• Tartalom

44/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet

44/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet

a Médiatanács szakhatósági eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről

2011.09.02.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Médiatanács) szakhatósági eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 171. § (6) bekezdése szerinti esetben a Gazdasági Versenyhivatal részére a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01037571-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(2) A Gazdasági Versenyhivatal a Médiatanács szakhatósági eljárásáért fizetendő, az (1) bekezdésben szereplő díjat a szakhatósági állásfoglalás kézhezvételét követő hónap 15-éig a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000017 számú pénzforgalmi számlájára utalja át. Az átutalási megbízás közlemény rovatában az ügyfél nevét és az ügyszámot kötelező feltüntetni.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „Mttv 171/6 díj” szöveget, az ügyfél nevét és annak az összefonódásnak az azonosításához szükséges adatokat, amelyre az eljárás iránti kérelem irányul.

2. § (1) A Médiatanácsnak az Mttv. 171. § (7) bekezdése szerinti előzetes szakhatósági eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000017 számú pénzforgalmi számlájára az előzetes szakhatósági eljárás iránti kérelem benyújtása előtt kell befizetni.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét és az „Mttv 171/7 díj” szöveget kötelező feltüntetni.

3. § (1) A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

(2) Ha a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél tévesen, vagy az Mttv. 171. § (6) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladóan fizetett díjat, a Médiatanács a téves befizetés, vagy a díjtöbblet visszatérítéséről az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára átutalási megbízás útján intézkedik.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 8 napon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező jelzi, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(4) Ha a Gazdasági Versenyhivatal Mttv. 171. § (1) bekezdésében hivatkozott engedélyezési eljárásának megszüntetésére a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 68. § (5) bekezdése alapján kerül sor, a Médiatanács a befizetett igazgatási szolgáltatási díj felének visszatérítéséről az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára átutalási megbízás útján intézkedik.

(5) A (4) bekezdés szerinti visszatérítést a kérelem visszavonását követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(6) Ha a Gazdasági Versenyhivatal Mttv. 171. § (1) bekezdésében hivatkozott engedélyezési eljárásának megszüntetésére a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján kerül sor, a Gazdasági Versenyhivatal a befizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára átutalási megbízás útján intézkedik.

(7) A (6) bekezdés szerinti visszatérítést az eljárást megszüntető végzés meghozatalát követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(8) Amennyiben a Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33/A. §-a szerinti díjvisszafizetést köteles teljesíteni, úgy a visszafizetésről az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik.

4. § A Médiatanács szakhatósági eljárásáért és előzetes szakhatósági eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj nyilvántartására és elszámolására a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

5. § A díj megállapításával és megfizetésével kapcsolatosan

a) a díjfizetési kötelezettség fennállására vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (2)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy az illeték helyett díjat, illetékfizetési kötelezettség helyett díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére