• Tartalom

4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól

2020.12.21.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a)1 az elektronikus hírközlési tevékenység végzéséhez szükséges polgári célú rádióspektrum-használati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot igénylő természetes és jogi személyekre és egyéb szervezetekre, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra,

b)2 a polgári célú rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetés útján történő megszerzésével kapcsolatos eljárásokra,

c)3 a digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság pályázat útján történő megszerzésével kapcsolatos eljárásokra.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) biztosíték: feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás meghatározott pénzösszeg első írásbeli felszólításra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, határidőn belül történő kifizetésére (így különösen bankgarancia);

b)4 rádióspektrum-használati jogosultság: felhatalmazás, amely a versenyeztetési eljárás nyertese részére biztosítja, hogy rádiótávközlési tevékenységhez versenyeztetési eljárás tárgyát képező rádióspektrum-készlet használatára egyedi engedély alapján rádióspektrum-használati jogot szerezzen, továbbá a rádióengedély alapján a rádióspektrum-használati jogát a rádióspektrum-használati jogosultság időbeli hatálya alatt gyakorolja;

c)5 hirdetmény: a versenyeztetési eljárás kiírásáról szóló, az e rendeletben foglalt tartalommal, helyen és módon közzétett értesítés;

d)6 jelentkező: a kiírási dokumentáció alapján rádióspektrum-használati jogosultságot, digitális rádió- és televízió- műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot szerezni kívánó, a versenyeztetési eljárásra jelentkezést benyújtó természetes, jogi személy vagy egyéb szervezet;

e)7 kiírási dokumentáció: a versenyeztetési eljárás és az arra történő jelentkezés részletes szabályait tartalmazó dokumentáció;

f)8 kikiáltási ár: a kiírási dokumentációban meghatározott induló összeg, amely alatt árverés esetén a rádióspektrum-használati jogosultság nem ítélhető oda;

g)9 pályázati díj: a kiírási dokumentációban meghatározott összeg, amely alatt pályázat esetén a rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság nem ítélhető oda;

h) résztvevő: a kiírás szerinti határidőn belül jelentkezést benyújtó és részvételi nyilvántartásba vett jelentkező;

i)10 részvételi díj: az az összeg, amelyet a jelentkező a versenyeztetési eljáráson való részvétel érdekében köteles megfizetni;

j)11 teljes árverési díj: az árverésen egy nyertes által megszerzett valamennyi rádióspektrum-készletre vonatkozó végleges árak összege, amennyiben az általános forgalmi adó köteles, úgy növelve az általános forgalmi adó összegével is;

k)12 teljes pályázati díj: pályázati eljárás során egy nyertes által megszerzett valamennyi rádióspektrum-készletre vonatkozó végleges árak összege, amennyiben az általános forgalmi adó köteles, úgy növelve az általános forgalmi adó összegével is;

l)13 versenyeztetési eljárás: pályázati vagy árverési eljárás, amelynek eredményeként rádióspektrum-használati jogosultság vagy digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság szerezhető;

m)14 végleges ár: a versenyeztetési eljárás eredményeként egy adott rádióspektrum-készletre elért – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ár.

A versenyeztetési eljárás közös szabályai15

3. §16 (1)17 Az 1. § b) pontja szerinti eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának hatósági hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai megfelelően alkalmazandók.

(2)18 Az 1. § c) pontja szerinti pályázati eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének hatósági hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az Eht., a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.), illetve az Ákr. szabályai megfelelően alkalmazandók.

(3)19 Az (1) és (2) bekezdésben foglalt eljárás részletes szabályait az ott meghatározott jogszabályok keretében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban együtt: Hatóság) által – egyedi hatósági ügyenként – kialakított kiírási dokumentáció határozza meg.

(4)20 A kiírási dokumentáció szerinti eljárás tárgyát képező rádióspektrum-készlet rádióspektrum-használati jogosultsága, valamint digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultsága tekintetében

a) árverés esetén a megajánlott ár;

b) pályázat esetén az ajánlatok értékelésére a pályázati kiírásban előzetesen meghatározott elvek, szempontrendszer alapján kerül sor a döntésre.

Versenyeztetési eljárás kiírása21

4. §22 (1) A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell

a) a versenyeztetési eljárás megindításának indokait, az eljárással elérni kívánt – ha lehetséges számszerűsített – célokat;

b) a piaci verseny, valamint a piac műszaki és gazdasági helyzetének áttekintését;

c) a rádióspektrum-politikai csoport (a továbbiakban: RSPG) önkéntes szakértői eljárásával kapcsolatos információkat;

d) az eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat, így különösen a jelentkezés feltételeit, módját, határidejét, az eljárás lezárásának feltételeit, a kiírási dokumentáció módosításának feltételeit és tájékoztatást a jogorvoslati rendszerről;

e) a megszerezhető rádióspektrum-készlet leírását, valamint használatának részletes feltételeit;

f) a rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság alapján végezhető elektronikus hírközlési tevékenység alapvető adatait és végzésének feltételeit;

g) a rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó jogszabályi feltételeket;

h) a 8. § (1) bekezdése szerinti regisztráció feltételeit, valamint a részvételi díj összegét és megfizetésének feltételeit;

i) a kikiáltási ár, illetve a pályázati díj mértékét és a teljes árverési, illetve a teljes pályázati díj megfizetésének feltételeit;

j) a részvétellel kapcsolatos feltételeket, ennek keretében a jelentkezőkre és résztvevőkre vonatkozó személyi, részvételi és egyéb feltételeket;

k) a biztosíték vagy biztosítékok összegét és a biztosíték nyújtására vonatkozó egyéb feltételeket;

l) az eljárásra vonatkozó egyéb, jogszabályban meghatározott feltételekre való utalást;

m) az adott eljárás sajátosságaihoz igazodó szakmai feltételeket, így különösen a jelentkezők által kötelezően megteendő vállalásokat, ajánlati kötöttség előírása esetén az ajánlati kötöttség feltételeit és

n) a rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbításának feltételeit, valamint a megújítás lehetőségével vagy kizárásával kapcsolatos rendelkezéseket.

(2) Ha azt az árverés vagy a pályázat tárgya vagy jellege szükségessé teszi, a kiírási dokumentációban – a személyi, részvételi, alaki és tartalmi feltételek mellett – a következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki:

a) az elnyert rádióspektrum-használati jogosultsággal kapcsolatos szolgáltatás nyújtására vagy az alkalmazható technológiára vonatkozó kötelezettség, ideértve szükség szerint a lefedettséggel, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos kötelezettségeket is;

b) eredményes és hatékony rádióspektrum-használatra vonatkozó – arányos és megkülönböztetésmentes – feltételek az Eht.-ban foglalt, rádióspektrum-gazdálkodással összefüggő rendelkezésekkel összhangban;

c) az elektronikus hírközlési szolgáltatások különböző típusaira előírt – arányos és megkülönböztetésmentes – korlátozások, szükséges műszaki és működési feltételek, ha az a káros zavarás elkerüléséhez, a lakosság egészségének védelméhez és elektromágneses sugárzással kapcsolatos – jogszabályban rögzített – feltételek érvényesüléséhez, a szolgáltatás műszaki minőségének biztosításához, a rádióspektrum megosztott használatának maximalizálásához, a hatékony rádióspektrum-használat garantálásához vagy jogszabályon alapuló közérdekű cél eléréséhez szükséges;

d) az elnyert rádióspektrum-használati jogosultság maximális időtartama, figyelemmel az Eht. 55. § (9b) bekezdésében foglaltakra;

e) a rádióspektrum-használati jogosultság átruházására, haszonbérletére vonatkozó – jogszabályon alapuló – feltételek;

f) rádióspektrumdíjakra vonatkozó előírások;

g) a jelentkező vagy a résztvevő által – a rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésével összefüggésben – önkéntesen vállalható kötelezettségek;

h) a rádióspektrum közös vagy megosztott használatára, rádióspektrumhoz való hozzáférésre, más használó számára történő lehetővé tételre irányuló kötelezettségek;

i) a rádióspektrum használatára vonatkozó, nemzetközi megállapodások alapján fennálló kötelezettségek vagy

j) a rádióspektrum-sávok kísérleti célú használatával kapcsolatos kötelezettségek.

(3) A rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárásban történő megszerzése során a verseny előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése érdekében – ha azt az árverés vagy a pályázat tárgya vagy jellege szükségessé teszi – az alábbi kötelezettségek írhatók elő a kiírási dokumentációban:

a) annak a rádióspektrumnak a mennyiségi korlátozása, amelyre valamely vállalkozás használati jogokat szerezhet;

b) a versenyeztetési eljárásban megszerezhető rádióspektrum-használati jogosultság – a verseny előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése érdekében történő – feltételekhez kötése, beleértve a nagykereskedelmi hozzáférés, országos vagy regionális roamingbiztosítási kötelezettséget;

c) ha a piac helyzete alapján indokolt, valamely értékesítési egység vagy értékesítési egységekből álló csoport fenntartása újonnan belépők számára;

d) egyes frekvenciasávokban újabb rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésének korlátozása, kizárása vagy feltételekhez kötése a rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési vagy más eljárásban történő megszerzéséből vagy halmozásából adódó versenytorzulás elkerülése érdekében;

e) a rádióspektrum-használati jogosultság nemzeti vagy uniós összefonódás-ellenőrzés alól mentes átruházásának megtiltása vagy feltételekhez kötése, ha az ilyen átruházás a versenyt várhatóan jelentős mértékben károsítja vagy

f) a versenyeztetési eljárás során elnyert rádióspektrum-használati jogosultságok módosításának lehetősége a jogosultság teljes időtartama alatt, ha ez a rádióspektrum-használati jogosultság bármely halmozásából adódó versenytorzulás korrekciójához szükséges.

(4) Ha a Hatóság a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a (3) bekezdés szerinti feltételeket, kötelezettségeket határoz meg, akkor az Eht. 62. § (2) bekezdésében és az Elnök piacmeghatározás és a piacelemzés lefolytatására, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítására és kötelezettségek előírására, valamint ezen eljárásokban kiróható kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások folytatására vonatkozó rendeletében foglalt szempontoknak megfelelően hatáselemzést készít. A hatáselemzésben a meglévő piaci helyzet értékelésén túl – az előretekintő időtávalapú megközelítésnek megfelelően – a Hatóság figyelembe veszi, hogy

a) a versenyeztetési eljárás tárgyát képező rádióspektrum-használati jogosultság megszerzése milyen hatással lehet a versenyre, és a (3) bekezdés szerinti kötelezettségek szükségesek-e a verseny fenntartásához vagy eléréséhez; és

b) a tervezett kötelezettségek és feltételek előírása valószínűsíthetően milyen hatással van a rádióspektrum-használati jogosultsággal rendelkező szolgáltatók által már megvalósított és tervezett beruházásokra.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a Hatóság az Eht. 40/A. §-a szerinti egyeztetés során a hatáselemzést közzéteszi a kiírási dokumentáció mellékleteként.

(6) A Hatóság a rádióspektrum észszerű és hatékony használatának biztosítása vagy a lefedettség bővítése céljából a rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárás során történő megszerzése esetére a kiírási dokumentációban lehetővé teheti, hogy az Elnök az Eht. 100/B. § (1) bekezdése alapján hozott határozatában az alábbi kötelezettséget írja elő:

a) passzív vagy aktív infrastruktúra vagy a rádióspektrum-használat megosztását,

b) barangolási szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó megállapodások megkötését vagy

c) rádióspektrum-használaton alapuló hálózatok és szolgáltatások biztosítását szolgáló infrastruktúra közös kiépítését.

(7) A kiírási dokumentációban nem írható elő olyan feltétel, amely akadályozhatja a rádióspektrum megosztott használatát.

(8) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kötelezettségeket és feltételeket, valamint a (6) bekezdés szerinti kötelezettség előírásának lehetőségét – a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint – a Hatóság a versenyeztetési eljárásban hozott, a 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában rögzíti vagy a 21. § (7) bekezdése szerinti hatósági szerződésbe foglalja.

(9) A kiírási dokumentációban – a tényleges verseny elősegítésén, élénkítésén és a versenytorzulás elkerülésén kívül – kizárólag az alábbiakban felsorolt egy vagy több cél határozható meg:

a) a lefedettség biztosítása vagy a meglevő lefedettség növelése,

b) a szolgáltatás minőségének biztosítása,

c) a rádióspektrum hatékony használatának ösztönzése – többek között – a rádióspektrum-használati jogosultsághoz kapcsolódó feltételekre és a díjak mértékére figyelemmel, vagy

d) az innováció és a vállalkozásfejlesztés elősegítése.

(10) A kiírási dokumentációban szereplő feltételek meghatározása során a Hatóság figyelembe veszi az Eht. 2. § a)–h) és l)–p) pontjában, valamint a 100/B. § (4) bekezdés a)–g) pontjában foglalt célkitűzések és követelmények megfelelő érvényesülését, ha az adott célkitűzés vagy követelmény az egyedi versenyeztetési eljárás esetében értelmezhető.

(11) Az Eht. 84. § (7) bekezdésében rögzített szempontok mellett, a Hatóság a kikiáltási ár és a pályázati díj megállapításánál tekintettel van a megszerezhető rádióspektrum-készlet használhatóságára, valamint az alternatív használat lehetőségére is.

(12) A Hatóság a hirdetményben meghatározott módon a kiírási dokumentációt minden érdekelt számára elérhetővé teszi.

4/A. §23 (1) A Hatóság a versenyeztetési eljárás feltételeinek, szempontjainak kialakítása során együttműködhet más tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival vagy az RSPG-vel.

(2) A Hatóság – piaci igény esetén – az érintett tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival egyeztetve, más tagállami szabályozó hatóság vagy hatóságok intézkedéstervezetével összhangban határozza meg a versenyeztetési eljárás feltételeit, szempontjait (a továbbiakban: közös versenyeztetési eljárás). A Hatóság közös versenyeztetési eljárás esetén más tagállam elektronikus hírközlési szabályozó hatóságával együttműködve is lefolytathatja a rádióspektrum-használati jogosultság elosztására irányuló eljárást.

(3) Közös versenyeztetési eljárás esetén a Hatóság a kiírási dokumentációban

a) rádióspektrum-használati jogosultságok megszerzésével összefüggésben az érintett tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival egyeztetett, egységes feltételeket is meghatározhat, így különösen a nyertesek kiválasztásának szempontjait vagy a versenyeztetési eljárás ütemezését;

b) a rádióspektrum-használati jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan az érintett tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival egyeztetett olyan egységes vagy összehasonlítható feltételeket határozhat meg, amelyek lehetővé teszik többek között a hasonló rádióspektrum megszerezhetőségét; vagy

c) olyan feltételeket állapít meg, amelyek biztosítják, hogy más tagállam elektronikus hírközlési szabályozó hatósága is részt vegyen a közös versenyeztetési eljárásban.

5. § (1)24 A hirdetményt a Hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és internetes honlapján közzéteszi. A közzététel időpontjának a hirdetménynek a Hatóság honlapján történő közzétételének napja számít. A Hatóság a közzététel időpontját köteles hitelesen tanúsítani.

(2)25 A közzétett hirdetménynek tartalmaznia kell a versenyeztetési eljárás legfontosabb adatait, hivatkozást a jogszabályra, amely alapján a kiírás történik, valamint a kiírási dokumentáció elérhetőségét és a 8. § (1) bekezdése szerinti regisztráció feltételeit.

(3)26 A jelentkezésre a hirdetmény közzétételétől számítva legalább húsz napot kell biztosítani.

(4)27 A versenyeztetési eljárás hivatalból, a hirdetmény közzétételének napján indul.

6. § (1) A Hatóság jogosult a hirdetményt és a kiírási dokumentációt az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes eljárás elveit figyelembe véve módosítani.

(2)28 A hirdetmény és a kiírási dokumentáció a jelentkezésre meghatározott határidőt megelőző nyolcadik napig módosítható.

(3) A hirdetmény módosítását a hirdetmény közzétételére irányadó szabályok szerint kell nyilvánosságra hozni.

(4)29 A kiírási dokumentáció módosítását a Hatóság az 5. § (1) bekezdésében szabályozott módon közzéteszi, valamint a kiírási dokumentáció módosításának közzétételétől számított két napon belül, a módosításról és annak pontos tartalmáról értesíti azokat, akik a 8. § (1) bekezdése szerint regisztráltak.

(5) A hirdetmény és a kiírási dokumentáció módosítása annak közzétételével lép hatályba.

Részvételi díj

7. § (1) A részvételi díj a Hatóság bevételét képezi.

(2)30 A részvételi díj mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a versenyeztetési eljárás lebonyolításához szükséges költségeket, ideértve a felkészüléshez szükséges költségeket is.

(3) Amennyiben az eljárás meghiúsul, a befizetett részvételi díjat vissza kell fizetni, kivéve, ha az eljárás meghiúsulásának oka a résztvevő érdekkörében merült fel.

Írásbeli kérdés, regisztráció31

8. § (1) A Hatóság írásbeli kérdésfeltevési lehetőséget biztosít a kiírási dokumentációban és a hirdetményben meghatározott feltételeknek megfelelően regisztráltak részére. A kiírási dokumentációval kapcsolatban a jelentkezési határidő lejártát megelőző tizedik napig írásban beérkezett kérdésekre a Hatóság nyolc napon belül válaszol úgy, hogy a válasz megadásától a jelentkezési határidő lejártáig még legalább két nap álljon rendelkezésre. A Hatóság jogosult a kérdéseket összefoglalni, és együttesen megválaszolni. A jelentkezési határidőt megelőzően regisztráltak által írásban feltett kérdéseket és a válaszokat a Hatóság a kérdést feltevő személyének megjelölése nélkül megküldi minden természetes vagy jogi személynek, aki vagy amely regisztrált, illetve jelentkezést nyújtott be. A jelentkezők által feltett kérdéseket és a válaszokat, a kérdést feltevő személyének megjelölése nélkül minden jelentkezőnek megküldi a Hatóság.

(2) Az (1) bekezdés alapján a Hatóság által kiadott, megküldött válaszok tájékoztató jellegűek, a kiírási dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügyre és a hatósági döntésekre.

Jelentkezés és részvétel

9. §32 A versenyeztetési eljárásban az vehet részt:

a) aki nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;

b)33 aki a kiírási dokumentációban, valamint a megszerezhető rádióspektrum-készletre a frekvenciasáv felhasználási szabályairól szóló jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek megfelel;

c)34 aki a részvételi díjat megfizette;

d)35 akinek a kiírási dokumentációban meghatározott mértékű biztosíték a rendelkezésére áll, ha a Hatóság biztosíték benyújtását írja elő; és

e) akivel szemben a kiírási dokumentáció nem határoz meg egyéb kizáró feltételt.

10. § (1)36 A versenyeztetési eljárásra való jelentkezés során a jelentkező írásos dokumentumban köteles nyilatkozni arról, hogy a kiírási dokumentációban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

(2)37 A kiírási dokumentációban egyértelműen, világosan és egymástól elkülöníthetően kell meghatározni a jelentkezés alaki és – ha a kiírási dokumentációban meghatározásra került – tartalmi érvényességi feltételeit, valamint hogy mely érvényességi feltétel tekintetében van helye – az eljárás során – hiánypótlásnak.

(3)38 A jelentkezésnek tartalmaznia kell a 9. §-ban és a (2) bekezdés alapján a kiírási dokumentációban meghatározott alaki és tartalmi érvényességi kellékeket, továbbá a személyi (részvételi) feltételek, valamint az alaki és tartalmi érvényességi kellékek bizonyítására a kiírási dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat, adatokat, iratokat, dokumentumokat.

(4)39

(5) A kiírási dokumentáció az alábbi feltételekkel teheti lehetővé a hiánypótlást:

a) a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított legfeljebb tizenöt napot biztosíthat a jelentkező számára a hiánypótlás teljesítésére,

b) ha a jelentkező a hiányosságot a felhívásban megjelölt időtartamon belül megfelelően pótolja, a jelentkezést úgy kell tekinteni, mintha az már eredetileg is helyes és teljes körű lett volna,

c)40 a hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő jogvesztő

11. § (1) A jelentkezéskor a dokumentumokat a kiírási dokumentációban meghatározott módon, helyen és határidőben kell benyújtani.

(2) A dokumentumok benyújtására kizárólag a jelentkező erre feljogosított képviselője jogosult.

(3) A benyújtott dokumentumok átvételéről a Hatóság átvételi elismervényt állít ki, amelyen feltünteti az átvétel pontos idejét.

(4)41 Ha a kiírási dokumentáció szerint a versenyeztetési eljárás tárgyát képező rádióspektrum-készlet több frekvenciasávból vagy egy vagy több frekvenciasáv kisebb egységeiből képzett csoportból áll, a kiírási dokumentáció rendelkezhet úgy, hogy a kiírási dokumentációban meghatározott értékesítési egységenként vagy értékesítési egységekből álló csoportonként elkülönítetten nyújtható be ajánlat.

(5)42 A kiírási dokumentáció előírhatja, hogy a jelentkezés részeként – lezárt, külön bontható csomagolásban – benyújtott ajánlat bontására a jelentkezés részeként benyújtott egyéb dokumentumok bontásától eltérő időpontban kerüljön sor.

12. § (1)43 A Hatóság a jelentkezési határidő lejártától számított tizenöt napon belül megvizsgálja, hogy a jelentkezés ajánlaton kívüli része megfelel-e a 9. §-ban és a kiírási dokumentációban foglalt személyi (részvételi) és alaki érvényességi követelményeknek (a továbbiakban együtt: alaki érvényességi feltételek).

(2)44 A Hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján az alakilag érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőket nyilvántartásba veszi (árverési/pályázati nyilvántartás).

(3)45 A nyilvántartásba vételről a Hatóság a résztvevővé vált jelentkezőket értesíti és a nyilvántartásba vett résztvevők listáját az internetes honlapján közzéteszi.

(4) A nyilvántartásban szereplő adatok közül a résztvevők neve, valamint az azonosításukra szolgáló adatok nyilvánosak.

(5)46 Amennyiben a jelentkezés ajánlaton kívüli része nem felel meg az alaki érvényességi feltételeknek a Hatóság a jelentkező nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja.

13. §47 Amennyiben a Hatóság az alaki érvénytelenségi okot az árverési vagy a pályázati nyilvántartásba vételt követően észleli, az alaki érvénytelenséget külön végzéssel nem állapítja meg, a jelentkezés érvénytelenségét – a 13/A. §-ban foglalt kivétellel – az eljárást lezáró döntésébe foglalja.

13/A. §48 (1) A 11. § (4) bekezdése szerinti esetben a kiírási dokumentáció előírhatja, hogy

a) a Hatóság a kiírási dokumentációban meghatározott értékesítési egységenként vagy értékesítési egységekből képzett csoportonként elkülönítetten vizsgálja az egyes ajánlatok alaki és tartalmi érvényességét, vagy

b) ha a kiírási dokumentációban meghatározott értékesítési egység vagy értékesítési egységből képzett csoport vonatkozásában – a jelentkező vagy a résztvevő által – benyújtott ajánlatok közül valamely ajánlat nem felel meg az alaki vagy tartalmi érvényességi feltételeknek, a Hatóság kizárólag az adott értékesítési egység vagy értékesítési egységekből képzett csoport vonatkozásában tett ajánlat alaki vagy tartalmi érvénytelenségét állapítja meg az eljárást lezáró döntésében, az alakilag és tartalmilag érvényes ajánlatot vagy ajánlatokat értékeli.

(2) Ha a jelentkező vagy résztvevő több értékesítési egységre vagy értékesítési egységekből képzett csoportra vonatkozóan tett ajánlatot, és az összes ajánlata alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen, a Hatóság az alaki vagy tartalmi érvénytelenséget külön végzéssel nem állapítja meg, a jelentkezés és az ajánlatok érvénytelenségét az eljárást lezáró döntésébe foglalja.

14. §49 (1)50 A jelentkező, illetve a résztvevő, saját jelentkezése benyújtásától kezdődően köteles megfelelni – a versenyeztetési eljárás teljes hátralévő időtartama alatt – a részvételi feltételeknek és a kiírási dokumentációban meghatározott alaki és tartalmi érvényességi feltételeknek.

(2) A résztvevő köteles a jogszabályokban és a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani.

(3)51 A Hatóság a versenyeztetési eljárás során folyamatosan ellenőrzi a jogszabályokban és a kiírási dokumentációban előírtak betartását. A vonatkozó jogszabályokban és a kiírási dokumentációban foglaltak megsértése esetére a kiírási dokumentáció meghatározhat – az Eht.-ban nem szabályozott – jogkövetkezményeket.

Az árverési, illetve a pályázati bizottság

15. §52

16. §53

A teljes árverési és pályázati díj megfizetése

17. § (1)54 A teljes árverési díjat vagy a teljes pályázati díjat a kiírási dokumentáció rendelkezése szerint egy összegben vagy több részletben kell megfizetni.

(2)55 A teljes árverési díjat vagy a teljes pályázati díjat a nyerteseknek

a) a versenyeztetési eljárást lezáró döntés közlését követően a kiírási dokumentációban meghatározott határidőben, a kiírási dokumentáció erre vonatkozó rendelkezése hiányában a döntés közlésétől számított harminc napon belül, vagy

b) ha a kiírási dokumentáció több részletben történő fizetést tesz lehetővé, a kiírási dokumentációban meghatározott részletfizetési határidőkön belül

kell teljesíteniük a Hatóság által meghatározott számlára úgy, hogy az a számlán határidőben, hiánytalanul jóváírásra kerüljön.

(3) A teljesítés időpontjának a Hatóság által meghatározott számlára történő jóváírás napja minősül.

Biztosíték

18. § (1) A Hatóság jogosult biztosíték benyújtását előírni a teljes árverési vagy teljes pályázati díj összege megfizetésének biztosítékául (teljesítési biztosíték), továbbá a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályok betartásának biztosítása érdekében (eljárási biztosíték).

(2) Amennyiben a Hatóság teljesítési biztosíték benyújtását írta elő, annak érvényesítésére akkor kerül sor, ha a nyertes határidőben

a)56 a teljes árverési díjat vagy a teljes pályázati díjat, vagy

b) amennyiben a részletfizetés lehetséges, a meghatározott részletet nem, vagy csak részben fizeti be a kiírási dokumentációban meghatározott számlára.

(3) A teljesítési biztosíték érvényesítésének (2) bekezdésben foglaltakon túli eseteit a kiírási dokumentáció határozza meg.

(4)57 A Hatóság a teljesítési biztosítékot felszabadítja, ha a Hatóság véglegessé vált döntésével

a) a jelentkezőt nem vette nyilvántartásba,

b) a résztvevőt a nyilvántartásból törölte,

c)58 a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánította,

d)59 a résztvevőt a versenyeztetési eljárásban nem nyilvánította nyertessé,

e)60 a versenyeztetési eljárást végzéssel megszüntette, vagy amennyiben

f) a nyertes a teljes árverési, pályázati díjat megfizette.

19. §61 Az eljárási biztosíték a kiírási dokumentációban előírt eljárási szabályok betartásának, valamint – ha a kiírási dokumentáció ajánlati kötöttséget határoz meg – az ajánlati kötöttség megtartásának biztosítását szolgálja azzal, hogy az eljárási biztosítékot, továbbá annak benyújtására, érvényesítésére és felszabadítására vonatkozó feltételeket a Hatóság arányos, objektív és megkülönböztetéstől mentes módon állapítja meg a kiírási dokumentációban.

Az eljárás megszüntetése

20. § (1)62 A Hatóság végzéssel megszünteti a versenyeztetési eljárást, amennyiben

a) a hirdetményre nem érkezik jelentkezés,

b)63 az eljárás a lefolytatása során felmerült körülmény, feltétel folytán okafogyottá válik, így különösen abban az esetben, ha a hirdetményt követően a hazai vagy a nemzetközi gazdasági környezet nagy mértékben megváltozik, vagy a kiíráskor fennálló – gazdasági, jogi, rádióspektrum-gazdálkodási, hírközlési vagy médiaszolgáltatási piaci – körülmények, feltételek lényegesen megváltoznak,

c)64 a Hatóság mérlegelése szerinti hírközléspolitikai, rádióspektrum-gazdálkodási szempontok vagy az irányadó jogszabályokban vagy a kiírási dokumentációban rögzített alapelvek, célok az eljárás lefolytatásával nem biztosíthatóak, vagy

d)65 a Hatóság a jelentkezések, ajánlatok és a rendelkezésre álló információk alapján megállapítja, hogy egyetlen jelentkező jelentkezése, ajánlata sem felel meg az irányadó jogszabályokban foglalt céloknak és alapelveknek, vagy bármely jelentkező nyertessé nyilvánítása veszélyeztetné a rádióspektrum-készlettel mint állami tulajdonnal való felelős, rendeltetésszerű, hatékony gazdálkodást.

(2) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti végzését a hirdetménnyel azonos helyen és módon közzéteszi.

A versenyeztetési eljárás eredménye, az eredmény közzététele66

21. § (1)67 A Hatóság hatósági határozatában állapítja meg

a)68 a versenyeztetési eljárás nyertesét vagy

b)69 a versenyeztetési eljárás eredménytelen voltát.

(2)70 Ha a kiírási dokumentáció szerint a versenyeztetési eljárás tárgyát több értékesítési egység képezi, akkor a Hatóság mérlegelése alapján vagy valamennyi értékesítési egységre vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tekintetében külön határozatot hoz, vagy egyes értékesítési egységek vagy valamennyi értékesítési egységre vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tekintetében egybefoglalt határozatot hoz.

(3)71 Eredménytelen az eljárás, ha valamennyi benyújtott jelentkezés, ajánlat alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen, vagy ha a kiírási dokumentációban meghatározott más okból nem hirdethető nyertes.

(4) Nyertessé kizárólag olyan jelentkező nyilvánítható, amely a jelentkezés benyújtásától kezdve folyamatosan megfelelt az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott feltételeknek.

(5) Az (1) bekezdés szerinti döntését a Hatóság az eljárás valamennyi résztvevőjével – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – közli, valamint a honlapján közzéteszi.

(6)72 Ha a kiírási dokumentáció nem teszi lehetővé a (7) bekezdésben foglaltak szerinti hatósági szerződés megkötését, a Hatóság az (1) bekezdés a) pontjában foglalt határozatában – a kiírási dokumentációval, illetve a nyertes ajánlatával összhangban – rendelkezik a megszerzett rádióspektrum-készletről és használatának feltételeiről, így különösen:

a) az egyedi engedély kiadása iránti eljárás megindításának határidejéről,

b) a szolgáltatás megkezdésének határidejéről, ha a frekvenciát a kiírási dokumentáció, illetve a nyertes ajánlat szerint szolgáltatás nyújtására használják, és a kiírási dokumentációban volt erre vonatkozó előírás, továbbá

c) a kiírási dokumentációban előírt, illetve a nyertes ajánlatában vállalt egyéb feltételről.

(7)73 Az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott – a 3. § (1) bekezdésében megjelölt jogszabályokkal és e rendelettel összhangban kialakított – feltételekkel a versenyeztetési eljárás nyertesével a Hatóság hatósági szerződést köthet.

(7a)74 Ha a Hatóság a versenyeztetési eljárás tárgyát képező valamennyi értékesítési egységre vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tekintetében egybefoglalt határozatot hoz, és a határozatot a bíróság jogerősen hatályon kívül helyezi, a Hatóság a bíróság által megállapított anyagi jogi jogszabálysértéssel közvetlenül nem érintett értékesítési egység nyertesével (e § alkalmazásában a továbbiakban: ügyfél) az általa elnyert értékesítési egységekre vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tárgyában, továbbá az érintett frekvenciasávval összefüggő esetleges sávátrendezés feltételeiben – az ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében – hatósági szerződést köthet, feltéve, hogy

a) a bíróság nem állapított meg olyan anyagi jogi jogszabálysértést, amely alapján az adott értékesítési egység vonatkozásában a hatósági szerződést kötő ügyfél nyertességét nem lehetett volna megállapítani; és

b) a hatósági szerződés nem sérti a jogszabálysértéssel nem érintett más nyertesek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, így különösen nem tartalmaz a kiírási dokumentációban, valamint a versenyeztetési eljárást lezáró határozatban meghatározott jogokon, kötelezettségeken és feltételeken felüli további jogokat, kötelezettségeket és feltételeket, azzal, hogy a rádióspektrum-használati jogosultság időtartama, a fizetendő díj és megfizetésének feltételei tekintetében a hatósági szerződés eltérhet a dokumentációban, valamint az eljárást lezáró határozatban meghatározottaktól; és

c) a hatósági szerződés megkötése az ügy összes körülményére, így különösen az ügyfél szolgáltatásai folytonosságának vagy az általa nyújtott szolgáltatás műszaki színvonalának biztosítása vagy az előfizetők védelme érdekében indokolt.

(7b)75 A hatósági szerződés a (7a) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben köthető meg, ha a hatósági szerződésben az ügyfél kötelezettséget vállal az általa a versenyeztetési eljárásban elnyert értékesítési egységre vonatkozó kiírási dokumentációban foglalt valamennyi olyan feltétel és előírás teljesítésére, amelytől a (7a) bekezdés b) pontja alapján az eltérés nem lehetséges.

(7c)76 A Hatóság a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást a (7a) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén – mérlegelése szerint – hivatalból indítja meg. Az eljárás határideje negyvenöt nap, amely nem hosszabbítható meg.

(7d)77 Amennyiben a (7c) bekezdésben foglalt határidőn belül a hatósági szerződés megkötésére nem kerül sor – ide értve azt az esetet is, ha az ügyfél a (7b) bekezdésben foglaltak teljesítésére a hatósági szerződésben nem vállal kötelezettséget – akkor a Hatóság az eljárást a negyvenötödik napon megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(8)78

(9) A (7) bekezdés szerinti hatósági szerződés kizárólag akkor köthető meg, ha

a) a teljes árverési díj, illetve a teljes pályázati díj, vagy

b) több részletben történő fizetés esetén – amennyiben a nyertes résztvevő az első törlesztőrészlettel csökkentett teljes árverési díj, illetve teljes pályázati díj, illetve időszakos fizetési kötelezettség esetén a következő időszakra eső díj összegének megfelelő biztosítékot nyújtott – az első törlesztőrészlet a Hatóság által meghatározott számlán jóváírásra került.

(10)79 A Hatóság a kiírási dokumentációban meghatározott bírságot szabhat ki, amennyiben a nyertes résztvevő a jelentkezését visszavonja, vagy a hatósági szerződést nem köti meg. A Hatóság a bírság kiszabása mellett a jelentkezés visszavonásából, a hatósági szerződés megkötésének akadályozásából származó valamennyi költség viselésére, megfizetésére is kötelezheti a nyertest.

Rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat,
illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság80

22. §81 (1)82 A versenyeztetési eljárás nyertesének kizárólagos joga nyílik arra, hogy az általa megszerzett rádióspektrum-használati jogosultság alapján az érintett rádióspektrum használatához szükséges egyedi engedélyek kiadása érdekében eljárást kezdeményezzen a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint.

(2)83 A rádióspektrum-használati jogosultság időbeli hatályának kezdő napja a 21. § (1) bekezdés a) pontjában hozott határozat véglegessé válásának napja, vagy hatósági szerződéskötés esetén a 21. § (7) bekezdése szerinti szerződés megkötésének napja.

(3)84 A rádióspektrum-használati jogosultság alapján kiadott rádióengedély érvényességének legkorábbi kezdőnapja:

a) a teljes árverési díj, illetve a teljes pályázati díj Hatóság által meghatározott számlán történő jóváírásának napját követő nap,

b) több részletben történő fizetés esetén az első törlesztőrészletnek a Hatóság által meghatározott számlán történő jóváírásának napját követő nap, ha a nyertes résztvevő az első törlesztőrészlettel csökkentett teljes árverési díj, illetve teljes pályázati díj, illetve időszakos fizetési kötelezettség esetén a következő időszakra eső díj összegének megfelelő biztosítékot nyújtott,

c) ha a Hatóság a versenyeztetési eljárás nyertesével hatósági szerződést köt, a hatósági szerződés hatálybalépésének napját követő nap,

d)85 ha az elnyert rádióspektrum-használati jogosultság olyan rádióspektrum-készletre vonatkozik, amelyben az a) és b) pont szerinti időpontot követően jár le egy korábbi eljárásban elnyert rádióspektrum-használati jogosultság (a továbbiakban: korábbi jogosultság), a korábbi jogosultság megszűnését követő nap.

(4) A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló NMHH rendelet szerinti sávdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja a rádióengedély érvényességének (2) bekezdésben meghatározott legkorábbi időpontja.

(5)86 A rádióspektrum-használati jogosultság időbeli hatályát a Hatóság oly módon is meghatározhatja, hogy egy vagy több frekvenciasávban biztosítsa a rádióspektrum-használati jogosultságok és jogok egyidejű lejáratát. A jogosultság időtartamának – a versenyeztetési eljárás során történő – meghatározása során a Hatóság biztosítja, hogy a versenyeztetési eljárásban minden nyertes rádióspektrum-használati joga legalább 15 évig érvényes legyen.

(6)87 A rádióspektrum-használati jogosultság megszűnésével egyidejűleg megszűnik a rádióengedély érvényessége.

23. §88 A jogosult a rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzése feltételeinek a jogosultság teljes ideje alatt köteles megfelelni, amennyiben valamely feltételnek való megfelelés megszűnik, a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazható.

24. §89 A versenyeztetési eljárás eredménytelensége esetén a Hatóság jogosult – akár változatlan, akár módosított feltételekkel történő – új eljárás megindításáról dönteni az értékesíteni kívánt rádióspektrum-készlet vagy annak egyes elemei tárgyában.

Árverés

Árverés előkészítése, lebonyolítása

25. § (1) Amennyiben az árverés jellege indokolja, az árverés kiírási dokumentációjában a 4. §-ban foglaltakon túl szerepeltetni kell:

a)90 az árverés lebonyolításának módját és rendjét, az értékesítési egység választása, valamint szükség esetén az licitálás részletes eljárási szabályait, a licit érvényességi feltételeit, a licit érvénytelenségének jogkövetkezményeit,

b) elektronikus úton lebonyolított árverés esetén annak speciális jellemzőit, az eredményesség feltételeit;

c) az árverés megszakításának és újraindításának rendjét;

d) egyenlő ajánlattételek esetén a résztvevők rangsorolására vonatkozó módszert, ideértve a sorsolást;

e) ha a Hatóság próbaárverés tartását tartja szükségesnek, az arra vonatkozó információkat;

f)91 ha szükséges, olyan adatok és dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások kötelező benyújtásának előírását, amelyek alapján a Hatóság megítélheti a jelentkezők szakmai és pénzügyi alkalmasságát a rádióspektrum hatékony használatára és a tervezett szolgáltatások megfelelő minőségű nyújtására.

(2)92

(3)93

Próbaárverés

26. § (1) Amennyiben a kiírási dokumentáció szerint a Hatóság próbaárverést tart, annak helyszínéről és időpontjáról a jelentkezőket legkésőbb a nyilvántartásba vételkor tájékoztatni kell.

(2) A próbaárverés során a résztvevőknek a Hatóság részletes tájékoztatást nyújt, és bemutatót tart az árverés lebonyolítási rendjéről, továbbá lehetőséget biztosít a számítógépes rendszer – leendő résztvevők általi – kipróbálására.

A pályázat

Pályázat előkészítése, lebonyolítása, értékelése

27. § (1) A pályázati kiírási dokumentációban a 4. §-ban foglaltakon túl szerepeltetni kell:

a)94 az eljárás tárgyául szolgáló rádióspektrum használatával végzett elektronikus hírközlési tevékenység, illetve nyújtott szolgáltatás feltételeinek azon pontjait, amelyekre a jelentkező ajánlatot tehet;

b) azokat az értékelési elveket és az értékeléskor kizárólagosan figyelembe vett szempontokat, amelyek alapján a jelentkezők egyenlő eséllyel megfelelő pályázati ajánlatot tehetnek;

c)95 ha a Hatóság a pályázatokat több fordulóban értékeli, az egyes fordulók lebonyolítási rendjét, az egyes fordulókban értékelt pályázati vállalások érvényességi feltételeit, valamint az egyes fordulókban értékelt pályázati vállalások érvénytelenségének jogkövetkezményeit.

(2) A kiírási dokumentációban meghatározott értékelés elveinek pártatlannak, átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lenniük, valamint kialakításuk során figyelembe kell venni az Eht.-ban meghatározott célokat.

(3) A pályázati ajánlat tartalmi érvényességének vizsgálatakor a Hatóság a pályázati nyilvántartásba vett résztvevő pályázati ajánlatát összességében és az egyes pályázati elemek tekintetében is értékeli, vizsgálja annak megalapozottságát.

(4) Ha a pályázati ajánlat tartalmilag hiányos, a Hatóság hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlásra a 10. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Ha a pályázati ajánlat nem egyértelmű, a Hatóság a pályázótól az esélyegyenlőség elvének sérelme nélkül felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás-kérés teljesítésére a kézbesítéstől számított tizenöt nap áll a pályázó rendelkezésére. A felvilágosítás nem eredményezheti az ajánlatban megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

(5) A pályázati ajánlat tartalmilag érvénytelen, amennyiben

a) a kiírási dokumentáció szerinti értékelési szempontként megjelölt vállalások körében érthetetlen vagy egymásnak ellentmondó vagy nyilvánvalóan lehetetlen vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek akadályozzák a pályázati ajánlat érdemi értékelését,

b) a pályázati ajánlat a Hatóság megítélése szerint lehetetlen, túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz, illetve olyan nyilvánvalóan irracionális vagy megalapozatlan vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek ellentmondanak a Hatóság rendelkezésére álló tényeknek, adatoknak, és ezáltal lehetetlenné teszik a kiírási dokumentációban foglalt szempontrendszer szerinti értékelést,

c) a pályázati ajánlat megalapozatlansága miatt nem alkalmas a vonatkozó jogszabályokban, illetve a kiírási dokumentációban meghatározott célok elérésére, megvalósítására, vagy

d) a kiírási dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget.

(6) A Hatóság a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja meg, a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe foglalja.

(7) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szempontokat a pályázat értékelésekor a Hatóság eltérő súllyal veszi figyelembe, a kiírási dokumentációban közzé kell tenni az egyes szempontok súlyozására vonatkozó eljárást is.

(8) A pályázati ajánlatok értékelésére a kiírási dokumentációban meghatározott elvek és szempontok alapján kerül sor. Az értékelési szempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a pályázat tárgyával és lényeges feltételeivel összhangban kell állniuk. Az egyes szempontok nem eredményezhetik a pályázati ajánlat ugyanazon tartalmi elemének többszöri értékelését.

(9) Az értékelésnek átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lennie.

(10) A pályázati ajánlatokat a kiírási dokumentációban meghatározottaktól eltérően értékelni nem lehet.

(11)96

(12)97

Záró rendelkezések

28. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)98 E rendeletnek a a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról szóló 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelettel megállapított, 2020. december 21. napjától hatályos rendelkezéseit a 2020. december 21. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

29. §99 Ez a rendelet

a) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13., 35–37., 45., 47–52. és 55. cikkének, valamint az 1. mellékletének és

b) az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak

való megfelelést szolgálja.

3

Az 1. § c) pontja a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. §-a és 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. § b) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § e) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § g) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § i) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § m) pontját a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. §-t megelőző alcím cím a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (2) bekezdése a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (3) bekezdése a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § (4) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. §-t megelőző alcím cím a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4. § a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 4/A. §-t a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be.

24

Az 5. § (1) bekezdése a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (3) bekezdése a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. §-a, a 20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

28

A 6. § (2) bekezdése a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. §-a, a 20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

30

A 7. § (2) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 5. pontja szerint módosított szöveg.

31

Az „Írásbeli kérdés, regisztráció” alcím (8. §) a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 9. § nyitó szövegrésze a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint módosított szöveg.

33

A 9. § b) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 4. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 9. § c) pontja a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 9. § d) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

37

A 10. § (2) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

39

A 10. § (4) bekezdését a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 10. § (5) bekezdés c) pontja a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 11. § (4) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

42

A 11. § (5) bekezdése a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 12. § (1) bekezdése a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 12. § (2) bekezdése a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 12. § (3) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 6. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 12. § (5) bekezdése a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 13/A. §-t a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 1. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

49

A 14. § a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 14. § (1) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 14. § (3) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 15. §-t a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

53

A 16. §-t a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

54

A 17. § (1) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 8. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 17. § (2) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 7. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 8. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 18. § (2) bekezdés a) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 8. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 18. § (4) bekezdése a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 18. § (4) bekezdés c) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 18. § (4) bekezdés d) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 18. § (4) bekezdés e) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 19. § a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 11. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 20. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

64

A 20. § (1) bekezdés c) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

65

A 20. § (1) bekezdés d) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

66

A 21. §-t megelőző alcím cím a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 12. pontja szerint módosított szöveg.

67

A 21. § (1) bekezdése a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 21. § (1) bekezdés a) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

69

A 21. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (1) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

70

A 21. § (2) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 21. § (3) bekezdése a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 21. § (6) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 21. § (7a) bekezdését a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 21. § (7c) bekezdését a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

77

A 21. § (7d) bekezdését a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

78

A 21. § (8) bekezdését a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

79

A 21. § (10) bekezdése a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

80

A 22. §-t megelőző alcím cím a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

81

A 22. § a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

82

A 22. § (1) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

83

A 22. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

84

A 22. § (3) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

85

A 22. § (3) bekezdés d) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

86

A 22. § (5) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

87

A 22. § (6) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

88

A 23. § a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 11. pontja szerint módosított szöveg.

90

A 25. § (1) bekezdés a) pontja a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 2. § j) pontja, a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

91

A 25. § (1) bekezdés f) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

92

A 25. § (2) bekezdését a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 25. § (3) bekezdését a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 27. § (1) bekezdés a) pontja a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 13. § (2) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg.

95

A 27. § (1) bekezdés c) pontja a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 27. § (11) bekezdését a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

97

A 27. § (12) bekezdését a 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

98

A 28. § (2) bekezdése a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

99

A 29. § a 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére