• Tartalom

44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet

44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet

az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2019.09.12.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (5) bekezdés d) pontjában,
a 6. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (6) bekezdés b) pontjában,
a 7. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 8. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7.§ (5) bekezdés a) és c) pontjában,
a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon az EU Kék Kártyával foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő harmadik országbeli állampolgárra, valamint a vele foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő foglalkoztatóra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. EU Kék Kártya: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 2. § r) pontjában meghatározott engedély;

2. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka;

3. harmadik országbeli állampolgár: a Harmtv. 2. § a) pontjában meghatározott személy;

4. munkadíj: a Munka Törvénykönyve szerinti munkabér, vagy a harmadik országbeli állampolgár által végzett munkának – a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létrehozó szerződésben meghatározott – ellenértéke.

3. § (1) A Magyarországon, EU Kék Kártyával foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére járó havi munkadíj – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének másfélszerese.

(2) A rendelet 1. mellékletében meghatározott munkakörökben az (1) bekezdésben meghatározott munkadíj mértéke nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének 1,2-szerese.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott, a tárgyévre megállapított munkadíj-mértéket a tárgyévben fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra kell alkalmazni.

(4) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott legkisebb munkadíj mértékére vonatkozó adatot a tárgyévet megelőző október 31-éig az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2011. évben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott legkisebb munkadíj mértékére vonatkozó adat 299 700 forint, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adat 239 760 forint. 2012. évben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott legkisebb munkadíj mértékére vonatkozó adat 303 900 forint, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adat 243 120 forint.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár által, magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából e rendelet hatályba lépését követően létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkoznak.

5. § E rendelet 1–4. §-a, valamint 8. §-a a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6–8. §1

9. § (1)2

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem érinti a 2010. július 27-ét megelőzően indult képzéseket.

1. melléklet a 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelethez3

A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott munkadíj mértéket a következő FEOR számú munkakörök esetén kell alkalmazni:
2211 Általános orvos
2214 Gyógyszerész, szakgyógyszerész
2222 Optometrista
2223 Dietetikus és táplálkozási tanácsadó
2224 Gyógytornász
2225 Védőnő
2226 Mentőtiszt
2231 Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2232 Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
1

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére