskolai végzettség és szakirányú szakképzettség
fogadható el.
5.    A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó állomásán az „F” és „H” közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó vezetői beosztásokban, munkakörökben
a)    a jogi szakismereteket igénylő, igazgatási és jogi feladatokkal járó, valamint szervezési és titkársági feladatokat ellátó vezetői beosztásokban, munkakörökben
aa)    egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
ab)    egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, szociális munkás, hittudományi, bölcsészettudományi vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
ac)    főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, katonai felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
b)    közgazdasági, pénzügyi, számviteli vezetői beosztásokban, munkakörökben egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség
fogadható el.
6.    Ha a rendelet nem tartalmazza a munkáltató által alkalmazni kívánt munkakörre vonatkozóan a megfelelő munkaköri megnevezést, akkor a munkakör ellátására alkalmazni kívánt közalkalmazottat a hasonló munkaköri feladatokat igénylő, a rendeletben szereplő munkakörbe kell besorolni.

2. melléklet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelethez29

3. melléklet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelethez30

1

A rendelet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 16. §-a alapján hatályát vesztette 2019. július 1. napjával.

2

Az 1. § a) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § b) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. pont c) pontja az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § d)–e) pontját a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § f) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § g) pontját a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 64. § a) pontja.

8

A 2. § (2) bekezdését a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 2. § (3) bekezdését a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § (4) bekezdését a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. § (5) bekezdése az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (6) bekezdését a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3. § (2) bekezdését a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3. § (3) bekezdését a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 3. § (4) bekezdése az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 28. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (5) bekezdését a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 5. § a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (2) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 64. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 5. § (3) bekezdés d) pontja a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (4) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 64. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 5. § (6) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 64. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 6. § (1) bekezdése a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

23

A 8. §-t a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 8/A. §-t a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 64. § e) pontja.

25

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 7. alcímet (10. §) a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelet 7. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2012. szeptember 21.

29

A 2. mellékletet a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 3. mellékletet a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 64. § f) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére