• Tartalom

41/2011. (XII. 30.) KIM rendelet

41/2011. (XII. 30.) KIM rendelet

az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.01.01.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,

a 25–29. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30–31. § tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában és 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

1. § A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 7. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fogvatartott a fogvatartásával kapcsolatos ügyében – a 6. §-ban foglalt jogorvoslati lehetőségek mellett – közvetlenül fordulhat)

b) a fogvatartás alatt gyakorolható alapvető jogainak a sérelme esetén az alapvető jogok biztosához;
c) személyes adatainak kezelésével vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával összefüggő jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.”

2. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a következő 19/C. §-sal egészül ki:

19/C. § (1) Az elítéltnek a Bv. tvr. 44. § (5) bekezdése szerinti munkahelyen történő munkavégzésre kijelölése érdekében az elítéltnek a befogadáskor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e külső gazdálkodó szervezetnél történő munkáltatásához.
(2) Annak érdekében, hogy a Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése alapján megállapítható legyen, hogy a büntetés-végrehajtási intézet átvállalja-e az elítélt részére szükség esetén juttatandó gyógyszer és gyógyászati segédeszköz térítési díját, az elítéltnek a befogadáskor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e rendszeres jövedelemmel vagy más pénzbeli juttatással, és ha igen milyen összegben.”

3. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 39. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az elhelyezés során)

f) a dohányzókat a nem dohányzóktól”

(el kell különíteni.)

4. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 91. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A csomag súlya az öt kg-ot nem haladhatja meg. Ha a csomag ruhaneműt, tisztasági szereket vagy gyógyászati segédeszközt tartalmaz, továbbá más indokolt esetben öt kg-ot meghaladó súlyú csomag átadása is engedélyezhető.”

5. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

101. § (1) Munkáltatásnak minősül az elítélt szervezett foglalkoztatásának az a formája, amikor a munkavégzés rendszeresen, díjazás ellenében történik.
(2) E rendelet alkalmazásában munkáltató alatt az elítéltet munkával foglalkoztató intézetet vagy az e célra alapított gazdálkodó szervezetet kell érteni.
(3) Az elítéltnek a Bv. tvr. 44. § (5) bekezdése szerinti más gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: más gazdálkodó szervezet) történő munkáltatása esetén az elítélt hozzájárulását akár szóban, akár írásban visszavonhatja. Ha az elítélt nyilatkozatát szóban teszi meg, arról jegyzőkönyvet kell felvenni. A felmondási időt a nyilatkozatnak az elítéltet fogva tartó intézettel való közlés napjától kell számítani.
(4) Az elítélt más gazdálkodó szervezetnél nem végezhet munkát, ha
a) ott a szabadságvesztés megkezdése előtt vezető tisztségviselő vagy tulajdonos volt, üzletrésszel rendelkezett, illetve e körülmények bármelyike a szabadságvesztés végrehajtása alatt is fennáll;
b) olyan munkakörben foglalkoztatnák, amelyet jogszabály rendelkezése szerint csak büntetlen előéletű személy tölthet be;
c) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozójával kerülne alá-fölérendeltségi vagy elszámolási viszonyba.”

6. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elítélt munkába állításáról az elítélt 19/C. §-a szerinti nyilatkozatára figyelemmel – a munkakör és a munkáltató megjelölésével – a befogadási bizottság dönt. A munkaköri alkalmasság megállapításáig az elítélt nem állítható munkába. Ha az elítélt munkáltatása más gazdálkodó szervezetnél történik az elítéltet fogva tartó intézet köteles meggyőződni arról, hogy az elítélt munkaköri alkalmassági vizsgálatát elvégezték.”
„(4) Ha a Bv. tvr. 44. § (1a) bekezdés b) vagy e) pontja szerinti feltétel bekövetkezik a fogvatartott nőt, illetve a nyugdíj korhatárt betöltött elítéltet tájékoztatni kell arról, hogy a továbbiakban munkavégzési kötelezettség nem terheli, és ezzel egyidejűleg írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy a munkáltatásban továbbra is részt kíván-e venni. Ha az elítélt a további munkáltatását kéri, az intézet lehetőségeihez képest kell munkával foglalkoztatni a munkavégzésre nem köteles elítéltet.”

8. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 194. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

194. § (1) Az intézet nem kezdeményezheti az enyhébb végrehajtási fokozat kijelölését a Bv. tvr. 28/A. § (3) bekezdésében felsorolt esetekben.
(2) Az intézet a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának a megváltoztatására vonatkozó előterjesztésben tájékoztatja a bv. bírót a végrehajtott és a végrehajtásra váró szabadságvesztés(ek)ről.
(3) Ha a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása iránti kérelmet az elítélt vagy védője az intézetnél terjesztette elő és az értékelő vélemény mellőzhető [Bv. tvr. 7. § (2) bek.], a kérelmet nyolc napon belül kell a bv. bíróhoz továbbítani. Az (2) bekezdés rendelkezése ebben az esetben is megfelelően alkalmazandó.
(4) Az elítélttel közölni kell a szabadságvesztés végrehajtási fokozata megváltoztatásának kezdeményezését, és tájékoztatni kell az ezzel járó változásokról.”

a) 6. § (3) és (6) bekezdésében, valamint 134. § (2) bekezdésében az „az igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter” szövegrész,

b) 10. § f) pontjában és 16/A. §-ában az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter” szövegrész,

c) 104. § (2) bekezdésében a „Mentesül” szövegrész helyébe az „A Bv. tvr. 44. § (1a) bekezdésében felsorolt eseteken túlmenően mentesül” szövegrész,

d) 164. § (2) bekezdésében az „1959. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „törvény” szövegrész,

e) 167. § (1) bekezdésében a „Bv. tvr. 28/A. §-ának” szövegrész helyébe a „Bv. tvr. 28/B. §-ának” szövegrész,

f) 168. § (1) bekezdésében a „Bv. tvr. 28/A. §-a” szövegrész helyébe a „Bv. tvr. 28/B. §” szövegrész,

g) 168. § (3) bekezdésében a „Bv. tvr. 28/A. §-ában” szövegrész helyébe a „Bv. tvr. 28/B. §-ában” szövegrész,

h) 178. § (2) bekezdésében az „az igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter” szövegrész, továbbá „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba” szövegrész helyébe az „a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterhez” szövegrész,

i) 182. § (1) bekezdés b) pontjában az „igazságügyi és rendészeti miniszternek” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszternek” szövegrész,

j) 182. § (2) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter” szövegrész,

k) 228. § (1) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszterhez” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszterhez” szövegrész,

l) 261. § (2) bekezdésében és 262. §-ában az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter” szövegrész,

m) 1. számú melléklet 3. pontjában a „merülő forraló” szövegrész helyébe „vízforraló (túlmelegedés elleni védelemmel)” szövegrész

lép.

2. A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet módosítása

10. § A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet [a továbbiakban:13/1996. (XII. 23.) IM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet a fogvatartott által a büntetés-végrehajtási szervnek (a továbbiakban: bv. szerv), valamint a bv. szervvel kötött szerződés alapján a fogvatartotti munkáltatást végző más gazdálkodó szervnek (a továbbiakban: más gazdálkodó szerv), illetve a bv. szerv, továbbá a más gazdálkodó szerv által a fogvatartottnak okozott kár megtérítésére vonatkozó eljárást szabályozza.”

11. § A 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kártérítési eljárást az a bv. szerv folytatja le, ahol a kár bekövetkezett, a más gazdálkodó szervezetnél munkát végző fogvatartott esetén pedig a gazdálkodó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló bv. szerv. Ha a fogvatartott a kártérítési igényét más bv. szervnél jelentette be, ez a szerv a kártérítési igényt tartalmazó iratot haladéktalanul megküldi az eljárás lefolytatására jogosult bv. szervnek.”

12. § A 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) Ha a fogvatartott a szabadulásakor 10 000 forintot meg nem haladó összeggel tartozik, azt felhívásra önként nem fizeti meg és a tartozás összegének a keresményből való levonására nincs lehetőség, a bv. szerv vezetője a fogvatartott tartozását elengedi.
(2) Ha a fogvatartott szabadulásakor 10 000 forintot meghaladó, de a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű követelést meg nem haladó összeggel tartozik, azt felhívásra önként nem fizeti meg és a tartozás összegének a levonására nincs lehetőség, a bv. szerv vezetője a fogvatartott tartozását részben vagy egészben elengedheti.
(3) A 13. § (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglalt okok fennállása esetén az (2) bekezdés nem alkalmazható.”

3. A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosítása

13. § A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet [a továbbiakban: 5/1998. (III. 6.) IM rendelet] 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A fogvatartott munkaképtelenségét a bv. orvos állapíthatja meg, legfeljebb egy évig terjedő időtartamra.
(2) A fogvatartott munkaképtelenségének az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb időtartamra, illetve véglegesen történő megállapítását a Központi Kórház Felülvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: FÜV Bizottság) végzi.”

14. § Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A fogvatartottnak a Bv. tvr. 44. § (5) bekezdése szerinti munkáltatása esetén a fogva tartó bv. intézet a szerződés alapján szükség szerint közreműködik abban, hogy a fogvatartott munkaköri alkalmassági vizsgálata elvégezhető legyen.”

15. § Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) A fogvatartott sürgősségi fogászati ellátását a bv. intézet vagy bv. egészségügyi intézet köteles biztosítani.
(2) A nem sürgősségi fogászati ellátások körébe tartozó fogászati beavatkozások az egészségbiztosítási jogszabályok szerint – a lehetőségek függvényében – a bv. intézetben vagy bv. egészségügyi intézetben elvégezhetők.
(3) A fogvatartott a térítésköteles fogászati ellátásokért, a gyógyászati segédeszközökért, azok javításáért – a (4)–(6) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve – térítési díjat fizet.
(4) Térítésmentes a fogászati ellátás, a gyógyászati segédeszköz és annak javítása, ha az a fogvatartott munkabalesete vagy a fogvatartás ideje alatt keletkezett foglalkozási, illetőleg egyéb, a büntetés (intézkedés) végrehajtásával kapcsolatos ártalom miatt szükséges.
(5) A gyógyászati segédeszköz térítési díjának átvállalásáról való döntés előtt vizsgálni kell a Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését. Annak tényét, hogy a fogvatartott munkavégző képességének megőrzéséhez vagy helyreállításhoz szükséges-e gyógyászati segédeszköz ellátása, a bv. orvos állapítja meg. A térítési díj átvállalását a bv. intézet parancsnoka – egy évet meghaladó fogvatartás esetén orvosi javaslatra legfeljebb egy évre kiterjedően – engedélyezi. A fiatalkorú fogvatartott, a fogvatartott terhes nő és az anya–gyermek részlegen elhelyezett gyermek gyógyászati segédeszközzel való térítésmentes ellátását – az orvos utasítása alapján – a bv. intézet biztosítja.
(6) A Bv. tvr. 47. § (5) bekezdése alapján térítésmentes egészségügyi ellátást, valamint a Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése szerinti feltételek hiányában térítésmentes gyógyászati segédeszközt és annak javítását – orvosi javaslatra, különös méltánylást érdemlő esetben – a bv. intézet parancsnoka engedélyezheti.
(7) A (4)–(6) bekezdések alkalmazása során felmerült költségek a bv. intézetet terhelik.”

16. § Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fogvatartott nőt, ha a terhesség hatodik hónapját követően kérelmére továbbra is részt vett a munkavégzésben a szülés várható időpontja előtt huszonnyolc nappal a munkavégzés alól fel kell menteni. A felmentést a bv. orvos a szülési szabadsággal megegyező időtartamra engedélyezi, kivéve azt az esetet, ha a szülő nő a Bv. tvr. 44. § (1a) bekezdés c) pontja alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.”

17. § Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

36. § (1) A gyógyszer térítési díjának átvállalásáról való döntés előtt vizsgálni kell a Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését. Annak tényét, hogy a fogvatartott munkavégző képességének megőrzéséhez vagy helyreállításhoz szükséges-e az, hogy gyógyszert kapjon, a bv. orvos állapítja meg. A térítési díj átvállalását a bv. intézet parancsnoka – egy évet meghaladó fogvatartás esetén orvosi javaslatra legfeljebb egy évre kiterjedően – engedélyezi. A fiatalkorú fogvatartott, a fogvatartott terhes nő és az anya–gyermek részlegen elhelyezett gyermek térítésmentes gyógyszerellátását – az orvos utasítása alapján – a bv. intézet biztosítja. Térítésmentes gyógyszerellátást – orvosi javaslatra, méltányosságból – a bv. intézet parancsnoka engedélyezi.
(2) A Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése szerinti feltételek hiányában térítésmentes gyógyszerellátást – orvosi javaslatra, különös méltánylást érdemlő esetben – a bv. intézet parancsnoka engedélyezheti. Az ebből eredő költségek a bv. intézetet terhelik.”

a) 19. § (1) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter” szövegrész,

b) a 19. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős minisztert” szövegrész,

c) 40. §-ában és 41. § (1) bekezdésben az „Egészségügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe „a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi szakterületének vezetője” szövegrész

lép.

19. § Hatályát veszti az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 32. §-a, valamint 44. §-ában az „és idegenrendészeti őrizetet” szövegrész.

4. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című
2/1999. (II. 11.) IM rendelet módosítása

20. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendelet [a továbbiakban: 2/1999. (II. 11.) IM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendeletet kell alkalmazni a büntetés-végrehajtási szervezeten (a továbbiakban: bv. szervezet) belül működő minden büntetés-végrehajtási szervnél (a továbbiakban: bv. szerv) foglalkoztatott fogvatartott szervezett munkavégzésére és szervezett tevékenységére.”

21. § A 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bv. szervek állományába tartozó munkavállalóknak a fogvatartottakkal kapcsolatos munkavédelmi feladatait és ellenőrzési kötelezettségeit a munkaköri leírásban is meg kell határozni.”

22. § A 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Az Mvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4. §-ának alkalmazásában a bv. szerv létszámánál a büntetés-végrehajtási szervek állományába tartozó munkavállalók és a foglalkoztatott fogvatartottak összlétszámát kell figyelembe venni.”

23. § A 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Azoknak a fogvatartottaknak, akik saját vagy mások testi épségét veszélyeztető munkakörben dolgoznak, az Mvt. 60. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezettség teljesítése érdekében, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló BM rendelet szerinti munkavédelmi vizsgabizottság előtt munkavédelmi vizsgát kell tenni.”

24. § Hatályát veszti a 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 2. § e) pontja, 3–5. §-a, 6. § (5) bekezdése, 7. §-a, 9–10. §-a, 11. §-t megelőző alcíme, 15. § utolsó mondata és 18. §-a.

5. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

25. § A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet] 1.§ (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ebben a rendeletben helyi bíróságon a városi és a kerületi bíróságot is érteni kell.”

26. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 14. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A törvényszék, az ítélőtábla, illetve a Kúria előtt jogerőre emelkedett ítélet”

27. § A 9/2002. ( IV. 9.) IM rendelet 93/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a bíróság az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi dolgozót egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, illetve akár a szabadságvesztés mellett, akár önállóan az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásra ítélte, a bíróság jogerős határozatáról – a terhelt működési nyilvántartásból, illetve a kamarai tagságának felfüggesztése vagy a kamarai névjegyzékből való törlése végett – két példányban értesítőlapot állít ki, és egy-egy példány megküldésével értesíti az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szervet, valamint az illetékes egészségügyi szakmai kamarát.”

b) 82. § (1) bekezdésében, 83. § (4) bekezdésében és 85. § (4) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bírósági végrehajtói iroda” szövegrész helyébe a „törvényszéki bírósági végrehajtói iroda” szövegrész,

c) 4. § (9) bekezdésében, 73. § (6) bekezdésében, 79. § (1) bekezdésében, 83. § (3) bekezdésében, 85. § (3) bekezdésében és 92. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bírósági végrehajtói irodát” szövegrész helyébe a „törvényszéki bírósági végrehajtói irodát” szövegrész,

d) 83. § (5) bekezdésében és 92. § (2) bekezdésében és a „megyei (fővárosi) bírósági végrehajtói irodának” szövegrész helyébe a „törvényszéki bírósági végrehajtói irodának” szövegrész,

e) 5. § (1)–(2) és (4) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 77. § (3) bekezdésében az „a megyei bíróság elnöke” szövegrész helyébe az „a törvényszék elnöke” szövegrész,

f) 5. § (2) és (3) bekezdéseiben és az 58. §-t megelőző címben a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken” szövegrész,

h) 16. §-ában a „megyei bíróság, az ítélőtábla, illetve a Legfelsőbb Bíróság hozta” szövegrész helyébe a „törvényszék, az ítélőtábla, illetve a Kúria hozta” szövegrész,

i) 55. § (6) bekezdésében, 57. § (3) bekezdésében és 58. § (6) bekezdésében a „megyei bíróságot” szövegrész helyébe a „törvényszéket” szövegrész,

j) 58. § (3) bekezdésében a „megyei bíróságtól” szövegrész helyébe a „törvényszéktől” szövegrész,

k) 62. § (2) bekezdésében a „más megyei bíróság, az ítélőtábla, vagy a Legfelsőbb Bíróság „szövegrész helyébe a „más törvényszék, az ítélőtábla, vagy a Kúria” szövegrész,

l) 145. § (2) bekezdésében a „megyei gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „szociális és gyámhivatalt” szövegrész,

m) 128. § (3) bekezdésében a „megyei gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „szociális és gyámhivatalnak” szövegrész,

lép.

6. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló
6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosítása

30. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

a) 7. § (6) bekezdésében a „kisebbségi nyelvet” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvet” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, 10. § (4) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44/G. § (1) bekezdésében, 81. § (6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 36. § (4) bekezdésében a „kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg, a „nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe a „nemzetiség nyelvén” szöveg

d) 44/B. § (4) bekezdésében a „kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg, a „kisebbségi nyelv” szövegrész helyébe a „nemzetiség nyelv” szöveg,

e) 45. § (3) bekezdésében a „kisebbségi anyanyelv” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelv” szöveg, a „kisebbségi nyelven” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg,

f) 60. § (2) bekezdésében a „kisebbségi utónévre” szövegrész helyébe a „nemzetiségi utónévre” szöveg, a „kisebbségi anyanyelvi szabályok” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvi szabályok” szöveg, a „kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg,

g) 60. § (3) bekezdésében a „kisebbségi utónévre” szövegrész helyébe a „nemzetiségi utónévre” szöveg, a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg,

h) 60. § (4) bekezdésében a „kisebbségi anyanyelvi szabályok” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvi szabályok” szöveg, a „kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg, a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg,

i) 85. § (6) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „valamely nemzetiséghez” szöveg, a „kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe a „nemzetiség nyelvén” szöveg,

j) 1. számú melléklet b) „Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről” pontjában és c) „Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről” pontjában a „kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg,

k) 2. számú mellékletében az „a Magyar Köztársaság megjelölést” szövegrész helyébe az „a Magyarország megjelölést” szöveg, az „a Magyar Köztársaság címerét” szövegrész helyébe „Magyarország címerét” szöveg,

l) 4. számú melléklet 33. pontjában a „Kisebbségi” szövegrész helyébe a „Nemzetiségi” szöveg,

m) 4. számú melléklet 34. pontjában a „Kisebbségi” szövegrész helyébe a „Nemzetiségi” szöveg, a „kisebbségi anyanyelvi szabályok” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvi szabályok” szöveg

lép.

7. Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

31. § Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 4. mellékletében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

8. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

32. § Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 1. és 2. mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

33. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án a hatályát veszti.

1. melléklet a 41/2011. (XII. 30.) KIM rendelethez

„................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
........................../20......./........ szám
ÉRTESÍTÉS
előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről
A(z) ........................................................................................................... [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - .................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a ………………………………. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ............................................................................................................ terhelt ...................................................... állampolgár (aki ..............................................................-n, 19...... napján született .................................................................................................. anyja neve: ............................................., .............................................................................. lakos)
előzetes letartóztatását
a 20..... év ....................... hó ........ napján kelt ..................................... /20......../........ számú, illetőleg a(z) ................................................................. Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria a 20....... .év ...................... hó ....... napján kelt ....................................... /20........./......... számú végzésével
- elrendelte
- fenntartotta
- megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el
- óvadék megfizetése mellett megszüntette.
a 20........................................................................ napján kelt .................................... számú határozatával felülvizsgálta (Be. 132. §). A vádlott előzetes letartóztatását - meghosszabbította - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el. Az előzetes letartóztatás
- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat.
A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső - fiatalkorú.
A bűncselekmény büntetési tétele:…………………………………………..
A bíróság a terheltet a 20..... év .... hó ........ napján kelt ..../20..../.... számú ítéletével, illetve a .... Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a 20.......... év ................... hó ...... napján kelt ....../20...../...... számú ítéletével .............................................. miatt nem jogerősen ................................... büntetésre ítélte, amelybe a terhelt által
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
és az ......... év ............................ hó ........ napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
előzetes fogvatartásban, illetőleg a
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
házi őrizetben töltött időt oly módon, hogy egy napi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, beszámította.
A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: ......................... [Btk. ........ § (........) bekezdés]
A terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható [Btk. ....... § (........) bekezdés].
A terhelt a szabadságvesztés büntetés .......................................... részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra [Btk............ § (.....) bekezdés pont].
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani [Be. 141. § (2) bekezdés].
A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását
- javítóintézetben;
- büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.
Az óvadék megállapításáról ..................................................................................... (bíróság megnevezése) határozott jogerősen.
Rendelkezés az előzetesen letartóztatott fokozott őrzéséről, levelezése és látogatása ellenőrzéséről; és attól való eltiltásáról, hogy csomagot kapjon; távbeszélő használatának engedélyezéséről, elkülönítéséről. [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 136. §]
Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - korlátozni szükséges, annak módja:
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet,
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Az előzetesen letartóztatott más személlyel
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet,
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Megjegyzés:
Ügyészi szám: .................................................
Az előzetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) ................................................................................ ............................................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át.
A terhelt a ...................................................................................... (bíróság megnevezése) előtt folyamatban volt - levő .................................... számú büntetőügyben előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben van - szabadságvesztést tölt.
A házi őrizetet a ................................................... rendőrkapitányság foganatosítja.
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
a rendőrkapitányság vezetője!
a javítóintézet igazgatója!
az előzetes letartóztatás foganatosítása!
a terhelt szabadlábra helyezése végett!
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján
................................................
a tanács elnöke - bíró

203.

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

ÉRTESÍTÉS
lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

A terhelt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozás

Munkahelye

A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
..........................................................................................................................................................................................
város .......................................... irányítószám, .................................................................... utca (tér) ............ házszám.

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:

................................................................................ Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ......................./20......../........... számú végzése

20....... évi .......................................... hó ..... nap

................................Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ...................../20......../........... számú végzése

mint másodfokú bíróság

20........ .évi .......................................................... hó ........ nap

A lakhelyelhagyási tilalom

- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig,

- a másodfokú eljárás befejezéséig,

- az eljárás jogerős befejezéséig

tarthat.

Ha a bíróság a Be. 137. §-ának (9) bekezdése alapján a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásáról határoz, az 20...... év ............... hónap ................. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.

A terhelt hetenként/havonta a ................................................................................ rendőrségen köteles jelentkezni.

A lakhelyelhagyási tilalom megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság telefonszáma: .........................................

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.

.......................................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének

206.

Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

..................................................................................................................
Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
ÉRTESÍTÉS
házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

A terhelt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozás

Munkahelye

A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
.............................................................................................................................................................................................
város .......................................... irányítószám, .................................................................... utca (tér) ............ házszám.

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:

......................................................................... Bíróság /Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ..................../20......../........... számú végzése

20....... évi ........................................... hó ..... nap

................................Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria .........................../20......../........... számú végzése

mint másodfokú bíróság

20........ évi .......................................................... hó ........ nap

- A bíróság a terhelt házi őrizetét elrendeli. A terhelt nem hagyhatja el a

................................................................................................................................................................................

alatt lévő lakást, kizárólag

................................................................................................................................................................... céljából

.................................................................... időben .................................................................................................

távolságra, úticélra.

- A bíróság a terhelt házi őrizetét fenntartja

- A bíróság a terhelt házi őrizetét megszünteti

A házi őrizet

- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,

- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,

- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat.

Ha a bíróság házi őrizet fenntartásáról határoz [Be. 138. § (3) bek.], az 20...... év ............... hónap ................. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.

A házi őrizet előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is ellenőrizze.

A házi őrizet megszegéséről a ........................................ /20.........................../..................... számra hivatkozással az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság megnevezése és telefonszáma: ..................................................................................................................................................................

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.

.......................................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének

206/a.

Értesítés házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről
.................................................................... miatt............................................................... ellen
indított büntetőügyben a …………………………………………………Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy
a 20........ évi ...................... hó ...... napján kelt
............................/................./sz. végzésével
......................................................./...............................-n, 19.......................................
évi ......................................... hó ..... napján született, anyja neve: ...................................
.......................................................... lakóhelye: ....................................................../
ideiglenes kényszergyógykezelését elrendelte - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el.
Az ideiglenes kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig/az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig/a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig/az eljárás jogerős befejezéséig tart, és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.
Ha a bíróság a Be. 145. §-ának (2) bekezdése alapján az ideiglenes kényszergyógykezelés idejét meghosszabbítja, az 20...... év ....................... hónap .......... napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.
Lássa...........................................................főigazgató főorvosa
Az ideiglenes kényszergyógykezelést hajtsa végre - szüntesse meg.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
P. H.
...................................................
a tanács elnöke - bíró
Megjegyzés:
A terhelt 20..... évi .................... hó ..... napja óta ideiglenes kényszergyógykezelésben van.
A bíróság a vádlottat a 20....... évi .................... hó ..... napján kelt ................./.........../.....számú nem jogerős ítéletével felmentette, végzésével az előzetes letartóztatását/házi őrizetét megszüntette.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
a tanács elnöke – bíró

289.

Értesítés az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról és megszüntetéséről.

ÉRTESÍTÉS
kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
(tartózkodási helye
postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

...........................................
Bíróság

.........................................
Törvényszék

....................................../20......./......... sz. ítélete - végzése

20................... évi ..................................... hó ............. nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20................... évi ..................................... hó ............. nap

............................................
Törvényszék

.........................................
Ítélőtábla

..................................../20......../.......... sz. ítélete - végzése

20.................... évi .................................... hó ............. nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20................... évi ..................................... hó ............. nap

Kúria

...................................../20......./.......... sz. ítélete - végzése

20................... évi ..................................... hó ............. nap

.................................................................................................................... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 20....... évi ........................ hó ........ napján jogerőre emelkedett ................../20......../.............. számú határozatával rendelte el a kényszergyógykezelést.

A cselekmény Btk. szerinti megnevezése és büntetési tételének felső határa

A cselekmény elkövetésének helye és idejeLássa ............................................................................
főigazgató főorvosa

A beteg 20............. évi ............................... hó ....... napjától ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll.

Az ítélet - végzés - jogerős és végrehajtható.
A kényszergyógykezelést hajtsa végre - a kényszergyógykezelést szüntesse meg!

A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését
20..... évi .......................... hó ..... napjáig elhalasztotta.
..........................., 20........évi..........................hó........nap

......................., 20....... .évi ...................... hó ........ nap

P. H.

P. H.

..............................................................
a tanács elnöke - bíró

......................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

290.

Értesítés kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről.

.............................................................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla
ÉRTESÍTÉS
előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
letartóztatása előtt

Az ügyben eljárt, de az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:

.............................................
Bíróság

.............................................
Törvényszék

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

.............................................
Törvényszék

.............................................
Ítélőtábla

20.............. évi .............................. hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

Kúria

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet

utólagos beszámításánál érintett büntetés:

..................................... szabadságvesztés

..................................... közérdekű munka

..................................... pénzbüntetés

Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet utólagos beszámításáról rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte, száma és a beszámítás mérve:

.............................................
Bíróság

.............................................
Törvényszék

20.............. évi .............................. hó ............. napján kelt
.........................................../20.........../............. sz. végzése.

.............................................
Törvényszék

.............................................
Ítélőtábla

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
.........................................../20.........../............. sz. végzése.

20................... évi ..................................... hó ............. nap

*/A bíróság az ......... évi ................................... hó ............ napjától ....... évi .......................................... hó ..... napjáig

és az ............ évi ................................................ hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig

és az ............ évi ................................................ hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig

és az ............ évi ................................................ hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig

előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időt - eltöltött időre figyelemmel:

1. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámította, illetve a kiszabott szabadságvesztést teljes egészében kitöltöttnek vette

2. A kiszabott közérdekű munkából - munkát ....................... órát kitöltöttnek vett - teljes egészében kitöltöttnek vette

A bíróság a házi őrizetet akként számította be, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napig terjedő házi őrizetben töltött idő felel meg.

3. A kiszabott pénzbüntetést ..........................................., azaz .................................................... Ft erejéig

- teljes egészében lerovottnak nyilvánította.

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján

.......................................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

A */jel után a nem kívánt szövegrész törlendő!

Az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet utólagos beszámítása jogerős és végrehajtható.

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján

.......................................................................................

a tanács elnöke - bíró

Megjegyzés

309.

Értesítés előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról.

................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
közérdekű munka jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Iskolai végzettsége

Szakképzettség

A közérdekű munka jellege:

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

........................................
Bíróság

........................................
Törvényszék

....................................................................... sz. ítélete
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

........................................
Törvényszék

........................................
Ítélőtábla

........................................................................... határozata
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

Kúria

.................................................................... sz. határozata

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

Megnevezése
és minősítése

Helye és
ideje

A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel):

Büntetések:
......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

Intézkedések:
...........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogvatartásban, illetőleg

a

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt beszámította.

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri!
Tartózkodási helye:

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.

...........................................................................
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

Az elítélt a közérdekű munka megkezdésére

20..... évi ....................................... hó ......... napjáig halasztást kapott.

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.

...........................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

313/c.

Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról.

ÉRTESÍTÉS
a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról
..................................................................................... elítéltet, aki ..............................-n,
19..... évi ..................... hó ..... napján született,
anyja neve: ......................................................
lakóhelye: ........................................................
a ............................................................. Bíróság/Törvényszék a 20..... évi .................... hó ..... napján kelt
.................../20...../..... számú, illetve a ........................... Törvényszék/Ítélőtábla/, mint másodfokú bíróság a 20.......évi................hó.....napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével, illetve az Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével ...................... miatt jogerősen ............/....../ napi tétel, összesen ......................... Ft pénzbüntetésre ítélte.
A pénzbüntetést a ................................. BGH Pb.........../20......... tételszám alatt előírta.
Az elítélt a pénzbüntetést - nem - csak részben - fizette meg.
A jogerős határozat a pénzbüntetés egynapi tételének összegét ............/............... forintban állapította meg.
Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép.
Ezért a bíróság a 20..... évi ................................ hó ..... napján kelt ...................../20...../..... számú végzésével a meg nem fizetett pénzbüntetést................................/................................. nap fogházban/börtönben/fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre változtatta át.
A bíróság az előzetes fogvatartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idővel ..................... napi tételt figyelembe vett.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Lássa:
A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az átváltoztató végzés végrehajtandó.
A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre!
A szabadságvesztésből az időközben történt ..................... forint befizetésre figyelemmel ............................ napot hajtson végre.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
a tanács elnöke - bíró

320.

Értesítés a pénzbüntetés átváltoztatásáról.

................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
A(z) ................................................................................................................................ bűntette (vétsége) miatt ................................................................................................................................... ellen a .................................... Rendőr(fő)kapitányságon .................................................... szám alatt indított bűnügyben értesítem, hogy a ....................................................................... terhelt, ..................................................................... állampolgár (aki .............................................................-n, 19.......... évi ........................................... hó ............ napján született, anyja neve: ......................................................................……………………………………………….sz. alatti lakos)
előzetes letartóztatását
……………………………………….. Bíróság/Törvényszék a 20........ évi ........................... hó ......... napján kelt ............................./20......../........... számú, illetőleg a .................................................... Törvényszék/Ítélőtábla a 20..... évi ........................ hó..... napján kelt ...................../20......../..... számú végzésével - az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb ......... év ............. hó ..... napjáig
- elrendelte,
- meghosszabbította.
A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását javítóintézetben - büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. [Be. 141. § (2) bek.]
Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - korlátozni szükséges, annak módja:
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Az előzetesen letartóztatott más személlyel
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Megjegyzés:
Ügyészi szám: ..............................................................................................
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
bíró
Rendőrkapitányság vezetőjének!
Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának!
Javítóintézet igazgatójának!
Az előzetes letartóztatás végrehajtása végett.

905.

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt.

.......................................................................................... Törvényszék/Ítélőtábla
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
az előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt
A .................................................................................................................................... miatt
........................................................................................................................................ ellen
a................................................ Rendőr(fő)kapitányságon ............................................... szám alatt indított büntetőügyben értesítem, hogy a ……………………………………………. Törvényszék a ..................................................... gyanúsítottal szemben, aki ........................................................................ született, anyja neve:............................................................. lakóhelye: ..............................................................
Őrizetbe vétel napja: ............................................................. a 20........ év............................... hó ..... napján kelt ........./20......./...... számú, illetve a ............................................................... Törvényszék/Ítélőtábla a 20..... év .................. hó ..... napján kelt ...................../20........./..... számú végzésével az ............... év ........................... hó ........ napján elrendelt
előzetes letartóztatását
megszüntette/óvadék letétele mellett megszüntette
és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését.
Ügyészi szám: .........................................................................................................................
Lássa rendőrkapitányság vezetője/a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka/ a javítóintézet igazgatója!
A szabadlábra helyezést foganatosítsa.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
a tanács elnöke - bíró
Az óvadék megállapításáról a ........................................………………..(bíróság megnevezése) határozott jogerősen.

905/a.

Értesítés előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt.

................................................ Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla
.............................../20......./........ szám
ÉRTESÍTÉS
elmeállapot megfigyeléséről a vádirat benyújtása előtt
.............................................................................................................................................. miatt
....................................................................................................... ellen indított büntetőügyben a bíróság értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy a
20............. év ................................ hó ..... napján kelt
........../20....../..... számú végzésével
................................................................ - aki ...........................................................
............................................... született,
anyja neve: ...........................................
.................................................................. szám alatti lakos
................................................ bv. intézetben/rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő,
gyanúsított elmeállapotának a megfigyelését egyhónapi időtartamra elrendelte/további egy hónappal meghosszabbította.
Ügyészi szám: ...............................................
Lássa Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Főigazgató Főorvosa!
Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre.
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.
................................................
bíró - bírósági ügyintéző

905/b.

Értesítés elmeállapot megfigyeléséről.

ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve


Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
Bíróság

.........................................
Törvényszék

.........................................../20........./........... számú ítélete

20.................... évi ................................... hó ............. nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20.................... évi .................................... hó ............. nap

...................................../20........./........... számú határozata

.........................................
Törvényszék

.........................................
Ítélőtábla

20................... évi .................................... hó ............. nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20.................. évi ..................................... hó ............. nap

Kúria

...................................../20........./........... számú határozata

20.................... évi .................................... hó ............. nap

A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

Megnevezése
és minősítése

Helye és
ideje

A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):

A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének tartama (számmal és betűvel):

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(A törvényhely pontos megjelölésével):

Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

Büntetések:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Mellékbüntetések:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Intézkedések:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

A feltételes
szabadságra
vonatkozó
rendelkezések

Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt a büntetés fele részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

 

Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részéből nem bocsátható feltételes szabadságra a Btk. 90. § (3) bekezdése alapján

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe – ideértve a részben felfüggesztett szabadságvesztést is – az

.......... évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ........................................ hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogvatartásban, illetőleg

a

20.......... évi .......................................... hó ........ napjától

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20.......... évi .......................................... hó ........ napjától

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20.......... évi .......................................... hó ........ napjától

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet felel meg
beszámította.

A bíróság megállapította, hogy az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idő beszámításával a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét kitöltötte: igen/nem

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.

.........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére

Az ítélet jogerős és – a fel nem függesztett
részében – végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.

20........... év ................................ hó....... napjáig
halasztást kapott.

A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

......................, 20..... év ............................. hó ......... nap

..................., 20..... év ........................... hó ............ nap

P. H.

P. H.

.........................................................................
a tanács elnöke - bíró

.........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor került:

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:

Megjegyzés:

Csak a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részének elrendelése esetén töltendő ki!

A felfüggesztett rész végrehajtását elrendelő bíróság

Az elrendelő bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
Bíróság

.........................................
Törvényszék

..................../20................/............................ számú ítélete

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................ hó ........... nap

.........................................
Törvényszék

.........................................
Ítélőtábla

..................../20............./....................... számú határozata

20..... évi .................................................. hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ............................................... hó ........... nap

Kúria

...................../20................./.................... számú határozata

20..... évi ................................................ hó ........... nap

Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét a(z)

(intézetben) töltötte.

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztés hátralévő részét hajtsa végre.

20........... év ............................... hó ....... napjáig halasztást kapott.

A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap

....................., 20.....év............................hó.........nap

P. H.

P. H.

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró

...........................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

 

332.

Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!
ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
Bíróság

.........................................
Törvényszék

..................../20................/............................ számú ítélete

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................ hó ........... nap

.........................................
Törvényszék

.........................................
Ítélőtábla

..................../20............./....................... számú határozata

20..... évi .................................................. hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ............................................... hó ........... nap

Kúria

...................../20................./.................... számú határozata

20..... évi ................................................ hó ........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

megnevezése
és minősítése

helye és ideje

A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(a törvényhely pontos megjelölésével):

A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:
Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.
A törvényhely pontos megjelölése:

Büntetések:
.............................................................................................. .........................................................................................

 

Mellékbüntetések:
.............................................................................................. .........................................................................................

Intézkedések:
.........................................................................................................................................................................................

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az

............ évi ............................................hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogvatartásban, illetőleg

a

............ évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ....................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, beszámította.

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.

20........... év ............................... hó ....... napjáig halasztást kapott.
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap

....................., 20.....év............................hó.........nap

P. H.

P. H.

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került:

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:

Megjegyzés:

333.

Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt.

ÉRTESÍTÉS
javítóintézeti nevelés jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.............................................
Bíróság


...........................................
Törvényszék

.................../20............./............................ számú ítélete

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................ hó ........... nap

...........................................

.............................................
Törvényszék

.............................................
Ítélőtábla

..................../20................/..................... számú határozata

20..... évi .................................................... hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Kúria

..................../20.............../...................... számú határozata

20..... évi .................................................. hó ........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

megnevezése és minősítése

helye és ideje

A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és betűvel):

Intézkedések:

.........................................................................................

.......................................................................................

A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi.......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi ......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi ......................................... hó ........ napjáig

............ évi ........................................... hó ........ napjától

............ évi ......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogvatartásban eltöltött időt beszámította.

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

............................................, 20 ..... évi .............................................. hó ..... napján.

...............................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a javítónevelő intézet igazgatója!

Az elítélt a javítóintézeti nevelés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A javítóintézeti nevelést hajtsa végre.

20........... év ................................ hó ....... napjáig halasztást kapott.

..................., 20..... év ............................... hó ......... nap

.................., 20 ..... év ................................. hó ......... nap

P. H.

P. H.

...............................................................................
bíró

...............................................................................
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

333/a.

Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről.

ÉRTESÍTÉS
összbüntetés jogerős megállapításáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

..........................................
Bíróság

..........................................
Törvényszék

..................../20.................../..................... számú ítélete

20..... évi ................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................. hó ........... nap

..........................................
Törvényszék

..........................................
Ítélőtábla

................../20.............../....................... számú határozata

20..... évi .............................................. hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ............................................... hó ........... nap

Kúria

 

.................../20.........../...................... számú határozata

20..... évi ............................................... hó ........... nap

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)

Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt visszaeső
különös visszaeső
többszörös visszaeső
erőszakos többszörös visszaeső

A feltételes szabadságra

Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

vonatkozó rendelkezés

Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt a büntetés fele részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a mellékbüntetésekre, valamint az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem érinti.

Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül – a vagyonelkobzás mellett – csak a......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... kell végrehajtani.

Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító ítélet összbüntetésbe foglalta

Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése,
határozatának száma és kelte

A bűncselekmény (bűntett, vétség)
megnevezése

A kiszabott büntetés

................................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

Szabadságvesztés:
......... év ...................... hó ......... nap
Büntetések:
……………………………………………………………………………..
Mellékbüntetések:
.........................................................
.........................................................
Intézkedések:
.........................................................
.........................................................

................................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

Szabadságvesztés:
......... év .................... hó ......... nap
Büntetések:
.........................................................
.........................................................
Mellékbüntetések:
.........................................................
.........................................................
Intézkedések:
.........................................................
.........................................................

................................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

Szabadságvesztés:
......... év ..................... hó ......... nap
Büntetések:
.........................................................
.........................................................
Mellékbüntetések:
.........................................................
.........................................................
Intézkedések:
.........................................................
.........................................................

................................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

Szabadságvesztés:
........ év ........................ hó ......... nap
Büntetések:
.........................................................
.........................................................
Mellékbüntetések:
.........................................................
.........................................................
Intézkedések:
.........................................................
.........................................................

........................................................, 20........... évi ............................................................. hó ............. napján.

.............................................................................
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! Az összbüntetésként kiszabott jogerős
szabadságvesztést hajtsa végre!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........ év ............................................. hó ................ napjáig halasztást kapott:
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

............................., 20.....év.....................hó.......napján

........................, 20..... év .......................... hó ........ napján

.............................................................................
bíró

.............................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

334.

Értesítés összbüntetés jogerős megállapításáról.

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!
ÉRTESÍTÉS
összbüntetés jogerős megállapításáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.............................................
Bíróság

.............................................
Törvényszék

....................../20.............../........................... számú ítélete

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................... hó ........... nap

.............................................
Törvényszék

.............................................
Ítélőtábla

...................../20............./....................... számú határozata

20..... évi .................................................... hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Kúria

..................../20............../...................... számú határozata

20..... évi .................................................... hó ........... nap

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)

A feltételes szabadságra vonatkozó
rendelkezés:
Az elítélt nem bocsátható feltételes
szabadságra.

A törvényhely pontos megjelölése:

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a mellékbüntetésekre, intézkedésekre, valamint az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem érinti.

Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül - a vagyonelkobzás - mellett -
csak a
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
kell végrehajtani.

Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító
ítélet összbüntetésbe foglalta

Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
száma és kelte

A bűncselekmény
(bűntett, vétség) megnevezése

A kiszabott büntetés

.......................................
Bíróság/Törvényszék
.......... évi ............... hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
....................... a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
............../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:
……………………………………………………………………………..
Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

.......................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:
……………………………………………………………………………..
Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

.......................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
......... évi .................. hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:
……………………………………………………………………………..
Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

.......................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:
……………………………………………………………………………..
Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

........................................................, 20........... évi .............................................................. hó ............. napján.

...................................................................

tanács elnöke - bíró -
bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! Az összbüntetésként kiszabott jogerős
szabadságvesztést hajtsa végre.

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........ év ............................................. hó ................ napjáig halasztást kapott.
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

.........................., 20..... év ..................... hó ....... napján ............................., 20..... év .......................... hó ........ napján

................................................................
bíró

................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

335.

Értesítés összbüntetés kiszabásáról olyan esetben, amikor a feltételes szabadság kizárt.

......................................... jelzésű

ÉRTESÍTÉS
foglalkozástól eltiltásról

Az elítélt családi és utóneve

Születési helye

város

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

Lakóhelye (postai

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

város

....................................................................................................................................

község

...................... kerület ........................................................................ utca

............................ szám

Foglalkozása

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

jogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

336/a.

Értesítés foglalkozástól eltiltásról.

Szabadságvesztés

Foglalkozástól eltiltás

az eltiltott foglalkozás megnevezése:

...........................................................................................................................

az eltiltás időtartama:

.............................................................................................................................

a foglalkozás újbóli gyakorlásához szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés:

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................

A foglalkozástól eltiltás lejártának napja:

..............................................................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

................................................................

A tanács elnöke - bíró

A foglalkozástól eltiltás tartamába

Beszámítható idő

20........... év ............................ hó ....... nap

20........... év ............................ hó ....... nap

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. irodavezető

336/a.

Értesítés foglalkozástól eltiltásról

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

A büntetés megkezdése előtt és alatt a foglalkozástól eltiltásba beszámítható időtartam

20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap

Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. nyilvántartó vezetője

ÉRTESÍTÉS
egészségügyi dolgozó foglalkozástól eltiltásáról
................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
........................../20......./........ szám
A(z) ........................................................................... [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - .................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ............................................................................. terhelt ...................................................... állampolgár (aki ..............................................................-n, 19...... napján született ........................................................................................ anyja neve: ............................................., .............................................................................. lakos) egészségügyi dolgozóval szemben a(z) ................................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria a 20....... év ...................... hó ....... napján jogerős ....................................... /20........./......... számú határozatával ………………………………………….tartamú, végrehajtandó szabadságvesztést, ………………………………………….tartamú / végleges hatályú egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltást szabott ki.
Lássa az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szerv!
a Magyar Orvosi Kamara elnöke!
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke!
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke!
a terhelt egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásából való törlése,
a terhelt egészségügyi szakmai kamarai tagságának felfüggesztése vagy a kamarai névjegyzékből való törlése végett!
........................, 20..... évi ................... hó ..... napján
................................................
a tanács elnöke - bíró

336/b.

Értesítés egészségügyi dolgozó egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásra ítéléséről

......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
járművezetéstől eltiltásról

Az elítélt családi és utóneve

Születési helye

város

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

Lakóhelye (postai

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

város

....................................................................................................................................

község

...................... kerület ........................................................................ utca

............................ szám

Foglalkozása

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

jogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

336/b.

Értesítés járművezetéstől eltiltásról

Szabadságvesztés

Járművezetéstől eltiltás

Az eltiltás milyen fajta járműre vonatkozik:

..................................................................................................................................

az eltiltás időtartama:

..................................................................................................................................

a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés:

..................................................................................................................................

A járművezetéstől eltiltás
tartamába beszámítható idő

..................................................................................................................................

A járművezetéstől eltiltás lejártának napja:

............................................................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

................................................................

A tanács elnöke - bíró

A járművezetéstől eltiltás tartamába

Beszámítható idő

20........... év ............................ hó ....... nap

20........... év ............................ hó ....... nap

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. irodavezető

336/c.

Értesítés járművezetéstől eltiltásról

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

A büntetés megkezdése előtt és alatt a járművezetéstől eltiltásba beszámítható időtartam

20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap

Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. nyilvántartó vezetője

......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
kiutasításról

Az elítélt családi és utóneve

Állampolgársága

 

Születési helye

város

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

Magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye (postai

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

város

....................................................................................................................................

község

...................... kerület ........................................................................ utca

............................ szám

Foglalkozása

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Másodfokú ...............................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... számjogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

316.

Értesítés kiutasításról

Szabadságvesztés

Kiutasították-e

igen/nem

végleges /........................... év

A kiutasítás lejártának napja:

............................................................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

................................................................

A tanács elnöke - bíró

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. irodavezető

316.

Értesítés kiutasításról

......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
mellékbüntetésekről

Az elítélt családi és utóneve

Születési helye

város

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

Lakóhelye (postai

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

város

....................................................................................................................................

község

...................... kerület ........................................................................ utca

............................ szám

Foglalkozása

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Másodfokú ...............................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

jogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

336.

Mellékbüntetési értesítő.

Szabadságvesztés

Közügyektől eltiltás időtartama

Kitiltás

..................... év ............................................................................. hó ............... nap

...................................................................................................................................

A mellékbüntetés lejártának napja:

............................................................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

................................................................

A tanács elnöke - bíró

A mellékbüntetés tartamába

Beszámítható idő

20........... év ............................ hó ....... nap

20........... év ............................ hó ....... nap

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. irodavezető

336.

Mellékbüntetési értesítő.

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

A büntetés megkezdése előtt és alatt a mellékbüntetésbe beszámítható időtartam

20................ év ................................................................. hó ................ nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év ........................................................................ hó ..................... nap

Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. nyilvántartó vezetője

........................................................................................................ Bíróság
ÉRTESÍTÉS
pártfogó felügyelet elrendeléséről

A pártfogó felügyelet alá helyezett
családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Lakóhelye

Munkahelye

Családi állapota

Gyermekeinek száma, kora

Keresete, jövedelme, vagyona

Az első fokon eljárt bíróság megnevezése: ...................................................................................................................
Bíróság/Törvényszék
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap
A másodfokon eljárt bíróság megnevezése: ...................................................................... ……..Törvényszék /Ítélőtábla

Határozatának száma: ............................................/20....................../................................

A harmadfokon eljárt bíróság megnevezése: ......................................................................................... Ítélőtábla/Kúria
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap

A határozat jogerős és a pártfogó felügyelet tekintetében végrehajtható
20................ évi ................................................ hó .................... napján

A bűncselekmény

Megnevezése és minősítése

Helye, ideje és rövid leírása

Próbára bocsátás esetén a próbaidő tartama:

...........................................................................................................................................................................................

A kiszabott szabadságvesztés tartama:

...........................................................................................................................................................................................

A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének és felfüggesztett részének tartama:

Végrehajtandó rész:……………………………………. Felfüggesztett rész:……………………………………………

A szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje:

...........................................................................................................................................................................................

A kiszabott büntetések, mellékbüntetések és alkalmazott egyéb intézkedések:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

A bíróság által megállapított külön magatartási szabályok:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

............................................, 20........... évi ..................................................... hó .................... napján.

......................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

............................................... előírási tételszám: ....................../...................

342.

Értesítés pártfogó felügyelet elrendeléséről.

Egységes értesítés pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi költségről, az elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költségéről és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról

Az elítélt (a rendbírságra kötelezett) neve
(a születési név is)

Születési helye, éve, hónapja és napja

Anyja neve

Lakóhelye, tartózkodási
helye
(postai irányítószámmal)

Munkahelye neve és címe (postai irányítószámmal)

Foglalkozása

Keresete

Vagyona

Az elítéltet fogvatartó bv. intézet

Az első fokon eljárt bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:

20............. évi ...................................................... hó .................. nap ....................../20................./............... sz.

Ha első fokon jogerős, a jogerő napja:

20.............. évi ..................................................... hó .................. nap

A másodfokú határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma

...................................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap ....................../20................./............... sz.

Ha másodfokon jogerős, a jogerő napja

20.............. évi ..................................................... hó .................. nap

A jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma

................................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap ....................../20................./............... sz.

A kiszabott

Felfüggesztve

Részben felfüggesztve

Nincs felfüggesztve

szabadságvesztés

 

 

A kiszabott pénzbüntetés

összege: ................................................................... forint
a napi tétel száma: ............................................................
egy napi tétel összege ............................................... forint

Előz. fogvatartás, illetőleg házi őrizet beszámítása:
............................. nap, azaz
................................... forint

Az eddig felmerült bűnügyi költségből az elítéltet terheli

............................................................................................................................... forint

Az eddig felmerült bűnügyi költségből a magánvádlót/ pótmagánvádlót terheli

............................................................................................................................... forint

A pénzbüntetés esetén engedélyezett

Részletfizetés: 20........-tól .............. havi ................................................ forint részlet/hó
Halasztás: 20.........................................-ig

A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli .............................................................................................................................. Ft erejéig

1. ...................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,

anyja neve: ...................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19....................................................... napján .............................................................................................. született,

anyja neve: .............................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................. (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19.................................................... napján .......................................................................................... született,

anyja neve: .........................................................................................................................................................................

4. ........................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19............................................ napján ......................................................................................................... született,

anyja neve: ......................................................................................................................................................................

5. .................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19................................................ napján .......................................................................................... született,

anyja neve: ....................................................................................................................................................................

6. ................................................................................................ (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19.................................................. napján ........................................................................................ született,

anyja neve: ....................................................................................................................................................................

Vagyonelkobzás:

Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:

.....................................................................................................................................................................................

határozatának kelte és száma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám.

A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:

...........................................................................................................................................................................................

végrehajtói irodai ügyszám:

..........................................................................................................................................................................................

A kiszabott rendbírság ............................................................... Ft, azaz

..................................................................................................................................................................................... Ft

A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől intézkedik.

A büntetőeljárás során felmerült elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész,
illetőleg nyomozó hatóság elé állítás költsége, illetőleg a polgári költsége, illetőleg a polgári eljárás során felmerült
elővezetési költség: ........................................................................................................................................................ Ft,

azaz ..................................................................................................................................................................... Ft.

Elkobzott bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kiadni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Kiadni rendelt, de visszatartandó bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Az értesítés kiállításának helye és időpontja:

................., 20...... évi ............... hó ..... napján.

P. H.

Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény

Megjegyzés:

....................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

317.

Egységes értesítés.

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról,
katonai büntetésről és mellékbüntetésről

........................................../20...................../................ szám

................................................................... Parancsnokának

...................................................................

Értesítem, hogy az állományába tartozó ....................................................-t (aki ..................................-n 19............ évi

................................... hó ............. napján született, anyja neve: ..................................) a ................................ Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria

Katonai tanácsa az ............................................. napján kelt ..................................... számú végzésével - ítéletével

................................-t (Btk. ...............................) miatt ................. (..................) évi és ............... (....................) hónapi

................ szabadságvesztésre, ...................... (....................................................) forint pénzbüntetésre, valamint

- közügyektől eltiltásra,

- lefokozásra,

- szolgálati viszony megszüntetésre,

- rendfokozatban visszavetésre,

- várakozási idő meghosszabbításra ítélte.

A közügyektől eltiltás - az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő - a várakozási idő meghosszabbításának tartama:

................................................................ Az ítélet jogerős. Kérem a közügyektől eltiltás - a ...............................................

katonai büntetés illetve mellékbüntetés végrehajtását.

Melléklet:

.............................................

.............................................

.........................................., 20................ évi ................................................ hó ............. napján.

..................................................................

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

Megjegyzés: A nem kívánt rész törlendő!

336/a.

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról, katonai büntetésről és mellékbüntetésről.

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról

........................................................................................... elítéltet, aki .....................................................................-n,

19............................. évi ............................................................................................ hó ................. napján született,

anyja neve: .......................................................................................................................................................................

lakóhelye: ..........................................................................................................................................................................

a ..................................................... Ügyészség / Bíróság /Törvényszék/ Ítélőtábla/Kúria a 20.......... évi .......................... hó ...... napján kelt

........../20............./............. számú, a ................................................... Ügyészség / Bíróság,Törvényszék,Ítélőtábla, Kúria

mint másodfokú bíróság a 20.......... évi ................... hó ...... napján kelt ........../20............./............. számú, a

..........................................., illetve az Ítélőtábla/ a Kúria a 20............ évi .................................. hó

........... napján jogerőre emelkedett ................................................/20...................../................... számú végzésével

............................................................................ miatt jogerősen ......................................................................... Ft

rendbírság megfizetésére kötelezte.

A rendbírságot a ......................................................... BGH Rb ........................./20................. tételszám alatt előírta.

A terhelt a rendbírságot - nem - csak részben - fizette meg.

A jogerős határozat szerint a rendbírságot meg nem fizetése esetén .............................................. forintonként egy-egy

napi elzárásra kell átváltoztatni.

Ezért a bíróság a 20 ................. évi ........................................................ hó ................... napján kelt

............../20............../....... számú végzésével a meg nem fizetett rendbírságot ...................../..................../ nap elzárásra

változtatta át.

.........................................., 20.................. évi ................................................ hó ............ napján.

.............................................................

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

320/a.

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról.

Lássa:

A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az átváltoztató végzés végrehajtandó.

A rendbírság helyébe lépő elzárást hajtsa végre!

Az elzárásból az időközben történt ................................................................................. forint befizetésre figyelemmel

..................................................... napot hajtson végre.

............................................................................., 20.................. évi ................................................ hó ............. napján.

........................................................

a tanács elnöke - bíró

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről

Az elítélt családi és utóneve (születési
családi és utónév is)

Születési helye és
ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Munkahelye

Az elítélt lakóhelye / tartózkodási helye:

................................................................................................................................ (város)

........................................ (irányítószám), .......................................................... utca (tér) ...............................

házszám.

A határozatot hozó bíróság/törvényszék/ ítélőtábla megnevezése, határozatának száma és kelte:

.............................................................. Bíróság /Törvényszék/ Ítélőtábla/Kúria .................................../20..................../............ számú

végzése

20........... évi ......................................... hó ..................... nap

A bíróság határozata szerint az elítélt engedély nélkül nem hagyhatja el

............................................................................................................................ területét / körzetét.

A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés a szabadságvesztés megkezdéséig tart.

Az elítélt ..................................................... rendőrségen a következők szerint köteles jelentkezni [Be. 596. § (5) bek.]

A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés megszegéséről
a ..................................../20.................../.............. számra

hivatkozással a határozatot hozó bíróságot /törvényszéket/ ítélőtáblát kell haladéktalanul értesíteni.

............................................, 20............... évi ............................................................. hó ....................... napján.

.............................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

................................................................................................................................................. Rendőrkapitányság Parancsnokának

206/b.

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20....................../................... szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.
Idézés büntetés-végrehajtási ügyben
A pártfogó felügyelet végrehajtása végett ..............................................................................
..................................................................................................................................... ellen
indított büntetés-végrehajtási ügyben a bíróság/törvényszék hivatalos helyiségébe
(.................................................. utca ................. házszám ............. emelet .......... ajtószám)
20..... évi ..................................... hó ............ napján ................. órára
meghallgatásra megidézem.
Figyelmeztetem, hogy
ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik, illetőleg önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, elővezetése rendelhető el, amelynek költségeként kilométerenként ............................................... Ft-ot, de legkevesebb .............................. Ft-ot kell megfizetnie.
Ha a határnapot önhibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő.
........................................., 20 ............. évi .......................................... hó ............. napján.
Címzett: ......................................................
...................................................................
...................................................................
büntetés-végrehajtási bíró
A kiadmány hiteléül:
.......................................................................
tisztviselő – ügykezelő

KIM tölti ki

Előzményi irat száma: ............................................................

Kapcsolódó irat száma: ..........................................................

..................................................................................................................................... Bíróság
Ügyszám: ..................................................................................................................................
Név: .........................................................................................................................................
Születési családi és utónév: ........................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Családi állapota: ........................................................................................................................
Eltartásában élő gyermek(ek) száma(i): ......................................................................................
Életkora(i): ................................................................................................................................
Lakóhely (irányítószám): ............................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
I. Az első fokú eljárás adatai: ..................................................................................................

Csak eljárási kegyelmi kérelem esetén töltendő ki.

1. Az Ügyészség megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................

2. A vádirat
(vádindítvány)

száma:
..............................................................................................

kelte:
..............................................................................................

3. A vád tárgyává tett bűncselekmény(ek) megnevezése, minősítése:
.............................................................................................................................................................................................

3. Az első fokú bíróság megnevezése: .....................................................................................
Az elsőfokú ítélet/végzés (összbüntetés) száma: ......................................................................
kelte: ............................................ jogerő kelte: ................................................................
4. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ..................................................................................
A kiszabott (megállapított) büntetés:
- büntetés: .....................................................................................................................
- mellékbüntetés: ..............................................................................................................
- intézkedés: .....................................................................................................................
II. A másodfokú eljárás adatai:
5. A másodfokú bíróság megnevezése: .................................................................................
A másodfokú bíróság határozatának száma: ......................................................................
kelte: .............................................................
6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ..................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
A kiszabott (megállapított) - büntetés: .............................................................................
- mellékbüntetés: ......................................................................
- intézkedés: .............................................................................
III. A harmadfokú eljárás adatai:
5. A harmadfokú bíróság határozatának száma: ....................................................................
kelte: ...........................................................
6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: .................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
A kiszabott (megállapított) - büntetés: ............................................................................
- mellékbüntetés: .....................................................................
- intézkedés: ............................................................................
IV. Büntetés-végrehajtási adatok:.
1. Előzetes fogvatartásban volt:
.......... év .................... hó .......... naptól
.......... év .................... hó .......... napig
2. A büntetését tölti:
..................................................................................................................... Bv. Intézetben
.......... év .................... hó .......... nap óta
3. A feltételes szabadság esedékességének időpontja:
.......... év .................... hó .......... nap
4. A büntetés kitöltésének időpontja:
.......... év .................... hó .......... nap
5. a) Halasztást kapott a büntetés végrehajtásának megkezdésére:
.......... év .................... hó .......... napjáig
b) A halasztó végzés száma: ................
kelte: ................
6. A büntetés(ek) vagy mellékbüntetés(ek) leteltének időpontja(i):
................................. ....... év .................... hó .......... nap
................................. ....... év .................... hó .......... nap
V. A kérelemmel kapcsolatos adatok:
1. A kérelmező(k) neve/címe: ...............................................................................................
A meghatalmazott védő neve/címe: ....................................................................................
2. A kérelem a bírósághoz érkezett: .......... év ................... hó .......... nap
A kérelem sorszáma: .........................................................................................................
3. A kérelem célja: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Indokai: .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. A kérelemmel felterjesztett iratok felsorolása:
- vádirat (vádindítvány)
- ügydöntő határozat(ok)
- bv. intézet értékelő véleménye
- nyílt rendőri információ
- környezettanulmány
- munkáltatói vélemény
- orvosi igazolások, igazságügyi orvosszakértői vélemény
- anyakönyvi kivonat
- egyéb:
VI. Az összbüntetési ítélet alapítéleteinek adatai:
Az alapítéletek adatai (bíróság, ügyszám, a határozat kelte, a bűncselekmények megnevezése, az elkövetési időpontja, a büntetés):
Kelt: .............................................................
.......................................................................
a tanács elnöke - bíró

293.

Egységes kegyelmi felterjesztőlap.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20.................../...................... szám
Közlöm, hogy ............................................................................. terhelt ellen .............................. szám alatt a ............................................................................................................................. Bíróságon/Törvényszéken indított büntetőügyben a ................................................................. Ítélőtábla/Kúria által ...................................... szám alatt ............. év ......................................................... hó .............. napján kiállított értesítés szerint ................................................................. terhelttel szemben kiszabott ......................................................... évi ............................................. hónapi szabadságvesztés végrehajtását ............................................... tételszám alatt előírtam.
Kérem, hogy az iratoknak a ................................................................ Ítélőtáblától/Kúriától való megérkezte után a szükséges határozatkiadmányokat és a végrehajtáshoz szükséges egyéb iratokat a fenti számra hivatkozva szíveskedjék megküldeni.
........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró
................................................................ Bíróságnak

307.

Szabadságvesztés előírási tételszámának közlése, ha a határozat az Ítélőtábla, illetőleg a Kúria előtt emelkedett jogerőre.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20..................../..................... szám
FELHÍVÁS
A ..................................... Bíróságnak/Törvényszéknek az ............... év .............................. hó ............ napján kelt ................................/20.............../............... számú, a ........................................................... Törvényszéknek/Ítélőtáblának/, mint másodfokú bíróságnak a 20 ............ év ............................ hó ............... napján kelt ....................../20.........../............ számú, illetve az Ítélőtábla / Kúria, mint harmadfokú közérdekű munkát kiszabó ítélete, illetve a Törvényszék bv. bírójának.........számú végzése alapján
felhívom
.................................................................................... (születési név:…………………………………….) elítéltet (aki .....................-n 19....... évi ................................................................ hó ............ napján született, anyja neve: .........................................................................................), hogy a közérdekű munka megkezdése végett .......................................................... napján a kijelölt munkahely .............................................................. (..................................................................................) igazgatójánál - vezetőjénél - munkaügyi osztályán személyesen jelentkezzék.
Ha ennek a felhívásnak alapos ok nélkül nem tesz eleget, magát a közérdekű munka büntetés-végrehajtása alól kivonja, vagy a munkafegyelmet súlyosan sértő magatartást tanúsít, a bíróság a közérdekű munkát, illetőleg a munkának e körülmények bekövetkezésekor még hátralévő részét szabadságvesztésre változtatja át.
........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró
Címzett: ......................................................
...................................................................

314/b.

Felhívás a közérdekű munka megkezdésére.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20....................../................... szám
Közlöm, hogy .................................. vádlottat (aki .......-n 19...... évi ................. hó ...... napján született, anyja neve: ..................................................., lakása: .................................................) a ....................................... Bíróság/Törvényszék a 20......... év ................................... hó ............ napján kelt ...................../20............./............. számú ítéletével, a másodfokon eljárt ................................... Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria, illetőleg a harmadfokon eljárt Ítélőtábla/Kúria a 20............. év ................................................................ hó ................ napján kelt ............................./20............./.............. számú ítéletével, illetve a Törvényszék bv. bírójának .......................................... számú végzésével jogerősen ................ óra közérdekű munkára ítélte.
A bíróság a közérdekű munka végrehajtásának helyéül .............................................................
..............................................................................(.................................................................
..........................................................................................) munkahelyet jelölte ki.
Az elítéltet a mai napon felhívtam, hogy 20.........évi........................................hó..........napján a kijelölt munkahelyen a közérdekű munka megkezdésére jelentkezzék.
A kiszabott közérdekű munkából a bíróság az elítélt által 20........ évi ...................................... hó ............ napjától ............................ évi .................................. hó............. napjáig előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idővel ................ óra közérdekű munkát kitöltöttnek vett.
A közérdekű munka végrehajtását a ............................................................................ megyei (fővárosi) szolgálat ellenőrzi.
Kérem, hogy a közérdekű munka kijelölt napon való megkezdését a ................................................. megyei (fővárosi) szolgálatával közölje.
A közérdekű munkát kiszabó ítélet(ek) egy (egy) kiadmányát, valamint a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatót csatoltan megküldöm.
A tájékoztató megküldését mellőzöm, mert azt .......................................................................... elítélt ügyében Kmv ............................................................. szám alatt már megküldtem.
Az elítélt jogaira és kötelezettségeire az 1979. évi 11. számú tvr. 60-67/A. §-aiban írtak irányadók. A közérdekű munka végrehajtásáért a munkáltató szerv vezetője felelős.
........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró
...................................................... Igazgatójának (Vezetőjének)
..................................................................................................

315/a.

Munkáltató vezetőjének értesítése közérdekű munkáról.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20...................../.................... szám
A bíróság felhívja ..................................................................................................... elítéltet (aki ....................................-n 19.......... évi ...................................... hó ................. napján született, anyja neve: ..........................................................), hogy a ........................................... Bíróság/Törvényszék ................../20................/................ számú ítéletével, a .............................................. Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, illetőleg az Ítélőtábla/Kúria a .........../20............./............. számú határozatával ......................................................................... miatt jogerősen kiszabott ..................................................... szabadságvesztésének (részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének) megkezdése végett ........................................... Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (............................................ település ................................ utca ............... szám .......... emelet .......... ajtó) 20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a bíróság az elővezetés iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés .................................................... Ft kilométerenként, de legkevesebb ................................................ Ft.
.................................., 20........ évi ..................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró
Címzett: ............................................
.........................................................
FIGYELMEZTETÉS
1. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
2. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.
3. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, önborotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.
A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.
4. Ha olyan kiskorú gyermeke, vagy más Ön által gondozott személy van, aki a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva a büntetés-végrehajtási csoportnál - a gyermek nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse be.
5. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

321.

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére.

..................................................................Törvényszék
büntetés-végrehajtási irodája
Jegyzék
a szabadságvesztés végrehajtására 20..... év ...................... hó ....... napjáig behívott elítéltekről

Sor-
szám

Szvn.t.
szám

Az elítélt családi és
utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési év, hely,
anyja neve

A szabadságvesztés (részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének) mértéke, fokozata és a jelentkezés napja

Megjegyzés

Kérem a fent felsoroltak befogadását.
........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró

331.

Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről.

Nyilvántartólap közérdekű munkára ítéltről

Az elítélt neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye:

A végrehajtásra kijelölt munkahely:

Meghatározott munka:

Kijelölt új munkahely:

Meghatározott új munka:

.......................................................................................................................................................................................-t a
................................................................................................................................................. Bíróság/Törvényszék a 20................... évi ................................................. hó ........................ napján kelt B. .................../20................/............... számú ítéletével,
a.................................................................................................. Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, illetőleg az Ítélőtábla/Kúria a 20........ évi ................................. hó ......... napján

kelt Bf. ................./20.........../............... számú határozatával ...................................... miatt .................... óra

közérdekű munkára ítélte, melyet.................................................. munkakörben kell eltölteni. Egy napi közérdekű munkának hat óra munkavégzés felel meg.

A határozat 20.......... évi ....................................... hó ..................................... napján jogerőre emelkedett és végrehajtható.

A bíróság az elítélt által előzetes fogvatartásban eltöltött idővel .............................................................. óra közérdekű munkát kitöltöttnek vett.

A közérdekű munka megkezdésének ideje:

A büntetés befejezésének várható ideje:

................... évi ....................................... hó .......... nap

.................. évi ..................................... hó ............ nap

A

büntetés befejező időpontjának változásai:

1.

.......... év .............. hó ....... nap

6..

.......... év ................. hó ....... nap

11.

.......... év ................ hó ....... nap

2.

.......... év ............ hó ....... nap

7.

.......... év ................. hó ....... nap

12.

.......... év ............... hó ....... nap

3.

.......... év ............ hó ....... nap

8.

.......... év ................. hó ....... nap

13.

.......... év ................ hó ....... nap

4.

.......... év ............... hó ....... nap

9.

.......... év ................. hó ....... nap

14.

.......... év .............. hó ....... nap

5.

.......... év ........... hó ....... nap

10.

.......... év ................. hó ....... nap

15.

.......... év ............. hó ....... nap

Hiányzások, szabadság stb.

Hiányzások, szabadság stb.

Hiányzások, szabadság stb.

Mettől

Meddig

Összesen

Mettől

Meddig

Összesen

Mettől

Meddig

Összesen

Naptári hó, nap

nap

Naptári hó, nap

nap

Naptári hó, nap

nap

Intézkedések:

Feljegyzés a közérdekű munkára ítéltről, tapasztalatok:

Megjegyzés:

339.

Nyilvántartó-lap közérdekű munkára ítéltről.

 

 

Az érkezés
ideje
(hó, nap)

Ügy-
szám

A párt
fogolt
neve
(szüle-tési
név is) szüle-
tési éve, anyja
neve

A pártfogó felügyelet kezdő és lejárati napja

Az eljáró pártfogó neve

Utó-
iratok
feltün-
tetése

Sza-
bály-
sértés
kezde-
ménye-
zésére
vonat-
kozó
adatok

A párt-
fogó
felü-
gyelet
tarta-
mának
meg-
hosz-
szab-
bítása

Az
iratok
hollété-
re vo-
natko-
zó be-
jegyzé-
sek

A pártfogó felügyelet befejezésének ideje

Meg-
jegyzés

Pró-
bára bo-csátott

Felfüg-
gesztett szabad-ságvesz-tésre ítélt

Részben felfüg-
gesztett szabad-ságvesz-tésre ítélt

Vád-
halasztás

Fel-
tételes szabad-ságra bocsá-tott

Sza-badság-vesztés
kitöltése után

 

 

 

 

 

A párt-
fogó
fel-
ügyelet
ered-
mé-
nyesen
eltelt

Áttétel

Újabb
bűn-
cselek-
mény
elkö-
vetése
miatt

Maga-
tartási
szabá-
lyok
meg-
sértése
miatt

Egyéb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Áthozat

 

 

 

 

Össze-
sen

 

 

351.

A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve.

 

1

A rendelet a 33. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére