• Tartalom

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

2022.04.02.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók: az Üzletszabályzatban nevesített és ott leírt feltételrendszer mellett igénybe vehető hiteltermékek, amelyek a Széchenyi Kártya Program részét képező, azon belül elkülönült szabályok szerint működő konstrukciókat jelentik;

b)1 de minimis támogatás:

ba) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás,

bb) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás, továbbá

bc) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

c)2 hitelintézet: a KAVOSZ Zrt. honlapján nevesített, a KAVOSZ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló hitelintézet;

d) igénylőlap: az igényléséhez szükséges, Üzletszabályzatban közzétett nyomtatvány;

e) kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

f)3

g)4 támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték;

h)5 társult szervezet: a KAVOSZ Zrt.-vel társulási megállapodást kötött mezőgazdasági érdekképviseleti szervezetek;

i)6 Üzletszabályzat: a Széchenyi Kártya Programon belül kiadott, az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók részletes szabályait tartalmazó, mindenkori hatályos, a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) honlapján közzétett üzletszabályzat;

j)7 bírálati díj: a hatályos üzletszabályzat szerint a hitelszerződés megkötésekor és felülvizsgálatakor a hitelintézet által a hitel biztosításának ellenértékeként beszedett díjtétel (különösen: kártyadíj, bírálati díj, keretbeállítási jutalék);

k)8 átlagos hitelösszeg: az adott kamatperiódusban a szerződött hitelkeret alapján ténylegesen igénybevett kölcsön átlagszámítás szabályai szerint számított átlagos napi összege;

l)9 egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem;

m)10 egy és ugyanazon vállalkozás: a Korm. rendelet 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozás.

n)11 átmeneti támogatás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti támogatás.

o)12 sertés: az ex 0103921900 vámtarifaszámú, legalább 70 kg élősúlyú vágósertés vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer szerinti tenyészsertés.

2. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók célja, címzettjei és mértéke

2. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók célja

a) azon vállalkozások és természetes személyek támogatása, akik (amelyek)

aa) mezőgazdasági termeléssel,

ab) halgazdálkodással,

ac) mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával,

ad) erdőgazdálkodással,

ae) vadgazdálkodással

foglalkoznak;

b) a vidéki munkahelyek megőrzése;

c) további munkahelyek teremtésének az elősegítése; valamint

d) a mezőgazdasági vállalkozások likviditási problémáinak áthidalása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez (a továbbiakban: Folyószámlahitel) támogatás vehető igénybe.

(3)13 Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók igénybevevői köre, egyúttal a támogatás címzettjei azon – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozás kritériumoknak megfelelő – vállalkozások, valamint azon természetes személyek (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági vállalkozás), akik (amelyek)

a) az (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja szerinti tevékenységet végeznek, és

b) az Üzletszabályzatban rögzített igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

(4) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz biztosított támogatások formái:

a) kamattámogatás és

b) kezességi díjtámogatás

c)14 költségtámogatás.

(5)15 Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz kezességvállaló intézmény kezessége kapcsolódik. Ha a kezességi díjtámogatásra a mezőgazdasági vállalkozásnak nincs szabad csekély összegű támogatási kerete, az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók kezességi díjtámogatás nélkül is nyújthatóak.

(5a)16 Átmeneti támogatás igénylése esetén, ha a kezességi díjtámogatásra a mezőgazdasági vállalkozásnak nincs szabad átmeneti támogatási kerete, akkor az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók kezességi díjtámogatás nélkül is nyújthatóak.

(6)17 A támogatástartalom kiszámítása a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján történik azzal, hogy a támogatástartalom forint összegének kiszámításánál az igénylés benyújtásának időpontjában érvényes adatokat kell figyelembe venni, továbbá a (8a) bekezdés szerinti támogatás megállapításának időpontjában hatályos hitelszerződés esetén kizárólag a támogatásnövekményt kell figyelembe venni.

(7)18 A (4) bekezdésben meghatározott támogatások azon Folyószámlahitel esetén vehetők igénybe, amelynek összege százezer forint pozitív egész számú többszöröse, de minimum ötszázezer forint, maximum 200 millió forint, és futamideje legfeljebb 3 év.

(8)19 A támogatás mértéke – kivéve a (8a) és (8d) bekezdésben foglalt eseteket –

a) évi 4 százalékpontnyi kamattámogatás, valamint

b) a hitelhez nyújtott kezességi díj 50%-áig terjedő támogatás azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.

(8a)20 A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]

a)21 az 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke

aa) a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,

ab) a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére,

ac)22 a 2015. május 1. és 2016. június 30. között (a határnapokat beleértve) hatályossá vált hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj és kezelési költség, valamint a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,

ad)23 a 2015. április 30-áig hatályossá vált hitelszerződések esetében a 2015. április 30-át követően esedékessé váló, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel hátralévő futamideje alatt esedékes bírálati díj és kezelési költség, valamint a különdíj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,

b)24 kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2017. május 31-ig hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében, vagy a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2017. május 31-ig hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke

ba)25 az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését26 megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését27 megelőzően hatályossá vált hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően hatályossá vált hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámla hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és ahol a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,

bb)28 az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését29 megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépését30 megelőzően hatályossá vált hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően hatályossá vált hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeretnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,

bc)31 az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése és 2017. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályossá vált hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára, valamint a ba) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,

bd)32 az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályossá vált hitelszerződések esetében az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel hátralévő futamideje alatt esedékes bírálati díj, a különdíj együttes összegének 100%-ára, valamint a ba) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,

c)33 a 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében vagy az 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő, vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező és az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke

ca) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület és a mezőgazdasági vállalkozás választása szerint vagy a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, fóliás termesztésként jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által igazolt terület összegének minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámlahitel esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és ahol a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,

cb) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület és a mezőgazdasági vállalkozás választása szerint vagy a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, fóliás termesztésként jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által igazolt terület összegének minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeretre eső kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,

cc) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára, valamint a ca) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.

(8b)34 A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában, továbbá a (8d) bekezdés a) és c) pontjában foglalt költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén a költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó összegére vonatkozik.

(8c)35 A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában, továbbá a (8d) bekezdés a) és c) pontjában foglalt költségtámogatás esetén – a kezelési költségtámogatás kivételével – a támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(8d)36 Sertéstenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági vállalkozás esetében az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet hatálybalépését követő nap és 2022. június 30. között – a határnapokat is beleértve – hatályba lépett hitelszerződés esetén a támogatás mértéke

a) minden megkezdett egész állategység után számított, állategységenként legfeljebb ötszázezer forint összegű hitelkeret alapján megállapított hitelkeretből igénybe vett folyószámlahitel esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás és 100% kezelési költség támogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os támogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után

aa) a kamattámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,

ab) a kezelési költség támogatás nem vehető igénybe;

b) minden megkezdett egész állategység után számított, állategységenként legfeljebb ötszázezer forint összegű hitelkeret alapján megállapított hitelkeretre eső kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe;

c) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri szerződéskötési díj, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj együttes összege szerinti 100% költségtámogatás.

(9)37 Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében létrejött ügylet támogatástartalmának kimutatásakor a kamat-, kezelési költség, kezességi díj támogatás összegének euróra történő átszámításakor az igénylőlap benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

3. A támogatás forrása

3. §38 A kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás és a költségtámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § (1)39 Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)

a)40 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy az igénylőlap benyújtásával egy időben igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;

b) nyilatkozik arról, hogy az igénylőlap benyújtásának időpontjában:

ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt;

c)41 a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt támogatás, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatás vonatkozásában a KAVOSZ Zrt. részére az igénylőlapon vagy külön dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a magasabb összegű támogatást kívánja igénybe venni azzal, hogy külön dokumentumban történő nyilatkozattétel esetén annak a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2016. augusztus 31-én, a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba), bb), bc) és bd) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2017. május 31-én a 2. § (8a) bekezdés c) pont ca), cb) és cc) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2018. május 31-én a KAVOSZ Zrt.-nél rendelkezésre kell állnia;

d)42 a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt támogatások, illetve a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költség támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosító adatait összesítő, valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjának – amely esetben az ültetvény területe szempontjából a tábla igényelt területe megnevezésű adat az irányadó – vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapjának, fóliás termesztés esetén az egységes kérelem fóliás termesztéssel érintett terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjának – amely esetben a fóliás termesztés területe szempontjából a tábla igényelt területe megnevezésű adat az irányadó – vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás másolati példányának benyújtásával a KAVOSZ Zrt. számára;

e)43 a Széchenyi Kártya Programba tartozó olyan termékkel, amely kizárja új, az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókba tartozó termék igénylését

ea) nem rendelkezik, vagy

eb) rendelkezik és az Üzletszabályzat lehetővé teszi, akkor vállalja, hogy az újonnan igényelt Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókba tartozó termékből a korábbi Széchenyi Kártya Programba tartozó termékből fennálló tartozását maradéktalanul megfizeti;

f)44 a 2. § (8d) bekezdésében foglalt támogatások igénybevételének jogosultságát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által üzemeltetett, ügyfélkapun keresztül elérhető webENAR felületen közzétett és onnan letölthető, a mezőgazdasági vállalkozás saját tenyészetére vonatkozó – az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján meghatározott, átlagos állategységben kifejezett sertésállományról szóló – dokumentum nyomtatott és a mezőgazdasági vállalkozás által aláírt példányának az igénylőlaphoz történő csatolásával igazolja a KAVOSZ Zrt. számára.

(2)45 Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel fennállásának ellenőrzését a KAVOSZ Zrt. végzi. A támogatás halmozódása a Törvény szerinti jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szankciók alkalmazását vonja maga után.

5. Az intézkedés lebonyolítása, a támogatás igénylése

5. § (1)46 Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos feladatokat kizárólagos joggal a Kincstár és a KAVOSZ Zrt. látják el.

(2)47 A Kincstár

a)48 teljesíti a KAVOSZ Zrt., valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány részére a mezőgazdasági vállalkozás nyilvántartott de minimis támogatási keretének ellenőrzéséhez kapcsolódó (elektronikus) adatszolgáltatást,

b) ellátja a mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában a de minimis támogatási kereteknek az ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges feladatokat,

c) ellátja a mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában az egyéni de minimis támogatási keretekhez kapcsolódó zárolási, lekötési, továbbá szükség esetén támogatási keret felszabadítási műveleteket,

d)49 kiállítja a kamat- és kezességi díjtámogatásról, valamint a költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást,

e) elvégzi a támogatáslehívási kérelmekkel kapcsolatos hatósági feladatokat és

f) folyósítja a támogatást.

(3)50 A KAVOSZ Zrt.

a) ellátja az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók

aa) koordinálásával és

ab) lebonyolításával

kapcsolatos feladatokat,

b)51 az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyetértésével elkészíti az Üzletszabályzatot; továbbá

c) ellátja az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feladatokat.

(4) Az (3) bekezdés a) pont ab) alpontja vonatkozásában a lebonyolítás során ellátja a támogatások elszámolásával, az informatikai rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

(5)52 A KAVOSZ Zrt. a jogszabályi változásokból, illetve az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosításokból adódó változások miatt a miniszter előzetes egyetértése nélkül is módosíthatja az Üzletszabályzatot, amely módosításokról a módosítás hatálybalépését követő tizenöt napon belül köteles tájékoztatni a minisztert.

6. § (1)53 A mezőgazdasági vállalkozás az igénylőlapot az Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes irodáiban folyamatosan nyújthatja be. A mezőgazdasági vállalkozásnak az igénylőlaphoz csatolnia kell a Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat, valamint mindazon dokumentumokat, amelyet az Üzletszabályzat előír, és nyilatkoznia kell az Üzletszabályzatban előírt feltételek elfogadásáról. Amennyiben a mezőgazdasági vállalkozás rendelkezik társult szervezet által kibocsátott ajánlással – amely igazolja, hogy mezőgazdasági tevékenységet folytat – úgy azt az igénylőlaphoz csatolni kell, amely regisztrációs díjfizetési kedvezményre jogosít.

(2)54 A Kincstár a kamattámogatásról, a kezelési költségtámogatásról és a kezességi díjtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet elektronikus úton vagy postai úton, a hitelszerződés hatályossá válását követő harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályossá vált hitelszerződés, továbbá az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendeletben [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályossá vált hitelszerződése esetén a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt támogatásról, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást a Kincstár a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és elektronikus vagy postai úton megküldi a mezőgazdasági vállalkozás hivatalos elérhetőségére. A 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásról, a bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályossá vált hitelszerződés esetén, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásról, a bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról

a) a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 65/2016. (IX. 21.) FM rendelettel [a továbbiakban: 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet] meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet hatálybalépése55 előtt hatályba lépett, illetve

b)56 a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 3. mellékletében a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel meghatározott településen mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépése57 előtt hatályba lépett

hitelszerződése esetén a Kincstár a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a támogatástartalom-igazolást a mezőgazdasági vállalkozás részére, és a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, a c) pont cc) alpontjában, valamint a (8d) bekezdés c) pontjában foglalt, kezelési költségen kívüli költségtámogatás esetén a Kincstár a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról.

(3)58 Az igénybe vett csekély összegű támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

6. Kifizetés

7. § (1)59 A hitelintézet a támogatáslehívási kérelmet a kamattámogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig, a kezességi díjtámogatásra vonatkozóan az első évre (törtévre) vonatkozó kezességi díj tekintetében a hitelszerződés hatálybalépését követő hó végéig, ezt követően évente egy alkalommal az Üzletszabályzatban meghatározott időpontig a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be a KAVOSZ Zrt. részére, amely a támogatáslehívási igény előzetes adminisztratív ellenőrzését és az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján történő támogatásigénylések esetén a Kincstár vonatkozó közleményében foglaltak szerint a támogatás összegének megállapításához szükséges adatok megadását és hitelintézettel történő egyeztetését követően továbbítja azt a Kincstárhoz. A hitelintézet az esedékesség időpontjában megelőlegezi a hitelfelvevő mezőgazdasági vállalkozás részére járó, 2. § (8) bekezdése és a 2. § (8d) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatásokat. A hitelfelvevő esedékességkor a támogatással csökkentett kamatot, kezelési költséget és kezességi díjat fizeti meg a hitelintézet részére.

(1a)60 A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését61 megelőzően hatályossá vált hitelszerződés vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően esedékessé vált, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott új települések valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenységek valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése62 napját megelőző napig hatályossá vált hitelszerződése vonatkozásában a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően esedékessé vált, a hitelintézet által nem megelőlegezett kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le bármely kamattámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig.

(1b)63 A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését64 megelőzően hatályossá vált hitelszerződése vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját65 megelőző napig hatályossá vált hitelszerződése vonatkozásában a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés a) pontjában foglalt kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-éig. Az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése66 napját megelőző napig hatályossá vált hitelszerződés, valamint a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet hatálybalépése67 előtt hatályossá vált, illetve a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 3. mellékletében a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel meghatározott településen mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépése68 előtt hatályossá vált hitelszerződése esetén a hitelintézet által nem megelőlegezett és a 7. § (1) bekezdése szerinti támogatáslehívási időpontokban a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat hiányában le nem hívott, a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2017. június 30-áig.

(1c)69 A hitelintézet legkésőbb a 2016. második negyedévi kamatfizetési időponttól és a 2017. évre esedékes kezességi díjfizetés időpontjától kezdődően megelőlegezi és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást. A hitelintézet a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt támogatásból a 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti összeget a fizetések esedékességekor megelőlegezi a hitelfelvevő számára és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt teljes támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, illetve c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást.

(1d)70 A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában, továbbá a (8d) bekezdés c) pontjában foglalt kezelési költségen kívüli támogatások igénybevételéhez a mezőgazdasági vállalkozás évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon támogatási kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát, azzal, hogy a benyújtott számlákon és számviteli bizonylatokon az ellenérték teljesítésének időpontja legfeljebb tizenkét hónappal lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál. A Kincstár a támogatási kérelemről döntést hoz, és támogatás megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás folyósításáról a mezőgazdasági vállalkozás részére.

(1e)71 A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályossá vált hitelszerződése, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályossá vált hitelszerződése vonatkozásában a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés a) pontjában foglalt kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig.

(2)72 Az (1), (1a), (1b) és (1e) bekezdés szerinti támogatáslehívási kérelmek Kincstárhoz történő beérkezésétől számított tizenöt napon belül meghozott döntést követően a Kincstár haladéktalanul folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó kamat- és kezességi díjtámogatást, valamint kezelési költségtámogatást a hitelintézet részére. A hitelintézet részére folyósított, a hitelintézet által nem megelőlegezett támogatásokat a hitelintézet nyolc napon belül átutalja a mezőgazdasági vállalkozás fizetési számlájára.

(3)73 Ha az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan a hitelszerződés futamidejének lejárta előtt

a) a hitelszerződés a hitelintézet vagy a mezőgazdasági vállalkozás általi felmondására vagy a hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére,

b) a hitelkeret összegének csökkentésére, vagy

c) a hitelkeret ütemezett visszafizetésére

kerül sor, a hitelintézet legkésőbb az a) pont szerinti esetben a hitelszerződés felmondását vagy megszüntetését, míg a b) és c) pont szerinti esetekben a módosítást rögzítő hitelszerződés hatálybalépését követő 40 napon belül elszámol a Kincstár által korábban folyósított kezességi díjtámogatás időarányos részével.

(4)74 A (3) bekezdés szerinti elszámolás esetén a hitelintézet a kezességi díjtámogatás jövőben fel nem használt részét a Kincstár 10032000-00287560-00000031 Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára visszautalja.

(5)75 A támogatás (4) bekezdés szerinti visszafizetésével egyidejűleg a hitelintézet – a kapcsolódó támogatástartalom módosításának KAVOSZ Zrt. felé történő kezdeményezése mellett – írásban tájékoztatja a Kincstárt a visszafizetéssel érintett ügyletről, valamint a visszafizetés indokáról.

(6)76 A hitelintézet vonatkozásában a Törvény 56. § (2) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.

6a.77 A de minimis támogatásokra vonatkozó szabályok

7/A. § (1) A de minimis támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a Korm. rendelet 11–11/A. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet), valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(3) Nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános de minimis támogatás

a) olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak a következő esetekben:

ca) ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) ha a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

d) harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre, nevezetesen az exportált mennyiségek támogatására, valamint értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

e) importáru helyett belföldi áru használatához;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás számára teherszállító jármű megvásárlására;

g) hitel vagy kezességvállalás formájában, amennyiben a kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(4) Nem nyújtható az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági de minimis támogatásként olyan támogatás,

a) amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b) amely a harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységre irányul, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

c) amely az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött.

(5) Nem nyújtható a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati de minimis támogatásként olyan támogatás,

a) amelynek összegét a piacon beszerzett vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg;

b) amelynek célja

ba) halászhajó vásárlása,

bb) halászhajó főhajtóművének vagy kiegészítő hajtóművének korszerűsítése vagy cseréje,

bc) hajó halászati kapacitásának növelését célzó műveletek vagy halfelderítési képesség növelését célzó berendezés vásárlása,

bd) új halászhajó építése vagy halászhajó behozatala,

be) halászati tevékenység ideiglenes vagy végleges szüneteltetése, kivéve ha az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet erről kifejezetten rendelkezik,

bf) felderítő halászat,

bg) vállalkozás tulajdonjogának átadása,

bh) közvetlen újratelepítés, kivéve, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti újratelepítés,

bi) a harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

c) amely az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött.

7/B. § (1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(2) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(4) Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében a 717/2014/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi ágazat vagy ágazatok, tevékenységi körök vonatkozásában nyújtott csekély összegű támogatással, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a halászati és akvakultúra-ágazatban végzett tevékenységek ne részesüljenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

7/C. § (1)78 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2)79 A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két üzleti évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(3)80 Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.

(4)81 A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon halászati és akvakultúra-ágazati vállalkozás részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt halászati csekély összegű támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve ugyanezen rendelet 3. cikke (3) bekezdésében foglalt felső határt.

6b.82 Átmeneti támogatás

7/D. § (1)83 A 2021. január 1-jétől benyújtott igénylések alapján a legkésőbb 2022. június 30. napjáig hatályossá vált hitelszerződésekhez kapcsolódó, 2. § (8) bekezdése szerinti kamattámogatás, kezességi díjtámogatás, valamint a 2. § (8d) bekezdés a) pontja szerinti kamattámogatás és kezelési költség támogatás, a 2. § (8d) bekezdés b) pontja szerinti kezességi díjtámogatás és a 2. § (8d) bekezdés c) pontja szerinti költségtámogatás – figyelemmel a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra – átmeneti támogatásként is igényelhető.

(2) A mezőgazdasági vállalkozás által igénybe vehető átmeneti támogatás összege legfeljebb

a) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR'08 011, 012, 013, 014, 015 kód alá,

b) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR'08 017, 02, 10 (kivéve: 102), 11, 462, 463 kód alá, vagy

c) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR'08 03, 102 kód alá

tartozó tevékenység.

(3) Az átmeneti támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági vállalkozás jogosult, aki az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

a) a saját és a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) azonosító adatairól (adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító);

b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére megítélt

ba) átmeneti támogatás euróban kifejezett támogatástartalmáról,

bb) átmeneti támogatás jogcíméről, és

bc) átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;

c) az általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált átmeneti támogatási kérelem vonatkozásában

ca) a kérelemben jelzett támogatási összeg euróban kifejezett támogatástartalmáról,

cb) az átmeneti támogatás jogcíméről, és

cc) az átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;

d) arról, hogy középvállalkozásként 2019. december 31-én nem minősült a Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

e) arról, hogy mikro- és kisvállalkozásként nem részesült a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban, és

f) arról, hogy tudomásul veszi, hogy a KAVOSZ Zrt. a szabad átmeneti támogatási keretének ellenőrzése céljából a Kincstártól erre vonatkozóan adatokat kérjen és a Kincstár az erre vonatkozó adatokat a KAVOSZ Zrt. részére átadja.

(4) A támogatás átmeneti támogatásként történő igénylése esetén az igénylőlap tartalmazza a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

(5) A támogatás átmeneti támogatásként történő igénylése esetén az igénylőlapon benyújtott hitelkérelem a mezőgazdasági vállalkozás (3) bekezdés szerinti nyilatkozatai, valamint a 2. § (1) bekezdésében, a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak, és az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek történő megfelelés alapján fogadható be. A hitelkérelem befogadásához szükséges feltételek teljesülését a KAVOSZ Zrt. a rendelkezésére álló adatok és nyilatkozatok alapján ellenőrzi.

(6)84 A KAVOSZ Zrt. a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatok tartalmáról, valamint a befogadott hitelkérelem adatai alapján a kamattámogatás, a kezelési költség támogatás, a kezességi díjtámogatás és a kezesség várható támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére.

(7) A Kincstár a (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését, és erről – a hitelügylet várható támogatástartalmának egyidejű zárolása mellett – három munkanapon belül értesíti a KAVOSZ Zrt.-t.

(8)85 A KAVOSZ Zrt. a hitelszerződés hatályossá válására vonatkozó banki adatszolgáltatást követő öt munkanapon belül adatot szolgáltat a Kincstár részére a kamattámogatás, a kezelési költség támogatás és a kezességi díjtámogatás mértékéről, valamint a kezesség tényleges támogatástartalmáról, amely alapján a Kincstár elvégzi a (7) bekezdés szerinti zárolás feloldásával és a tényleges támogatástartalom lekötésével összefüggő feladatokat, valamint megküldi a mezőgazdasági vállalkozás részére a kamattámogatásról, a kezelési költség támogatásról és a kezességi díjtámogatásról szóló támogatástartalom-igazolást.

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az átmeneti támogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.

(10) Átmeneti támogatás igénylése esetén nem kell alkalmazni a 6. § (3) bekezdésében és a 7/A–7/C. §-ban foglaltakat.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8/A. §86 E rendeletnek a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § c) és g) pontját, 2. § (6) bekezdését, valamint 7. § (3)–(5) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor87 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8/B. §88 E rendeletnek a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított

a) 2. § (8) bekezdését a 2015. december 31-ét követően megkötött Folyószámlahitel-szerződések vonatkozásában,

b) 7. § (6) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépésekor89 folyamatban lévő ügyekben

is alkalmazni kell.

8/C. §90 E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 7/C. § (3) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

8/D. §91 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2022. (III. 30.) AM rendelettel megállapított 2. § (8b) bekezdését, 2. § (8c) bekezdését, 7. § (1) bekezdését, 7/D. § (1), (6) és (8) bekezdését a 2021. december 31-étől nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet

a)92 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b)93 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint

c)94 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet

d)95 az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.

1. melléklet a 39/2011. (V. 18.) VM rendelethez96


A sertéstenyészetekben megállapítható átlagos állategység számítási módszertana
SZÁE: az e rendelet alapján számított átlagos állategység
t: adott termelő
Hi: a sertés Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (a továbbiakban: ENAR) hiánytalan adatszolgáltatással lejelentett és berögzített, a vizsgált időszakban havonta kiszállított hízólétszám
K: a sertés ENAR-ba hiánytalan adatszolgáltatással bejelentett és élőként nyilvántartott, jelölt tenyészsertés létszám 2021. szeptember 30. napjára vonatkozóan
Vizsgált időszak: 2020. október 1. és 2021. szeptember 30. közötti időszak (i = 1–12)
1

Az 1. § b) pontja a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § c) pontja a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § f) pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 56. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § g) alpontja a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § h) pontja a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § i) pontja a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § j) pontját a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. § k) pontját az 51//2016. (VII. 21.) FM rendelet 5. §-a iktatta be.

9

Az 1. § l) pontját az 51//2016. (VII. 21.) FM rendelet 5. §-a iktatta be.

10

Az 1. § m) pontját a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Az 1. § n) pontját a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

12

Az 1. § o) pontját a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A 2. § (3) bekezdése a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 2. § (4) bekezdés c) pontját a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 2. § (5) bekezdése a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. § (5a) bekezdését a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 2. §-a iktatta be.

17

A 2. § (6) bekezdése a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. § (7) bekezdése a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított, a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 2. § (8) bekezdése a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 20. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 2. § (8a) bekezdését a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (4) bekezdése iktatta be, szövege az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

21

A 2. § (8a) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) alpontja a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 2. § (8a) bekezdés a) pont ad) alpontja a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 2. § (8a) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet 12. § a) pontja, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 7. § a) pontja, a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) alpontja a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 3. §-ával megállapított, a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A hatálybalépés időpontja 2016. július 22.

27

A hatálybalépés időpontja 2017. április 11.

28

A 2. § (8a) bekezdés b) pont bb) alpontja a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 3. §-ával megállapított, a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A hatálybalépés időpontja 2016. július 22.

30

A hatálybalépés időpontja 2017. április 11.

32

A 2. § (8a) bekezdés b) pont bd) alpontja a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 2. § (8a) bekezdés c) pontját a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 2. § (8b) bekezdését a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 2. § (8c) bekezdését a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 2. § (8d) bekezdését a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 2. §-a iktatta be.

39

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (10) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 10. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

41

A 4. § (1) bekezdés c) pontját a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 4. §-ával megállapított, a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

42

A 4. § (1) bekezdés d) pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 56. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

43

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

45

A 4. § (2) bekezdése a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

47

Az 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 45. § c) pontjával megállapított szöveg.

48

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

49

Az 5. § (2) bekezdés d) pontja a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

50

Az 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

51

Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

52

Az 5. § (5) bekezdését a 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

53

A 6. § (1) bekezdése a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

54

A 6. § (2) bekezdése a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 5. §-ával, nyitó szövegrésze a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 3. §-ával, záró szövegrésze a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. [A 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 6. § (2) bekezdésében a „hatályba lépett” szövegrész helyébe a „hatályossá vált” szöveg lép, nem vezethető át.]

55

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 22.

56

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

57

A hatálybalépés időpontja 2017. április 11.

58

A 6. § (3) bekezdése a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 7. § (1a) bekezdését a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 23. § (1) bekezdésével megállapított, a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

61

A hatálybalépés időpontja 2015. december 6.

62

A hatálybalépés időpontja 2016. április 12.

63

A 7. § (1b) bekezdését a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 6. §-ával megállapított, a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

64

A hatálybalépés időpontja 2015. december 6.

65

A hatálybalépés időpontja 2016. április 12.

66

A hatálybalépés időpontja 2016. július 22.

67

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 22.

68

A hatálybalépés időpontja 2017. április 11.

69

A 7. § (1c) bekezdését a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

70

A 7. § (1d) bekezdését a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 13. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

71

A 7. § (1e) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 23. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított, a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 7. § (3) bekezdését a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 10. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. § (4) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 45. § f) és g) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 7. § (5) bekezdését a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 10. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 45. § j) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 7. § (6) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 23. § (3) bekezdése iktatta be.

77

A 6a. alcímet (7/A–7/C. §) a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 10. §-a iktatta be.

78

A 7/C. § (1) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 3. §-szerint módosított szöveg.

79

A 7/C. § (2) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 3. §-szerint módosított szöveg.

80

A 7/C. § (3) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

81

A 7/C. § (4) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 3. §-szerint módosított szöveg.

82

A 6b. alcímet (7/D. §) a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 4. §-a iktatta be.

83

A 7/D. § (1) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 7/D. § (6) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 7/D. § (8) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A hatálybalépés időpontja 2013. október 13.

88

A 8/B. §-t a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 24. §-a iktatta be.

89

A hatálybalépés időpontja 2016. április 12.

90

A 8/C. §-t a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 2. §-a iktatta be.

91

A 8/D. §-t a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 2. §-a iktatta be.

92

A 9. § a) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 54. §-ával megállapított szöveg.

93

A 9. § b) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 54. §-ával megállapított szöveg.

94

A 9. § c) pontja a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

95

A 9. § d) pontját a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

96

Az 1. mellékletet a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére