• Tartalom

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról1

2023.10.01.

A Kormány a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében, valamint – a 2. § tekintetében – 30. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások (a továbbiakban: nyilvántartás) adatfeldolgozóinak körét, az adatfeldolgozó igénybevételének kötelező vagy az adatkezelő döntésétől függő jellegét a melléklet határozza meg.

(2) A melléklet állapítja meg, hogy a meghatározott adatfeldolgozó tevékenysége valamennyi adatfeldolgozásra, az elektronikus adatfeldolgozásra vagy a nem elektronikus adatfeldolgozásra terjed ki.

2. § (1) A nyilvántartás adatkezelője (a továbbiakban: adatkezelő) e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul felülvizsgálja az általa kezelt nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység körülményeit annak érdekében, hogy meghatározza azon intézkedéseket, amelyek az adatfeldolgozási tevékenység a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvénnyel (a továbbiakban: Adatvagyontv.) megállapított rendelkezéseknek megfelelő végzéséhez szükségesek.

(2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat eredménye alapján az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 2011. március 31-ig

a) kezdeményezi az Adatvagyontv.-nek nem megfelelő, a nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó hatályos magánjogi szerződések megszüntetését vagy módosítását, akként, hogy a szerződés megszüntetéséből vagy módosításából az adatkezelőre vagy más állami szervre háruló fizetési kötelezettség mértéke a lehető legalacsonyabb legyen,

b) megkezdi a mellékletben meghatározott adatfeldolgozó megbízásához vagy – ha az a melléklet alapján lehetséges – az adatfeldolgozás önálló végzéséhez szükséges intézkedések előkészítését, valamint

c) megkezdi azon intézkedések előkészítését, amelyek az általa kezelt nyilvántartás 2012. január 1-jét követő rendeltetésszerű működésének biztosításához szükségesek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez2

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói

A

B

C

D

1.

A nyilvántartás megnevezése

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozás köre

Az adatfeldolgozó igénybevételének jellege

2.

Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

3.

Az állami foglalkoztatási szerv feladatainak ellátásához szükséges adatbázis

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

4.

Egységes szociális nyilvántartás

Magyar Államkincstár központi szerve

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

5.

A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásokban kezelt adatokhoz kötődő adatfeldolgozói feladatok

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

6.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

7.

Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

8.

Földhasználati nyilvántartás

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

teljes adatfeldolgozás

kötelező

9.

Az államhatár adatbázisa, az állami nagyméretarányú topográfiai térképi adatbázisok, az állami távérzékelési adatbázisok, a Földrajzinév-tár adatbázis

földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

teljes adatfeldolgozás

kötelező

10.

Az alapponthálózati pontok adatbázisa, az állami földmérési alaptérképi adatbázis, az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisai.

földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

teljes adatfeldolgozás

kötelező

11.

Ingatlan-nyilvántartás, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

teljes adatfeldolgozás

kötelező

12.

Közepes és kisméretarányú állami topográfiai térképek

MH Geoinformációs Szolgálat és HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

teljes adatfeldolgozás

kötelező

13.

Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti, belföldi székhelyű átlátható szervezet

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

14.

Egészségbiztosítási nyilvántartás

kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

15.

Központi útiokmány-nyilvántartás

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

16.

Szabálysértési nyilvántartási rendszer

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

17.

Közúti közlekedési nyilvántartás

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

18.

A Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosainak nyilvántartása

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

19.

Kulturális örökségvédelmi nyilvántartás

államigazgatási szerv

elektronikus adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

20.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt adóhatósági és vámhatósági adatok nyilvántartása

Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Kft.

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

21.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt, a 19. pont alá nem tartozó adatok nyilvántartása

Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Kft.

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

22.

Cégnyilvántartás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

teljes adatfeldolgozás

kötelező

23.

Központi idegenrendészeti nyilvántartás

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

24.

A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási feladataihoz kapcsolódó nyilvántartási rendszerek

kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

25.

N.SIS

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

26.

Kötvénynyilvántartás

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

27.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

28.

Bűnügyi nyilvántartási rendszer

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

kötelező

29.

30.

Természetes személyek közhiteles országos adósságrendezési nyilvántartása, az adósságrendezési eljárással összefüggő hirdetményi rendszer

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

elektronikus adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

31.

Természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő nyomtatványellenőrzési és nyomtatványkitöltő informatikai rendszer

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

32.

fizetésképtelenségi nyilvántartás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

elektronikus adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

33.

A Nemzeti Választási Iroda adatkezelésében lévő, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott választási nyilvántartásokat kezelő informatikai rendszer

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

34.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben benyújtott névjegyzéki kérelmének regisztrációs előfeldolgozását végző informatikai rendszer

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

1

A rendeletet a 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére