• Tartalom
Oldalmenü

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

2021.07.01.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a villamos energia egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakra, áralkalmazási feltételekre, az árszabályozás kereteire, az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokra és az azokhoz kapcsolódó árszabásokra, valamint a villamos energia egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) által benyújtott árváltoztatási javaslatot megelőzően alkalmazandó induló tételes árszabásokra.

(2) E rendelet hatálya a villamos energia egyetemes szolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által villamosenergia-kereskedelmi engedély alapján értékesített villamos energiára nem terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) árszabás: az egyetemes szolgáltató által kínált villamosenergia-értékesítési termékcsomag, amely magában foglalja a felhasználó által vásárolt villamos energiáért fizetendő árat és annak alkalmazási feltételeit;

b)1 közintézmény: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 50. § (4) bekezdésében, és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet) 26/A. §-ában meghatározott felhasználó;

c) zónaidő: a villamos energia felhasználás elszámolása céljából meghatározott egy napon belüli időtartam.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, annak végrehajtására kiadott jogszabályok és a Villamosenergia-ellátási Szabályzatok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Általános rendelkezések

3. § (1) Az egyetemes szolgáltatási ár a 4. § (1) bekezdésben meghatározott árszabásnak megfelelően megállapított, a villamos energia fogyasztásával arányos Ft/kWh alapú termékár.

(2)2 Az egyetemes szolgáltatási ár a rendszerhasználati díjak, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközök, az általános forgalmi adó és a jövedéki adó összegét nem tartalmazza.

4. Árszabások

4. § (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolására vonatkozóan az egyetemes szolgáltatónak teljes ellátás alapú szerződés keretében a következő árszabásokra kell ajánlatot tennie a felhasználók részére:

a) általános, egy zónaidős (a továbbiakban: „A1”),

b) általános, két zónaidős (a továbbiakban: „A2”),

c) közintézményi, két zónaidős (a továbbiakban: „A3”),

d) időszakos (a továbbiakban: „B”),

e) idényjellegű, egy zónaidős (a továbbiakban: „H”)

árszabás.

(2) Az egyetemes szolgáltató

a) az „A1” és a „H” árszabás esetében egy naptári napon belül azonos, zónaidőtől független árat,

b) az „A2” és „A3” árszabás esetében az egyes zónaidők esetében eltérő, az adott zónaidőre jellemző beszerzésre tekintettel megállapított árat

köteles alkalmazni.

(3) Az „A2” és „A3” árszabást akkor lehet alkalmazni, ha a villamosenergia-fogyasztás zónaidőnkénti mérése megoldott.

(4)3 A felhasználó kezdeményezésére a nem mért közvilágítási célú villamos energia vételezésének elszámolására – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló rendeletében (a továbbiakban: MEKH rendelet) meghatározott módon számított villamos energia mennyiségek figyelembevételével – az „A2” árszabást kell alkalmazni.

(5) A felhasználó az „A1”, „A2”, vagy „A3” árszabások mellé „B” és „H” árszabást is választhat.

(5a)4 Ha a felhasználó az elektromos gépjármű üzemben tartója vagy tulajdonosa és ezt a tényt az egyetemes szolgáltatónak előre, évente igazolja, akkor az „A1” árszabás mellé – a 4. § (3) bekezdésben foglalt feltétel fennállása esetén – „A2” árszabást is választhat.

(5b)5 Az (5a) bekezdés szerinti esetekben az „A2” árszabásra vonatkozóan az egyetemes szolgáltató köteles a szerződés megkötésekor megállapodni a szerződő féllel a bejelentés módjáról és részleteiről.

(6) Az egyes zónaidők időtartamát az 1. melléklet határozza meg.

5. § (1)6 A „B” árszabás szerint számolható el – közvilágítási célra vételező felhasználó kivételével – a felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasználói berendezés fogyasztása.

(2) Az egyetemes szolgáltató – tekintettel a (3) bekezdésben foglaltakra is – többféle „B” árszabást is alkalmazhat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói berendezések részére az egyetemes szolgáltató, az elosztóval, valamint az átviteli rendszerirányítóval kötendő megállapodás alapján, naponta összesen minimum 8 óra, nyári időszámítás idején összesen minimum 7 óra időtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amelyből munkanapokon legalább 5 és legfeljebb 6 óra, nyári időszámítás idején legalább 4 és legfeljebb 5 óra eshet völgyidőszakba. A csúcsidőszakba eső villamosenergia-ellátás alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél.

(4)7 Annak a legalább 3,4 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyúnak, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épület hőellátására hasznosító berendezésnek az üzemeltetését közvetlenül szolgáló készüléknek a villamosenergia-fogyasztását, amely a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, nem dugaszolással és úgy csatlakoztatott, hogy arról kizárólag az állag sérelme nélkül megfelelő eszközzel választható le

a) a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési idényben (a továbbiakban: fűtési idény) „H” árszabás szerint,

b) a fűtési idényen kívül – a felhasználó és az egyetemes szolgáltató egyéb megegyezésének hiányában – az „A1” árszabás adott egyetemes szolgáltatónál érvényes legmagasabb díjtétele szerint kell elszámolni. A berendezések alkalmazására vonatkozó további feltételeket az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatában határozza meg.

(5)8

(6)9 Az egyetemes szolgáltató „H” árszabásának ára nem haladhatja meg az egyetemes szolgáltató legalacsonyabb „B” árszabású árát (a továbbiakban: „B Alap” árszabás).

6. § (1) „A3” árszabást csak közintézmény választhat.

(2) Profil elszámolású felhasználási helyre a közintézmény az e rendelet szerinti bármely árszabást választhatja.

(3) Idősoros felhasználási helyre a közintézmény „A1” és „A2” árszabást nem választhat.

(4) A közintézmény – eltérő nyilatkozata hiányában – a kiegyenlítő energiát az „A3” árszabás keretében az egyetemes szolgáltatóval számolja el.

(5)10 Ha a közintézmény az „A3” árszabással elszámolt felhasználási hely tekintetében az egyetemes szolgáltatóval, a mérlegkör-felelőssel vagy az átviteli rendszerirányítóval a kiegyenlítő energiát külön kívánja elszámolni, akkor az egyetemes szolgáltató az „A3” árszabás áraiként a menetrend szerint elszámolt villamos energiára a 2. mellékletben meghatározott árak 1%-kal csökkentett értékének megfelelő árakat alkalmaz.

7. § (1) Az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Amennyiben egy egyetemes szolgáltató többféle „B” árszabást alkalmaz, akkor a „B Alap” árszabás egyetemes szolgáltatási árára a 2. mellékletet kell alkalmazni.

5. Az egyetemes szolgáltatási árak képzésére vonatkozó szabályok

8. § (1)11

(2)12

(3)13

(4)14 A piaci alapú villamosenergia-beszerzés tárgyévi országos összehasonlító ára 12,34 Ft/kWh.

(5)15 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

a) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia tárgyévi tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók által vásárolt villamos energia tárgyévi tényleges piaci vásárlási átlagárának ettől való százalékos eltérését a tárgyévet követő év február 28-ig,

b) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia első negyedévi, első félévi és az első három negyedévi tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók által vásárolt villamos energia tényleges piaci vásárlási átlagárának ettől való százalékos eltérését a naptári negyedévet követő hónap 30. napjáig

a honlapján közzéteszi.

(6)16 Az egyes egyetemes szolgáltatók által az elismert éves átlagár és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet alapján a kötelező átvétel keretében beszerzett villamos energia éves átlagos árának beszerzési mennyiségekkel súlyozott átlaga felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert éves átlagos értékeit a 3. melléklet tartalmazza.

(7)17 Ha az egyetemes szolgáltató január 1-jére vonatkozó árváltoztatási javaslatot kíván tenni, akkor azt a megelőző év november 10-ig nyújthatja be a Hivatalnak. A szolgáltató az árváltoztatási javaslatában az árváltoztatással érintett évre általa becsült beszerzési és értékesítési adatokat köteles alapul venni.

(8)18

(9)19 Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak szerinti éves átlagos egyetemes szolgáltatási ár és az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos értéke eltér a (6) bekezdés szerinti értéktől, akkor a Hivatal az eltérésnek megfelelő, általa határozatban megállapított összeget is figyelembe veszi az értékesítési árakra vonatkozó, a VET 145. § (3) bekezdése szerinti javaslatainak elkészítése során.

(10)–(11)20

8/A. §21 Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az egyetemes szolgáltató köteles az új díjak megállapítását követő időszakra előzetesen kibocsátott számlákat az új díjak megállapítását követő 30 napon belül helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Ha a profil elszámolású közintézmény közszolgáltatás keretében vételez villamos energiát, de igénybejelentésében az e rendelet szerinti árszabások közötti választásra vonatkozóan nem nyilatkozott, akkor a villamosenergia-fogyasztását az erre vonatkozó nyilatkozatának megtételéig

a) a zónaidőnkénti villamosenergia-fogyasztás mérési feltételeinek megléte esetén az „A2” árszabás,

b) az a) pont szerinti feltételek hiányában az „A1” árszabás

szerint kell elszámolni.

(2) Ha az idősoros elszámolású közintézmény közszolgáltatás keretében vételez villamos energiát, de igénybejelentésében az e rendelet szerinti árszabások közötti választásra vonatkozóan nem nyilatkozott, akkor a villamosenergia-fogyasztását, az erre vonatkozó nyilatkozatának megtételéig, az „A3” árszabás szerint kell elszámolni.

(3)22 A 2020. január 1-ig üzembe helyezett, legalább 3 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyú fogyasztását, az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti árszabások alkalmazásával kell elszámolni.

(3a)23 A 8. § (6) bekezdése szerinti kereskedelmi árrések évközi változása esetén az árréseknek a 4. mellékletben figyelembe veendő elismert éves átlagos értékeit az éven belüli időarányos súlyozással kell megállapítani.

(4) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően a Hivatal által jóváhagyott olyan „B” árszabást, amelyre a 7. § (2) bekezdésében foglaltak nem vonatkoznak.

11. §24

1. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyes zónaidők időtartama

1. Az egyes zónaidők időtartama munkanapokon

–    a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint

–    jogszabályban meghatározott nyári időszámítás tartama alatt:

 

A.

B.

C.

1.

Zónaidők

Téli
időszámítás

Nyári
időszámítás

2.

Csúcsidőszak

06–22 óra között

07–23 óra között

3.

Völgyidőszak

22–06 óra között

23–07 óra között

2. Nem munkanapnak számító napokon a csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül.

2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez25

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

 

A

B

C

D

E

1.

Árszabások

MVM Démász Áramhálózati Kft. elosztói működési területén

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elosztói működési területén

ELMŰ Hálózati Kft. elosztói működési területén

ÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói működési területén

2.

A1

3.

– lakossági felhasználók esetében 1320 kWh/év fogyasztásig

12,27

11,41

12,13

11,96

4.

– lakossági felhasználók esetében az éves fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére

13,15

13,33

13,17

12,99

5.

– nem lakossági felhasználók esetében

30,69

31,02

30,72

30,40

6.

A2

7.

– lakossági felhasználók esetében

 

8.

– csúcsidőszak

15,97

17,80

17,05

15,51

9.

– völgyidőszak

8,07

9,42

8,95

8,02

10.

– nem lakossági felhasználók esetében

11.

– csúcsidőszak

35,72

39,03

37,67

34,91

12.

– völgyidőszak

21,49

23,93

23,08

21,40

13.

A3

14.

– csúcsidőszak

36,66

42,87

38,25

35,50

15.

– völgyidőszak

22,32

27,59

23,67

21,98

16.

B Alap

17.

– lakossági felhasználók esetében

8,92

9,36

9,07

8,70

18.

– nem lakossági felhasználók esetében

18,50

19,04

18,57

17,98

19.

H

20.

– lakossági felhasználók esetében

8,92

9,36

9,07

8,70

21.

– nem lakossági felhasználók esetében

18,50

19,04

18,57

17,98

3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez26

Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei

 

A

B

1.

Egyetemes szolgáltató

Árrés (Ft/kWh)

2.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0,986

3.

E.ON Áramszolgáltató Kft.

0,986

4.

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

0,986

4. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez27

1

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (4) bekezdése a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (5a) bekezdését a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 4. § (5b) bekezdését a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 4. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (5) bekezdését a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (6) bekezdése a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (5) bekezdése a 30/2021. (VI. 30.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (1) bekezdését a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 8. § (2) bekezdését a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8. § (3) bekezdését a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8. § (4) bekezdését a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 48/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 8. § (6) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 8. § (7) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (8) bekezdését a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 8. § (9) bekezdése a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 8. § (10)–(11) bekezdését a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 8/A. §-t az 1/2013. (I. 7.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

22

A 10. § (3) bekezdését a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 5. §-a iktatta be.

23

A 10. § (3a) bekezdését a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 2. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. mellékletet a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.